jueves, 18 de julio de 2013

Vocabulario básico de vascoDiccionario básico de español a vasco con estas y otras entradas aquí

acciones y golpes
acción ekintza, egintza; (~, iniciativa) ekinbide
actividad (~es) jarduerak
agresión eraso; (agresiones sexuales) sexu-erasoak
asalto (ataque) oldarraldi; (el asalto al banco fue filmado por las cámaras de seguridad) segurtasun-kamerek bankuaren lapurreta filmatu zuten; (Mil) eraso, oldar; (el asalto de las tropas enemigas fue una sorpresa) etsaien tropen erasoa ustekabean gertatu zen
ataque eraso, erasoaldi; (asalto, carga policial) oldarraldi
golpe kolpe, danbateko, zartako, ukaldi, kaska; (~ de viento) haize bolada; (me he dado un fuerte golpe en la cabeza) kolpe handia hartu dut buruan
obra lan, obra, egintza; (su obra perdurará en el futuro) haren lanak etorkizunean ez dira galduko; (obras de misericordia) miserikordiazko obrak; (sf) lan; dagokion artelan-izena; (obra de escultura) eskultura-lana; (obra de teatro) antzerki-lana; (obra de pintura) pintura-lana; (sf) lan, obra; liburu, idazlan; (su última obra publicada) argitaratutako bere azken liburua; (no encuentra ningún editor que quiera publicarle su última obra) ez du bere azken lana argitaratuko dion argitaletxerik aurkitzen; (sf) obra, (eraikuntza-)lan; (las obras de la carretera) errepideko lanak; (las obras de la nueva fábrica) lantegi-berriaren eraikuntza-lanak; (están de obras) obratan daude
patada ostiko, ostikada

la agricultura
agricultura nekazaritza
cereal zereal, labore
cosecha uzta; (la cosecha de uva de este año ha sido escasa) aurtengo mahats-uzta urria izan da; () uzta; (todavía queda en el molino media cosecha de aceite) oraindik errotan da olio-uzta erdia; (tiempo) uztaldi, uztaro; (tienen mucho trabajo durante la cosecha) uztaroan zehar lan handia dute
cultivo (de tierra) laborantza; (cultivo de secano) lehorreko laborantza; (cultivo de regadío) laborantza ureztatua; (cosa cultivada) labore; (cultivo protegido) aterpeko laborea; (cultivo al aire libre) aire zabaleko laborea
granja baserri, landetxe, etxalde
grano ale, bihi, garau, pikor; (grano de maíz) arto-alea; (grano de uva) mahats-pikorra; (grano de arena) harea-pikorra; (grano de café) kafe-bihia; (de la piel) pikor, pikorta, grano
maíz (planta) arto; (como comida) artale, arto
semilla hazi; (la semilla ha germinado) hazia hozitu egin da; (fig) hazi; iturri, iturburu, sorburu; (aquella riña fue la semilla de la ruptura) errieta hura hausturaren sorburua izan zen; (el odio es la semilla de todos los pecados) gorrotoa da bekatu guztien hazia
terreno lur, lurrazal; (los accidentes del terreno) lurraren gorabeherak; () lur, lursail, lur-eremu, sail; orube; (tiene unos terrenos en las afueras del pueblo) herriko aldirietan lurrak ditu; (fig) alor, arlo, eremu, gai; (en el terreno de la medicina: medikuntzaren alorrean; (superó al contrario en todos los terrenos) kontrakoa arlo guztietan gainditu zuen; (ese es un terreno resbaladizo del que no quiero hablar) hori gai labaina da eta ez dut horretaz hitz egin nahi
trigo gari

animales
abeja erle
animal animalia
asno asto
buey idi
caballo zaldi
cerdo txerri; urde; (sucio) txerri, urde, zikin, zantar; (miserable) zikoitz, zeken, zimur, zingor
elefante elefante
gallina oilo (oila-)
gato katu
insecto intsektu, zomorro, mamorro
león lehoi
lobo otso (f: otseme)
mono tximino; (de trabajo) lan-jantzi, lohihartzeko (jantzi)
mosca euli
oveja [hembra que ha parido] ardi; [primípara] behinardi; [de 21 y 33 meses] arkazte; [de más de 8 años] ardi zahar
pájaro txori; (m, fig persona) maltzur, azeri, zakur; ale, elementu; (¡menudo pájaro estás hecho!) ale ederra haiz hi!; (ese es un pájaro, ten cuidado con él) zakurra da hori, kontuz horrekin
perro txakur; (fig, despreciable) zakur
pez arrain
vaca behi; (tiene siete vacas lecheras) zazpi esne-behi ditu; (ha comprado un kilo de carne de vaca para la comida) kilo bat behi-haragi erosi du bazkaritarako
macho (frente a hembra) ar
hembra eme, ama; eme; [ganado bovino] urrixa; [ganado porcino] ahardi; (la hembra del carnero es la oveja) ahariaren emea ardia da; (unos acebos son machos y otros hembras) gorosti batzuk arrak eta besteak emeak dira; (me vendió un jilguero hembra) karnaba eme bat saldu zidan
presa heltze, oratze, heldu; (ej gorrión de gavilán) harrapakin, ehizaki; (fig) harrapakin; (en río etc) presa

aparatos y máquinas
aparato aparatu, tresna, -gailu; (~ receptor) hargailua; (Anat; de una organizac) aparatu
cámara (~ de fotos) argazki-kamera, argazki-makina, argazkigailu
máquina makina; (el taller está lleno de ~s) lantegia makinaz beteta dago; (a ~) makinaz
ordenador ordenagailu, konputagailu; (~ portátil) ordenagailu eramangarria
pila (Elec) pila; (fregadero) harraska; (deja los platos sucios en la pila) plater zikinak harraskan utzi; (montón) pila, pilo, mordo; (se han juntando una pila de vasos para limpiar) edontzi-mordoa pilatu da garbitzeko
radar radar
robot robot
videocámara bideokamera

casas y edificios
ascensor igogailu
cortina errezel, oihal
cuadro (pintura) margolan, pintura; koadro (Heg); (hemos estado en la exposición viendo unos cuadros) erakusketan izan gara koadro batzuk ikusten; (sm: gráfico) koadro, irudi; (utilicé un cuadro sinóptico para aprender la lección) koadro sinoptiko bat erabili nuen ikasgaia ikasteko; (n) koadro, karratu, lauki; (hemos dibujado un cuadro en la pizarra) lauki bat marraztu dugu arbelean; (equipo) koadro, talde; (el cuadro técnico de la empresa no ha tomado ninguna decisión) enpresako koadro teknikoak ez du erabakirik hartu; (fig) ikuskizun; (después de las riadas el cuadro era desolador) uholdeen ondoko ikuskizuna negargarria zen benetan
edredón edredoi; (en invierno duerme con edredón) neguan edredoiaz lo egiten du
escalera eskailera, zurubi; (para llegar a su despacho hay que subir las escaleras) bere bulegoraino heltzeko eskailerak igo behar dira
hogar (casa) etxe; (fuego) su, sutondo, beheko su, supazter; (calienta las barras en el hogar) barrak sutan bertozen ditu; (familia) familia
mando a distancia urrutiko aginte
manta burusi, (tb Heg) manta
pared pareta, horma; (las paredes de mi casa son muy delgadas y se oye todo) gure etxeko paretak oso meheak dira eta dena entzuten da
pintura (material) pintura, margo; (he comprado pintura para la puerta) aterako pintura erosi dut; (cuadro) pintura, margolan, margozki; (he comprado una pintura de Goya) Goyaren pintura bat erosi dut; (arte) pintura, margolaritza; (la pintura cubista) pintura kubista
piscina igerileku; (piscina cubierta) igerileku estalia
piso solairu, oin, estai; pisu (Heg.); (vive en el segundo piso) bigarren pisuan bizi da; (¿en qué piso...?) zein pisutan...?; (vivienda) etxebizitza, bizitza, pisu; (esos pisos nuevos son muy caros) etxebizitza berri horiek oso garestiak dira
polvo hauts; errauts (Ipar); (polvos de talco) talko-hautsak; (leche en polvo) esne-hautsa; (la mesa está llena de polvo) mahaia hautsez estalita dago; (pl, cosmética) hautsak; (echar un ~) larrua jo, txortan egin, txorta jo; (hacer ~) hondatu; (un buen golpe te puede hacer polvo los riñones) zanpateko on batek giltzurrunak honda diezazkizuke
puerta ate; (la puerta de la calle está abierta) kaleko atea irekita dago
sábana maindire, izara; mihise (Ipar); (las sábanas de la cama) oheko izarak
suelo lurzoru, lur; (ley del suelo) lurzoruaren legea; (la explotación de suelo) lurraren ustiapena; (sm) lur, behegain, zoru; (se te ha caído el tenedor al suelo) sardexka lurrera erori zaizu
tubería tutueria, tutuak; hoditeria, hodiak, kainu
ventana leiho (tb ordenador); (la pared tiene cuatro ventanas) hormak lau leiho ditu

el cuarto de baño
bañera bainuontzi; (!?) mainu
baño bainu; (le gusta tomar el baño en el mar) bainua itsasoan hartzea gustatzen zaio; (cuarto de ~) bainugela; (balneario) bainuetxe
cepillo de dientes hortzetako eskuila
ducha dutxa
jabón xaboi, salboin
lavabo konketa; bainugela; komun
papel higiénico komuneko papera
pasta de dientes hortzetako pasta
toalla eskuoihal, eskuzapi, xukadera, toalla

la cocina
bandeja erretilu; azpil
bote bote, pinpa, punpa; (el bote de la pelota) pilotaren botea; (brinco) jauzi, salto; (cuando le asustaron dio un bote) ikaratu zutenean sekulako saltoa egin zuen; (recipiente) poto, pote; (sacó un bote de tomate) tomate-poto bat atera zuen; (de un sorteo) poto, pote; (queda un bote de 100 millones para el próximo sorteo) hurrengo zozketarako 100 milioiko potoa gelditu da; (barco) txanel, batel, txalupa;
botella botila; (referido solamente a contenido, golpe) botilakada; (se rompió la ~ y se derramó el vino) botila hautsi eta ardoa isuri zen; (se bebió una ~ de sidra) botila sagardoa edan zuen
cacerola eltze, lapiko
cazo burruntzali, zali; (necesito un cazo para servir la sopa) zopa zerbitzatzeko burruntzalia behar dut; (¿cucharón?) ontzi; (cazo de la leche) esne-ontzia
cubierto mahai tresna
cuchara koilara, goilare, zali
cuchillo ganibet, aizto, labana; (se me ha olvidado traer los cuchillos) ganibetak ekartzea ahaztu egin zait; (v-pr: con un cuchillo [por atacar con un ~ a un hombre]) [gizon bati] labanaz [eraso egin ziolakoan]
frigorífico hozkailu
horno labe
lata poto, lata; (hojalata) latorri; (pesadez) goiza nekagarri / gogaikarri
lavadora garbigailu
lavavajillas plater-ikuzgailu, ontzi-garbigailu
microondas mikrouhin-labe
olla eltze, lapiko, tupina
palillo zotz, txotx; (¡que no se te rompa el palillo en la boca!) kontuz gero zotza aho barruan apurtu!; (para comer, pl) zotz; (los chinos comen con palillos) txinatarrek zotzez jaten dute; (Mús) zotz, makila
pasta (masa) ore, pasta; (galleta) pasta (Heg); (he comprado un kilo de pastas para tomar con el cafe) kilo bat pasta erosi dut kafearekin hartzeko; (italiana) pasta; (la pasta de estos macarrones es verde) makarroi hauen pasta berdea da; (hoy tenemos pasta para comer) gaur pasta daukagu bazkaltzeko; (de libro, cuaderno) azal; (si forras los libros no se les estropearán las pastas) liburuak forratzen badituzu ez zaizkie azalak hondatuko; (coloq, dinero) diru, sos, poltsa; (no tengo pasta para ir de vacaciones) ez dut oporretan joateko sosik
plato plater (tb Ipar: azieta); (contenido) platerkada; (me he comido un plato de alubias) babarrun-platerkada jan dut
recipiente ontzi
sartén zartagin, padera
servilleta ezpainzapi, ahozapi
taza katilu; [pequeña] kikara; (voy a comprar un juego de seis tazas) sei katilu erosi behar ditut; (taza de café) kikara, kafe-katilua; (contenido) katilukada, katilu; kikarakada, kikara; (voy a tomar una taza de chocolate) katilukada bat txokolate hartu behar dut
tenedor sardexka
trapo trapu, zatar, mantar; (tráeme el trapo para secar el suelo) ekar iezadazu trapua mahaia lehortzeko; (del polvo?, ropa vieja?) piltzar, pilda, zarpail, zarpa, zatar; (cuando las camisetas están muy usadas las dejo como trapos) kamisetak oso erabiliak daudenean, piltzarretarako uzten ditut; (ropa, coloq, pl) arropa, jantzi; (se compra muchos trapos) arropa asko erosten du; (sacar a relucir los ~s sucios) trapu zikinak eguzkitara atera
vaso edalontzi, edontzi, baso; (quiero un vaso de agua) edalontzi bat ur nahi dut; (se le ha roto un vaso de cristal) beirazko baso bat hautsi zaio; (un ~ vino tinto) baso bat ardo beltz

habitaciones de la casa
cocina (habitación) sukalde, ezkaratz; (arte) sukaldaritza; (hemos cambiado toda la cocina) sukalde osoa aldatu dugu
cuarto de baño bainugela
dormitorio logela
garaje garaje
habitación gela; (~ doble) gela bikoitz, birentzako gela; (~ individual) banako gela; (habitación, espacio, parte) atal
jardín lorategi
pasillo korridore; pasillo (Heg)
sala gela; (~ de exposiciones) erakusgela; (~ de estar) egongela
salón (en casa) egongela, sala; (sala grande) areto, gela; (~ de actos) ospakizun-areto, areto nagusi
terraza (cubierta de un edificio) zabaltza, terraza; (la terraza que tiene el edificio arriba) eraikinak goian duen zabaltza; (de una cafetería) terraza; (ayer te vi sentado en la terraza de la cafetería) atzo kafetegiko terrazan eserita ikusi zintudan; (balcón) terraza; (Agric: escalón en una ladera) terraza

muebles
alfombra alfonbra; (Ipar) tapiz
armario armairu
cama ohe; ohatze (Ipar); (hacer la ~) ohea egin; (en los centros sanitarios de este país hay pocas camas para los enfermos) herrialde honetako osasun-etxeetan ohe gutxi dituzte gaixoentzat
lámpara lanpara
mesa mahai; (comemos en la mesa de la cocina) sukaldeko mahaian bazkaltzen dugu; (hemos reservado la mesa cuatro para tu amigo) laugarren mahaia erreserbatu dugu zure lagunarentzat
mueble altzari
silla aulki; jarleku, eserleku; (de montar) zela, zeltoki
sillón besaulki
sofá sofa

causa y efecto
argumento argumentu; (el ~ de la obra era de lo más interesante) filmaren argumentua oso interesgarria zen
causa kausa; zergati, zio; (~ de fuerza mayor) ezinbesteko kausa; (la decadencia del rey tuvo como causa la invasión bárbara) barbaroen inbasioa izan zen erregearen gainbeheraren kausa; () jatorri, sorburu, iturburu; kausa; (la ociosidad es la causa de todos los vicios) alferkeria da bizio guztien sorburu; (Der) kausa, auzi; (Fil) kausa; (la unión entre las causas y los efectos) kausen eta ondorioen arteko lotura; (Pol) kausa
consecuencia ondorio, ondore, ondoren; (la mala cosecha de este año es consecuencia de la sequía) aurtengo uzta kaskarra lehortearen ondorio da; (a ~ de) -en ondorioz; -(e)la bide, -(e)la kausa; (el río se desbordó a consecuencia de las lluvias) ibaiak euriteen ondorioz gainezka egin zuen
efecto ondorio, ondoner; (en ~) hain zuzen (ere), ad. + ere; (la tienda estaba, en efecto, donde me dijiste) denda, hain zuzen, zuk esandako tokian zegoen; (eso es, en efecto, lo que yo he dicho) horixe da, izan ere, nik esan dudana; (pues, en efecto, a eso hemos venido) horretara etorri gara, etorri ere; (interjecc) bai/ez horixe; hala da; (la situación va de mal en peor -En efecto) -Egoera okerrera doa. -Bai horixe!; (hacer ~) erasan, eragin; hunkitu; (le hizo mucho efecto la muerte de su madre: ama hiltzeak biziro erasan zion
finalidad helburu, xede, jomuga
objetivo helburu, jomuga; xede; (nuestro objetivo es acabar cuanto antes) gure helburua ahalik eta azkarren bukatzea da; (Fot) objektibo
razón arrazoi; (él siempre tiene razón) hark beti du arrazoi; (discernimiento) arrazoimen
resultado ondorio, ondoren, ondore; (Dep, Matemáts, tras búsqueda) emaitza; (el accidente tuvo como resultado la muerte del conductor) istripuaren ondorioa gidariaren heriotza izan zen; (v-pr: de elecciones) (hauteskundeetako) emaitzak

características generales de un objeto o situación
calidad kalitate; (papel de mala calidad) kalitate txarreko papera; (prefiero la calidad a la cantidad) kantitatea baino kalitatea nahiago dut; (ha utilizado materiales de mala calidad) material txarrak erabili ditu; (jamón de muy buena calidad) oso urdaiazpiko ona; (público y de calidad) publikoa eta kalitatezkoa
cantidad zenbakarritasun; (la alegría es un concepto que no tiene cantidad) poza zenbakarritasunik gabeko kontzeptua da; (número) kopuru; (suma estas dos cantidades) kopuru bi horiek batu; () kantitate; (se necesita gran cantidad de agua) ur-kantitate handia behar da; (la calidad no se mide por la cantidad) kantitatea ez da kalitatearen neurria; (sf) kopuru, zenbateko; diru; (¿qué cantidad vas a ingresar?) zenbat diru sartu behar duzu?; (la cantidad pendiente de cobro es alta) kobratu beharreko kopurua handia da
color kolore; (ha teñido el vestido de color rojo) kolore gorriz tindatu du soinekoa; (tiene la piel de color aceituna) larruazala oliba-kolorekoa du; (este pintor mezcla los colores en el mismo lienzo) pintore honek koloreak mihisean bertan nahasten ditu
cualidad nolakotasun; ezaugarri, tasun; (la bondad es la cualidad de bueno) ontasuna onaren nolakotasuna da; (la dureza es una cualidad del diamante) gogortasuna diamantearen ezaugarri bat da; () gaitasun, balio; [buena] dohain, bertute; (no tiene cualidades para el canto) ez du kanturako balio
estado (situación, Fís) egoera; (Pol) estatu
estructura egitura, estruktura
forma forma, itxura; molde, suerte, tankera; (forma de vida) bizimodu
límite muga, zede, limite; (velocidad ~) muga-abiadura
peso pisu; (ese animal tiene 100 kilos de peso) animalia horrek 100 kiloko pisua du; () pisu, balantza; (tengo un peso pequeño para medir los ingredientes de las comidas) balantza txiki bat daukat jatorduetako kantitateak neurtzeko; () pisu, zama, hazta; (no le conviene llevar peso porque tiene la espalda mal) ez zaio pisurik eramatea komeni bizkarra gaizki duelako; (moneda) peso; (fig) zama, pisu, pisutasun; (el peso de la responsabilidad me ahoga) erantzukizunaren zamak ito egiten nau; (tu llamada me quitó un gran peso de encima) zure deiarekin lasaitu ederra hartu nuen
posición jarrera, posizio; (le retrataron en diferentes posiciones) jarrera desberdinetan atera zizkioten argazkiak; (estaba en posición de descanso) atseden-jarreran zegoen; (lugar, situación) (norbait/zerbait dagoen) toki, (norbait/zerbait dagoen) leku; posizio, kokapen, kokaleku; (determinar la posición de la chimenea) tximinia non jarri zehaztu; () posizio, egongune; (las diferentes posiciones de una manivela) biraderaren posizioak; (sm) estatus, maila; (tiene una buena posición en la empresa) estatus ona du enpresan; (posición social) gizarte-maila; (opción) jarrera; iritzi; (¿cuál es tu posición sobre el aborto?) zein da abortuari buruzko zure jarrera?; (Dep: en clasificación) postu; (llegó en primera posición) lehen postuan iritsi zen, lehenbizi iritsi zen; (Mil) posizio; (las posiciones enemigas) etsaien posizioak
propiedad jabetza, jabetasun, ondasun, ukaitza; (~ horizontal) jabetza horizontala; (bien) jabetza, ondasun; [inmueble] onibar; (tiene ~es en la ciudad) hirian onibarrak ditu; (mis ~es) nire ondasunak; (Fís, Quím) propietate
tamaño tamaina, neurri; (ser del mismo tamaño) tamaina berekoa izan; (¿de qué tamaño es?) zein neurritakoa da?; (de tamaño natural) tamaina naturalekoa
tipo (talle) gorpuzkera, itxura, tankera, eite; (tienes un tipo muy bonito) oso gorpuzkera polita daukazu; (clase) mota, klase, gisa, modu, era; suerte (Ipar); (¿qué tipo de…?) nolako _, zelako _; (me gustaría comprarme este tipo de casa) etxe-mota hau erosi nahi nuke; (no me gustaría ser de ese tipo de personas que sólo dicen mentiras) ez nuke izan nahi gezurra besterik esaten ez duten pertsona-mota horietakoa; (entre todos, estos tres tipos son los que más me interesan) guztien artean, hiru mota hauek dira gehien gustatzen zaizkidanak; (flores de todo tipo) suerte guztietako loreak; (Biol) tipo
título izenburu, izen; (el título del libro) liburuaren izenburua; (título de una película) film baten izenburua; (académico) titulu
valor balio; (una obra de arte de gran valor) balio handiko artelana; (precio) balio, prezio; (el valor de la máquina es de diez millones) makinaren balioa hamar milioikoa da; (sm) balio, baliozkotasun; (estos documentos no tienen ahora ningún valor) agiri hauek ez dute orain inolako baliorik; (¿lo dicho anteriormente tiene algún valor en este caso?) lehen esandakoa baliozkoa al da oraingoan?; (importancia) balio, garrantzi; (no quiero quitar valor a lo que has hecho) egin duzunari ez diot baliorik kendu nahi; (su ayuda ha sido de gran valor) haren laguntza oso garrantzitsua izan da; (de una magnitud) balio; (en esta medición se han obtenido valores aproximados del nivel de contaminación) neurketa honetan poluzio-mailaren gutxi gorabeherako balioak lortu dira; (moral, ético) balio; (hay que tener en cuenta los valores éticos) balio etikoak gogoan izan behar dira; (escala de valores) balio-eskala; (arrojo, valentía) adore, kemen, ausardia, ausartasun, ausartzia, bihotz, bihoztoitasun, bipiltasun, balore; (hay que tener valor para salir a la mar con este temporal) adorea eduki behar da denborale honekin itsasoratzeko; (yo no tengo valor para entrar ahí) ez dut hor sartzeko kemenik; (descaro) aurpegi, azal, kopeta; (después de todo lo que ha hecho por ti, todavía tienes valor para decir que no se preocupa) zuregatik egin duen guztia egin eta gero, aurpegia daukazu oraindik zutaz ez dela kezkatzen esateko; (Econ) balore; (en la bolsa de valores las acciones han subido) balore-burtsan akzioek gora egin dute; (Econ) balio; (la teoría del valor) balioaren teoria; (Mús) balio, iraupen; (el valor de una negra es equivalente a dos corcheas) beltz batek bi kortxea balio ditu

la ciencia
arqueología arkeologia
astronomía astronomia
atmósfera atmosfera, egurats; (fig) giro; (esta novela refleja la atmósfera victoriana) eleberri honek giro victoriarra islatzen du
biología biologia
ciencia zientzia; jakintza; (la ciencia ha avanzado mucho en los últimos cien años) zientziak aurrerabide handia egin du azken ehun urteotan; (ciencia-ficción) zientzia-fikzio; (le gustaban las novelas de ciencia-ficción) zientzia-fikziozko eleberriak atsegin zituen
cohete (Astronáut) kohete (Heg), suziri (Heg); (el cohete Saturno V ponía en órbita la nave espacial Apollo) Saturno V koheteak Apollo espazio-ontzia orbitan ezartzen zuen; (petardo) suziri; etxafuego, txapligu, bolandera (herr); (en las fiestas de mi pueblo lanzan muchos cohetes) nire herriko jaietan etxafuego mordoa botatzen dute; (nm, Arm) suziri; (cohete contracarro) gurdien kontrako suziria
contaminación poluzio, kutsadura; (de alimentos) kontaminazio
corriente laster; (corriente de aire) haize-lasterra; (corriente de agua) ur-lasterra; (agua) ur; (se lo llevó la corriente) urak eraman zuen; (en esa zona del río hay mucha corriente) ibaiaren alde horretan urak indar handia du; (viento) haize; (cierra la ventana, que hay corriente) leihoa itxi, haizea dabil eta; (fig) korronte, joera; (corriente literaria) literatura-korrontea; (adj) arrunt; (gente corriente) jende arrunta; (habitual) arrunt, ohiko, ohizko; (eso es algo corriente en este pueblo) herri honetan ohikoa da hori
experimento esperimentu, saiakuntza, saio
física fisika
fluido isurkari, jariakin, isurkor, jariakor
gas gas
laboratorio laborategi
matemáticas matematika; (aprueba fácilmente las matemáticas) matematika erraz gainditzen du
materia materia; (la materia puede convertirse en energía y la energía en materia) materia energia bihur daiteke, eta energia materia; (la persona está compuesta de materia y de espíritu) pertsona materiaz eta izpirituaz osatuta dago; (asunto) gai; (la materia que trata este libro es la salud) liburu honekk darabilen garaia osasuna da
media (promedio) batezbesteko; (de ~, como ~, en gen) batez beste; (hay que hacer la media de todos esos valores) balio horien guztien batezbestekoa egin behar da
microscopio mikroskopio
número (cifra, de revista) zenbaki; (candidad) kopuru, zenbat; (número de votos) boto-kopurua; (Gram) numero; (el número de euskaldunes) euskaldunen kopurua; (el número de parados) langabeen kopurua
onda (sobre un líquido) uhin, izur; (vestidos, pelo) izur; (Fís) uhin; (onda mecánica) uhin mekanikoa; (onda corta) uhin motz
órbita orbita; (Anat) orbita, betzulo; (sf fig) eremu, arlo
planeta planeta
química kimika
radiación erradiazio; (~es solares) eguzki-erradiazioak
rayo tximista; oinaztura, oinaztarri, oinazkar; (un rayo partió por la mitad al roble) tximista batek haritza erdibitu zuen; (del sol etc) izpi, printza, errainu, leinuru; (los primeros rayos del sol) lehen eguzki-printzak; (Fís) izpi; (rayos X) X izpiak; (fig) azkar-azkar, arin-arin, oso arin, ikaragarri azkar
residuo hondar, hondakin, abar; (residuos industriales) industriako hondakinak
satélite satelite; (fig, persona) akolito; (llegó acompañado de sus satélites) bere akolitoek lagundurik heldu zen; (fig) satelite; (estado satélite) estatu satelitea; (ciudad satélite) hiri satelitea
sustancia substantzia, gai; (esta sustancia es venenosa) substantzia hau pozoitsua da; (sustancias orgánicas) substantzia organikoak; () funts, muin, mami, oinarri; (la sustancia de su discurso se expresa en una palabra: responsabilidad) bere hitzaldiaren funtsa hitz batera biltzen da: ardura; (de la comida) substantzia, alimentu, bizigai; (este cocido no tiene sustancia) eltzeko honek ez du substantziarik
tecnología teknologia
telescopio teleskopio
teoría teoria; (la teoría de la relatividad) erlatibitatearen teoria; (teoría política) teoria politikoa; (la teoría y la práctica) teoria eta praktika; (hipótesis) teoria, hipotesi, iritzi; (ésta es mi teoría, intentaré demostrar que estoy en lo cierto) hauxe da nire teoria, zuzen nagoela frogatzen saiatuko naiz; (en teoría) teorian, teorikoki; (en teoría, tienen que pasar muchas cosas) teorian, makina bat gauza gertatu behar du
universo unibertso
vapor lurrun, bapore; (máquina de vapor) lurrun-makina; (presión de vapor) lurrun-presioa; (caldera de vapor) lurrun-galdara; (vapor de agua) ur-lurruna

la ciudad
andén nasa
apartamento etxebizitza; (pequeño) apartamentu, apartamendu
avenida hiribide, etorbide; ibilbide
ayuntamiento (corporación) udal; (edificio) udaletxe
balcón balkoi
banco (Fin: entidad) banku, (edificio) banketxe; (asiento) banku, eserleku, jarleku
barrio auzo, auzune, auzotegi; (Txagorritxu es un barrio de Vitoria) Txagorritxu Gasteizko auzoa da
basura zabor; zarama, zakar; (el ayuntamiento tiene un servicio de recogida de basuras) udalak zabor-bilketarako zerbitzua du; (cada vez se acumula más basura en las casas) etxeetan gero eta zabor gehiago sortzen da
biblioteca liburutegi, biblioteka
cafetería kafetegi, kafe-etxe
cajero kutxazain; (~ automático) kutxazain automatiko
calle kale; karrika; (a la ~!) kalera!; (vive en la calle) kalean bizi da; (a las tres saldré a la calle) hiruretan kalera irtengo naiz
cine zinema, zinemagintza, (tb Heg) zine; (el cine vasco) euskal zinema; (el cine de la esquina lo van a derribar) izkinako zinea bota egin behar dute; (el cine va de capa caída) zinema maldan behera doa
comisaría polizia-etxe, komisaria; (los llevaron a comisaría) polizia-etxera eraman zituzten
correos posta bulegoa
cruce (de carreteras) bidegurutze, gurutze
edificio eraikin
entorno ingurune
esquina izkina, kantoi; ertz, kantal; (tu amigo te espera en la esquina de la calle) laguna zain duzu kale-kantoian
estación (de tren/autobús) geltoki; (~ de tren) tren geltokia; (la ~ de autobuses) autobus-geltokia; (época) urtaro, urte-sasoi; (estamos en la estación de las lluvias) urtaro euritsuan gaude; (la primavera es la estación más bonita) udaberria da urte-sasoi politena; (de via crucis) egonaldi; (otras, ej de servicio) estazio
estatua estatua
fuente iturri; erretilu, azpil; (~ de energía) energia-iturri
gasolinera gasolindegi
hospital ospitale; (estaba grave y lo llevamos al hospital) larri zegoen eta ospitalera eraman genuen; (v tb) erietxe
hotel hotel
mercado azoka; merkatu, zerkausi; (Econ) merkatu; (~ laboral) lan-merkatu
monumento monumentu; (!sdo) oroigarri, oroitarri (conmemorativo?)
muro murru, horma; (las casas están separadas por un muro: horma batek bereizten ditu etxeak; (muralla) harresi; (el castillo está rodeado de un muro) gaztelua harresiz inguratuta dago
oficina bulego
parque (territorio protegido) parke; (lugar de recreo) parke, jolastoki, jolasleku; (fuimos al parque a jugar) parkera joan ginen jolastera
plaza (vía pública) plaza, enparantza; (lugar) toki, leku, (para sentarse) eserleku, jarleku; (no hay plazas) tokirik ez dago; (el autobús tiene 60 plazas) autobusak hirurogei eserleku ditu; (de trabajo) lanpostu, plaza
puerto (de mar, río) portu, kai; (mañana saldremos del puerto) bihar aterako gara portutik; (de montaña) mendate, ate; (el puerto de Galibier) Galibierko mendatea; (Inform) ataka; (al puerto) kaira
restaurante jatetxe
taller lantegi; tailer (Heg)
teatro (arte) antzerti, teatro; (lugar) antzoki, teatro
tráfico zirkulazio; (el tráfico en la ciudad está horrible) hiriko zirkulazioa nazkagarria dago; (tráfico por carretera) errepide-zirkulazioa; (tráfico aéreo) aire-zirkulazioa; (comercio) salerosketa, saleroste, merkataritza, tratu; (de sustancias) trafiko; (tráfico de órganos) organo-trafikoa; (tráfico de droga) droga-trafikoa
urbanización (acción) urbanizatze, urbanizazio; (han terminado la urbanización del barrio) auzoaren urbanizazioa amaitu dute; (finca) urbanizazio; (hay una urbanización privada al lado del río) ibaiaren ondoan urbanizazio pribatua dago
zoo zoo

tiendas
farmacia botika, farmazia; (Educ) farmazia
ferretería burdindegi
hipermercado hipermerkatu
joyería bitxitegi
juguetería jostailu-denda
panadería okindegi; (vete a la panadería a por pan) zoaz ogi bila okindegira; (industria) okintza; (se dedica a la panadería) okintzan dihardu
papelería paper-denda, papertegi
peluquería ile-apaindegi, ileapaindegi; (trabajo en una peluquería) ile-apaindegi batean egiten dut lan; (como estudios) ile-apainketa
relojería erloju-denda, erlojutegi
supermercado supermerkatu
tienda denda, saltoki, saltegi, erostetxe; (en esta tienda roban todas las semanas) denda honetan astero lapurtzen dute; (tienda de ropa) jantzi-denda, arropa-denda
zapatería zapata-denda; (ha comprado unos zapatos en la zapatería) zapatak erosi ditu zapata-dendan

los alimentos
aceite olio
ajo baratxuri, berakatz
arroz arroz
azúcar azukre
carne haragi, okela, haragiki; txitxi (haur.); jaki; (he comprado un kilo de carne para guisar) gisatzeko kilo bat okela erosi dut; (carne de pescado) arrain-jakia; (carne asada) haragi errea; (humana) haragi, mami; (soy un hombre de carne y hueso) hezur-haragizko gizakia naiz; (de la fruta) mami; (carne de la fruta) frutaren mamia; (carne de membrillo) irasagar-mamia
cáscara oskol, kosko, krosko; (cáscara de huevo) arrautza-oskola; (cáscara de nuez) intxaur-oskola; () azal; (cáscara de limón) limoi-azala; (cáscara del tronco de un árbol) zuhaitz-enborraren azala
chocolate txokolate; (el chocolate que me ha preparado mi padre está muy caliente) aitak prestatu didan txokolatea oso beroa dago
comida (alimento) jan, janari, jateko, jaki; (gen?) otordu, oturuntza, jatordu; (del mediodía) bazkari; (de animales) bazka, jan, jateko; (bebe vino en las comidas) otorduetan ardoa edaten du
ensalada entsalada, gatzozpin
grasa gantz, gizen, urin
harina irin; (en ese molino venden harina) errota horretan irina saltzen dute
helado izozki; (vende helados junto a la playa) hondartzaren ondoan izozkiak saltzen ditu
huevo arrautza; (~s fritos) arrautza frijituak
menú menu
pan ogi; (he comprado pan) ogia erosi dut
pastel pastel, pastiza; (pasteles de crema) kremazko pastelak; (pastel de carne) haragi-pastela
patata patata; (Ipar) lursagar
pescado arrain; (ayer comí pescado) atzo arraina jan nuen
pimienta piperbeltz
pimiento piper
pollo (cría de ave) txita; (pollo joven, Culin) oilasko; oilo; (hoy he comido pollo asado) gaur oilasko errea jan dut
sacarina sakarina
sal gatz; (se me ha olvidado echar sal a la sopa) zopari gatza botatzea ahaztu zait
salsa saltsa; (cocinar en su ~) bere uretan egostea; (Mús) salsa
solomillo azpizun
sopa zopa; (la sopa está muy buena) zopa oso ona dago; (sopa juliana o sopa de verduras) barazki-zopa; (sopa de cocido) eltzeko zopa, haragi-zopa; (sopa de pescado) arrain-zopa; (sopa de ajo) baratxuri-zopa, berakatz-zopa
tarta tarta, pastel; (tarta de queso) gazta-tarta; (tarta de cumpleaños) urtebetetzeko tarta
ternera txekor, txahal urrixa; [de 3 a 12 meses] bigantxa; [de 1 a 3 años] biga; (!carne?)
verdura barazki, berdura; (~s) barazkiak
yogur jogurt

bebidas
agua ur [se declina en mugagabe]; (el ~) ura
alcohol alkohol; (~ de quemar) erretzeko alkohola
café kafe (solo: hutsa; cortado: ebakia); (café con leche) kafesne; (establecimiento) kafetegi; (¿un cafetito?) kafetxo bat?
cerveza garagardo (tb: zerbeza (S), biera (N)); (no me gusta la cerveza) garagardoa ez dut gustuko; (pide una ~) eskatu garagardo bat
hielo izotz, horma; (+b en bebida) jela
leche esne; (~ caliente) esne bero; (~ fría) esne hotz
te
vino ardo; (bebe vino en las comidas) otorduetan ardoa edaten du; (~ blanco / tinto / rosa) ardo zuri / beltz / gorri
zumo zuku, ur; (Coloq) zumo; (~ de naranja) laranja ur, laranjazko zumo; (por las mañanas toma zumo de naranja) goizetan laranja-zukua hartzen du; (zumo de limón) limoi-ura

frutas
fresa marrubi
fruta fruta, fruitu, zitu; (~ madura) lirin
limón limoi, zitroin
manzana sagar
melón meloi
naranja laranja
pera udare, madari
plátano banana

comidas del día
almuerzo (al mediodía) bazkari
cena afari ['afal-' en compuestos]; (la cena no está todavía preparada) afaria prestatu gabe dago oraindik
desayuno gosari; barauskarri
entrante lehen plater, hasierako; (de entrante nos han sacado sopa) hasierako (plater) gisa zopa atera digute
postre azkenburu(ko); postre (Heg); deserta (Ipar); (¿qué quieres de postre?) zer nahi duzu postrerako?

características personales
apellido deitura, abizen
belleza edertasun; (el cuadro tiene una ~ natural) koadroak berezko edertasuna du, edertasun naturala du; (mujer bella) eder; (esa chica es una belleza y la veo todos los días) neska hori eder-ederra da eta egunero ikusten dut
carácter (temperamento) izaera, aiurri, adiurre, jite, mendu, seta; (es una mujer de mal carácter) aiurri txarreko emakumea da; (índole) tasun, izaera; (fue una celebración de carácter privado) ospakizun pribatua izan zen; (quiso remarcar el carácter público de su empresa) bere enpresaren publikotasuna azpimarratu nahi izan zuen; (carácter simbólico) izaera sinbolikoa; (Impr) karaktere; (he imprimido en una hoja los caracteres chinos que tiene mi ordenador) nire ordenagailuak dituen karaktere txinatarrak inprimatu ditut orrialde batean; (Rel) marka; (carácter sacerdotal) apaiz-marka; (Biol) karaktere; (los caracteres hereditarios) herentziaziko karaktereak
dirección (señas) helbide; (no vive en esa dirección ahora, porque hace poco cambió de domicilio) orain ez da helbide horretan bizi, orain dela gutxi aldatu zen etxez eta; (Fís, Mat) norabide; (sentido) norabide, noranzko; (en esta calle se puede circular en las dos direcciones) kale honetan ibilgailuak bi norabideetan ibil daitezke; (de empresa etc) zuzendaritza; (cargo de director) zuzendari-kargu, zuzendaritza; (oficina) zuzendari-bulego; (coche) direzkio, gidagailu; (Inform) helbide
documentación dokumentazio, agiriak, dokumentuak; (ciencia) dokumentazio; (el domingo la Ertzantza me detuvo y me pidió la documentación) igandean Ertzantzak geldiarazi egin ninduen eta agiriak eskatu zizkidan
edad adin, edade; (me ha preguntado qué edad tengo) adina galdetu dit; (época) aro; (Edad Media) Erdi Aro; (a muy tierna edad lo separaron de sus padres) oso txikia zenean gurasoengandik banandu zuten
estatura garaiera, altura; (tiene poca estatura para llegar al techo) garaiera txikia du sabairaino iristeko
idioma hizkuntza, mintzaira
inteligencia adimen, adimendu; (con tu inteligencia no tendrás problemas para acabar la carrera) zure adimenarekin ez duzu karrera bukatzeko arazorik izango
memoria oroimen; buru; (tiene buena memoria y no se le olvidan las lecciones que ha aprendido) oroimen ona du eta ikasitako ikasgaiak ez zaizkio ahazten; (la misa de hoy es en memoria de los socios fallecidos) gaurko meza hildako bazkideen oroimenez emango da; (informe) memoria, oroitza-txosten; (a la junta general de accionistas hay que presentar la memoria anual) akziodunen batzar orokorrera urteko memoria aurkeztu behar da; (pl) oroitzapen(ak); (ha publicado las memorias de su vida) bere bizitzako oroitzapenak argitaratu ditu; (Inform) memoria; (tiene los documentos en la memoria del ordenador) dokumentuak ordenagailuaren memorian ditu
mente buru; (¡quítate eso de la mente!) ken ezazu hori burutik!; (intelecto?) adimen, gogo, gogamen, buru
nombre izen; (en nombre de) -en izenean; (en nombre de la ley) legearen izenean; (en nombre propio) norberaren izenean
profesión lanbide, bizibide, ogibide; (es abogado de profesión) abokatua da lanbidez; (¿cuál es tu ~?) zein da zure lanbidea?
raza arraza
sexo sexu; (personas del mismo sexo) sexu bereko pertsonak; (renunciar al sexo) sexu-harremanei uko egin; (escenas de sexo) sexu-irudiak
talla neurri, tailu; (camisas de todas las tallas) neurri guztietako alkandorak
trabajo lan, behar; (no tengo ~) ez daukat lanik; (este libro es fruto del trabajo de todos) liburu hau guztion lanaren emaitza da; (trabajo en cadena) kate-lana; (empleo) lan, behar; lantegi; (ha encontrado el trabajo que quería) nahi zuen lana aurkitu du; (un trabajo duro el nuestro) lantegi nekosoa gurea; (como lugar) lantoki, lantegi; lan, behar; (voy al trabajo en tren) lanera trenez noa; (esfuerzo) lan, neke, ahalegin, behar, lantegi; (me ha costado mucho trabajo encontrar tu casa) zure etxea aurkitzeak lan handia eman dit; (tareas) lan, behar, zeregin, betebehar, eginkizun; (ese no es mi trabajo) hori ez da nire betebeharra; (¿tiene trabajo hoy?) zereginik ba al du gaur?; (es una mujer con muchos trabajos) eginkizun askoko emakumea da; (trabajo en equipo) elkarlan
voz ahots, boz; (ese tenor tiene buena voz) tenor horrek ahots ona du; (en voz alta) ozen, ozenki, goraki, ahots ozenez; (habla en voz alta, por favor) ozen hitz egin, mesedez; (en voz baja) ahopean, ahapetik, ahapeka; (¿por qué murmuráis en voz baja?) zergatik ari zarete ahopean marmarka?

el cuerpo humano
boca aho; (metió un trozo de pan a la boca) ahora ogi-kozkorra sartu zuen; (en su casa tiene cuatro bocas que mantener) etxean lau aho mantendu behar ditu
brazo beso; (levantó el ~ para saludarme) ni agurtzeko besoa altxatu zuen; (toda la extremidad) besondo; (el ~ va desde el hombro al codo) besondoa sorbaldatik ukondora doa
cabello (1 pelo) ile, bilo; (cabellera) ile, bilo, adats; (tardo un buen rato en peinarme el cabello) adatsa orrazten denbora dezente behar izaten dut; (champú para cabello graso) ile koipetsurako xanpua
cabeza buru; (las vacas tienen cuernos en la cabeza) behiek adarrak dituzte buruan; (mente) buru, adimen; gaitasun; (en la guerra trabaja más la cabeza que las manos) gerran eskuek baino lan gehiago egiten du buruak; (a mi edad ya no tengo cabeza para estudiar) adin honetan ez dut dagoeneko ikasteko gaitasunik; (a la ~ de) (-en) buruan, (-en) aurrealdean
cara aurpegi, musu, begitarte; (tiene un lunar en la cara) orina du aurpegian; (límpiate la cara) musua garbi ezazu; (expresión) aurpegi, begitarte, aurpegiera, bisaia; (tiene una cara muy seria) oso aurpegiera serioa du; (aspecto) itxura, aurpegi; (ese pastel tiene buena cara) pastel horrek itxura ona du; (Mat) aurpegi, alde; (las caras de un poliedro) poliedro baten aurpegiak
codo ukondo; (hasta por los ~s) ehoan berba egin
cuello lepo
cuerpo gorputz, soin
dedo (del pie o de la mano) hatz; (de la mano) atzamar, eri; (del pie) behatz
diente hortz; (~ de ajo) baratxuri-atal, baratxuri-ale, baratxuri-zizter; (añadir un ~ de ajo) baratxuri-ale bat erantsi
espalda bizkar; sorbalda; (a ~s de) (-en) isilpean, (-en) ezkutuan, (inork) jakin gabe; (fue de viaje a espaldas de sus padres) bidaia, isilpean, gurasoek jakin gabe egin zuen
excremento gorotz, iraizkin; (le han analizado los excrementos) gorotzen analisia egin diot
hombro sorbalda (!ref a los 2?); bizkar, lepo, besaburu, soingain; (a ~s) bizkarrean; (llevar a ~) bizkarka eraman
labios ezpainak (sg: ezpain); (tus labios dulces) zure ezpain gozoak
mano esku; (a ~) eskura; (tenemos cinco dedos en la mano) eskuan bost hatz ditugu; (la mano izquierda) ezkerreko eskua; (destreza) esku, trebetasun, antze, ahalmen, taxu; (no tiene mano para asar corderos) arkumeak erretzeko ez du eskurik; (poder) botere, aginpide, ahalmen, esku; (Jon tiene mucha mano en la empresa) Jonek enpresan aginpide handia du; (trabajador) (lanerako) jende; pertsonak, langileak; (necesitan manos para terminar el trabajo) jendea behar dute lana amaitzeko; (capa) eskualdi; geruza; (el balcón necesita dos manos de pintura) balkoiak bi pintura-geruza behar ditu; (en juegos de cartas) esku, eskualdi, jokaldi; (jugando a cartas, en una mano perdió todo el dinero) kartetan ari zela, eskualdi batean diru guztia galdu zuen
muela hagin; (a la hija ya le han salido las muelas) alabari haginak atera zaizkio; (~ del juicio) azkenagin, zuhurragin
muñeca (Anat) eskumutur, ukarai, eskutur; (tiene la muñeca rota) eskumuturra hautsita du; (juguete) panpina; andrakila
nariz sudur (def: sudurra); (me pica la ~) sudurrean azkura daukat; (se ha roto la ~) sudurra hautsi du; (estoy hasta las narices) kokoteraino nago (lit: hasta el cuello)
ojo begi; (tiene buen ojo para elegir a las personas) bista ona dauka pertsonak aukeratzeko
oreja belarri; (tiene las orejas pequeñas) belarri txikiak ditu
pecho bular; (le duele el pecho porque se ha pasado toda la noche tosiendo) min du bularrean gau osoa eztulka eman duelako; () papar; (tengo el pecho lleno de lunares) paparra orinez beteta daukat; () bular, titi; (esa niña tiene mucho pecho para su edad) neskatila horrek duen adinerako bular handiak ditu
pelo ile, bilo; (tiene el pelo rizado) ile kizkurra du
pie oin; (a ~) oinez; (está de ~) zutik dago
piel larruazal, azal; (el sol es perjudicial para la piel) eguzkiak larruazalari kalte egiten dio; (tiene la piel muy clara) oso azal argia du; (enfermedades de la piel) larruazaleko gaixotasunak; (de naranja) azal; (tu piel suave) zure azal leuna
pierna hanka; (tienes bonitas piernas) hanka politak dauzkazu; (romperse la pierna) hanka hautsi; (entre rodilla y talón) berna
rodilla belaun; [parte delantera] belaunburu; (una radiografía de la rodilla) belauneko erradiografia; (me caí y me hice una herida en la rodilla) erori eta belaunburuan zauria egin nuen
tobillo orkatila; (se ha retorcido el tobillo) orkatila bihurritu zaio

partes internas del cuerpo
cerebro garun, burmuin; (el cerebro de los gorilas es menor que el de los hombres) gorilen garuna gizakiena baino txikiagoa da; (fig) buru, adimen; garun; (parece que no tienes cerebro cuando dices esas cosas) horrelakoak esaten dituzunean bururik ez duzula ematen du; (tiene un cerebro privilegiado) aparteko adimena du; (fig, persona inteligente) buru argi, buru azkar; jakintsu, aditu; (para este trabajo han elegido a los mayores cerebros de la empresa) lan horretarako enpresako buru argienak aukeratu dituzte
corazón bihotz
esqueleto hezurdura
estómago urdail
garganta eztarri, zintzur; (se le clavó una espina en la garganta) hezur bat gelditu zitzaion eztarrian (Geol) zintzur, arroila
hígado gibel
hueso hezur; (tb del fruto)
intestino heste
órgano (parte de algo) organo; atal; (hay órganos consultivos y órganos decisorios) badira kontsultarako organoak eta organo erabakitzaileak; (los órganos del motor) motorraren atalak; (Biol) organo; (el cuerpo humano está constituido de diversos órganos) giza gorputza hainbat organoz osatuta dago; (Mús) organo; (órgano electrónico) organo elektronikoa; (ya han arreglado el órgano de la iglesia) elizako organoa konpondu dute
pulmón birika; (tiene una enfermedad en los pulmones) biriketan gaitza du
riñón giltzurrun
sangre odol; (donante de ~) odol-emailea
útero umetoki, utero

arte y cultura
arte arte; (~ prehistórico) historiaurreko artea; (~ azteca) azteken artea; (museo de ~) arte-museoa
cultura kultura
exposición erakusketa; (hay una exposición de esculturas en la galería de arte) arte-galerian eskultura-erakusketa dago; (presentación) azalpen, agerpen; (hizo una brillante exposición del proyecto) proiektuaren azalpen aparta egin zuen; (de foto a la luz) esposizio
fundación fundazio
historia (Hist) historia; (están estudiando la ~ de África) Afrikako historia ikasten ari dira; (hoy tienen examen de historia) gaur historiako azterketa dute; (relato) istorio, ipuin
literatura literatura
película film; pelikula; (voy al cine a ver una película) zinemara joango naiz film bat ikustera
poema poema, olerki
tradición tradizio; (la tradición ha traído hasta nosotros estas costumbres ancestrales) tradizioak guganaino ekarri ditu ohitura zahar hauek; (la tradición escrita) tradizio idatzia; (costumbre, uso) ohitura, usadio; (en casa tenemos la tradición de comer pavo en Navidad) gure etxean Gabonetan indioilarra jateko ohitura dago; (tratamos de mantener las antiguas tradiciones) antzinako usadioei eusten saiatzen gara
versión bertsio; (es una nueva versión de la ópera 'Aida') 'Aida' operaren bertsio berria da; (traducción) itzulpen, idatzaldi, bertsio; (ha comprado la versión en euskara da la Biblia) Bibliaren euskarazko itzulpena erosi du

deportes y juegos
afición zaletasun; zale izate; zaleak
campeón txapeldun, garaile; (el campeón fue Retegi) Erretegi izan zen garailea
concurso lehiaketa; txapelketa, sariketa
deporte kirol
derrota porrot; (la derrota de este domingo no la merecíamos) igande honetako porrota ez genuen merezi
empate berdinketa, hainbanatze; adoste, ados; (el resultado es empate a dos) emaitza binako berdinketa da
éxito arrakasta
final 2 azkeneko _, azken, bukaerako, amaierako; (referido a objetivo) helburuzko
fútbol futbol
ganador irabazle
juego joko, jolas
pelota (bola, juego) pilota; (~s: vulg) barrabilak, koskabiloak; (hacer la ~) lausengatu, losintxatu, balakatu, koipe(a) eman
premio sari; (le han otorgado el premio Nobel) Nobel saria eman diote; (premiado) saridun; (no hay premios en metálico) diru-saririk ez dago
triunfo garaipen, garaitza; (vamos a celebrar el triunfo de nuestro equipo) gure taldearen garaipena ospatuko dugu; (éxito) arrakasta
victoria garaipen, garaitia, garaitza; (están celebrando la victoria del equipo) taldearen garaipena ospatzen ari dira

dias de la semana
lunes astelehen (det: astelehena); (el ~) astelehenean
martes astearte
miércoles asteazken; (el ~: CCT) asteazkenean, (SN) asteazkena
jueves ostegun
viernes ostiral; (el ~) ostiralean
sábado larunbat; (el ~) larunbatean
domingo igande; (el ~) igandean

la economía
acción 2 akzio
beneficio (ganancia) irabazpen; mozkin, irabazi; (los ~s de la empresa en este ejercicio han sido superiores a los del anterior) ekitaldi honetan enpresak izandako mozkinak aurreko ekitaldikoak baino handiagoak izan dira; (gen) onura, on, mesede; probetxu; alde on, abantaila; (esa actitud no te reportará ningún beneficio) jarrera horrek ez dizu onik egingo; (todo lo que hagas será en tu propio ~) egindako guztia zure mesederako izango da; (Rel) benefizio
bolsa 2 burtsa; (la ~ de Bilbao) Bilboko burtsa
capitalismo kapitalismo
compra erosketa, eroste; (gasté mucho dinero en las compras de ayer) atzoko erosketetan diru asko gastatu nuen; (lo comprado) erositako; (no pienso poner la compra en su sitio) ez dut erositakoa bere tokian jartzeko asmorik
crédito sinesgarritasun; sineste, -z fida izate; (no concedo crédito a ese periodista porque sé que tiene una gran inventiva) kazetari horrek ez du sinesgarritasunik niretzat gauzak asmatzeko joera nabarmena du eta; (los cotilleos de mi vecina no me merecen ningún crédito) nire bizilagunaren txutxu-mutxuak ez ditut sinesten; (reputación) izen, ospe, sona; (es una persona que goza de muy buen crédito en el barrio) auzoan sona handia duen pertsona da; (sm) kreditu; (en el banco le pidieron un aval antes de concederle el crédito) kreditua eman aurretik bermea eskatu zioten bankuan; (incluso cuando no llevo dinero puedo comprar en esa tienda porque tengo crédito) aldean dirurik ez daramadanean ere, eros dezaket denda horretan kreditua baitaukat; (tarjeta de crédito) kreditu-txartela; (Enseñ) kreditu; (en mi universidad un crédito equivale a diez horas de enseñanza teórica) nire unibertsitatean kreditu bat hamar orduko eskolen baliokide da; (Contab) hartzeko
cuenta kontaketa, zenbatze, zenbaketa; (la cuenta de días, semanas y meses) egun, aste eta hilabeteen kontaketa; (operación) kontu; (factura) kontu; (Fin, bancaria) kontu; (¿cuánto dinero has ingresado en la cuenta?) zenbat diru sartu duzu kontuan?; (bolita) ale, bihi, pikor; (cuentas del rosario) arrosario-bihiak, (cuentas del collar) idunekoaren aleak, lepokoaren aleak
déficit defizit, ments; () falta, eskasia, urritasun, gabezia; (el déficit en viviendas de protección oficial es cada vez mayor) babes ofizialeko etxebizitzen urritasuna gero eta handiagoa da
deuda zor; (tiene muchas ~s) zor asko ditu; (pagar / liquidar las ~s) zorrak kitatu; (nuestro pueblo tiene una gran ~ con todos aquellos que nos han mostrado su solidaridad) gurekiko elkartasuna izan duten guztiekin zor handia du gure herriak; (~ exterior) kanpo-zor; (en ~) zorretan; (estoy en ~ contigo) zurekin zorretan nago
economía ekonomia
excedente (n) soberakin, gaineratiko; (ya han calculado los excedentes de acero del ejercicio económico) ekonomia-ekitaldiko altzairu-soberakinak kalkulatu dituzte
factura faktura
impuesto zerga; (libre de ~s) zergarik gabekoa; (recaudar ~s) zergak bildu; (adj: iniciativas contra los símbolos impuestos) inposatutako ikurren aurkako ekinbideak
inflación inflazio
multa isun; multa (Heg), amanda (Ipar); (el policía le puso una multa por ir demasiado rápido) poliziak isuna ipini zion azkarregi joateagatik
oferta eskaintza; (la ~ y la demanda) eskaintza eta eskaria; [Elh] eskaintza; (rechazó mi oferta) nire eskaintzari uko egin zion; (la oferta de espectáculos para este fin de semana) astebukaera honetarako ikuskizunen eskaintza; (rebaja) eskaintza; (oferta especial) eskaintza berezia; (una oferta de aparatos de música) musika-aparatuen eskaintza; (Econ) eskaintza, eskainte
precio prezio, salneurri; (¿cuál es el precio de ese coche?) zein da automobil horren salneurria?
préstamo mailegu; (no me han concedido el préstamo en el banco) bankuan ez didate mailegua eman; (Ling) mailegu; (el inglés tiene muchos préstamos latinos) ingelesak latinaren mailegu asko ditu
presupuesto aurrekontu; (los ~s) aurrekontuak; (el presupuesto para pintar la casa es de medio millón) etxea pintatzeko aurrekontua milioi-erdikoa da; (premisa) oinarri, premisa
riqueza aberastasun; ondasun; (las riquezas de nuestra tierra) gure lurraldeko aberastasunak; (acumular riquezas) ondasunak pilatu; () joritasun, oparotasun, aberastasun, narotasun; (me gusta esa escritora por la riqueza de su lenguaje) gustuko dut idazle hori bere idazkeraren joritasunagatik
ruina hondamen, hondamendi, galmen, suntsitze, ausiabartza; (el terremoto ha causado la ruina de la ciudad) lurrikarak hiriaren hondamena ekarri du; (~s) hondakinak, hondarrak, aurriak; (las ruinas de Babilonia) Babiloniaren hondakinak; (fig) hondamen, hondamendi, galera, porrot, ausiabartza; galbide; (eres la ruina de la familia) familiaren galera zara; (el alcohol fue su ruina) alkohola haren galbidea izan zen
sueldo soldata, lansari
tasa (tributo) tasa; (abonar las tasas de matrícula) matrikula-tasak ordaindu; (índice) tasa; (tasa de mortalidad) heriotza-tasa; (tasa de inflación) inflazio-tasa
total (adj) erabateko, oso, goitik beherako, guztizko; (el desacuerdo fue total) desadostasuna erabatekoa izan zen; (han llevado a cabo la reorganización total de la empresa) enpresaren erabateko berrantolaketa egin dute; (adj) oso; (ha pagado la cantidad total) zenbateko osoa ordaindu du; (cantidad, magnitud) guztizko (iz.); total; -k guztira duen; guztira; (la carga total de un condensador) kondentsadore baten kargaren guztizkoa (kondentsadore batek guztira duen karga); (amoniaco total) amoniako totala; (el peso total de la máquina es de mil quinientos kilos) makinaren pisua, guztira, mila eta bostehun kilo da; (cantidad, magnitud) guztizko, total; guztira; (el total de la factura es de cinco mil francos) fakturaren guztizkoa bost mila libera da; (total a cobrar = 100 euros) hartzekoa guztira = 100 euro; (adv) labur esanda, hitz bitan (esanda); beraz; (total, que nadie está contento) inor ez dagoela kontentu, beraz

el dinero
billete (espectáculos, transporte) txartel, tiket; (sorteo) billete; (dinero) billete
dinero diru
dólar dolar
euro euro
moneda txanpon; (Econ) diru, moneta

negocios y comercio
aduana aduana
comercio merkataritza, merkatalgo, salerosketa, salerospen, saleroste; (tienda) denda, saltoki, saltegi, saletxe; (~ exterior) kanpo-merkataritza
crisis krisi; (tb, periodo) krisialdi; (el gobierno ha adoptado medidas drásticas para poder hacer frente a la ~ económica) gobernuak neurri gogorrak hartu ditu ekonomia-krisiari aurre egin ahal izateko
dueño jabe; (¿quién es el dueño de este coche?: nor da auto honen jabea?; (patrón, amo, jefe) nagusi, ugazaba, (mujer) ugazabandre
empresa enpresa; entrepresa
exportación esportazio; (toda la producción de esta fábrica es para la exportación) fabrika honetako produkzio osoa esportaziorako da; (la balanza de pagos ha mejorado porque han subido las exportaciones) ordainketa-balantza hobetu egin da esportazioek gora egin dutelako
fábrica fabrika, lantegi
heredero oinordeko, jaraunsle, jabegai; (tú eres el heredero de estos bienes) zu zara ondasun hauen oinordekoa
importación importazio
industria industria
marca seinale, marka; (el libro tiene una marca en la portada para distinguirlo) liburuak azalean seinale bat du bereizteko; (Com) marka; (tiene un coche de marca 'Seat') 'Seat' markako automobila du; (seña) seinale, arrasto; (le hirieron el brazo y aún se le ve la marca) besoa zauritu zioten eta oraindik ere seinalea ikusten zaio; (sf) kutsu, ukitu, ezaugarri; (esta casa tiene la marca del arquitecto Goikoetxea) etxe honek Goikoetxea arkitektoaren kutsua du; (Dep) marka, errekor; (Saralegi ha batido todas las marcas levantando piedra) Saralegik marka guztiak hautsi ditu harria jasotzen
mercancía salgai, merkantzia; (ha vendido todo y se ha quedado sin ~) dena saldu du eta salgairik gabe geratu da; (tren de mercancías) merkantzia-trena
negocio negozio; salerosi, salerosketa; (ese ha empezado con el negocio del pan) ogi-salerosketan hasi da hori; (negocio bancario) banku-negozioa; (transacción) negozio; irabazi; tratu; (hemos hecho un buen negocio con la venta de la casa) negozio bikaina egin dugu etxea salduz; (la Caja de Ahorros ha hecho un buen negocio vendiendo ese solar) aurrezki kutxak irabazi bikaina lortu du orube hori salduz; (la venta de la vaca ha sido un buen negocio) behia saltzea oso tratu ona izan da; (tienda) denda, saltoki, saltegi; (han abierto un nuevo negocio en la calle Mayor) Kale Nagusian denda berria zabaldu dute
negocios negozioak, tratuak (!por deducc)
producto emaitza; (este es el producto de nuestro trabajo) hau gure lanaren emaitza da; (lo que se produce) produktu, ekoizkin; (aquí fabricamos dos tipos de productos) hemen bi produktu-mota egiten ditugu; (artículo, objeto) -gai, -garri, -gailu; (productos de limpieza) garbigarriak; (productos de belleza) edergailuak, apaingarriak; (productos textiles) ehun-gaiak
recesión atzerapen, atzeraldi
tabla ohol, taula; (de marmol etc) taula; (lista ordenada) taula; (tabla de multiplicar) biderkatzeko taula; (presentó los datos en una tabla) datuak taula batean aurkeztu zituen
tesoro altxor; (en busca del ~) altxorraren bila; (tesoro mío!) laztana!

la educación
academia eskola, ikastetxe
alumno ikasle
asignatura irakasgai; (tb, para el alumno) ikasgai
carrera lasterketa, korrikaldi, arineketa; (ayer por la mañana me di una carrera para poder coger el autobús) atzo goizean sekulako korrikaldia egin behar izan nuen autobusa hartzeko; (Dep) lasterketa; (esta tarde iremos a las carreras de caballos) gaur arratsaldean zaldi-lasterketetara joango gara; (estudios) ikasketak, karrera; (hice la carrera de filosofía) filosofiako karrera egin dut; (durante la carrera trabaje en un bar) ikasketak egiten ari nintzen bitartean, taberna batean egin nuen lan; (en las medias) urratu, zarrata, tarratada; (tengo una carrera en las medias) urratua egin dut galtzerdietan
clase (~s: lecciones) eskolak; (tipo) mota, klase, modu; suerte (Ipar); (no me gusta en absoluto esa clase de gente) jende-mota hori ez dut batere gogoko; (¿pero qué clase de persona es ése?) ze pertsona-klase da hori, ordea?; (Tur) maila, klase; (este hotel es de primera clase) hotel hau lehen mailakoa da; (viajamos en clase turista) turista klasean egingo dugu bidaia; (lección) eskola; (~s: lecciones) eskolak; (el profesor siempre termina la clase haciendo un resumen de lo que ha explicado) irakasleak azaldu duenaren laburpena eginez amaitzen du beti eskola; (hoy no voy a ir a clase) gaur ez naiz eskolara joango; (aula) gela, ikasgela; (en mi clase somos 25) gure gelan hogei ta bost gara; (social) klase; (la clase trabajadora) langile-klasea; (Biol) klase
conferencia hitzaldi, mintzaldi; (el investigador habló sobre sus últimos descubrimientos en la conferencia del otro día) ikertzailea bere azkeneko aurkikuntzez mintzatu zen joan den eguneko hitzaldian; (ciclo de conferencias) hitzaldi-sorta; (congreso) batzar, biltzar, konferentzia; (han programado una conferencia entre los representantes de distintos gobiernos para mayo) zenbait gobernutako ordezkarien arteko biltzarra antolatu dute maiatzerako; (Conferencia de paz para Oriente Medio) Ekialde Ertainerako bake-konferentzia; (teléf) urrutiko dei, konferentzia; (han subido mucho las conferencias) urrutiko deiak asko garestitu dira
conocimiento (madurez) ezaguera, adimen; (desde que tengo conocimiento no he visto nada igual) ezaguera dudanetik, ez dut horrelakorik ikusi; (conciencia) konorte, korde; (estuvo algunos segundos sin conocimiento) segundo batzuetan konorterik gabe egon zen; (saber) ezaguera, ezagutza, jakintza, jakite; (para avanzar en el conocimiento de una ciencia, hay que dedicar muchas horas al estudio) zientzia baten ezagueran aurrera egiteko, ordu asko eman behar zaizkio ikasteari; (el nivel de conocimientos de inglés es bajo) ingelesezko jakite-maila apala da; (al caer en la cuenta de algo) ezagutza, igarketa, igarpen; (por mis titubeos al hablar, llegó al conocimiento de que le estaba mintiendo) nire zalantzengatik igarri zidan gezurra esaten ari nintzaiola; () ezaguera, ezagutza; (hasta su conocimiento del fracaso, fue una persona engreída) porrota ezagutu artean, pertsona harroa izan zen; (de gente nueva) ezaguera, ezagutza; (como le cuesta tanto hacer amigos, le obsesiona el conocimiento de gente nueva) lagunak egitea hainbeste kostatzen zaionez, jende berria ezagutzeak kezkatzen du; (pl: nociones) ezaguera, ezagutza, ezaupide; (mis conocimientos de mecánica son escasos) mekanikaz ditudan ezaupideak urriak dira
educación heziketa; hezkuntza; (está muy preocupado por la ~ de sus hijos) bere seme-alaben heziketaz oso arduratuta dago; (Consejería de educación) Hezkuntza Saila; (modales) heziera, hezibide, hazibide; gizabide, jendetasun; manerak; edukazio (Heg.); (es una persona de buena educación) heziera oneko pertsona da; (escupir en público no es de buena educación) jendaurrean txistua botatzea ez da hezibide onekoa
escuela (gen) eskola, ikastetxe; (euskaldún) ikastola
estudiante ikasle
estudio ikaste, ikasketa; (examen) azterketa, azterlan; (hay que hacer un ~ de ; (apartamento) apartamentu; (habitación) ikasgela; (de cine) estudio; (conjunto de materias) ikasketak, estudioak; (va a terminar este año los estudios de periodismo) kazetaritza-ikasketak aurten amaituko ditu
examen azterketa, etsamina; (mañana tiene examen de matemáticas) bihar matematikako azterketa du
facultad ahalmen, gaitasun; (tiene grandes facultades para las matemáticas) matematikarako gaitasun handia du; (las facultades mentales) buru-ahalmenak; (poder, derecho) ahalmen, eskubide, eskumen; (Educ) fakultate; (la F~ de Químicas) Kimika Fakultatea
instituto (Educ) institutu; (institución) erakunde
lección (en un libro) ikasgai, ikaskai; (ejemplo) ikasbide, irakaspen; lezio (herr); (espero que tu fracaso haya servido de lección y de ahora en adelante estudies con mayor seriedad) zure porrota ikasbidea izatea eta hemendik aurrera seriotasun handiagoz ikasiko duzula espero dut
universidad unibertsitate; (da clases en la universidad de verano) udako unibertsitatean klaseak ematen ditu; (harán los exámenes en la universidad) azterketak unibertsitatean egingo dituzte

la clase
bolígrafo boligrafo (Hegoalde), bolaluma
cuaderno koaderno
ejercicio ariketa
folio orri
lápiz lapitz, arkatz

las estaciones del año
invierno negu; (en ~) neguan
primavera udaberri, udalehen; (en ~) udaberrian; (la primavera comienza el 21 de marzo) udaberria martxoaren 21ean hasten da
verano uda; udaldi; (en ~) udan
otoño udazken, udagoien; larrazken; (en otoño) udazkenean

eventos y acontecimientos
acontecimiento gertaera, gertakari, jazoera
aniversario urteurren, urtemuga
bienvenida ongietorri, abegi; (cientos de personas le han dado la bienvenida en Baiona) ehunka lagunek egin diote ongietorria Baionan
boda (casamiento) ezkontza, (fiesta) ezteiak (usu pl); (~s de oro) urrezko ezteiak
ceremonia zeremonia; erritu
cita hitzordu; (tengo una cita con la ministro) ministroarekin hitzordua dut; (de algn) aipu, aipamen; (en el último trabajo del profesor O'Donnell había dos citas tuyas) O'Donnell irakaslearen azken lanean zure bi aipu zeuden
cumpleaños urtebetetze; (feliz cumpleaños) urtebetetze on; (hoy es mi cumpleaños) gaur da nire eguna; gaur dira nire urteak
espectáculo ikuskizun; ikuskari, emankizun
fiesta jai /x-/, festa, besta; (de pueblo: ~s) jaiak
fuegos su artifizialak, suak; (los fuegos empiezan a las once) suak hamaiketan hasiko dira
funeral hileta
regalo opari, erregalu; (un vestido puede ser un buen regalo para Miren) soineko bat Mirenentzako erregalu egokia dateke
reunión bilera+, bilkura, batzar, biltzar; (la reunión empezará a las diez) bilera hamarretan hasiko da; (casa de ~es) batzoki
sorpresa ustekabe, ezuste; (ataque ~) ustekabeko erasoa; (asombro: la ~) harridura
visita bisita, ikustaldi, bisita, ikusi; (el médico le ha hecho una visita) medikuak ikustaldia egin dio; (le haré una visita a mi hermana) arrebari ikusi bat egingo diot; (en la visita a Roma vimos el Vaticano) Erromako bisitaldian Vatikanoa ikusi genuen

la familia
abuela amona
abuelo aitona
antepasado arbaso, asaba; aurreko; (~s) arbasoak
esposa emazte, andre
familia familia, sendi, senitarte; (estuvimos toda la familia en el banquete) banketean familia osoa egon ginen
hermana (de hermano) arreba, (de hermana) ahizpa
hermano (de hermano) anaia, (de hermana) neba
hija alaba
hijo (gen) ume, (varón) seme
hijos seme-alabak, umeak; (solo varones) semeak
madre ama
marido senar; (~ y mujer van de vacaciones a la costa) senar-emazteak oporretan kostara joaten dira; (¿son marido y mujer?) senarremazteak al dira?
nieto biloba, iloba
padre aita; (mi padre tiene cincuenta años) aitak berrogeita hamar urte ditu; (¿es ese el padre de los cachorros?) hori al da txakurkumeen aita?; (el padre Fermín) aita Fermin
padres gurasoak; (vivo con mis ~) gurasoekin bizi naiz (no: nire gurasoekin…)
tía izeba, izeko; (coloq, chica) neska, emakume; neska; (me he dado cuenta de que esa tía te mira mucho) neska horrek askotan begiratzen dizula konturatu naiz
tío osaba; (mi tío Martín vive en Santurce) osaba Martin Santurtzin bizi da; (coloq, persona) lagun, pertsona; mutil, gizon, gizaseme, gizakume, morroi; (como apelativo) motel, adiskide, txo; (he visto un tío en la oscuridad) lagun bat ikusi dut iluntasunean; (este tío quiere decirte algo) mutil honek zerbait esan nahi dizu; (oye tío, ven aquí) aizak mutil, hator hona; (tíos) osaba-izebak; (mis tíos de Tolosa me han regalado una casa) Tolosako osaba-izebek etxe bat opari eman didate; (tío bueno) mutil katxarro; mutil-puska, gizon-puska

asuntos y temas
asunto gai, arazo; (personal, político) afera
caso (gen, Pol) kasu; (¿qué hacer en ese caso?) kasu horretan zer egin?; (es un caso de homicidio) hilketa-kasua da; (situación) gertaera, gertakari, jazoera, kasu; gertatutako; (nos contó muchos casos de ese tipo) horrelako hamaika gertaera kontatu zigun; (le expliqué mi caso en pocas palabras) nire kasua hitz gutxitan azaldu nion; (cuéntanos tu caso) zuri gertatutakoa azal iezaguzu; (asunto) kasu, arazo, afera; (he comentado tu caso con el director) zuzendariak eta biok zure arazoaz hitz egin dugu; (Ling) kasu; (caso gramatical) kasu gramatikala; (caso locativo-temporal) leku-denborazko kasua; (Med) kasu; (caso clínico) kasu klinikoa; (ha habido muchos casos de gripe este año) aurten gripe-kasu asko izan dira; (en cualquier caso) nolanahi ere
cuestión galdera, galdekizun; (esa cuestión es difícil de responder) galdera hori ez da erantzuten erraza; () auzi, eztabaida, eztabaidagai; (no es el momento de retomar la vieja cuestión nunca aclarada) ez da inoiz argitutako eztabaidagai zaharrari berriz ekiteko momentua; () koska, iltze; (he ahí la cuestión) hortxe dago koska; () gai, kontu, arazo; (cuestiones de actualidad) gaur egungo gaiak; (el ayuntamiento se ocupa de la cuestión de las basuras) udala arduratzen da zaborren kontuaz; (hay que poner esa cuestión sobre la mesa y encontrar una solución) arazo hori mahai gainean jarri behar da eta irtenbidea bilatu
hecho egin, ekintza, egintza, egite, egitada, egitate, obra; (es una chica de pocas palabras y muchos hechos) hitz gutxi eta ekintza ugariko neska da; (no tengas en cuenta las palabras sino los hechos) esanak ez aintzat hartu, eginak baizik; (sm) gertaera, gertakari, jazoera; (análisis de los hechos) gertaerak aztertzea; (fue un hecho memorable) jazoera gogoangarria izan zen; (reconstrucción de los hechos) gertaerak berritzea; (sm: Fil / Lóg) gertaera, faktu
manera era, modu, gisa; (conduce el coche a su manera) bere gisara gidatzen du automobila; (tiene una manera especial de hacer las cosas) gauzak egiteko era berezia du; (de otra manera) bestela; (sf pl) portaera; manerak; (cuando nos recibió demostró que tiene buenas maneras) hartu gintuenean portaera ona duela erakutsi zuen
método metodo; (tiene un ~ para enseñar idiomas) hizkuntzak irakasteko metodoa dauka; (forma) modu, metodo, sistema; (hay un ~ para dejar de fumar) erretzeari uzteko modu bat badago
modo (el ~ de salir de la crisis) krisitik irteteko modua; (de este ~, ...) honenbestez, …; (oído: de todos ~s, !verif) edozein modutan; (v-pr: tengo suerte de vivir del modo en que vivo) bizi naizen moduan bizitzeko zortea dut; (v-pr: a modo de herramienta) tresna moduan
tema gai; (experto en temas políticos) politika-gaietan aditua; (el tema de nuestra conversación fue el divorcio) gure elkarrizketaren gaia dibortzioa izan izen; () gai, ikasgai; (tengo que prepararme 50 temas para el examen) azterketarako 50 ikasgai prestatu beharra daukat

nombres genéricos relacionados con seres y objetos
agujero zulo
bola bola; (el mundo tiene forma de bola) munduak bola-forma du; (han sacado la bola del segundo premio de la lotería) loteriaren bigarren sariaren bola atera dute; (coloq, mentira) gezur, iruzur; (no le hagas caso, siempre cuenta bolas) ez egin kasurik, gezurretan ari da beti; (en ~s) larru gorritan/bizirik; biluzik
borde ertz, bazter, hegi, hegal; (el borde del vestido) soinekoaren ertza; (el borde del camino) bide-bazterra; (se sentó en el ~ de la mesa) mahaiaren hegalean eseri zen; (de recipiente) ertz, ezpain; (se ha roto el borde de la jarra) pitxerraren ertza hautsi egin da; (embarcación, puente) karel; (saltó desde el borde del barco a tierra) itsasontziaren kareletik lehorrera jauzi egin zuen
carga zama, karga; haxe; (el barco dejó su carga en Amberes) ontziak Anberesen utzi zuen karga; (acción) zamaketa, zamatze, kargatze; (la carga del camión duró dos horas) kamioia kargatzeak bi ordu iraun zuen; (peso) pisu, karga; (el suelo se hundió porque soportaba una carga excesiva) gehiegizko pisua zuelako erori zen zorua; (Elec) karga; (la carga de la batería estaba agotada: bateriaren karga agorturik zegoen; (Arm) karga; (puso una carga excesiva en el cartucho) kartutxoan gehiegizko karga jarri zuen; (Electr) karga; (carga eléctrica) karga elektrikoa; (Mil) karga, eraso, oldar; (la carga de la brigada ligera) brigada arinaren karga; (Fin) karga; (la casa está libre de cargas) etxeak kargarik ez du; (fig, moral) zama, neke; (el puesto de director es una gran carga) zuzendaritza zama handia da; (Dep) karga, jaukimendu
círculo (Mat) zirkulu; (corrillo) biribil, inguru; (sociedad) elkarte, elkargo, zirkulu; (el círculo cultural del barrio ha organizado una verbena) auzoko kultura-elkarteak berbena bat antolatu du; (político) giro; (los ~s políticos de Madrid están revueltos) Madrilgo giro politikoa nahastuta dago; (grupo, pandilla) talde, lagun, jende; (su círculo de amigos es muy reducido) oso lagun gutxi ditu; (en su círculo de allegados no había ningún médico) bere inguruko jendearen artean ez zen medikurik
copia kopia, aldaki; (no pienso hacer más copias de la llave) ez dut giltzaren kopia gehiago egiteko asmorik; (arte) kopia; (pretendieron hacer una copia del Gernica) Gernikaren kopia bat egin nahi izan zuten; () kopia, berdin, peto-peto; (este niño es una copia de su padre) ume hau aitaren berdina da; () ugaritasun, oparotasun; (necesitaba para su trabajo mayor copia de datos) bere lanerako datu gehiago behar zituen
cosa gauza, gai, gauzaki
criatura izaki, sorkari, kreatura; (crío) haurtxo, haur, ume, sein
cuadrado (adj) karratu, lauki-formako; (edificio de planta cuadrada) oin karratuko eraikina; (adj) karratu, koadro; (metro cuadrado) metro karratua, koadroa; (raíz cuadrada) erro karratua; (Mat) figura karratu; (Mat: de un número) berbidura; (el cuadrado de tres es nueve) hiruren berbidura bederatzi da
espacio espazio; leku, toki; arte (tiempo?)
funda zorro, azal; (la funda de la espada: ezpataren zorroa; (funda de almohada) burko-azala, burko-zorroa
imagen irudi; (las imágenes de este libro son muy bellas) liburu honek dituen irudiak oso politak dira; (vi las imágenes del atraco por televisión) lapurretaren irudiak telebistaz ikusi nituen; () irudi, imajina, antzirudi, itxura; (en esta ermita hay una imagen de la Virgen) ermita honetan Andre Mariaren imajina dago; (apariencia) itxura, irudi; (no cuida su imagen) ez du bere itxura batere zaintzen; (consideración) irudi; (campaña de imagen) irudi-kanpaina; (el escándalo ha dañado su imagen pública) eskandaluak kalte egin dio bere irudi publikoari; (sf) ikuspegi, irudi; (el libro presenta una imagen clara de lo que ocurre en Bosnia) liburuak Bosnian gertatzen denari buruz ikuspegi argia ematen du; (sf: Fís) irudi; (imagen virtual de un objeto) objektu baten alegiazko irudia
línea lerro; (vía, de autobuses) linea; (la ~ de meta) helmuga marra
líquido likido, isurkari
mancha orban
palo (gen) makila; (me pegó con un palo) makilaz jo ninduen; (madera) zur, egur; (cuchara de palo) zurezko koilara; (golpe) zartada, zartadako, zigorrada, makilada, makilakada, palu; (lo mataron a palos) zartadaz hil zuten; (coloq) egur; makilakada; (ha recibido muchos palos en esta vida) makina bat egur jasotakoa da bizitza honetan; (estaca) paldo, hesola, zutoin; (?) zarta, zartailu, makila; (de naipes) [en la baraja española] palo; [en la baraja francesa] kolore; (los cuatro palos de la baraja española son: oros, copas, espadas y bastos) hauek dira karta espainolen lau paloak: urrea, kopa, ezpata eta bastoia; (Mar) basta; (el palo mayor del barco está roto) itsasontziaren masta nagusia apurtuta dago

nombres genéricos de otro tipo
barrera langa, hesi, barrera; (han colocado unas barreras en las obras para que no pase la gente) obretan hesi batzuk ipini dituzte jendea pasa ez dadin; (el vigilante bajó la barrera en el paso a nivel) trenbide-pasagunean zaindariak barrera jaitsi zuen; (barrera aduanera) aduanako hesia; (obstáculo) oztopo, hesi, traba, eragozpen; (el hecho de ser extranjero no ha de ser una barrera para encontrar trabajo) atzerritarra izateak ez du lana lortzeko oztopo izan behar; (Dep) hesi; (los jugadores formaron la barrera en la mitad del campo) jokalariek hesia zelaiaren erdian osatu zuten; (Taurom) barrera; (están viendo los toros desde la barrera) zezenak barreratik ikusten ari dira
base oinarri, zimendu, euskarri, oin; (la ~ de la columna es fuerte) zutabearen oinarria sendoa da; (fundamento) oinarri, funts; (la ~ del éxito está en las ventas) arrakastaren funtsa salmentak dira; (instalación) base; (montar una base en la Antártida: Antartikan basea antolatu; (Geom) oinarri; (la ~ del triángulo es un segmento rectilíneo) triangeluaren oinarria zuzenkia da; (Mat: en el sistema de numeración binario la base es 2) zenbaki-sistema bitarrean, oinarria 2 da; (Econ) oinarri; (~ imponible) zerga-oinarria; (~ militar) base militar; (la propuesta de ~ de EA) EAren oinarrizko proposamena
detalle xehetasun; zehaztasun, zehazkizun, xehadura; (te lo contaré sin entrar en ~s) xehetasunetan sartu gabe kontatuko dizut; (muestra de amabilidad o cariño) gauza, detaile; opari, opari txiki, oparitxo; (fue un ~ muy bonito que te acordases de mi cumpleaños) gauza polita izan zen nire urtebetetzea noiz zen gogoratzea; (siendo su cumpleaños no vayas con las manos vacías, llévale un pequeño detalle siquiera) haren urtebetetzea izanda, ez esku-hutsik joan, opari txiki bat behintzat egiozu
ejemplo adibide, etsenplu; (por ~) adibidez
error akats; errore, oker; (Inform) errore; (~es habituales) ohiko akatsak
lugar leku, toki; (lugar de trabajo) lantoki, lantegi
modelo (ejemplo) eredu; (seguir un ~) eredu bati jarraitu; (diseño) modelo; (indumentaria) modelo, jantzi; (de pasarelas) modelo; (persona o cosa que copia el artista) modelo
nivel nibel, galga; (altura) maila, sestra; (en las inundaciones de 1983 el nivel del agua llegó hasta aquí) 1983ko uholdeetan ur-maila honaino iritsi zen; (nivel del mar) itsas maila; (su ventana está al nivel de la mía) haren leihoa nirearen mailan dago; (curva de nivel) sestra-kurba; (estos dos terrenos no están al mismo nivel) bi lursail hauek ez daude sestran; (+b fig) maila; (nivel de vida) bizi-maila; (tiene un buen nivel en francés) frantsesean maila ona du; (nivel inferior) behe-maila; (es un trabajo de alto nivel) goi-mailako lana da; (Enseñ) maila; (~ educativo) hezkuntza-maila
proceso prozesu; (el proceso de elección de presidente) zuzendaria hautatzeko prozesua; (la unificación europea será un largo proceso) Europa bateratzea prozesu luzea izango da; (Jur) prozesu, epaiketa; (proceso de paz) bake prozesua
proyecto proiektu; [Elh] (propósito, idea) asmo; helburu; egitasmo; burubide; (tiene el proyecto de casarse el próximo año) datorren urtean ezkontzeko asmoa du; (¿qué proyectos tienes para el futuro?) zein asmo duk etorkizunerako?; (conjunto de planos y cálculos) proiektu; (va a realizar el proyecto del nuevo ayuntamiento) udaletxe berriaren proiektua obratu behar du; (propuesta) proiektu, egitasmo
punto (puntuación) puntu; (Med) puntu; (de costura) puntu, puntada; (~ de cruz) gurutze-puntua; (tanto) puntu; (lugar) puntu, toki, leku, gune; (asunto) puntu, gai; (momento) une, instant, momentu, puntu; (ocasión) aukera, abagune; (Fís) puntu
servicio zerbitzu; (wc) komun; (el ~) komuna; (quería prestar un servicio a su pueblo) bere herriari zerbitzua egin nahi zion; (no le han agradecido los servicios prestados durante tantos años de trabajo) hainbeste urtetan lanean egindako zerbitzua ez diote eskertu
sistema sistema; (modo) modu
zona alde; leku, toki, gune, inguru, esparru, barruti, alderdi, eremu, eskualde; (algunas zonas de Vizcaya) Bizkaiko toki batzuk; (es una zona peligrosa para andar de noche) leku arriskutsua da gauez ibiltzeko; (zona de seguridad) segurtasun-eremua; (siente dolor en la zona lumbar) gerrialdean du mina; (zona peatonal) oinezkoen alderdia, oinezkoen gunea; (Ecol / Geog / Mar) zona; (zona tropical) zona tropikala; (zona climática) zona klimatikoa; (zona pelágica) zona pelagikoa; (Dep) zona; -alde, -(g)une (hitz eratorrietan); (zona de tiro libre) jaurtiketa libreko zona

grupos
cola (Zool) isats, buztan; (le cogió al perro por la cola) zakurrari isatsetik heldu zion; (fila) errenka, errenkada, lerro, ilara; (si quieres comprar las entradas, ponte a la cola) sarrerak erosi nahi badituzu, errenkan jarri; (vestido) dandar, dindirri; (escogió un vestido sin cola) dandarrik gabeko soinekoa aukeratu zuen; (pene) buztan, zakil; (es un descarado y les ha enseñado la cola) lotsagabe hutsa da eta buztana erakutsi die
comunidad elkarte, komunitate; (~ de bienes) ondasun-erkidegoa; (~ autónoma) autonomia erkidego, autonomi erkidego; (la abadesa se dirigió a la comunidad) abadesa komunitateari mintzatu zitzaion
conjunto baterako; askoren; denen, guztien; (la labor fue posible gracias al esfuerzo conjunto de muchas personas) lagun askoren baterako ahaleginei esker egin ahal izan zen lana
equipo talde; (~ de trabajo) lan-talde; (conjunto de utensilios) gaiak, tresnak, tresneria, ekipamendu, ekipo; (trabajo en equipo) elkarlan
fila ilara, lerro, lerrokada; (para ir al cine hay que ponerse dos veces en fila) zinera joateko bi aldiz jarri behar da ilaran
gente jende; (la ~ joven) gazte jendea, gazte-jendea; populu
grupo eder, galant; (tu novio es un chico muy guapo) mutil ederra duzu senargaia
mayoría gehienak, gehiengo; (la mayoría de los empleados está de huelga) enplegatu gehienak greban daude; (Pol) gehiengo; (en las elecciones han conseguido la mayoría parlamentaria) hauteskundetan parlamentu-gehiengoa lortu dute; (mayoría silenciosa) gehiengo isila; (~ absoluta) gehiengo oso, erabateko gehiengo; (~ de edad) adin-nagusitasun; (v.335 gram est (!))
minoría gutxienak, gutxiengo; gutxi, bakar batzuk; (los libros leídos son minoría) irakurritako liburuak gutxienak dira; (eso es cosa de una pequeña minoría) bakar batzuen kontua da hori; (en parlamento) gutxiengo; (son minoría en el parlamento y no pueden gobernar) parlamentuan gutxiengo dira eta ezin dute gobernatu
muchedumbre jendetza, giza talde
multitud jendetza, jende-pilo, jende-mordo
pareja (par) pare, (referido a relacs personales) bikote; (compañero sentimental) bikotekide, lagun, bikote-lagun; (el otro de un par) lagun, kide; (una pareja de bueyes) idi-parea; (hacen una buena pareja) bikote ederra osatzen dute; (mi pareja dice que no quiere tener hijos) nire bikotekideak haurrik ez duela izan nahi dio; (mi pareja de baile se ha roto una pierna) nire dantza-lagunak hanka apurtu du
población biztanleria, biztanleak, populazio; bizilagunak; (población activa) biztanleria aktiboa; (en los últimos años ha disminuido la población rural) azken urteetan herri txikietako biztanleak urritu egin dira; (la población de Sarajevo) Sarajevoko bizilagunak; (localidad) herri, hiri; (en estadística) populazio
serie (tv) telesaila; (gen) sail, segida; multzo, talde; zenbait, batzuk; (una serie de coches) automobil-saila; (una serie de percances) ezbehar-segida; (ha publicado una serie de artículos) artikulu-saila (artikulu-multzoa, zenbait artikulu) argitaratu ditu; (hay una serie de cosas que no entiendo en este asunto) arazo honetan zenbait gauza ez ditut ulertzen
tribu tribu; (en Israel había doce tribus) Israelen hamabi tribu zeuden

armas
arma arma; (~s químicas) arma kimikoak
bala bala
bomba bonba; lehergailu; (ha explotado una bomba en el ayuntamiento) udaletxean lehergailu batek eztanda egin du; (Tecnol) ponpa, uhaga; (sacaron el agua del sótano con una bomba de agua) ur-ponpa baten bidez atera zuten ura sototik
espada ezpata
misil misil
munición munizio, tirogai
paracaídas jausgailu, paraxut
pistola pistola; (sacó la pistola y disparó) pistola atera eta tiro egin zuen
provisiones (ha ido por provisiones) bizigai bila joan da; (nos hemos quedado sin provisiones) elikagairik gabe geratu gara
proyectil jaurtigai
tanque tanke; (depósito) tanga; depositu, andel

personas y grupos implicados en guerras
artillería artilleria; (~ ligera) artilleria arin
ejército gudaroste, armada
general 2 jeneral
guerrilla gerrilla
marina ontzidi, ontziak (pl), flota; (Mil) itsas armada
militar (adj/n) militar; (los ~es han tomado el poder) militarrek boterea hartu dute
rebelde (adj) mutiri, bihurri, hezigaitz, menderakaitz, managaitz; (esta niña es una rebelde) neskato hau bihurria da, alajaina; (pelo) bihurri, mutiri; (pelo rebelde) ile bihurria; (adj/n) matxino, erreboltari; (los rebeldes fueron vencidos y también castigados) matxinoak garaituak izan ziren eta baita zigortuak ere
refugiado errefuxiatu
rehén bahitu; bahi
tropa tropa; (los soldados y cabos forman la tropa) soldadu eta kabuek tropa osatzen dute; (~s) soldaduak, armada; (las tropas gubernamentales han llegado a la ciudad) gobernuaren armada hirira heldu da; (fig) talde, multzo, oste, aldra, samalda, saldo; (una tropa de alumnos ha ido a la estación) ikasle-multzo bat geltokira joan da
víctima biktima; (sacrificar víctimas a los dioses) jainkoei biktimak sakrifikatzea; (las víctimas de la Guerra Civil) Gerra Zibileko biktimak

la guerra
alto el fuego su-etena
batalla bataila
campamento (lugar) kanpamentu; (por la noche, el enemigo rodeó el campamento) arerioak kanpamentua inguratu zuen gauez; (gente) kanpatutako; (todo el campamento se apuntó a la excursión) kanpatutako denak joan ziren ibilaldira
cuartel kuartel, kaserna; (~ general) kuartel nagusi; (decidieron instalar allí su cuartel general) kuartel nagusia hantxe ezartzea erabaki zuten
desfile desfile
guerra gerra, gudu, guda
ofensiva (Mil) ofentsiba, eraso, erasoaldi
paz bake; (tras cinco años de guerras por fin llegó la paz) bost urte gerran egon ondoren bakea iritsi da azkenean; (acuerdo de paz) bake-akordioa; (conferencia de paz) bake-konferentzia; (firmar la paz) bakea sinatu; (imponer la paz) bakea ezarri; (tb, tranquilidad) lasaitasun
rebelión matxinada; bihurrialdi, errebolta, errebelamendu
refugio babes, aterpe; (en esta casa damos refugio a los perros abandonados) etxe honetan zakur abandonatuei babesa ematen diegu; (tú eres mi refugio) zugan dut ene aterpea; (lugar) aterpe, babesleku; aterpetxe; (empezó a nevar y tuvimos que buscar un refugio) elurra hasi zuen eta aterpea bilatu behar izan genuen; (durante la guerra los militares construyeron refugios en este lugar) gerra garaian militarrek babeslekuak eraiki zituzten hemen; (hay un refugio a pie de montaña) aterpe bat dago mendi pean
revuelta errebolta, matxinada; (revuelta callejera) kaleko matxinada
subversión subertsio; iraultza(-mugimendu)
toque de queda etxeratze-agindu, kera-dei, isildei
tortura tortura, estira, oinaze, oinazekari, oinazegarri; (lo ataron al potro de tortura) oinaze-astora lotu zuten; (fig) oinaze, estira, tortura; jasanezin, eramanezin; (cuando habla es una tortura) eramanezina da hitz egiten duenean
tregua tregoa, menia; su-eten

la justicia
cargos (Der) karguak; (el fiscal le leyó los ~s) fiskalak karguak irakurri zizkion
castigo zigor; zigorketa, zigorraldi, zehapen, zentzagarri; (Dep/Der) zigor
juicio adimen; epaiketa, jujamendu !; (Der) judizio, epaiketa, auzi; (la sala de juicios) epaiketa-gela; (a mi juicio, es mejor hacerlo de esta manera) nire ustez, hobe da honela egitea
jurado epaimahai
justicia zuzenbide; zuzentasun; justizia
juzgado auzitegi
prueba (test) proba; (esa nueva máquina hay que someterla a prueba) makina berri horri proba egin behar zaio; (ha hecho la prueba del embarazo) haurdunaldi-proba egin du; (Jur) froga; (fue absuelto por falta de pruebas) frogarik ez zegoelako libre utzi dute; (intento) proba, saio, ahalegin; (voy a hacer la prueba de dejar el tabaco) tabakoa uzteko saioa egingo dut; (evidencia) adierazgarri, seinale, froga; (estas flores son prueba de su amor) lore hauek bere maitasunaren adierazgarri dira; (sin dar al mínima prueba de ello) haren seinale txikienik ere eman gabe; (Tecnol) saiakuntza, proba; (examen) proba, azterketa; (las ~s de acceso a la Universidad) unibertsitaterako sarbide-probak; () dastatze, txestatze; (la prueba dio como resultado que la leche estaba agriada) dastatzeak esnea galduta zegoela adierazi zuen; (muestra) lagin; (tomaron unas pruebas de agua para analizarlas) ur-lagin batzuk hartu zituzten analizatzeko; (competición) proba; [carrera] lasterketa; [especialmente con bueyes] dema; (mañana hay una prueba de velocidad) bihar abiadura-proba dago; (prueba de relevos) errelebu-lasterketa; (usualmente pl, Art Gráf) proba; (aquí tienes las primeras pruebas del libro) hemen liburuaren lehen probak dituzu
recurso baliabide, bitarteko; (debemos utilizar todos los recursos a nuestro alcance para conseguirlo) hori lortzeko eskumenean ditugun baliabide guztiak erabili behar ditugu; (pl) baliabideak, baliagaiak; (recursos hidráulicos) ur-baliabideak; (recursos económicos) ekonomia-baliabideak; (el agua, el gas y otros recursos naturales) ura, gasa eta beste baliagai natural batzuk; (Der) helegite, errekurtso
sentencia (Jur) epai; (dictar ~) epaia eman
tribunal (Der) auzitegi; (un juez del Tribunal Supremo) Auzitegi Goreneko epaile batek; (de examen, concurso) epaimahai; (forma parte del tribunal de oposiciones) oposizioetako epaimahaiko kide da; (T~ Constitucional) Auzitegi Konstituzional

lucha y disputas
disputa borroka, eztabaida, liskar; tirabira, ika-mika; kalapita, despita; (visto tb en prensa, entre 2 países) lehi
enfrentamiento hotzaldi
lucha borroka
prohibición debeku, galarazpen
trampa tranpa, arte, zepo, lakirio; (le he puesto una trampa al zorro) azeriari tranpa jarri diot; () tranpol, tranpa; (abrió la trampa para bajar al sótano) tranpola zabaldu zuen sotora jaisteko; (en juego) iruzur, marro, zimarku, tranpa; amarru, azpikeria, azpijoko, azpilan, jukutria; (no hagas trampas en las cartas) ez ezazu kartetan tranparik egin; (en el bosque, etc) zor, zulo, koska; (ha dejado un montón de trampas) zor-mordoa utzi du

magnitudes
distancia distantzia, tarte, bitarte; denbora(-tarte); (de mi casa al pueblo hay una distancia de unos tres kilómetros) nire etxetik herrira hiru kilometro inguruko distantzia dago; (¿qué distancia hay entre el armario y la cama?) zer tarte dago armairu eta ohearen artean?; (entre los dos sucesos hay una distancia de 150 años) bi gertaeren artean 150 urteko tartea dago; (los hechos hay que juzgarlos a cierta distancia) gertaerak denbora pixka batera juzgatu behar dira; (diferencia, fig) alde, diferentzia; (hay una gran distancia entre las creencias de antes y las de ahora) lehengo sinesmen eta oraingoen artean alde handia dago
electricidad elektrizitate, argindar
energía energia, indar; (~ nuclear) energia nuklearra
fuerza indar
masa ore; (ha hecho la masa con harina) irinez egin du orea; (fig) masa; -olde, -oste, -tza; (se ha creado un movimiento de masas contra la mili) soldadutzaren kontra masa-mugimendua sortu da; (se veía una gran masa de gente) jendetza handia ikusten zen; (Constr) masa; (para hacer tabiques se necesitan ladrillos y masa) trenkadak egiteko adreiluak eta masa behar dira; (Fís) masa
potencia (capacidad, fuerza) ahalmen, indar; (estado, Pol) potentzia; (Fís) potentzia; (Mat) berretura
presión presio; (el público ejerció mucha presión sobre el árbitro) ikusleek presio handia egin zioten arbitroari; (hay presiones dentro del partido) alderdiaren barruan presioak daude; (Fís) presio; (la presión de los neumáticos) pneumatikoen presioa
superficie azal; (la superficie de esta piedra es rugosa) harri honen azala latza da; (el submarino salió a la superficie del mar) itsaspekoa itsas azalera atera zen; (sólo conozco la superficie de ese asunto) arazo horren azala besterik ez dut ezagutzen; (Mat: medida) azalera; (se ha quemado una superficie de veinte hectáreas) hogei hektareako azalera erre da; (Mat) gainazal
velocidad abiadura, abiada; (el automóvil llega hasta una velocidad de 160 km/h) automobila 160 km/h-ko abiaduraraino heltzen da; (el tren va a gran velocidad: trena abiadura handiz ibiltzen da

materiales
acero altzairu
algodón kotoi; (camisa de ~) kotoizko alkandora
carbón ikatz; (negro como el carbón) ikatza bezain beltza
cartón kartoi; (una caja de cartón) kartoizko kaxa
cristal kristal
goma goma
hierro burdina; (en el museo hay varias armaduras de ~) museoan burdinazko armadura batzuk daude; (edad del ~) Burdin Aroa
lana artile
madera zur (con art: zura), egur; (tiene muebles de madera) zurezko altzariak dauzka; (el ebanista prefiere la madera de roble) ebanistak haritzaren zura nahiago du; (un puente de madera) egurrezko zubia
material material, gai; (estudia la resistencia de los materiales) materialen erresistentzia aztertzen du; (necesito material para hacer el traje) gaia behar dut trajea egiteko; (materiales de construcción) eraikuntzako materialak; () tresnak, tresneria, material; (vamos a renovar el material de oficina) bulegoko tresneria berritu egingo dugu; (esa empresa se dedica a la publicación de material escolar) enpresa horrek material didaktikoa argitaratzen du
metal metal
oro urre; (medalla de ~) urrezko domina
papel paper; (papel higiénico) komuneko papera; (recogida de papel) paper-bilketa; (papel de aluminio) aluminio-papera; (en tu mesa no hay más que papeles) zure mahaian papera besterik ez dago; (rol) paper, rol; (esa actriz siempre hace papeles secundarios) aktore horrek bigarren mailako paperak izaten ditu beti; () zeregin, eginkizun, egiteko; (¿cuál es tu papel en la empresa?) zein da zure zeregina enpresan?; (documentos) paper, agiri; (no pude hacer la declaración de la renta porque me faltaban algunos papeles) ezin izan nuen errenta-aitorpena egin agiri batzuk falta nituelako; (¿tienes los papeles en regla?) agiriak behar bezala dituzu?
petróleo petrolio; (barril de ~) petrolio-bidoia
piedra harri; (hay unas piedras en la base del acantilado) itsaslabarraren oinean harriak daude; (ha construido la casa de piedra) harrizko etxea egin du; (le ha tirado una piedra) harri bat jaurti dio
plástico plastiko; (juguetes de plástico) plastikozko jostailuak
plata zilar; (le ha regalado un anillo de plata) zilarrezko eraztuna opari eman dio; (medalla de plata) zilarrezko domina
seda zeta; (la tela de araña es de seda) armiarma-sarea zetazkoa da; (camisa de seda) zetazko alkandora
tela oihal, ehun, tela; (es una tela muy resistente) ehun gogorra da; (he comprado unas telas para hacer manteles) mahai-zapiak egiteko oihalak erosi ditut

medios de comunicación
emisora irrati
medios de comunicación hedabideak; {medios audiovisuales} ikus-entzunezkoak
noticia albiste, berri; (la noticia de que…) -lako albistea (v-pr, !verif)
periódico egunkari, kazeta; berripaper
prensa prentsa, kazetariak (pl); (la prensa no ha tenido acceso al acto) prentsak ez du ekitaldian sarbiderik izan; (máquina) prentsa
programa programa; (de televisión, radio) programa, saio+; [Elh] programa, egitarau; (programa de fiestas) festen egitaraua; (de televisión, de radio, estudios) programa; (ese programa de televisión no me gusta) ez dut telebista-programa hori gogoko
radio irrati; (escucho la ~) irratia entzuten dut
reportaje erreportaje
teléfono telefono; (el ~) telefonoa; (han llamado por teléfono) telefonoz deitu dute
televisión telebista

medios de transporte
autobús autobus; (el ~) autobusa; (en el ~) autobusean
avión hegazkin; (en/por avión) hegazkinez
barca txalupa, batel; (fueron en barca hasta la isla) txalupan joan ziren irlaraino
barco ontzi, itsasontzi
bicicleta bizikleta; (va todos los días a la escuela en bicicleta) bizikletan joaten da egunero eskolara
camión kamioi; (el camión de la basura me despierta todas las noches) zabor-kamioiak gauero esnatzen nau
coche automobil, auto, kotxe; (en ~) automobilez; (vagón) bagoi
ferrocarril (vía férrea) trenbide, burdinbide; (los empleados del ferrocarril harán huelga durante tres días) trenbideetako langileek greba egingo dute hiru egunez; (la explotación de los ferrocarriles) trenbideen ustiapena; (tren) tren; (se está potenciando el ferrocarril como medio de transporte) trena bultzatzen ari dira garraiobide gisa
globo globo; (~ terráqueo) lurbira
helicóptero helikoptero
metro 2 metro; (el ~ de Bilbao) Bilboko metroa
moto moto, motor, motozikleta
submarino (adj) itsaspeko, urpeko; (la fauna submarina) itsaspeko fauna; (n) itsaspeko, urpeko; (el submarino lanzó un torpedo) itsaspekoak torpedoa jaurti zuen
taxi taxi
tranvía tranbia
tren tren; (en/por ~) trenez; (en el ~) trenean; (iremos en el tren de las ocho) zortzietako trenean joanen gara

otros nombres relacionados con los medios de transporte
asiento jarleku, eserleku; (silla) aulki
camarote gela, ganbara; (el barco se hundió rápidamente y algunos pasajeros se ahogaron en su propio camarote) ontzia berehala urperatu zen eta bidaiari batzuk bere gelan bertan ito ziren
combustible erregai; errekin, sugai, sugarri; (este motor necesita combustible) motor honek erregaia behar du; (combustibles fósiles) erregai fosilak; (adj) erregai; (materiales ~s) material erregaiak
gasolina gasolina, ezantza
horario ordutegi, orduak; (en la estación he leído en el horario de trenes cuándo llegará el de Iruña) geltokian tren-ordutegian irakurri dut Iruñekoa noiz helduko den; (en el trabajo tenemos horario flexible) lanean ordutegi malgua dugu; (debo cumplir el horario) orduak bete behar ditut
motor eragile (como adj, de la economía); (Tecnol) motor (de coche, máquina…)
rueda gurpil; (ese coche tiene sólo tres ruedas) auto horrek hiru gurpil baino ez dauka; (círculo) zirkulu, biribil; (se pusieron en rueda para escuchar su historia) haren istorioa entzuteko biribilean jarri ziren
transporte garraio; garraiatze, eramate; (transporte público) garraio publikoa; (¿quién se ocupa del transporte de estas mercancías?) nor arduratuko da salgai hauek garraiatzeaz?
tripulación tripulazio, eskifaia; (la tripulación del avión) hegazkineko tripulazioa
vagón bagoi; (va en el último vagón del tren) treneko azken bagoian doa
vehículo ibilgailu; (en esta carretera circulan todo tipo de vehículos) errepide honetan denetariko ibilgailuak dabiltza
vela (barco, Dep) bela, oihal, haize-oihal; (la lancha tiene una vela para aprovechar el empuje del viento) txalupak bela du haizearen bultzadaz baliatzeko; (es un deportista al que le gusta la vela) bela gustatzen zaion kirolaria da; (candela) kandela, argizari, tortxa; (han encendido una vela porque se ha ido la luz) kandela piztu dute indarra joan egin delako; (vigilia) beila, beilaldi, gaubeila; (esta noche irá a la vela del difunto) gaur gauean hildakoaren beilara joango da
vía bide; [de tren] trenbide; (tiene un quiosco en la vía pública) kioskoa du bide publikoan; (están arreglando la vía férrea) trenbidea konpontzen ari dira; (este problema se ha resuelto por vía administrativa) arazo hau bide administratibotik ebatzi da; (Anat) bide; (tiene obstruidas las vías linfáticas) linfa-bideak buxatuta dauzka; (prep) -n/-tik barrena, -tik pasatuz; (volamos a Atenas, vía Roma) Atenasera joan ginen, Erromatik barrena

meses del año
enero urtarrila; (en ~) urtarrilean
febrero otsaila; (en febrero) otsailean
marzo martxoa; (en ~) martxoan
abril apirila; (en ~) apirilean
mayo maiatza; (en ~) maiatzean
julio uztaila; (en ~) uztailean
junio ekaina; (en ~) ekainean
agosto abuztua; (en ~) abuztuan
septiembre iraila; (en ~) irailean
octubre urria; (en ~) urrian
noviembre azaro, azaroa; (en ~) azaroan
diciembre abendua; (en ~) abenduan

meteorología
calor bero, berotasun; (hace ~) beroa egiten du; (tengo ~) beroa dut; (si tienes calor apaga el fuego) beroa baduzu itzali sua; (el calor del sol es bueno para el trigo) eguzkiaren berotasuna ona da gariarentzat
clima klima; (~ de montaña) mendialdeko klima; (fig) giro; (la luminosidad y los muebles funcionales crean un buen clima de trabajo) argitasunak eta altzari funtzionalek lan-giro egokia sortzen dute
frío 2 hotz; (hace ~) hotza egiten du; (tengo ~) hotza dut
grado (temperatura) gradu; (enseñanza) gradu, maila; (bebidas) gradu; (una bebida de cuarenta ~s) berrogei graduko edaria; (~nivel) maila; (son parientes de primer grado) lehen mailako ahaideak dira; (no sé qué grado de amistad hay entre ellos) ez dakit beren artean zein adiskidetasun-maila dagoen; (grado de parentesco) ahaidetasun-maila
lluvia euri; (de regalos etc) andana
niebla laino; (los puertos de montaña son muy peligrosos cuando entra la niebla) mendateak oso arriskutsuak izaten dira lainoa sartzen denean
nieve elur; (la ~ ha cubierto el tejado) elurrak teilatua estali du
relámpago oinaztargi, tximistargi; (rápido) azkar-azkar, arin-arin, oso azkar; (viaje relámpago) bidaia azkar-azkarra
temperatura tenperatura, (tb Heg) hozbero; (la temperatura de congelación del agua es 0 ºC) uraren izozte-tenperatura 0 ºC da; (hoy hay veinte grados de temperatura en Pamplona) hogei graduko tenperatura dago gaur Iruñean; (la leche está bien de temperatura) esnea hozberoan ongi dago
tiempo 2 eguraldi; egurats, denbora, giro; (mañana hará buen tiempo) bihar eguraldi ona izango dugu
tormenta ekaitz, erauntsi; trumoi(-eraso), trumonada; (ayer a la noche hubo tormenta y llovió mucho) bart gauean trumoi-erasoa izan zen eta euri asko egin zuen; (fig) ekaitz, erauntsi, trumoi; istilu, iskanbila, zalaparta, nahaste; (con sus declaraciones ha levantado una tormenta política) bere aitorpenekin ekaitz politikoa harrotu du
viento haize; (esta mañana ha hecho mucho viento) gaur goizean haize handia ibili da

posición y movimiento
entrada sarbide, sarrera +; (para concierto) txartel, sarrera-txartel
movimiento mugimendu, higidura; (actividad) mugimendu; (Pol) mugimendu; (Fís) higidura; (Mús, arte) mugimendu
parada (~ de autobús) autobus geltokia; (me bajo en la próxima ~) hurrengo geltokian jaitsiko naiz; (pausa) geldialdi, geraldi; (sólo hicimos dos paradas en todo el viaje) bidaia osoan bi geldialdi baino ez genuen egin; (Dep) gelditu, geldiketa; (la parada del portero fue espectacular) atezainaren gelditua ikusgarria izan zen; (Mil) parada; (parada militar) parada militarra
paso urrats, pauso, oinkada; (el que quiera hablar que dé un paso adelante) hitz egin nahi duenak urrats bat aurrera eman dezala; (tu paso es más largo que el mío) zure pausoa nirea baino luzeagoa da; (mi casa está a cincuenta pasos de aquí) nire etxea hemendik berrogeita hamar urratsetara dago; (el proyecto está en sus primeros pasos) proiektua lehenengo urratsetan dago; (lugar de tránsito) igarobide, igaroleku, pasabide, pasagune, iraganbide; (paso de peatones) oinezkoentzako pasagunea; (paso entre montañas) mendi arteko igarobidea; () iriste; igarotze, iragaite, pasatze; (nuestro equipo ha celebrado su paso a la final) gure taldeak finalera iristea ospatu du; (el río trae mucha agua y el paso puede ser peligroso) errekak ur handia dakar, igarotzea arriskutsua izan daiteke; (entrada) sartze, ibiltze; (está prohibido el paso a esa calle) kale horretan sartzea debekatuta dago; (de baile) pauso; (me quedan por aprender varios pasos del tango) tangoaren zenbait pauso ditut oraindik ikasteko; (de aves) pase; (huella) oinatz, hatz, aztarna, arrasto; (siguiendo los pasos del oso llegamos hasta su escondite) hartzaren oinatzei jarraituz bere gordelekuraino iritsi ginen; () ibilera; (paso cansado) ibilera nekatua; (del tiempo) joan-etorri; (con el paso del tiempo este libro se ha quedado obsoleto) denboraren poderioz liburu hau zaharkituta geratu da; (fig) aurrerapauso, aurrerapen; (la integración de la mujer al mundo laboral ha supuesto un gran paso) emakumea lan-munduan sartzea aurrerapauso handia izan da; (sm pl: Dep, baloncesto) urratsak; (Rel) pauso; (Geol) zintzur
regreso itzulera, itzuli, itzultze, itzulaldi, bihurrera; (el regreso de Tarzán) Tartzanen itzulera; (anunció su regreso) itzuli egingo zela jakinarazi zuen
salida (lugar) irteera; (acción) irtete, ateratze, abiatze, jalgitze, ilkitze; irteera; (a la salida del cine me encontré con un amigo) zinetik irtetean lagun batekin batu nintzen; (operación salida) irteera-operazioa; (la salida será a las doce del mediodía) irteera eguerdiko hamabietan izango da; (dar la salida) irteera eman; (lugar) irteera; irtenbide, irteteko bide; (¿dónde está la salida, por favor?) mesedez, irteera non da?; (no podía encontrar el camino de salida) irtenbidea ezin nuen topatu; (a problema) irtenbide; konponbide, erremedio; (hemos de encontrar alguna salida a este problema) arazo honi irtenbideren bat aurkitu behar diogu; (tenemos que abandonar el barco, no hay otra salida) ontzia utzi egin behar dugu, ez dago beste erremediorik; (Dep) irteera-puntu, irteera-leku; (Inform) irteera
vuelta (REVolución) bira, jira, buelta; (la Tierra da una vuelta al día sobre su eje) Lurrak egunean bira bat ematen du bere ardatzaren inguruan; (el hilo de cobre da cuarenta vueltas alrededor del núcleo) kobrezko hariak nukleoaren inguruan berrogei bira ematen ditu; (se ha caído en la última vuelta) azkeneko biran erori da; (REGreso) itzulera, itzultze, buelta; (fuimos de excursión a Bilbao y a la vuelta paramos en Durango) Bilbora txango egin genuen eta itzultzean Durangon geratu ginen; (CAMbio, usu pl) gainerako, atzerako, buelta; (he pagado la compra y me ha dado las vueltas) erosketa ordaindu dut eta gainerakoak itzuli dizkit; (REVés) alderantzi, azpiko alde, ifrentzu; (el tejido tiene unas figuras, pero la vuelta es verde y no tiene figuras) ehunak irudi batzuk ditu, baina alderantzia berdea da eta ez du irudirik; (Dep) itzuli, bira; txanda; (va a participar en la Vuelta al País Vasco) Euskal Herriko Itzulian parte hartuko du; (la vuelta de Vizcaya) Bizkaiko bira; (segunda ~: elecciones) bigarren itzulia

la música
baile dantza; (el vals es un baile elegante) balsa dantza dotorea da; (fiesta) dantzaldi; (a las doce comenzará el baile de fin de curso) hamabietan ikasturte-amaierako dantzaldia hasiko da
campana kanpai, ezkila; (las ~s de la iglesia) elizako kanpaiak
canción kanta, abesti
guitarra gitarra; (~ eléctrica) gitarra elektriko
instrumento tresna, lanabes; (musical) instrumentu, tresna, musika-tresna
música musika; (~ clásica) musika klasiko
piano piano
ritmo erritmo, abiadura; (hay que agilizar el ritmo de producción) produkzio-erritmoa bizkortu egin behar da; (a un ritmo galopante) ziztu bizian; (Lit, Mús) erritmo; (a ritmo de pop-rock británico) pop-rock britaniarraren erritmoan

el cielo
cielo zeru; ortzi; (Rel) zeru; (las estrellas brillan en el cielo) izarrek zeruan distira egiten dute; (cielo azul) zeru urdina; (hoy el cielo está cubierto) gaur zerua estalia dago; (los buenos irán al cielo) onak zerura joango dira
estrella izar
luna ilargi [se declina como los nombres animados]
luz argi
nube hodei; laino (Heg); (miré al cielo y vi cuatro nubes blancas como el algodón) zerura begiratu nuen eta kotoia bezalako lau hodei zuri ikusi nituen; (están aproximándose nubes cargadas de lluvia) euria botako duten lainoak ari dira hurbiltzen; (nube de humo) ke-lainoa; (nubes bajas / rasas) laino narrasak
sol eguzki [se declina como los seres animados]

los elementos naturales
aire aire
ceniza errauts, hausterre
fuego su [se declina en mugagabe: sutan sutara etc]
humo ke; (la chimenea echa humo todo el día) tximiniari egun guztian dario kea; (señales de humo) kezko seinaleak
tierra (materia) lur; (cubrir de tierra) lurrez estali; (tierra arcillosa) buztinezko lurra; (trabajar la tierra) lurra landu; (terreno de cultivo) sail, alor, landa, lur; (en estas tierras no se puede sembrar maíz) alor hauetan ezin da artoa landatu; (esas tierras están plantadas con judía) sail horietan babarruna ereinda dago; (país) herrialde, herri; jaioterri, sorleku, sorterri; (me gustaría volver a mi tierra) nire jaioterrira itzuli nahiko nuke; (a tu tierra sólo se puede ir en invierno) zure herrira neguan baino ezin daiteke joan; (territorio, paraje) lurrak, inguruak, bazterrak, lurralde; (pasamos por tierras de Segovia) Segoviako lurretatik pasatu ginen; (las tierras de la Mancha son hermosas) Mantxako bazterrak ederrak dira; (tierra firme) lehor; (los pescadores se pasan meses sin ver tierra) arrantzaleek hilabeteak pasatzen dituzte lehorra ikusi gabe; (Electr) lur

el mar
arena harea; (lugar de lucha) hondar
costa itsasalde, kostalde, kosta
dique dike, barradera; (del puerto únicamente) kai-mutur, morru
isla uharte
mar itsaso
ola olatu, uhin; baga; (fig) bolada; (ola de frío) hotz-bolada; (ola de crimenes) krimen-bolada; (fig) eman, aldra, saldo, samalda; (los vigilantes no pudieron contener la ola de manifestantes) begiraleek ezin izan zioten manifestari-emanari eutsi
playa hondartza

la naturaleza y el paisaje
árbol zuhaitz, arbola
bosque baso, oihan; (se perdió en el ~) basoan galdu zen; (~ de coníferas) konifero-basoa
campo mendi; landa; (fig) alor (en el ~ de la tecnología: teknologiaren alorrean) (tb: arlo: kultura-arloan); (los fines de semana salimos al campo a descansar) asteburuetan mendira joan ohi gara deskantsatzera; (terreno de cultivo) alor, soro, sail, arlo; (a la salida del pueblo hay varios campos de maíz) herri irteeran zenbait artasoro dago; (campo de trigo) galsoroa; (sm fig) arlo, eremu, alor, esparru; (es muy entendido en el campo de la física) oso jakituna da fisikaren arloan; (Dep) zelai; (~ de fútbol) futbol-zelaia; (los jugadores han saltado al campo de fútbol: jokalariak futbol-zelaira atera dira; (Fís) eremu; (campo gravitatorio) grabitazio-eremua; (campo vectorial) bektore-eremua; (campo magnético) eremu magnetikoa; (Ling) eremu; (~ semántico) eremu semantikoa
colina muino, mendixka, pentoka
desierto (n) basamortu, mortu, desertu, eremu; (anduvieron de un lado para otro en el ~) basamortuan alde batetik bestera ibili ziren; (adj) bakarti, eremu, mortu; (sin adjudicar: plazas etc) hutsik, bete gabe
flor lore
hierba belar; (+b pl, para ingerir) pozoi, belarrak; (coloq: marihuana) belar, marihuana; (a escondidas fuma ~) ezkutuan belarra erretzen du; (infusión) belarrak, infusio; (tomaré ~s en lugar de café) kafearen ordez belarrak hartuko ditut
hoja (de papel) orri; (de planta) hosto, (especialmte grande) orri; (de puerta o ventana) orri; (de metal) xafla
lago aintzira, laku; (el lago Enol) Enol lakua
manantial iturri, iturburu, iturbegi; (cerca del caserío hay un manantial) baserritik gertu iturburua dago
medio ambiente ingurumen, ingurune
montaña mendi
naturaleza natura, izadi; (carácter, forma de ser) izaera; izatasun, izate
orilla (borde) ertz; (el plato estaba a la orilla de la mesa) platera mahai ertzean zegoen; (las orillas de la tela) oihalaren ertzak; (de camino, río, mar...) ertz, bazter; urertz, ur-bazter; [de río] ibaiertz; [de mar] itsasertz, itsasbazter, (están limpiando las dos orillas del río) ibaiaren bi bazterrak garbitzen ari dira; (nos tumbaremos a la orilla del mar y tomaremos el sol) itsasertzean etzan eta eguzkia hartuko dugu; (en la orilla del camino no hay flores) bide-ertzean ez dago lorerik
planta (Bot) landare; (he comprado plantas para el jardín) lorategirako landareak erosi dut; (piso) solairu, estai; (vive en la planta baja) beheko solairuan bizi da; etxabean; (del pie) oin-zola, oinazpi, hankazpi; (aspecto) itxura, planta, irazki, gorpuzkera; (es una joven de buena planta) itxura oneko gaztea da; (Constr) oinplano, planta; (Dib) goitiko bista; (Tecnol) instalazio, fabrika; (planta incineradora) errausketa-instalazioa
raíz (Bot) sustrai, erro, zain; (fig) error, sustrai; (su padre nunca renunció a sus raíces) bere aitak ez zituen inoiz bere erroak ukatu; (de problema) jatorri (arazoaren jatorria; (Ling) erro; (Mat: ~ cuadrada) erro karratua
río ibai
roca harri, haitz, harkaitz, arroka; (para llegar a la cima tienes que pasar por unas rocas) gailurrera iristeko haitz batzuetatik pasa behar duzu; (Geol) arroka, harri; (rocas magmáticas) arroka magmatikoak; (roca ígnea) arroka igneoa
selva baso, oihan; (la selva amazónica) Amazoniako basoa
sombra itzal, geriza; gerizpe; (ese toldo da una amplia sombra) oihal horrek itzal handia ematen du; (estábamos sentados a la sombra de un roble) haritzaren gerizpean eserita geunden
valle haran; [Elh] ibar, haran, bailara; (los caseríos están en el valle) baserriak ibarrean daude; (es del valle del Urola) Urola bailarakoa da
volcán sumendi ('fuego-montaña'); (el Vesuvio es un volcán que está cerca de Nápoles) Vesuvioa Napoli ondoan dagoen sumendia da; (volcán inactivo) sumendi ez-aktiboa

elementos artificiales del paisaje
autopista autobide
camino bide; (en ~) bidean; (las conversaciones van por buen camino) elkarrizketak bide onetik doaz
carretera errepide, karretera; kamino, kamio (Heg) (herr.)
casa etxe; bizitetxe; etxepe, teilape; (nuestra casa tiene cinco pisos) gure etxeak bost pisu ditu; (en esta casa viven veinte familias) teilape honetan hogei familia bizi dira; (vivienda) etxebizitza, bizitza; (mi casa está en el segundo piso) nire etxebizitza bigarren pisuan dago; (dinastía) etxe, leinu, dinastia; (la casa de Valois) Valoisko etxea; () etxe, familia, senitarte; etxeko; (en mi casa no hacemos comidas especiales por Navidad) gure etxean ez dugu Gabonetan aparteko otordurik egiten; (en casa nos acostamos temprano) etxekoak goiz oheratzen gara; (Dep) etxe; (este domingo jugamos en casa) igandean etxean jokatuko dugu; (hemos ido a casa de Mikel) Mikelengana joan gara
chalé txalet, etxe
mina meatze, hobi; (han descubierto minas de carbón) ikatz-meatzeak aurkitu dituzte; (excavación) meategi, meatoki, meatze; (ha ido a trabajar a la mina) meategira joan da lanera; (de lápiz) mina; (minas antipersonas) pertsonen kontrako minak
mineral mineral; (en la mina) mea
pozo putzu; (saca agua del ~) ura artera putzurik; (de petróleo) hobi (petrolio-hobia); (Min) (mea-)zulo
puente zubi; (entre festivos) zubi; (la semana que viene hay un puente) datorren astean zubia dago
sendero bide, bidexka
valla hesi; pezoi; (he arreglado la valla de la huerta) baratzeko hesia konpondu dut; (publicidad) panel; (Dep) hesi; (carrera de 110 metros vallas) 110 metroko hesi-lasterketa

objetos diversos
aguja orratz
bolsa poltsa; (la bolsa del dinero) diruaren poltsa; (tenía una bolsa llena de trapos viejos) trapu zaharrez betetako poltsa bat zeukan; (beca) dirulaguntza, laguntza; (tenían una bolsa de seis mil euros para el viaje) sei mila euroko laguntza zuten bidaiarako; (bolsa de estudios) ikasketetarako diru-laguntza
cable kable
caja kutxa; (tb Heg) kaxa; (me ha cabido toda la ropa en ocho cajas) arropa guztia zortzi kutxatan sartu zait; (caja de cerillas) pospolo-kaxa; (caja de zapatos) zapata-kaxa; (pasen por caja para pagar sus compras) joan zaitezte kutxara zuen erosketak ordaintzeko; (~ fuerte) kutxa gotor
cajón tiradera; (de embalaje) kutxa (handi), kaxa (handi); (ser de ~) esan beharrik egon ez; bistakoa izan, begi-bistan egon; (si no lo intentas, es de cajón que jamás conseguirás realizarlo) saiatzen ez bazara, esan beharrik ez dago ez duzula sekula lortuko; (hoy ha estado muy cariñoso, es de cajón que quiere pedirme algo) gaur oso maitagarri egon da, bistakoa da zerbait eskatu nahi didala
cepillo eskuila
cuerda soka, korda; (de instrumento) hari; (instrumentos de ~) hari-instrumentuak
herramienta erreminta, tresna, lanabes; (la caja de herramientas está llena de martillos) erreminta-kaxa mailuz beteta dago
imán iman; (el imperdible se ha quedado pegado al imán) kateorratza imanari itsatsita geratu da
llave giltza
martillo mailu; (para colgar un cuadro ha clavado un clavo con el martillo) koadroa zintzilikatzeko iltzea mailuaz sartu du
objeto objektu; gauza, gauzaki; (pérdida de objetos personales) objektu pertsonalak galtzea; (objetivo) helburu, xede
paquete pakete; fardel; (he recibido un paquete de los Estados Unidos) Estatu Batuetatik pakete bat jaso dut; (en entrepierna) hankarte; (esos pantalones te marcan mucho el paquete) praka horiek hankartea asko nabarmentzen dizute; (Inform) pakete
red sare; (~ de emisoras) irrati-sarea; (~es sociales) sare sozialak; (Tere y sus amigas han caído en la ~) Tere eta bere lagunak sarean erori dira
tapa [recipientes, cajas] estalki, tapa; [botellas] tapoi; (de libro) azal; (libro de tapas duras) azal gogorreko liburua; (aperitivo) pintxo (Heg); aperitifa (Ipar.); aperitibo (Heg.); (vamos a tomar unas tapas en el bar de enfrente) aurreko tabernan pintxo batzuk hartuko ditugu
tijeras guraizeak; (con estas tijeras no se puede cortar el pescado) guraize hauekin ezin da arraina moztu
tubo tutu; hodi; (por el tubo se vacía el líquido del depósito) tututik deposituko likidoa husten da; (el tubo catódico) hodi katodikoa; (Anat) hodi; (de laboratorio) hodi; (tubo de escape) ihes-hodi

órdenes y mando
control kontrol
deber 2 betebehar, eginbehar, eginkizun, betekizun; (los deberes de los ciudadanos) hiritarren betebeharrak
mando (autoridad) aginte, agintaritza; buruzagitza, buruzagitasun, buruzagigo; (en la última votación ha conseguido el mando del consejo de administración) azken hauteskundeetan administrazio-kontseiluko agintea lortu du; (persona) agintari; (los mandos militares se entrevistaron con el gobernador) agintari militarrek gobernadorearekin hitz egin zuten; (Tecnol) aparato, aginte; (la máquina tiene un mando manual y otro automático) makinak aginte bat eskuzkoa du eta bestea automatikoa; (estoy bajo el mando del director) zuzendariaren menpean nago
orden 2 agindu, manu, ordena, mandatu; (siempre está dando órdenes) beti aginduak ematen ari da; (Rel) ordena; (fraile de la orden de San Francisco) San Frantziskoren ordenako fraidea; (recibió el sacramento de la orden) ordenako sakramentua hartu zuen
regla arau, erregela; (las reglas del juego) jokoarean arauak; (reglas de comportamiento) portaera-arauak; (utensilio) erregela; (periodo) hileko; (me ha bajado la ~) hilekoa etorri zait

países y geografía
bandera bandera; (la vasca) ikurrina; (en el balcón del ayuntamiento está la bandera de la ciudad) udaletxeko balkoian hiriko bandera dago; (la bandera de España) Espainiako bandera
capital (ciudad) hiriburu; (siempre hacemos las compras en la capital) hiriburura joan ohi gara erosketak egitera; (patrimonio) kapital, ondasun; (ha dedicado su vida a trabajar y ahora cuenta con un gran capital) bizitza osoa lanean eman duenez, orain ondasun handiak ditu; (Econ) kapital; (para que esa empresa salga adelante necesita una ampliación de capital) enpresa horrek aurrera egingo badu, kapital-gehikuntza behar du
ciudad hiri; (la ciudad tiene 200.000 habitantes) hiriak bi ehun mila biztanle ditu
constitución (Pol) konstituzio
continente kontinente; (viajo por los cinco continentes) bost kontinenteetan zehar bidaiatu zuen
frontera muga, mugalde
mapa mapa
mundo mundu
nación nazio
océano ozeano; (el O~ Atlántico) Ozeano Atlantikoa
país herri, herrialde; estatu; (es un hermoso país) herri ederra da
pueblo herri (lugar); (población) herri, populu; (nación) herri
región eskualde, herrialde; -alde (hitz-elkarteetan); (esta es una región de gran producción vinícola) eskualde hau ardo-ekoizpen handikoa da; (la región de Tolosa: Tolosaldea; (nf) eskualde; (región biogeográfica: eskualde biogeografikoa; (Anat) erregio, -alde
territorio lurralde; (hay una epidemia en este territorio) izurria dago lurralde honetan
Tierra 2 Lur; (los planetas de alrededor de la Tierra) Lurraren inguruko planetak

el lenguaje
advertencia (aviso, consejo) aholku, kontseilu, zagita, abisu; (amonestación) oharpide; (~ legal) legezko oharpidea; (nota) ohar
amenaza mehatxu, zemai
anuncio iragarpen, berri emate, aldarrikapen; (comercial) iragarki; (~s breves) iragarki laburrak; (en Navidades hicieron el ~ de su boda) Gabonetan beraien ezkontzaren berri eman ziguten
aviso ohar, abisu; (advertencia) ohartarazpen; (~ de bomba) bonba-abisua
comentario iruzkin, azalpen; (no quiero hacer ningún comentario) ez dut ezer esan nahi, ez dut horretaz hitz egin nahi; (coloq) iruzkin, errankizun, esamesa, zurrumurru; (siempre está haciendo comentarios sobre ti) beti ari da zuri buruz esamesaka; (Ling) iruzkin; (de texto) iruzkin, testu-iruzkin; (en periódicos) iruzkinak
condición (requisito) baldintza, kondizio; (una de las condiciones para lograr ese trabajo es ser licenciado) lan hori lortzeko baldintzetariko bat lizentziaduna izatea da; (estado, situación) egoera, kondizio; (el terreno de juego estaba en malas condiciones) zelaia egoera txarrean zegoen, zelaia gaizki zegoen; (tenemos frío, en estas condiciones no se puede trabajar) hotzak gaude, egoera honetan (honela) ezin da lanik egin; (en buenas condiciones) ondo, egoera onean; (pasado) maila; (soy de condición humilde, pero he llegado a la cima gracias a mi esfuerzo) maila apalekoa naiz, baina ekinaren ekinez gailurrera iritsi naiz; (manera) mota, era; (allí había coches de todas las condiciones) mota guztietako automobilak zeuden han; (~es: aptitudes) gaitasun, dohain; (tu hijo tiene condiciones para ser un buen ciclista) zure semeak txirrindulari izateko gaitasuna dauka; (condiciones normales de presión y temperatura) presio- eta tenperatura-kondizio normalak; (a condición de que) -t(z)eko baldintzapean, -t(z)eko baldintzarekin; (baldin)... ba-...; (haré lo que me pides, a condición de que no se lo digas a nadie) egingo dut eskatu didazuna, inori ez esateko baldintzarekin (baldin inori esaten ez badiozu)
consejo aholku, kontseilu; burubide, buruzpide; (tu madre me dio un buen consejo) zure amak aholku on bat eman zidan; (órgano) kontseilu, batzorde; (el consejo de Agricultura se ha reunido para elaborar un informe) nekazaritza-kontseilua txosten bat egiteko bildu da; (Consejo de Ministros) Ministroen kontseilua
conversación elkarrizketa, hizketa, berbeta, hizketaldi; (anoche tuvimos una larga ~) bart hizketaldi luzea izan genuen
decisión erabaki; (me ofrecieron cambiar de puesto de trabajo y tengo una semana para tomar la decisión) lanpostuz aldatzea eskaini didate eta astebete daukat erabakia hartzeko; (determinación) erabakitasun; (la decisión de la Audiencia Nacional sobre López) Lopezen inguruko Auzitegi Nazionalaren erabakia
discurso hitzaldi, mintzaldi, berbaldi; (en su discurso trató sobre el tema del SIDA) bere hitzaldian HIESaren gaiari buruz hitz egin zuen; (habla, conversación?) hizketa, elkarrizketa; (he perdido el hilo del discurso) elkarrizketaren haria galdu dut; (!sdo) diskurtso; arrazoibide; (el discurso político de ese partido) alderdi horren diskurtso politikoa; (su discurso es débil, incoherente) arrazoibidea ahula du, koherentziarik gabea; (Ling) diskurtso, berbaldi
duda zalantza, duda, ezbai; (sin ~) zalantzarik gabe, dudarik gabe; (ella es, sin duda, la más alta) bera da, zalantzarik gabe, garaiena; (ha puesto en duda, !verif) …jari du auzitan; (v-pr: ..han puesto en duda) …zalantzan jarri dute
excusa aitzakia, estakuru, desenkusa; (siempre tiene alguna excusa para no venir) beti du aitzakiaren bat ez etortzeko; () zurigarri, zuribide; (tu falta no tiene excusa) zure akatsak ez du zurigarririk
letra letra; (de canción) hitzak (pl)
lista zerrenda, lista; (las listas de oposiciones) oposizio-zerrendak; (~ de distribución) banaketa-zerrenda
mensaje mezu; (durante la guerra se enviaban muchos mensajes codificados) gerra-garaian kodetutako mezu asko bidaltzen ziren
mentira gezur
nota (comentario) ohar; (~s) oharrak; (le dejé una nota sobre la mesa) mahai gainean ohar bat utzi nion; (tomé unas notas de lo que dijo el profesor) irakasleak esandakoari buruzko zenbait ohar hartu nituen; (nf) nota; (este curso he sacado buenas notas) ikasturte honetan nota onak atera ditut; (cuenta) kontu, faktura; (camaero, ¿me trae la nota, por favor?) zerbitzari, kontua ekarriko didazu, mesedez?; (Mús) nota; (las notas de este pentagrama no se leen bien) pentagrama honetako notak ezin dira ondo irakurri; (las notas de la escala) eskalako notak
ofrecimiento eskaintza; (agradezco tu ofrecimiento de ayuda) eskertzen dizut, laguntzeko egin zenidan eskaintza
opinión uste, iritzi; (la ~ pública) iritzi publikoa; (en mi ~) nigatik; (quisiera dar mi ~) nire iritzia azaldu nahi nuke; (en opinión de X) X-ren iritziz
palabra hitz, berba; (escribe una redacción de 150 palabras) egin ezazu 150 hitzeko idazlana; (dar su ~) hitzeman, agintza eman, agindu; (me dio su palabra de que no lo volvería a hacer) berriz ez zuela egingo hitzeman zidan
petición eskaera, eskari
pregunta galdera; (tengo dos preguntas que hacer) bi galdera ditut egiteko; (~s y respuestas) galde-erantzunak
relato kontaketa, kontaera, kontakizun, kontu; (el relato de un viaje) bidaia baten kontaketa; (Lit) kontaketa, kontakizun
respuesta erantzun; erantzuera (+b modo de responder), ihardespen; (preguntas y respuestas) galderak eta erantzunak; (la respuesta del hijo no hizo callar a la madre) semearen erantzuerak ez zuen ama isildu; (nadie conocía la respuesta) inork ez zuen ihardespena ezagutzen
secreto (n) sekretu; isileko, isilmandatu, isil-gorde; (secreto de estado) estatu-sekretua; (no quiero que haya secretos entre nosotros) bion artean ez dut isilekorik nahi; (tengo un secreto que contarte) isilmandatu bat dut zuretzat; (revelar un secreto) isileko bat agertu
significado esanahi, esangura; (no conozco el significado de esa palabra) ez dakit zein den hitz horren esanahia
silencio isiltasun; (el silencio de medianoche) gauerdiko isiltasuna; () isilaldi, isilune; (después de ese largo silencio tú comenzaste a hablar) isilune luze horren ondoren zu hasi zinen hitz egiten; (Mús) isilune; (~!) isilik!, isildu!, isi!
sugerencia iradokizun; (tendremos en cuenta todas las sugerencias) iradokizun guztiak izango ditugu kontuan
término (fin) bukaera, amaiera, amai; azken, atzen; akabera, akabu; (al término de la manifestación se produjeron incidentes) manifestazioaren amaieran istiluak izan ziren; (límite) muga, mugape; barruti; (en los términos del reino) erresumaren mugapean; (~s) hitz; (hitz egiteko) modu; (se expresó en términos conciliatorios: adiskidetasunez (adiskidetasunezko hitzak erabiliz) hitz egin zuen; (condiciones) zehaztapen, baldintza; (los términos del contrato) kontratuaren baldintzak; (en fotografía, pintura) plano; (en primer término) lehen planoan, aurre-aurrean; (en segundo término) bigarren planoan; erdian; (en tercer término) hirugarren planoan; atzean; (Ling) termino; ('feed-back' es un término tomado del inglés) 'feedback' ingelesetik hartutako terminoa da
verdad egia; (siempre dice la verdad) beti egia esaten du; (es verdad que ha estado aquí; no es un sueño) egia da hemen egon dela; ezta ametsa; (es una verdad eterna) betiko egia da

partes de un todo
centro erdi; erdigune; (la ciudad está en el centro del valle) hiria haranaren erdian dago; (llevó la mesa al centro de la habitación) mahaia gelaren erdira eraman zuen; (edificio) gune; etxe; zentro; (aquella casa era el centro de las actividades del grupo) etxe hura taldearen lan-gunea zen; (centro de distribución) banaketa-gunea; (centro cultural) kultura-etxea; (centro de salud) osasun-zentroa; (de ciudad) erdigune, erdialde; hirigune; (es muy difícil aparcar en el centro) erdialdean aparkatzea oso zaila da
extremo (adj: enorme) sekulako, berealdiko, izugarri(zko); (en esa comarca hace un calor extremo) eskualde horretan sekulako beroa egiten du; (que está en el límite) mutur; (es un afiliado de la extrema derecha) eskuin-muturreko kidea da; (lejano) mutur; urrun; (vive en un barrio extremo) muturreko auzoan bizi da; (parte del principio o final; punta, cabo) mutur, (la pieza tiene el extremo redondeado) piezak mutur biribildua du; (el extremo de la fila) zerrendaren muturra; (asunto, cuestión) gai, puntu, alderdi; (con ciertos extremos de su disertación no estoy de acuerdo) bere hitzaldiko zenbait gaitan ez nago ados; (Dep) hegaleko; (el extremo izquierdo se ha apoderado del balón) hegaleko ezkerrak baloia bereganatu egin du
fin (final) bukaera, amaiera, amai; (objetivo) helburu, xede, asmo
fondo zola; hondo, urpe; (parte inferior) hondo, ipurdi, azpi; (el fondo de la vasija es de barro) ontziaren hondoa buztinezkoa da; (del mar) hondo, behe; (el capitán empezó a soltar el ancla hasta que tocó fondo) kapitaina aingura askatzen hasi zen behea jo zuen arte; (de biblioteca) funts, fondo
lado albo, alde; (se han parado al lado del muero) harresiaren alboan gelditu dira
parte parte, zati, alde; (lugar) alde; (en parte) zati batean; (la casa está dividida en dos partes) etxea bi partetan dago bereizia; (las ruedas son parte del coche) gurpilak automobilaren zati dira; () parte, alde, alderdi; (échale sal al filete, pero sólo por una parte) xerrari gatza bota, baina alde batetik bakarrik; (la parte de atrás) atzeko aldea; (lugar) leku, toki; (vino gente de todas partes) leku guztietako jendea etorri zen; (bando) alde; (¿de qué parte estás?) zeinen alde zaude?; (ponerse de parte de la empresa) enpresaren alde jarri; (por otra ~) bestalde, bestetik; (este cómic es la última ~) komiki hau azken zatia da
punta punta, mutur, moko; (la punta del dedo) eri-muturra; (le ha clavado la punta de la espada) ezpataren punta sartu dio; (la punta del zapato) oinetakoaren punta; (la punta de la lengua) mihiaren punta; (la punta del iceberg) icebergaren muturra; (el barrio está en la otra punta de la ciudad) auzoa hiriaren beste muturrean dago
trozo zati, puska, tato; (el gato ha cogido un trozo de carne) katuak haragi-zati bat hartu du

puntos cardinales
norte ipar; (la brújula siempre señala el norte) iparrorratzak iparra seinalatzen du beti; (dirección) ipar, iparralde; (caminamos dos kilómetros hacia el norte) iparrerantz bi kilometro egin genituen oinez; (las aves que todos los otoños llegan del norte) udazkenero iparraldetik datozen hegaztiak; (territorio) iparralde; (el norte de Italia es muy montañoso) Italiako iparraldea oso menditsua da
sur hego; (dirección) hego, hegoalde; (ha ido en dirección sur) hegorantz joan da; (está al sur de León) Leondik hegoaldera dago
oeste (n) mendebal, mendebalde, sartalde; (el sol se pone por el oeste) eguzkia mendebaldetik sartzen da
este 2 ekialde; (en el este de Navarra no hay muchas ciudades) Nafarroako ekialdean ez dago hiri asko

partes del día
mañana 2 goiz; (por la ~) goizean
mediodía (hora exacta) eguerdi; (el tren llegará al mediodía) trena eguerdian iritsiko da; (hora aproximada) eguerdi alde
noche gau; (por la ~) gauean; (saldrá de ~) gauez atera egingo da; (esta ~) gaur gauean; (cada ~) gauero
tarde 2 arratsalde, arrats, arrasti; (por la tarde va a la tienda) arratsaldean dendara joaten da

personas según la edad
adulto (adj) heldu; (n) heldu, nagusi, larri
anciano (adj) zahar, adineko, adindun; (n) gizon zahar / adindun / edadetu; (los ~s) zaharrak, adinduak
bebé haurtxo, umetxo
chica neska, neskatila, neskato, neskatxa
chico (varón) mutil, mutiko, morroi; (~s: de ambos sexos) neska-mutil, neska-mutiko
hombre gizon
individuo banako, gizabanako
muchacho mutil / neska; (~s: ambos sexos) neska-mutilak; (v-pr: una ~ de tres años) hiru urteko neskato
mujer emakume
niña haur, ume (=niño); neskatxa; (muchacha) neska
niño haur, ume
persona pertsona, gizaki; (v tb en pr) lagun (cientos de ~s: ehunka lagunek (erg))

otros nombres relacionados con personas
criminal (adj) kriminal; krimen- (hitz-elkarteetan); (acto criminal) egintza kriminala; (n: malhechor) kriminal; (atraparon al criminal) kriminala harrapatu zuten; (el joven criminal ingresó en prisión) espetxean sartu zuten kriminal gaztea
esclavo esklabo
experto (adj/n) aditu, jakitun, ikasi; (es un experto electricista) elektrikari aditua da; (para arreglar la máquina hay que llamar a los expertos) makina konpontzeko jakitunei dei egin behar zaie; (!en algo?)
gitano ijito; (los ~s) ijitoak
héroe heroi; (en la mitología griega Heracles es el héroe más importante) mitologia grekoan Herakles da heroi garrantzitsuena; (a ese corredor le tienen por héroe) korrikalari hori heroitzat dute
ladrón lapur
nativo (adj) sorterriko, jaioterriko, sorterri-, jaioterri-; (los árabes que viven en Europa conservan sus costumbres nativas) Europan bizi diren arabiarrek beren sorterriko ohiturei eusten diete; (volvió a su tierra nativa) bere jaioterrira itzuli zen; (adj/s) hango, bertako; (busco un profesor nativo para aprender ruso) errusiera ikasteko bertako irakasle baten bila nabil
sabio jakintsu, jakitun; (los siete sabios de Grecia) Greziako zazpi jakintsuak; (adj, persona) z; uhur, zentzudun, zentzuzko, burutsu, seneko; (eres sabio no respondiendo a esas amenazas) mehatxu horiei ez erantzunik zuhur jokatzen duzu; () zuhur, zentzuzko; (tomaste una sabia decisión) zentzuzko erabakia hartu zenuen
santo santu, saindu; done; (la santa misa) meza santua; (año santo) urte santua; (Miércoles Santo) Asteazken Santua; (la santa Virgen) Ama Birjina donea; (enf) zenbait izenen indargarri gisa erabiltzen da; (estuve todo el santo día intentando resolver el problema) arazoa konpondu nahian egun osoa eman uen; (hace lo que le da la santa gana) sudur-puntan jartzen zaiona egiten du; (dormir en el santo suelo) lur gorrian egin genuen lo; (adj/s) santu, saindu; (la vida de los santos) santuen bizitza
sustituto ordezko; ordain, ordari; (han mandado una profesora sustituta) ordezko irakaslea bidali dute

personas según la relación
amigo lagun, adiskide
compañero lagun, kide; (~ de...) ...-kide; (~ de estudios) ikaskide; (~ de trabajo) lankide; (~ de partido [polít]) alderdikide; (necesito un compañero para jugar al mus) musean egiteko laguna behar dut; (voy a cenar con una compañera de estudios) ikaskide batekin afalduko dut
enemigo etsai; arerio
invitado gonbidatu; (recibir a los ~s) gonbidatuei harrera egin
miembro (socio) kide; (es ~ de la sociedad cultural) kultura-elkarteko kide da
socio bazkide, erkide, kide
vecino auzotar, auzoko, auzo; (tengo un vecino que es amigo tuyo) zure laguna den auzotarra dut; (adj) ondoko, inguruko

política y administración
administración administrazio
agencia agentzia, -etxe, -bulego
cargo (puesto) kargu; (cargo de senador) senatari-kargua; (persona) kargudun; (cargo electo) kargudun hautatua; (fig, deber) ardura, erantzukizun, kargu; lanbide; (tengo a mi cargo cuidar de la biblioteca) liburutegia zaintzea nire ardura da; (Der) kargu; (el fiscal le leyó los ~s) fiskalak karguak irakurri zizkion; (Contab) zordunketa
comité batzorde, komite
gabinete kabinete; (el presidente del gobierno ha reunido al gabinete) gobernu-lehendakariak kabinetearekin bilera bat egin du
gobierno gobernu; (el Gobierno Vasco) Eusko Jaurlaritza
medida neurri; (hay que tomarle las medidas para hacerle el vestido) neurriak hartu behar zaizkio soinekoa egiteko; (fig) neurri; irtenbide; (hay que adoptar medidas para que no vuelva a suceder) neurriak hartu behar dira berriro gerta ez dadin; (hay que proponer medidas para solucionar el problema) arazoa konpontzeko irtenbideak proposatu behar dira
poder 2 gaitasun, ahal, ahalmen, botere; (no tenía poder para decidir nada) ez zuen ezer erabakitzeko ahalmenik; () botere, aginte, aginpide, esku; (tuvo todo el poder en sus manos) botere osoa bere eskuetan izan zuen
política politika; (se dedica a la política) politikan dihardu; (política económica) politika ekonomikoa; (política social) politika soziala, gizarte-politika; (la nueva política de la empresa pretende encontrar nuevos mercados) enpresaren politika berriak beste merkatu batzuk bilatzea du helburu
puesto (posición) postu, toki, leku; (ha llegado a la meta en el tercer puesto) hirugarren postuan iritsi da helmugara; (establecimiento) postu; (puesto de venta) salmenta-postua; (cargo, oficio) postu, kargu, lanpostu; (¿cuál es tu puesto en la empresa?) zein da zure postua enpresan?; (lugar para algo) postu, toki, leku; (hemos instalado un puesto de observación en aquella colina) muino hartan behaketa-postua jarri dugu; (en los puestos del mercado) azokako postuetan

conflictos políticos
conflicto gatazka; (nadie quiso ser el mediador en el conflicto entre ambos bandos) inork ez zuen bitartekoi izan nahi bi aldeen arteko gatazkan; (esta decisión puede generar un grave conflicto) erabaki honek gatazka larria sor dezake; (conflicto psíquico) gatazka psikikoa; (conflicto generacional) belaunaldi arteko gatazka
conspiración konspirazio; azpilan, azpijoko; (descubrieron una conspiración para asesinar al presidente) lehendakaria hiltzeko konspirazioa aurkitu zuten
droga droga; (~s blandas / duras) droga bigunak / gogorrak
ecología ekologia
huelga greba; (están en ~) greban daude; (la ~ general) greba orokorra; (~ de hambre) gose-greba
manifestación (de protesta) manifestazio, (kale-)agerraldi, manifestaldi; (hay una manifestación pro amnistía) amnistiaren aldeko manifestazioa dago; (declaración) adierazpen, aitorpen; (señal) agerpren, seinale

delitos y crímenes
asesinato hilketa; erailketa; asasinatze
asesino hiltzaile; eraile, hilgile; asasino
cárcel kartzela; presondegi; kaiola, zulo (herr.)
delito delitu; (col) hutsegite
fuga ihes, ihesbide; (la fuga de Segovia) Segoviako ihesaldia
policía (gen) polizia; (autónoma vasca) ertzaintza; (municipal) udaltzaingoa; (la policía se queja de la falta de medios) polizia bitartekorik ezaz kexu da
prisión presondegi, kartzela, espetxe; (fig) kartzela, espetxe; (el odio es prisión del alma) gorrotoa arimaren kartzela da
registro (inspección) miaketa, arakatze, araketa; (el registro de la casa tuvo lugar a altas horas de la madrugada) etxearen miaketa goizeko ordu txikitan izan zen; (lugar) erregistro; (voy al registro a por unos datos) erregistrora noa zenbait daturen bila; (debes echar una firma en el registro del hotel) hoteleko erregistroan sinatu behar duzu; (el sismograma es el registro de la actividad sísmica de un determinado lugar) sismograma toki jakin bateko aktibitate sismikoaren erregistroa da
seguridad segurtasun; (mecanismo de seguridad) segurtasun-mekanismoa; (seguridad en el trabajo) laneko segurtasuna; (fuerzas de seguridad del estado) estatuko segurtasun-indarrak; (certeza) segurtasun, ziurtasun, segurantza, segurantzia; (no tenemos la seguridad de que vaya a ocurrir como queremos) ez dugu gauzak guk nahi bezala gertatuko diren segurantziarik; (Seguridad Social) Gizarte Segurantza
terrorismo terrorismo
veneno pozoi, eden, lupu; (algunas serpientes producen veneno) suge batzuek edena sortzen dute; (las drogas son veneno para la salud) drogak pozoia dira osasunarentzat; (cuando habla de ti sus palabras son puro veneno) zutaz hitz egiten duenean, bere hitzak pozoi hutsa dira

desastres
accidente istripu; ezbehar; (terreno) gorabehera
emergencia larrialdi; (~s) emergentziak
herido zauritu, kolpatu; (vino con el brazo herido) besoa zaurituta zuela etorri zen; (han entrado dos heridos graves al hospital) ospitalera bi zauritu larri sartu dira
incendio sute, erreketa
incidente gertaera, gertakizun; (v-pr, el ~) ezbeharra
inundación uholde
muerto (n) hil, hildako; (en el accidente ha habido dos muertos) istripuan bi hildako izan dira; (adj) hil, hilik, hilda; (cuando llegamos estaba muerta) heldu ginenean hilik zegoen; (lengua ~a) hizkuntza hila
terremoto lurrikara; (a consecuencia de un ~) lurrikara baten ondorioz

la diplomacia
acuerdo (pacto) akordio, itzarmen; (conformidad) adostasun; (decisión) erabaki, xedapen; (v-pr: Izagirre no renovará el acuerdo para hacer corridas de toros en San Sebastián) Izagirrek ez du berrituko Donostian zezenketak egiteko hitzarmena
aliado aliatu
cooperación lankidetza; lankidetasun, kooperazio
cumbre gailur, tontor; (los montañeros llegaron a la cumbre antes de lo previsto) uste baino lehen iritsi ziren mendizaleak gailurrera; (fig) gailur, une goren, maila goren; (en el momento cumbre de la fiesta se despidió) jaialdiaren unerik gorenean, agur esan zuen; (anque todavía era joven, hacía tiempo que había alcanzado la cumbre del poder) artean gaztea zen arren, aspaldian iritsi zen aginpidearen gailurrera; (fig) goi-bilera, gailur; (en la cumbre se debatieron problemas internacionales) nazioarteko arazoak eztabaidatu zituzten gailurrean
embajada enbaxada; (trabaja en la embajada de Portugal) Portugalgo enbaxadan lan egiten du
espía zelatari, espioi
resolución (decisión) erabaki; (determinación) erabakitasun; (Der) ebazpen, erabaki; (Tecn) bereizmen; (de un problema) ebazpen, soluzio, askapen
situación egoera; (la situación de los trabajadores es mala) langileen egoera txarra da; [Elh] norbait/zerbait dagoen toki, norbait/zerbait dagoen leku; posizio; (si me dices tu situación, iré a buscarte) non zauden esaten badidazu, bila joango natzaizu; (la situación del barco no es conocida) ontzia non dagoen inork ez daki; (los astrónomos han precisado la situación de la nueva estrella) astronomoek izar berriaren posizioa zehaztu dute; (en la sociedad) maila, gradu; (tienes que mejorar tu situación si quieres casarte con la hija del marqués) markesaren alabarekin esposatu nahi baduzu, zeure maila hobetu egin behar duzu; (estado de las cosas) norbait/zerbait dagoen modu, norbait/zerbait dagoen era; egoera; (la situación en Iraq es terrible) Irakeko egoera oso latza da; (la situación política internacional) politikaren nazioarteko egoera; (la situación del edificio es desastrosa) eraikina oso egoera txarrean dago; () egokiera, parada; (no estás en situación de pedir un aumento de sueldo) soldata-igoera eskatzeko egokieran ez zaude
tensión tentsio (tb Elec, Fís); (la tensión de la cuerda es demasiado grande) sokaren tentsioa handiegia da; (la tensión de los músculos) muskuluen tentsioa; (fig) tentsio, urduritasun, larritasun; (la tensión acumulada por el exceso de trabajo) lan gehiegiak sortutako tentsioa; (Pol) tentsio, tirabira; (la tensión entre dos estados) bi estaturen arteko tentsioa
traición traizio, saldukeria; (le atacó a traición) traizioz eraso zion; (alta ~) goi-mailako tradizio
traidor traidore, saltzaile; [insulto] azpisuge, azpizapo; (hay un traidor entre nosotros) traidorea dugu gure artean; (¡traidor asqueroso!) azpisuge halakoa!; (ten cuidado, ese es un caballo traidor) kontuz ibili, zaldi hori traidorea da
tratado itun, hitzarmen, akordio; (el Tratado de Utrecht) Utrecht-eko Ituna; (el Tratado de Roma) Erromako Ituna; (libro de texto) tratatu; (ha escrito un tratado de matemáticas) matematikazko tratatua idatzi du

vocabulario electoral
campaña (?) lautada; () kanpaina; (~ contra la droga) drogaren aurkako kanpaina; (~ electoral) hauteskunde-kanpaina; (Mil) kanpaina; (la campaña de los rusos fue definitiva para vencer a los alemanes) errusiarren kanpaina erabakitzailea izan zen alemanak menderatzeko
candidato hautagai, kandidatu; -gai; (quiero ser candidato a presidente) lehendakarigai izan nahi dut; (en la lista hay cinco candidatos) zerrendan bost hautagai daude; (el candidato a la presidencia) lehendakaritzarako hautagaia
coalición koalizio
congreso biltzar, batzar; (acude a todos los congresos de su especialidad) bere arloko biltzar guztietara joaten da; (parlamento) kongresu; (el congreso de los Estados Unidos está formado por el senado y la cámara de representantes) senatuak eta ordezkarien ganbarak osatzen dute Estatu Batuetako kongresua
convención konbentzio, hitzarmen; (es un valor establecido por convención) hitzarmenez finkatutako balioa da; (nf) konbentzio, arau, ohitura; (es un maleducado, nunca ha respetado las convenciones sociales) lotsagabe hutsa da, inoiz ez ditu gizarteko arauak errespetatu; (reunión) batzar, bilera, konbentzio; (el candidato será elegido en la próxima convención del partido) alderdiaren hurrengo batzarrean aukeratuko dute hautagaia
debate eztabaida; () borroka, borrokaldi
elecciones hauteskundeak; bozketak
escaño jarleku
legislatura (Der) legegintzaldi, legealdi; (en parl) legislatura; (leyes aprobadas por la anterior legislatura) aurreko legislaturak onartutako legeak
papeleta txartel; (guardad la papeleta del examen) gorde ezazue azterketaren txartela; (papeleta de voto) boto-txartela; (fig) lan (gaitz); (me tocó a mí hablar con el jefe, ¡menuda papeleta!) niri egokitu zitzaidan nagusiarekin hitz egitea, a zer lana!
parlamento parlamentu; [de la CAV] Legebiltzar, Eusko Legebiltzarra; (este mes se celebrarán las elecciones al Parlamento Vasco) hilabete honetan Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak izango dira; (los huelguistas se reunieron delante del parlamento) grebalariak parlamentu aurrean bildu ziren
partido (Pol) alderdi; (Dep) partida, partidu; (~ de tenis) tenis-partida
propaganda (Pol) propaganda; (prospectos, anuncios) iragarkiak, publizitate
senado senatu
unidad batasun; (Sancho el Mayor logró la unidad de todos los vascos) Antso Nagusiak euskaldun guztien batasuna lortu zuen; (de una magnitud) unitate; (el amperio es la unidad de intensidad de la corriente eléctrica) korronte elektrikoaren intentsitate-unitatea amperea da; (de una organización) unitate; (Inform) unitate; (el ordenador tiene la unidad central de proceso y unidades periféricas) ordenagailuak prozesatzeko unitate zentrala eta unitate periferikoak ditu; (Mat) bat; (el número cien se escribe poniendo dos ceros tras la unidad) ehun zenbakia bataren atzean bi zero ipinita idazten da

la ley
derecho eskubide; (el derecho al trabajo) lanerako eskubidea; (si te hacen un contrato tendrás derecho a vacaciones) kontratua egiten badizute, oporrak hartzeko eskubidea izango duzu; (¡no hay derecho!, en esa sociedad gastronómica no admiten mujeres) ez dago eskubiderik!, gastronomia-elkarte horretan ez dute emakumerik onartzen; (conjunto de principios y reglas) zuzenbide; (Facultad de Derecho) Zuzenbide Fakultatea
investigación ikerketa, ikertze, ikerkuntza; (la investigación del asesinato duró quince días) hilketaren ikerketak hamabost egun iraun zuen; (Educ) ikerketa, ikerlan, ikerkuntza; (mi departamento está haciendo una investigación sobre la fermentación de la sidra) nire departamentua sagardoaren hartzidurari buruzko ikerlana egiten ari da
ley lege
libertad askatasun, libertate
proyecto de ley lege-proiektua
reforma (de un edificio) berritze, berritatze, eraberritze, berrikuntza, zaharberritze; (proyecto de reforma del edificio) eraikuntza berritzeko proiektua; (de ley, institución…) erreforma, aldatze, aldaketa, aldakuntza; (~s sociales) gizarte erreformak; (reforma de la enseñanza) irakaskuntzaren erreforma; (reforma administrativa) administrazio-erreforma; (reforma agraria) nekazaritza-erreforma; (reforma de la Constitución) konstituzioa aldatzea; (Rel) Erreforma; (la Reforma fue un movimiento religioso del siglo XVI) Erreforma XVI. mendeko erlijio-mugimendua izan zen

personas y grupos relacionados con la política
activista ekintzaile
ciudadano (de la ciudad) hiritar (adj: hiriko _); (los ~s de Londres) Londresko hiritarrak; (de un país / sociedad) herritar; (es ~ de Brasil) Brasilgo herritarra da; (todos los ~s tienen que pagar impuestos) herritar guztiek zergak ondaindu behar dituzte
delegado ordezkari
disidente disidente; (los ~s políticos) disidente politikoak
exiliado erbesteratu, atzerriratu; (hubo una manifestación en favor de los presos y exiliados) preso eta erbesteratuen alde manifestazioa izan zen; (los políticos exiliados se reúnen en tu casa) politikari atzerriratuak zure etxean biltzen dira
extremista estremista, erradikal, muturreko; (los extremistas se congregaron en la plaza para la manifestación) estremistak plazan bildu ziren manifestaziorako; (las ideologías extremistas no tienen porvenir) muturreko ideologiek ez dute etorkizunik
mano de obra eskulan, langileak (pl)
militante militante
terrorista terrorista

sistemas políticos
anarquía anarkia
colonia kolonia; (las colonias fenicias del Mediterráneo) Mediterraneoko feniziar koloniak; (la colonia de vascos en París) Parisko euskaldunen kolonia; (perfume) kolonia, kolonia ur
democracia demokrazia
dictador diktadore
golpe de Estado estatu-kolpe
independencia burujabetza, independentzia
progreso aurrerabide, aurrerapen, abantzamendu; (el progreso es nuestro objetivo) aurrerapena gure helburua da
represión (Pol) errepresio, zapalkuntza; () itotze, itoarazte, -i euste, errepresio, erreprimitze; (represión del llanto) negarrari eustea
sociedad (Sociol) gizarte; (asociación) elkarte; (Econ) sozietate, elkarte

problemas
apuros (dificultades) arazo; eragozpen, neke, arrisku; (pasamos muchos apuros para salir de allí) arazo handiak izan genituen handik ateratzeko (larri ibili ginen, nahiko lan izan genuen, gorriak ikusi genituen,...); (penuria) estutasun, estura, herstura, eskasia, eskasia; gabezia, urritasun; (después de la guerra nuestra familia pasó muchos apuros económicos) gerra ostean gure familiak diru-eskasia handia pairatu zuen
disturbio istilu, iskanbila, kalapita; (ayer se produjeron muchos disturbios) atzo istilu handiak gertatu ziren
peligro arrisku, peril; (los bomberos ponen su vida en peligro) suhiltzaileek arriskuan jartzen dute beren bizia; (fig) arriskutsu, arriskugarri, perilos; (cuando coges el coche eres un peligro) automobila hartzen duzunean arriskutsua zara
problema arazo, problema; (el problema de la vivienda es muy grave) etxebizitzaren arazoa oso larria da; (he tenido muchos problemas para que me den el préstamo) mailegua emateko arazo asko izan ditut
riesgo arrisku, peril; galzori; (alejarse del riesgo) galzoritik aldendu; () arrisku; (no hay ningún riesgo en probar) probatzeak soilik ez du arriskurik; (este seguro no te cubre el riesgo de robo) lapurreta-arriskua ez dizu aseguru honek barne hartzen
solución konponbide, irtenbide; (creemos que su caso tendrá buena solución) zure kasuak konponbide ona izango duela uste dugu; (tenemos que encontrar la solución de esta situación) egora honi irtenbidea aurkitu behar diogu; (la solución del jeroglífico) hieroglifikoaren erantzuna; (Mat) ebazpen, soluzio; ebazpide
violencia indarkeria, bortxakeria; (~ de género) genero-indarkeria

profesiones
abogado abokatu
actor aktore, antzezle; (cientos de actores políticos) ehunka eragile politiko
actriz aktore, antzezle
astronauta astronauta
autónomo autonomo, beregain; (trabajador ~) langile autonomoa; (n) autonomo
camarero zerbitzari; (el camarero del bar está enfermo) tabernako zerbitzaria gaixorik dago
cocinero sukaldari
empleado enplegatu; erabili
enfermera erizain
físico (adj) fisiko, fisika-; (del cuerpo) gorputzaren _, gorputz-; (n) fisikari; (aspecto) itxura, karantza, gorputz; (tiene un físico precioso) oso itxura polita dauka
funcionario funtzionario
guardia goardia; (agente) zaintzale, zaindari, guardia; (vigilancia) zaintza, jagoletza, guardia, zaintze; (Mil) guardia, zaingo; (~ municipal) udaltzain; (guardia civil) Guardia Zibil
ingeniero injeniari; (Coloq) injeniero
juez epaile
maestro irakasle, maisu
marinero marinel; (en el pesquero van seis marineros) arrantzontzian sei marinel doaz
médico mediku, sendagile, osagile; (han llamado a la médica porque está enfermo) medikuari deitu diote, gaixo dagoelako; (¿a qué médico has ido?) zein medikurengana joan zara?
piloto pilotu; (el piloto esperó las órdenes del capitán) pilotua kapitainaren aginduen zain egon zen; (el piloto dirigió la maniobra de atraque) pilotuak atrakatze-lanak gidatu zituen
policía 2 (gen) polizia, poliziakide; (de la ertzaintza) ertzain; (de la ~ municipal) udaltzain; (el policía golpeó al detenido) poliziak atxilotua jo zuen
político politikari
profesor irakasle; (~ de piano) piano-irakaslea
secretario idazkari, sekretario; (~ general) idazkari nagusia
soldado soldadu, gerrari
traductor itzultzaile

profesiones de responsabilidad
alcalde alkate
diplomático (n) diplomazialari; (adj) diplomatiko, diplomazia-; (tiene una forma de actuar muy diplomática) oso portaera diplomatikoa du; (los diplomáticos cenaron en la sala principal) diplomazialariek areto nagusian afaldu zuten
director zuzendari; artezkari
embajador enbaxadore
encargado arduradun; kargudun; (los obreros manifestaron sus criterios al encargado) langileek beren iritziak arduradunari jakinarazi zizkioten; (el encargado de negocios) arazoetarako arduraduna
jefe agintari, buru, buruzagi (+?), (en general, propietario) nagusi; (jefe de departamento / sección) sailburu
líder lider, buru, buruzagi; (los líderes de todos los partidos políticos) alderdi politiko guztietako buruzagiak
ministro ministro; (el ~ de Exteriores) Atzerri ministroa
presidente lehendakari (esp el vasco), presidente, -buru (en pals compuestas); (de mesa electoral) mahaiburu; (el ~ del gobierno) gobernu-burua, gobernu-lehendakaria; (presidente de honor) ohorezko presidente; (el candidato a presidente) lehendakarigaia
princesa printzesa; (la ~ heredera) printzesa oinordea, printzesa oinordekoa
príncipe printze
reina erregina
rey errege [cu' se habla del propio rey, se trata como n propio: al ~: erregeri]; (~es: rey y reina) errege-erreginak; (he visto un reportaje sobre los reyes) errege-erreginari buruzko erreportajea ikusi dut

publicaciones y escritos
álbum album; (~ de fotos) argazki-albuma
carta (misiva) eskutitz, gutun; (me gusta recibir cartas pero no escribirlas) gustuko dut eskutitzak jasotzea, ez ordea idaztea; (naipe) karta; (jugador de cartas) karta-jokalaria; (mapa) mapa; (carta de navegación) nabigazio-mapa; (carta de vinos) ardoen karta; (carta olímpica) gutun olinpikoa
correo posta
diccionario hiztegi; (~s especializados) hiztegi espezializatuak
documento agiri, dokumentu
formulario formulario
foto argazki
guía (persona) gidari; (el guía nos enseñó los museos de la ciudad) gidariak hiriko museoak erakutsi zizkigun; (fig) gidari, bide-erakusle, aitzindari; (tú eres mi guía) zu zara nire bide-erakuslea; (libro) gidaliburu, gida; (guía del agricultor) nekazariaren gidaliburua; (quiero comprar una guía turística de Roma) Erromako gida turistikoa erosi nahi dut; (de teléfonos) aurkibide; (he mirado tu número en la guía de teléfonos) telefono-aurkibidean begiratu dut zure zenbakia
informe txosten; datuak; argibide
libro liburu; (~ de texto) testu-liburu; (libro guía) gida-liburu
página orri, orrialde, plama; (este libro tiene cien páginas) liburu honek ehun orrialde ditu; (página web) web orri, web orrialde
publicación argitaratze, argitalpen; (la publicación de sus memorias ha causado gran expectación) bere memoriak argitaratzeak jakin-min handia piztu du; (sf) argitalpen, agerkari, aldizkari; (dirige una publicación científica) zientzia-agerkari bat zuzentzen du
revista aldizkari; errebista (Heg.) (herr.); (revista científica) zientzia-aldizkaria; (inspección) ikuskatze, azterketa
sello (de correos) seilu; (tampón) zigilu-markatzeko, zildai, (marca que deja) zigilu
sobre 2 gutun-azal
tarjeta txartel; (~ de crédito) kreditu-txartel; (~ telefónica) telefono-txartela; (Dep) txartel; (ese árbitro es aficionado a sacar tarjetas) epaile hori txartelak ateratzearen zale da; (tarjeta amarilla) txartel horia

nombres de relación
lazo begizta; (se puso un lazo en el pelo) ilean begizta bat jarri zuen; () lakio, xedera, segada; (ha cazado el tejón con lazo) azkonarra lakioz harrapatu du; () segada, zelata, tranpa; (fig) lotura; erlazio, harreman; (tenemos que estrechar los lazos de amistad entre nuestras dos ciudades) gure bi hirien arteko adiskidantzazko lotura sendotu egin behar dugu
relación zerikusi, lotura, harreman, erlazio; (este suceso tiene relación con el asesinato del otro día) gertaera honek joan den eguneko hilketarekin du zerikusia; (lo que te he contado no tiene ninguna relación con lo de ayer) esan dizudanak ez du atso esandakoarekin loturarik; (ej amorosa, usu pl) harreman; (la relación con mi novia va mal) neska-lagunarekin dudan harremana gaizki dabil; (lista) zerrenda, lista
unión elkartasun; (la unión entre los amigos es fundamental) lagunen arteko elkartasuna funtsezkoa da; (de partidos) batasun; bat egite, bateratze, batze; (la unión de varios partidos puede dar la mayoría a la oposición) alderdi batzuen batasunak oposizioari gehiengoa eman diezaioke; (Tecnol) lotura, juntura; mihiztadura; (unión soldada) soldatutako lotura; (unión roscada) lotura hariztatua; (Mat) bilketa; (Mat: resultado: la unión de subconjuntos) azpimultzo-bildura
vínculo lotura, lokarri; (vínculo matrimonial) ezkontza-lotura; (Inform) esteka, lotura

la religión
alma arima; (~ en pena) arima herratu
clero (clase) klero, elizjende; (en la Edad Media el clero era un estamento privilegiado) Erdi Aroan kleroa estamentu pribilegiatua zen; (conjunto de sacerdotes) apaizak, apaizeria
cruz gurutze; (lleva en el cuello una cadena y una cruz de plata) katea eta zilarrezko gurutzea daramatza lepotik zintzilik
dios jainko; (Marte es el dios de la guerra) Marte gerraren jainkoa da
Dios 2 Jainko, Jaungoiko, Probidentzia; (Dios es el creador de todas las cosas del universo) Jaungoikoa unibertsoko gauza guztien sortzailea da; (creer en Dios) Jainkoagan sinetsi
espíritu espiritu; (Dios es espíritu puro) Jaungoikoa espiritu hutsa da; (dice que ha visto el espíritu de su abuelo) bere aitonaren espiritua ikusi duela dio; (el espíritu de la lluvia) euriaren espiritua; (alma) espiritu, arima
hechizo sorginkeria, aztikeria; (el hada le quitó el hechizo a la princesa) maitagarriak printzesari sorginkeria kendu egin zion; (fig) lilura, xarma; (sus ojos tienen hechizo) bere begiek xarma dute
iglesia eliza
moral (adj) moral, moralezko _; (nf) moral
Navidad Jaunaren jaiotza; (día) eguberri, eguberri-egun (en ~: Eguberri-egunean); (~es) Eguberriak, Gabonak; (en ~es) Gabonetan; (¡Feliz ~!) Eguberri on!, (Feliz ~ y año nuevo!) zorionak eta urte berri on!; (mensaje de N~) Gabonetako Mezua
religión erlijio; (¿cuál es tu religión? -soy mahometano) zein da zure erlijioa? -mahometarra naiz
sacrificio (a los dioses) sakrifizio, opari; (reses para el consumo) hilketa, hiltze; (el sacrificio de las reses) abereak hiltzea; (fig) sakrifizio; neke, sufrimendu; (lo que me pides que haga es un gran sacrificio para mí) egitea eskatzen didazuna sakrifizio handia da niretzat; (me ha costado muchos sacrificios llegar a donde estoy) neke asko pairatu behar izan ditut nagoen tokira heltzeko; (no creo que te cueste tanto sacrificio fumar un poco menos) ez dut uste hainbesteko sufrimendua izango denik zertxobait gutxiago erretzea
tumba hilobi, hobi, ehortz-toki, ehortz-leku; zulo (lgart); (fig) hondamendi, galbide, azken; (este negocio será tu tumba) negozio hau zure hondamendia izango da

prendas de vestir
abrigo beroki; (lugar) beroki, babes-leku, babes
bañador bainujantzi
bikini bikini
blusa blusa; [de hombres] brusa; (tu hermana viste una blusa bordada) zure arrebak blusa bordatua du soinean
bolsillo patrika, sakela; poltsiko (Heg); (llevo las llaves en el bolsillo) giltzak poltsikoan erabiltzen ditut; (bolsita) zisku, poltsatxo; (guardaba las monedas de oro en un bolsillo de cuero) urrezko txanponak larruzko zisku batean gordetzen zituen; (de ~) patrika-, poltsiko-; (hemos comprado un libro de ~) poltsiko-liburu bat erosi dugu
bota bota; (usa botas del número 40) 40 zenbakiko botak erabiltzen ditu; (~s de monte) mendiko botak
bragas azpiko galtza; kulero, pantaloi (Heg.); kulot (Ipar.); (comprar ~) kuleroak erosi; (pañales?) pixoihal, troxa; (todas las mañanas le cambia las bragas a la niña) goizero aldatzen dizkio pixoihalak umeari
calcetín galtzetin; galtzerdi; (sólo de lana) txapin
calzoncillos galtzontziloak, galtzoinak
camisa alkandora, atorra; (de mujer) mantar; (llevas sucio el cuello de la camisa) alkandoraren lepoa zikina daukazu
camiseta elastiko, (Heg) kamiseta; (~ interior) barrengo / barruko elastiko
chaqueta jaka; (Hegoalde) txaketa
cinturón gerriko; gerruntzeko; (se ató el cinturón de los pantalones) galtzen gerrikoa lotu zuen; (ceñirse el cinturón) gerrikoa estutu; (~ de seguridad) segurtasun-uhal
corbata gorbata
falda gona, zaia; (la falda corta está de moda) gona motza modan dago
jersey jertse, trikota
medias galtzerdiak; galtzerdi; (tiene medias de lana) artilezko galtzerdiak ditu
pantalones galtza (sg), praka (sg)
ropa arropa, jantzi; (~ interior) azpiko/barruko arropa, azpiko/barruko jantzi; linja (Ipar)
sujetador bularretako; (me han regalado un sujetador de seda) zetazko bularretakoa oparitu didate
traje (vestido) jantzi, janzki, soineko; (traje espacial) espazio-jantzia; (traje de montar) zaldiz ibiltzeko jantzia; (?de hombre) janzki, traje (Heg); (vino de traje y corbata) traje eta gorbatarekin etorri zen
vestido (de mujer) soineko; (ropa) soineko, jantzi, jantziak, arropa
zapato zapata; (necesita un par de zapatos) zapata-parea behar du

complementos del atuendo
anillo erantzun
bolso poltsa, zorro
bufanda lepoko (berogarri); bufanda, tapauka (Heg)
esmeralda esmeralda
gafas betaurrekoak (pl)
gorro txano
guante eskularru, eskuzorro
joya bitxi
maletín maleta
paraguas euritako, aterki, guardasol, parasola
reloj erloju, ordulari
sombrero kapela, txapel; (cuando va a la ciudad viste sombrero) hirira joaten denean kapela janzten du
zafiro zafiro

la salud
alergia (adj / n) aleman, alemaniar, (adj) Alemaniako _; (lengua) aleman
ambulancia anbulantzia
antibiótico antibiotiko
calmante (n) aringarri, lasaigarri, lasaitzaile; (tomé un calmante para el dolor de cabeza) buruko minarentzako aringarri bat hartu nuen; (adj) lasaigarri, emagarri, sorgarri, baregarri, eztigarri; (tu sola presencia es un calmante para todas mis penas) zu hemen egote hutsa min guztien sorgarri da
cáncer minbizi
constipado marranta
cura sendaketa, sendakuntza, osaketa; (cuando terminaron de hacerle la cura, me dijo que había sido muy dolorosa) sendaketa egiten amaitu zutenean, oso mingarria zela esan zidan; () sendabide, osabide; (esa enfermedad no tiene cura) gaitz horrek ez du osabiderik; (nm) apaiz, abade
dieta (alimentación regulada) dieta, jan-neurri; (tiene una ~ muy rigurosa) oso dieta zorrotza du; (conjunto de comidas y bebidas) dieta, jan-edan; (conviene ir suprimiendo el aceite frito de nuestra ~ diaria) gure eguneroko jan-edanean olio frijitua ez hartzea komeni da; (remuneración) dieta, -ordain (hitz-elkarteetan); (su empresa le paga buenas ~s) dieta onak ordaintzen dizkio enpresak; (~ de comida) otordu-ordaina; (~ de kilometraje) kilometraje-ordaina; (Pol) dieta
enfermedad gaixotasun; gaitz, eritasun
esparadrapo esparatrapu
fiebre sukar
gasa gaza
gripe gripe
herida zauri, ebaki; (se ha caído al suelo y se ha hecho una herida en la cabeza) lurrera erori eta buruan zauria egin du; (fig) zauri, irain, laido; (las heridas del alma) arimako zauriak; (esas palabras son una herida para su honor) hitz horiek iraina dira bere ohorearentzat
inyección injekzio
medicina medikuntza; (ha habido grandes avances en medicina) aurrerapen handiak izan dira medikuntzan; (medicamento) sendagai, botika, medikamentu, medizina; (guarda las medicinas en el armario) sendagaiak armairuan gordetzen ditu
paciente eraman/egonarri/pazientzia/eroapen handiko, jasankor, pazient; (tu marido es un hombre muy paciente) zure senarra eraman handiko gizona da; (Ling) jasaile; (sujeto paciente) subjektu jasailea; (Med) paziente; gaixo; (los médicos son los peores pacientes) sendagileak dira gaixorik txarrenak
pastilla pilula, pastilla; (pastillas para dormir) lo egiteko pilulak; (tableta, onza) pastilla; (pastilla de jabón) xaboi-pastilla; (cubito) pastilla; (pastilla de caldo de carne) haragi-salda egiteko pastilla; (media pastilla de caldo vegetal) barazki-salda egiteko pastilla-erdia; (Tecnol) pastilla; (las pastillas del freno están gastadas) balazta-pastillak gastatuta daude
salud osasun; (goza de buena salud) osasuna du; (tienes que cuidar tu salud) zeure osasuna zaindu behar duzu; (perjudicial para la salud) osasunerako kaltegarria; (fig, ej de economía) egoera on; (servicio vasco de ~) Osakidetza
tirita lotura itsaskor; tirita (Heg)
tratamiento tratamendu, trataera; (el tratamiento de vos está en desuso) berorikako tratamendua ez da ia erabiltzen; (proceso) tratamendu; (el tratamiento térmico) tratamendu termikoa; (Inform) lanketa, tratamendu; prozesamendu; (tratamiento de textos) testu-tratamendua; (tratamiento de datos) datu-prozesamendua; (Med) tratamendu; (tratamiento sintomático) tratamendu sintomatikoa
virus birus; (han creado una nueva vacuna contra el virus de la gripe) gripearen birusaren aurkako txerto berria sortu dute; (virus informático) birus informatikoa

los sentidos
equilibrio oreka
hambre gose; (tengo ~) gose naiz; (tengo mucha hambre) oso gose naiz; (todos los días se mueren muchos niños de hambre) egunero haur asko gosez hiltzen da
olor usain
recuerdo oroipen, oroitzapen, gomuta, gogorapen; (recuerdos de la infancia) haurtzaroko oroitzapenak; (hemos puesto una placa en recuerdo del montañero muerto) plaka bat ipini dugu hildako mendizalearen oroipenean; (souvenir) oroigarri; (flores blancas ofrecidas como recuerdo) oroigarri gisa eskainitako lore zuriak; (aquí hay una tienda donde venden recuerdos de este lugar) inguru honetako oroigarriak saltzen dituzten denda bat dago hemen; (sm pl) goraintziak, eskumuinak; (¡dale recuerdos a tu madre!) eman goraintziak amari!
ruido hots, zarata; azantz, harrabots, danbada, danbateko, burrunba, dunbots; (el ruido del bar no me deja dormir) tabernako zaratak ez dit lotan uzten; (fig) istilu, iskanbila, kalapita, zalaparta; (¡qué ruido montó por una tontería!) tontokeria batengatik antolatu zuen istilua!
sabor zapore; gustu; [bueno] ahogozo; [referido a líquidos] edakera, edataro; (el agua no tiene sabor) urak ez du zaporerik; (un caramelo de sabor a fresa) marrubi-zaporeko gozokia; (una carne de muy buen sabor) ahogozo ederreko okela; (un vino de gran sabor) edakera oneko ardoa; (fig) kutsu, aire, eite; (una composición musical de marcado sabor renacentista) kutsu errenazentista nabaria duen musika-konposizioa
sed egarri; (tengo ~) egarri naiz; (las comidas saladas dan sed) janari gaziek egarria ematen dute; (fig) egarri; desio/nahi/gogo bizi; grina, irrika; (eso no saciará mi sed de venganza) horrek ez du nire mehatxu-egarria aseko; (sed de triunfo) irabazteko grina
sentido zentzumen, sentsu; dagokion aditza + -men; (los cinco sentidos) bost zentzumenak; (el sentido de la vista) ikusmena; (el sentido del oído) entzumena; (el sentido del olfato) usaimena; (el sentido del gusto) dastamena; (el sentido del tacto) ukimena; () zentzu, sen; (obra con sentido, si no quieres arrepentirte de lo que haces) zentzuz (senez) joka ezazu, egiten duzuna damutuko zaizu bestela; () sen; (no tiene sentido del ritmo) ez du erritmorako senik; (sentido de la orientación) orientatzeko sena; () zentzu; (lo que has hecho no tiene ningún sentido) egin duzunak ez du inolako zentzurik; (el sentido del deber) betebeharraren zentzua; (orientación) noranzko; (la circulación estaba interrumpida en los dos sentidos) zirkulazioa bi noranzkoetan geldirik zegoen; (significado) zentzu; esanahi, esangura; (no comprendo el sentido de sus palabras) ez dut esan duenaren zentzua ulertzen; (esta palabra suele utilizarse en sentido peyorativo) hitz hau gutxiespen-zentzuan erabili ohi da; (~ común) (gure) sen on; (el sentido común nos dice que eso es imposible) sen onak hori ezinezkoa dela esaten digu
señal seinale, ezaugarri, marka; ikur, zeinu; (hizo una señal en el tronco del árbol) zuhaitzaren enborrean seinalea egin zuen; (la señal de nuestra amistad) gure adiskidetasunaren ezaugarria; (la señal de la paz) bakearen ikurra; (cicatriz, huella) seinale, marka, zantzu, hatz, aztarna, arrasto, arraiza, orbain; (se hizo un corte profundo, pero no le quedó ninguna señal) ebaki sakona egin zuen, baina ez zion seinalerik utzi; (desaparecieron sin dejar señales) arrastorik utzi gabe desagertu ziren; (no había señales de lucha) ez zegoen borroka-aztarnarik; (signo, evidencia) seinale, zantzu; (las primeras señales de la enfermedad) gaixotasunaren lehen zantzuak; (l paro ha descendido un poco y eso es una buena señal) langabezia zertxobait gutxiagotu da eta hori seinale ona da; (gesto) keinu, imintzio; (hizo una señal de asentimiento) baiezko keinua egin zuen; (código) seinale; (señales de humo) kezko seinaleak; (señales acústicas) soinu-seinaleak; (adelanto de dinero) seinale; (hemos tenido que poner una señal de 500 francos) 500 liberako seinalea eman behar izan dugu; (señal de tráfico) bide-seinale
señas ezaugarri, nolakotasun; (dame sus señas para que pueda encontrarlo) aurkitu ahal izateko, nolakoa den esadazu; (señas de identidad) ezaugarriak; (gesto, señal) keinu, imintzio; (me hizo una seña para que me acercara) hurbiltzeko keinua egin zidan; (para acordarse de algo) marka, zeinu; (hizo una seña en el borde de la hoja) orriaren ertzean marka bat egin zuen; (contraseña) zeinu; (la seña convenida era dar cuatro golpes en la puerta) hitzartutako zeinua atea lau aldiz jotzea zen; (dirección) helbide; (no sé sus señas) ez dakit haren helbiderik (ez dakit non bizi den); (dame tus señas y ya te escribiré) zure helbidea eman (non bizi zaren esan) eta idatzi egingo dizut
sonido (Fís) soinu; (la velocidad del sonido) soinuaren abiadura; (el sonido del violín) biolinaren soinua; () soinu, hots; (el sonido del motor) motorraren soinua; (era un sonido raro) hots arraroa zen; (no puedo aguantar los sonidos que emite la radio) irratiaren hotsak ezin ditut jasan

sentimientos y sensaciones
amor maitasun, amodio; onginahi
arrepentimiento damu, damutsaun, garbai
asombro harridura, txundidura, espantu; (causar ~) harridura sortu; izugarri harritu/txunditu/espantatu [norbait]; (causó gran asombro) harridura handia sortu zuen; (me causa gran asombro lo que dices) izugarri harritu nau esan didazunak
beso musu, pot; (en la mano, en la tierra) muin; (nada más llegar la chica dio un beso a cada uno) etorri orduko neskak musu bana eman zien; (la madre le dio dos besos al niño) amak umeari bi musu eman zizkion
compasión gupida, erruki, errukitasun, urriki, urrikimendu, urrikalmendu; (digno de ~) errukarri, urrikalgarri
depresión (Psiquiat, Econ) depresio; (~ nerviosa) nerbio-depresioa; (Geog, Geol) sakonune; (depresión del terreno) lurzoruaren sakonunea; () beheraldi, etsialdi, apalaldi; (depresión del ánimo) gogoaren beheraldia.
diversión dibertsio, dibertimendu, josteta, jostaketa
dolor min; samin, samintasun; (sentir / causar ~) mindu; (el dolor de espalda no me ha dejado dormir) bizkarreko minak ez dit lo egiten utzi; (tengo dolor de cabeza) buruko mina dut
emoción emozio, hunkimen
humor umore, aldarte; (de buen humor es muy agradable) aldarte onean oso atsegina da; (de noche tiene mal humor) gauean umore txarra izaten du; (no estoy de ~ para ir de caza) ez dut ehizara joateko umorerik; (n) umore; (hace películas de humor) umorezko pelikulak egiten ditu; (tiene sentido del humor y crea sus chistes) umore-sena du eta bere txisteak sortu egiten ditu; (humor gráfico) umore grafikoa; (Anat) humore
ira hira, haserre, sumin, sumindura, amorru; (la ira que despedían sus palabras me subyugó) haren hitzei zerien hirak kikildu egin ninduen
lágrima malko
luto dolu, luto, progu; (día de luto) dolu-eguna; (están de luto por la muerte de su hermana) ahizpa hil zaie eta lutoan daude
miedo beldur; (las armas me dan miedo) armek beldurra ematen didate; (tengo miedo a perder la cartera) kartera galtzearen beldur naiz
perdón barkatu; (como n) barkamen, barkazio, barkamendu
piedad erruki, urriki, urrikalmendu, pietate; (la mujer imploraba piedad al asesino) emakumeak errukia eskatzen zion hiltzaileari; (+Relig) jaiera, eraspen, debozio; (rezaba con piedad) jaieraz otoitz egiten zuen
preocupación kezka, ardura, egonezin, buruhauste; (mi madre es mi única ~) ama da nire ardura bakarra; (no tengo ~es) ez dut buruhausterik
risa barre, irri; (la risa se oyó en toda la casa) barrea etxe guztian entzun zen
sonrisa irribarre; irri, irriño; (una dulce sonrisa) irribarre gozoa; (una sonrisa perversa) irri maltzurra
susto izualdi; ezusteko, ustekabeko; susto (Heg); (hagamos bien las cosas, que no quiero sustos) egin ditzagun gauzak ondo, ez dut ezustekorik nahi eta
terror izu, ikara, izu-ikara, terrore, laztura, beldur, sarrakio; (de ~: obra, género) beldurrezko; (semana de cine fantástico y de terror) Fantasiazko eta beldurrezko zinemaren astea
vergüenza lotsa, ahalke; (sentí una gran vergüenza cuando me llamó el juez) lotsa gorria sentitu nuen epaileak deitu ninduenean; (si tienes vergüenza debes ayudar a tus padres) ahalkerik baduzu gurasoak lagundu egin behar dituzu; (fig) lotsaizun, ahalkeizun, lotsabide, geren, laido, irain; (es una vergüenza para toda la familia) familia osoarentzat lotsaizuna da
voluntad borondate, nahimen; (para eso hace falta tener voluntad) horretarako borondatea eduki behar da; (hay muchos jóvenes de buena voluntad) borondate oneko gazte asko dago; () gogo, nahi; (haré tu voluntad cueste lo que cueste) zure nahia beteko dut kosta ahala kosta

unidades de tiempo
año urte; (un año entero) urtebete; (el ~ pasado) iaz, joan den urtean; (el ~ que viene) datorren urtean; (de año en año) urtez urte; (por muchos ~s) urte askotako; (feliz ~ nuevo) urte berri on
año 2 (mi madre tiene cincuenta años) amak berrogeita hamar urte ditu; (cumplir ~s) urteak bete, urtebetetzea izan; (tenía cinco años) bost urte zituen; (un camionero de 46 años) berrogei ta sei urteko garraiolari bat
día egun; (estuve ocho días en cama) ohean egon nintzen zortzi egun; (ayer tuve un día bastante bueno) atzo nahikoa egun ona izan nuen
época garai, aro, sosoi; (época de lluvias) eurite
fin de semana asteburu, astebuakera
hora ordu; (¿qué hora es?) zer ordu da?; (¿a qué hora empieza la conferencia?) zer ordutan hasiko da hitzaldia?
mes hil; (un mes entero) hilabete; (este mes terminaremos la obra) obra hil honetan amaituko dugu
minuto minutu
momento une; memento, momentu; (a cada ~) unero; (ha llegado el momento de hablar con la directora) zuzendariarekin hitz egiteko unea heldu da; (en un momento en que están terminando los días del petróleo) petrolioaren egunak amaitzen ari diren unean
período aldi, denboraldi; (he pasado en el extranjero un periodo de tres años) hiru urteko denboraldia igaro dut atzerrian; (sm) hileko, menstruazio
rato tarte, une, aldi, txolarte, -aldi; (en el rato que he estado contigo no has dicho ni mu) zurekin egon naizen tarte honetan ez duzu hitzik esan; (hemos pasado ratos agradables juntos) une atseginak igaro ditugu elkarrekin; (estuvimos hablando un rato) txolarte bat igaro genuen berriketan; (rato de calma) barealdia
segundo 2 segundo; (ha tardado tres segundos en responder) hiru segundo behar izan ditu erantzuteko
semana aste; (una semana entera) astebete; (todas las ~s) astero; (esta ~) aste honetan; (la ~ pasada) joan den astean; (la ~ que viene) hurrengo astean; (los días de la semana) asteko egunak; (en la segunda semana de julio) uztailaren bigarren astean; (ha estado dos semanas fuera) bi astez kanpoan izan da; (estas semanas) asteotan
siglo mende; (en los comienzos del siglo XX) XX. (?hogeigarren) mendearen hasieran
temporada (de serie) sasoi; (época) aldi, garai, sasoi, aro; denbora, denboraldi; (temporada de verano) udaldia (uda-garaia); (temporada de caza) ehiza-denbora, ehiza-garaia; (temporada de invierno) negualdia (negu-garaia); (temporada de exámenes) azkerketa-garaia; (temporada de fútbol) futbol-denboraldia; () -te (izen bizigabe eta meteoro-izenei erantsita); (temporada de hambre: gosetea; (temporada de lluvias) euritea; (espacio de tiempo) denboraldi; bolada; (pasé una temporada en Roma) Erroman igaro nuen denboraldi bat; (lo ha pasado mal esta temporada) azken boladan gaizki pasatu du; (Agric, época adecuada) sasoi; (temporada de siembra) ereiteko sasoia
tiempo denbora; (el tiempo se puede medir en segundos) denbora segundotan neur daiteke; (época) garai, aro, denbora; (en tiempo de la guerra civil vivimos en Francia) gerrate zibilaren garaian Frantzian bizi izan ginen; (libre, un rato) asti, beta; (no tengo tiempo para ir a la iglesia) ez daukat elizara joateko astirik; (se toma tiempo para leer el periódico) egunkaria irakurtzeko beta hartzen du

otros nombres relacionados con el tiempo
fecha data; (en esa ~ yo estaba en Roma) egun horretan ni Erroman nengoen; [21 de febrero de 2002] bi mila ta biko otsailaren hogei ta bata; [el cuatro de septiembre de 1996] 1996ko irailaren lauean, 1996ko.9.4ean
final (m) bukaera, amaiera, amai
futuro etorkizun; (adj) geroko _
ocasión aukera, abagune, egokiera, parada; (ahora que está en su despacho es la ocasión para hablarle) oraintxe bere bulegoan dago eta egokiera ona da berarekin hitz egiteko; () arrazoi, zio, zergati, kausa, okasio; (mis padres no me dan nunca ocasión para quejarme) nire gurasoek ez didate inoiz kexatzeko arrazoirik ematen
oportunidad aukera, egokiera; (última ~ para ver X) X ikusteko azken aukera; [Elh] aukera, egokiera, parada, abagune; tertzio, mugon; (es una buena oportunidad para vender la casa) etxea saltzeko aukera ona da; (me ofrece la oportunidad de poder estar contigo) zurekin egoteko aukera eskaintzen dit
pasado lehenaldi, iraganaldi, iragan, lehen; (es una persona de pasado oscuro) pertsona horren iragana ilun samarra da; (el pasado y el futuro de la ciencia) zientziaren lehena eta geroa
plazo epe; (el plazo de matrícula finaliza mañana) matrikula-epea bihar bukatuko da; (pago) epe, zati; (he pagado el segundo plazo del coche) autoaren bigarren epea ordaindu dut; (a corto ~) epe motzera, epe laburrean; (a largo ~) epe luzera
presente (Ling) orain, orainaldi; (regalo) opari, erregalia, erregalu; (ahora) orain, orainaldi; (sólo me preocupa el presente) orainak soilik kezkatzen nau
principio (comienzo) hasiera, hastapen; (a principios de verano) uda-hasieran; (al principio del segundo libro) bigarren liburuaren hastapenean; (fuente) iturburu, jatorri, sorburu; (su afición a la bebida fue el principio de todos los problemas) edanarekiko zaletasuna bere arazo guztien iturburua izan da; (Fís) printzipio; (el principio de Arquímedes) Arkimedesen printzipioa; (usualmente pl: bases, fundamentos) oinarri, printzipio, hastapen; (los principios de la Filosofía) filosofiaren oinarriak; (los principios de Biología) biologiaren hastapenak; (moral) printzipio, (portaera-)arau; (soy una persona de principios) printzipioak dituen pertsona naiz
prisa presa, lehia, lehiakar; (esos días hay muchas prisas en las tiendas) egun horietan dendetan oso presaka ibiltzen dira; (darse prisa) presatu; mugitu; azkar + dagokion v; (¡date prisa!) mugi zaitez!; (me voy a dar prisa con esto) azkar egingo dut hau; (tengo prisa y no puedo quedarme) presa dut eta ezin ninteke geratu; (sin prisa pero sin pausa) poliki-potiki eta xume-xume
vez aldi; (por primera vez) lehen aldiz; (dos veces) bi aldiz; (os lo diré mil veces) hamaika aldiz esango dizuet; (cada vez que…) -n baikotzean; (las preguntas son cada vez más difíciles) galderak gero eta zailagoak dira [gero eta (adj)-ago]; (¿cuántas veces? - dos veces / tres veces / cuatro veces / muchas veces) zenbatetan? -bitan / hirutan / lautan / askotan; (es la cuarta vez que te veo) ikusten zaitudan laugarren aldia da

tratamientos personales
don don, On; (Don Quijote) On Kixote; (ha venido el don Manuel) don Manuel etorri da
señor jaun; (el señor alcalde) alkate jauna; (los señores feudales) jaun feudalak; (señoras y señores) jaun-andreak (al dirigirse a ellos: jaun-andreok); (el Señor de Vizcaya) Bizkaiko Jauna; (Muy señor mío...) jaun hori:...; (dueño, patrón) jaun, nagusi, ugazaba; (soy una criada y no puedo hablar mal de mi señor) neskamea naiz eta ezin dut ugazabaz txarto berba egin; (¿está el señor en casa?) nagusia etxean al da?; (tipo) jaun, gizon; (ha venido un señor preguntando por ti) gizon bat etorri da zutaz galdezka; (señor, ¿es suyo este paraguas?) aizu gizona, zurea al da euritako hau?; (Rel) Jaun, Jainko; (la iglesia es la casa del Señor) eliza Jaunaren etxea da
señora andre, andere; (la señora ministra) ministro andrea; (muy señora mía:...) andre hori:...; (patrona, ama) andre, nagusi, ugazabandre; etxekoandre; (quisiera hablar con la señora que dirige el hotel) hoteleko ugazabandrearekin mintzatu nahi nuke; (¿está la señora en casa?) etxekoandrea (ugazabandrea) etxean al da?; (mujer) andre, emakume; (una señora estaba mirando por la ventana) emakume bat leihotik begira zegoen; (esposa) emazte, andre; (vino con su señora) bere emaztearekin etorri zen
señorita andereño, neska

unidades de medida
kilo kilo; (un ~ de arroz) kilo bat arroz; (dos ~s de manzanas rojas) bi kilo sagar gorri
kilómetro kilometro; (¿a cuántos ~s está?) zenbat kilometrotara dago?
metro metro
tonelada tona; (el camión lleva una carga de quince toneladas métricas) kamioiak hamabost tona metrikoko karga darama

viajes y turismo
aeropuerto aireportu
agencia de viajes bidaia-agentzia, bidaia-bulego, bidaia-etxe
alojamiento ostatu
aventura abentura
destino (de viaje) norako; helbide; (salió de casa sin destino fijo) nora zihoan jakin gabe irten zen etxetik; (la carta no llegó a su destino) gutuna ez zen (helbidera) iritsi; (uso) zertarako; helburu, xede; erabilera; (todavía no ha decidido qué ~ dar al dinero) oraindik ez du erabaki dirua zertarako erabiliko duen; (de trabajador) lantoki; lanpostu; (parece ser que se arregla mejor en su nuevo destino) lantoki berrian hobeto moldatzen dela dirudi; (le han dado un destino como ayudante del juez) lanpostu bat eman diote epailearen laguntzaile gisa; (en las listas de las oposiciones figuran los ~s de cada uno) oposizio-zerrendetan bakoitzari dagokion lantokia agertzen da; (sino) patu, halabehar; zori; (la fuerza del ~) patuaren indarra
equipaje hatu
excursión ibilaldi, txango; (hoy los socios tienen excursión a Guernica) gaur bazkideek Gernikara ibilaldia dute
maleta maleta; (Ipar) baliza
pasajero bidaiari, bidazti; (el autobús llevaba demasiados pasajeros) autobusak bidaiari gehiegi zeramatzan
pasaporte pasaporte
turismo turismo; (el turismo da empleo a muchas personas) turismoak jende askori ematen dio enplegua; (~ rural) landa-turismo; [en casas de labranza] baserri-turismo
turista turista
vacaciones opor, bakantza; (está en Roma de ~) oporretan Erroman da; (v.tb.'marido')
viaje bidaia; (tiene un viaje a París la semana que viene) datorren astean Parisa bidaia du; (tiene una bolsa de viajes) bidaia-poltsa dauka; (buen viaje!) ondo/ongi joan!
viajero bidaiari, bidazti; (los viajeros bajarán en la próxima parada) bidaiariak hurrengo geltokian jaitsiko dira
vuelo hegaldi, hegazkada, hegada, hegan egite, hegaldatze; (el vuelo elegante del águila) arranoaren hegada dotorea; (técnica de vuelo) hegan egiteko teknika; (horas de vuelo) hegaldi-orduak; (viaje, desplazamiento) hegaldi; (el vuelo de Bilbao a Barcelona dura menos de una hora) Bilbotik Bartzelonarako hegaldiak ordu bete baino gutxiago irauten du

la vida
muerte heriotza, herio; (homicidio) hilketa, erailketa
sueño (estado de reposo) lo; (tiempo en el que se duerme) loaldi; (ganas de dormir) logura, logale; (tengo ~) logura naiz, logurak nago; (visión) amets; (ha tenido un sueño muy extraño) oso amets bitxia izan du
vida bizi; bizitza; (tiempo?) bizialdi; (modo de ~?) bizimodu; [Elh] bizi; (las plantas tienen vida) landareek bizia dute; (en otros planetas puede haber vida) beste planeta batzuetan bizia egon liteke; (experiencia vital) bizitza; bizialdi, bizitzaldi; (en toda mi vida no he visto nada igual) neure bizialdi osoan ez dut horrelakorik ikusi; (en las memorias cuenta su vida) memorietan bere bizitzaren berri ematen du; (modo de vida) bizimodu, biziera, bizimolde; (la vida del minero es muy dura) meatzariaren bizimodua oso latza da

diversos nombres abstractos
cambio aldaketa; mudantza, aldakuntza; (cambio de actitud) jarrera-aldaketa; (cambio de imagen) irudi-aldaketa; (se ha producido un cambio importante) aldaketa garrantzitsua gertatu da; (trueque) truke, trukaketa; (cambio de impresiones) iritzi-trukaketa; (vueltas) atzerako(ak), kanbioak; (el vendedor le devolvió el cambio) dendariak atzerakoak itzuli zizkion; (calderilla) diru xehe; (no tengo cambio(s)) diru xeherik ez dut; (Tecnol) aldagailu; (Dep) aldaketa; (Econ) truke, kanbio; (con la devaluación, ha bajado el cambio del euro) debaluazioaren ondorioz, jaitsi egin da euroaren trukea; (letra de cambio) kanbio-letra; (oficina de cambio) truke-bulegoa, kanbio-bulegoa; (en cambio) aldiz
casualidad kasualitate, ezusteko, ustekabe, txiripa; (por ~) halabeharrez, kasualitatez, txiripaz; ustekabean, ezustean; menturaz, deskuiduan; (le conocí por casualidad) halabeharrez ezagutu nuen; (si lo ves por casualidad, dile que le estoy esperando) deskuiduan ikusten baduzu, esaiozu zain nagoela
daño min, oinaze; kalte, hoben, ogen; (la patada le ha hecho daño) ostikoak min eman dio; (el ajo me hace daño) baratxuriak kalte egiten dit; (el daño que le han hecho tus palabras) zure hitzek eragin dioten oinazea; (me he hecho daño) min hartu dut; (Der) kalte; (hacer ~) min eman, mina eragin; kaltea eragin; (te he hecho daño con el pie) min eman dizut oinarekin; (me hace daño el zapato) zapatak min ematen dit; (la comida o la bebida) kalte egin; (me ha hecho daño la comida) bazkariak kalte egin dit
falta (carencia) falta, gabezia, (-ik) ez(a), peitu; (la falta de dinero nos preocupa) dirurik ezak kezkatzen gaitu; (mala acción) falta, hoben, huts, hutsegite; (confiesa tus faltas) zure hutsak aitor itzazu; (ausencia) falta, huts; (la falta de mi hija no la suple nadie) alabaren hutsak ez du inork betetzen; (error) akats, oker, hutsegite; (es un examen lleno de faltas) okerrez betetako azterketa da; (Dep) falta; (el árbitro ha pitado falta) epaileak falta adierazi du; (Der) hutsegite, falta; (no llega a ser delito, es una falta) ez da delitu izatera iristen, hutsegitea da; (falta grave) hutsegite larria
influencia eragin; (en ese cuadro se ve la ~ de Picasso) koadro horretan Picassoren eragina nabari da; (la ~ del clima sobre las personas) klimak pertsonengan duen eragina
información xehetasun, informazio
interés interes; (ese trabajo no ofrece ningún interés) lan hori ez da batere interesgarria; (beneficio propio) interes; (Econ) interes, korritu
maravilla mirari, gauza harrigarri; (trae dibujos de las siete maravillas del mundo) munduko zazpi mirarien irudiak dauzka
misterio misterio; (s un misterio lo que ocurrió allí) han gertatutakoa misterioa da
necesidad behar, premia; (esta casa tiene necesidad de ciertos arreglos) etxe honek konponketa batzuen premia du; (la necesidad nos obliga a trabajar) beharrak lan egitera derrigortzen gaitu
orden ordena; (el orden del universo) unibertsoaren ordena; (tienes que trabajar con más orden) ordena handiagoz lan egin behar duzu; () ordena, segida, hurrenkera; (el orden alfabético) alfabeto-ordena; (tipo, género) mota; maila, alor; (problemas de orden económico) ekonomiaren alorreko arazoak; (sm Arq) ordena; (órdenes arquitectónicos) arkitektura-ordenak; (sm Biol) ordena; (sm Quím) maila; (orden de una reacción) erreakzioaren maila
posibilidad (probabilidad, ocasión) aukera, posibilitate; (tiene muchas posibilidades de conseguir el trabajo) lana lortzeko aukera asko ditu; (aptitud, capacidad) ahalbide, baliabide; (comprar un piso no está dentro de mis posibilidades económicas) etxebizitza erostea ez dago nire ahalbideen esku; (recurso) ahal, posibilitate; (ya que tienes posibilidad de aportar más) gehiago emateko ahala duzunez gero
suerte zorte, zori, asturu, suerte; (que tengas suerte en el examen) zortea izan dezazula azterketan; (¡qué ~!) hori zortea!; (v-pr: tengo suerte de vivir del modo en que vivo) bizi naizen moduan bizitzeko zortea dut

diversos nombres abstractos más relacionados con las personas
atención (~ al cliente) bezeroen arreta, bezeroarentzako arreta-zerbitzu
ayuda laguntza, laguntasun
broma txantxa, olgeta; broma (Heg.); adarjotze (Heg.); (no me gustan ese tipo de ~s) ez ditut horrelako txantxak atsegin; (gastar una ~) broma egin; adarra jo, ziria sartu; (~s aparte) xantxak alde batera utzita, txantxak txantxa; (~s aparte, es un buen escritor) txantxak txantxa, idazle ona da
compromiso (obligación) konpromiso, engaiamendu; (este verano no podré ir de vacaciones porque tengo muchos compromisos) uda honetan ezin izango naiz oporretara joan konpromiso asko ditudalako; (aprieto) estutasun, larritasun; (¡vaya compromiso!, le invité a cenar y me di cuenta de que no tenía dinero) hori estutasuna!, afaltzera gonbidatu nuen eta dirurik ez nuela konturatu nintzen; (de matrimonio) ezkon-hitz
costumbre ohitura; usadio; (~s) ohiturak
cuidado kontuz!, erne!, argi!, kasu!; (¡cuidado!, que ahí tienes un agujero) kontuz!, hor zuloa daukazu eta; (~ con...!) kontuz gero..., kontuz... gero, kontuz... -ekin; (¡cuidado con las muletas!) kontuz makuluekin!; (¡cuidado con los traficantes!) kontuz gero trafikatzaileekin!; kontu, arreta, ardura, axola; (lo hace todo con mucho cuidado) arreta handiz egiten du dena; () zainketa, zaintze, arta, errekaitu; (se dedica al cuidado de ancianos) zaharrak zaintzea du lanbide; (cuidados médicos) zainketa medikoak; () kezka, ardura; (pierde cuidado, que no te va a pasar nada) ez kezkatu, ez zaizu ezer gertatuko eta; (me das más cuidado que tu hermano, aunque seas mayor que él) anaiak baino kezka handiagoa ematen didazu, zaharragoa baldin bazara ere
deseo (anhelo) nahi; nahiera, gogo, grina, desira, desio, gurari, lera, irrika; (¿cuál fue su último deseo?) zein izan zen haren azken nahia?; (no es mi deseo entristeceros) ez zaitut tristatu nahi; (apetito sexual) desira, irrits, sexu-grina; (el oscuro objeto del ~) desiraren objektu iluna; (la falta de deseo ha sido la razón por la que se ha enfriado la relación entre ambos) desirarik eza izan da bien arteko harremana hoztu izanaren arrazoia; (~, ansia, afán) lehi
esfuerzo ahalegin; (el atleta hizo un gran esfuerzo en los últimos cien metros) azken ehun metroetan atletak ahalegin handia egin zuen
esperanza itxaropen, esperantza, igurikimen
experiencia esperientzia, eskarmentu; (Amaia es una mujer de mucha experiencia) Amaia eskarmentu handiko emakumea da; (sf: experimento) saiakuntza, esperimentu; (le han dado una beca para que haga sus experiencias en el laboratorio) beka eman diote bere saiakuntzak laborategian egin ditzan; (Fil) esperientzia; (en filosofía han definido la experiencia natural) filosofian esperientzia naturala definitu dute
favor (a ~ de) -ren/-en alde
habilidad trebetasun, abilidade, abilezia, iaiotasun; gaitasun; (hay que tener mucha habilidad para hacer esa jugada) jokaldi hori egiteko trebetasun handia (eduki) behar da
honor ohore, ondra; (es un honor para nosotros que venga el ministro) ministroa etortzea guretzat ohorea da; (reputación) ospe, fama; ohore, izen
idea (ej políticas etc) ideia; () asmo, ideia; (tengo la idea de regalarle un anillo a mi madre) amari eraztuna oparitzeko asmoa daukat; (la idea de ir al monte fue mía) mendira joateko burutazioa nirea izan zen; () uste, ideia; (tenemos la idea de que todos los negros son malos, pero no es así) beltz guztiak gaiztoak direlako ustea dugu, baina hori ez da horrela
paciencia pazientzia, eroapen, egonarri, eraman, jasankortasun; (llevar las desdichas con paciencia) zorigaitzak egonarriz eraman
plan plan, egitasmo; (tengo un plan estupendo para esta tarde) izugarri plan ona daukat arratsalderako; (eso no entra en los planes del gobierno) hori ez da gobernuaren egitasmoetan sartzen; (plan de estudio) ikasketa-plana

distintos adjetivos auxiliares
basado {basar} oinarritu, oinarri izan/hartu, funtsatu
capaz gai den(a), gauza den(a); gaitasun handiko; trebe, trebatu; (para este trabajo necesitamos una persona capaz) lan honetarako pertsona trebatua behar dugu; (es un trabajador muy ~) gaitasun handiko langilea da; (ser ~) gai izan, gauza izan; (no soy capaz de estudiar todo eso en una semana) ez naiz gai hori guztia astebetean ikasteko; (fig) gauza izan; prest egon; (es capaz de quedarse sin comer con tal de no pedirte perdón) barkamena ez eskatzearren bazkaldu gabe ere geratzeko gauza da; (soy capaz de cualquier cosa por conseguir ese trabajo) lan hori lortzeko edozer egiteko prest nago
dispuesto (preparado) prest, gertu, pronto; (estamos dispuestos para salir) irteteko prest gaude; (la cena está dispuesta) afaria prest dago; (voluntarioso) arretatsu, prestu; (es una persona muy dispuesta y trabajadora) oso pertsona prestu eta langilea da
formado (esta mezcla está formada por agua y azúcar) nahaste hori uraz eta azukreaz osatua da; (el congreso de los Estados Unidos está formado por el senado y la cámara de representantes) senatuak eta ordezkarien ganbarak osatzen dute Estatu Batuetako kongresua; {la persona está compuesta de materia y de espíritu} pertsona materiaz eta izpirituaz osatuta dago
necesario beharrezko _, behar den _; (es ~ ampliar el local) aretoa handitu egin behar da
prohibido (está ~…) … debekaturik dago; (está ~ fumar) erretzea debekatuta dago; (prohibido el paso) ezin sartu daiteke, ezin pasa daiteke

adjetivos relacionados con la probabilidad
imposible ezinezko, ezin; ez posible; (¡hacer eso es imposible!) hori egitea ezinezkoa da!; (esto es ~) hau ezinezkoa da
posible (que puede ser) posible, ahal den(a); (en contextos negativos) ezin den(a), -t(z)erik ez duen(a), -t(z)erik ez dagoen(a); (es posible!) posiblea da!; (por medio del ordenador es posible ahorrar tiempo en el trabajo) ordenagailuaren bidez lanean denbora aurrez daiteke; (no me fue posible acudir al trabajo) ezin izan nintzen lanera joan, ez nuen lanera joaterik izan; (no es posible hacer lo que propones) ez da posible proposatu duzuna egitea, ezin liteke proposatu duzuna egin; (no es culpa mía que no fuera posible llegar a un acuerdo) ez da nire errua adostasuna lortu ezina; (que se puede conseguir o hacer posible) izan litekeen/daitekeen (dagokion adizkiaz); (el mejor de los mundos posibles) mundu posibleen artean hoberena; (para evitar posibles accidentes) gerta litezkeen istripuak saihesteko; (iré lo antes posible) ahalik eta lasterren joango naiz [ahalik eta -en]
probable gerta daitekeen(a), izan daitekeen(a); (es probable que) litekeena (da) + -t(z)ea; beharbada/agian/akaso/apika/dirudienez + geroaldiko adizkiak; (es probable que venga) litekeena da etortzea; (es probable que llueva) euria egingo du akaso; (no es probable que) ez dirudi, ez du ematen, ez... antza/itxuraz, ez bide/omen, antza denez... ez, dirudienez... ez, itxura denez... ez; (no es probable que vaya) ez dirudi joango denik; (no es probable que llueva) ez dirudi euririk egingo duenik; (no es probable que acabemos hoy) gaur ez dugu bukatuko, antza

colores
amarillo hori
azul urdin
blanco zuri; (siempre usa sábanas blancas) izara zuriak erabiltzen ditu beti; (el blanco es un color que me gusta) zuria atsegin dudan kolorea da
gris uher
marrón marroi; (lleva un jersey ~) jertse marroia darama; (n, coloq) fardel
naranja 2 laranja, laranja-koloreko; (mi jersey es ~) nire jertsea laranja-kolorekoa da
negro beltz; (me voy a poner el vestido negro para ir al funeral) soineko beltza jantziko dut hiletara joateko
rojo gorri; (llevaba una camisa roja) alkandora gorria zeraman
rosa arrosa
verde berde, orlegi; (tiene un coche verde) automobil berdea dauka; (en esta ciudad hay una zona verde) hiri honetan berdegune bat dago
claro (color) argi; (azul ~) urdin argia; (luminoso) argi, argitsu; (la casa tiene unas habitaciones muy claras) oso gela argitsuak ditu etxeak; (era una noche muy clara) gau argitsua zen oso; (comprensible) argi, garbi; (tiene una letra muy clara y se le entiende muy bien) oso letra garbia dauka eta oso ondo ulertzen zaio; (transparente) garbi, garden; (aguas ~s) ur garbiak; (sonido) argi, garbi, zoli; (buscan una cantante de voz clara) ahots zolia duen kantari bila dabiltza; (salsa) argi, mehe; (que no encierra duda) argi, garbi; argi eta garbi; (lo dijo muy claro) argi esan zuen; (creo que ha quedado bien claro qué pretendemos) uste dut argi eta garbi gelditu dela zer nahi dugun; (una decisión clara) erabaki argia; (¡~!) jakina!, horixe!
oscuro ilun; (verde ~) berde iluna

adjetivos relacionados con la comida
amargo mingots, mikatz
asado {asado} erre; (n) haragi erre, erreki
dulce gozo; gozoki; (es un pastel dulce) pastel gozoa da; (han bebido vino dulce) ardo goxoa edan dute; (agradable) ezti, gozo; (tu amiga es dulce y atenta) zure laguna eztia eta adeitsua da; (hemos pasado ratos dulces) une gozoak igaro ditugu; (agua dulce) ur geza; (~mente) gozoki
frito frijitu; (huevos fritos) arrautza frijituak
hecho 2 egin; (la tarta estará hecha dentro de una hora) tarta hemendik ordu betera egongo da egina; (ando sin poder cobrar los trabajos hechos) eginiko lanak kobratu ezinik nabil; (¡bien hecho!) ondo eginda!; (Gastr: {pasado}) gehiegi egin; (prefiero la carne pasada a la cruda) nahiago dut okela gehiegi eginda egotea gordina baino
muy hecho gehiegi egin; (prefiero la carne muy hecha {pasada} a la cruda) nahiago dut okela gehiegi eginda egotea gordina baino
poco hecho (me gusta la carne poco hecha) okela gutxi eginda gustatzen zait
rebozado arrautzaztatu; (merluza rebozada) legatz arrautzaztatua
salado gazi; (agua salada) ur gazia; (la carne está muy salada) okela oso gazia dago
soso geza, gatzgabe, gatzil, motel; (comida sosa) janari motela; (persona) gatzgabe, gatzil, geldo, motel, txepel, gelbera; (tu hermano es bastante soso) zure anaia nahikoa txepela da

adjetivos relacionados con el dinero
barato merke
caro garesti, karu, kario; (querido) maite, kario; (en esa tienda venden ropa cara) arropa garestia saltzen dute denda horretan; (ir a esquiar todos los fines de semana sale caro) asteburu guztietan eskiatzera joatea garesti da
gratis doan, dohainik, urririk
pobre behartsu, pobre; (sus padres eran muy pobres) bere gurasoak oso pobreak ziren; (¡pobre madre!) ama gaixoa!; (¡pobre chica!) neska gajoa! [gajo: sólo ref a mujeres]; [sólo ref a hombres] (¡pobre hombre!) gizagaixoa!; (tierra pobre) lur elkorra; (n: mendigo etc) eskale
rico aberats; dirudun, izandun; ukandun (Ipar.); (mis padres son ricos) nire gurasoak aberatsak dira; (comida) gozo, on; (la comida está muy rica) janaria oso gozoa dago; (fértil) oparo, jori, aberats, naro; (esta tierra es rica) lur hau joria da; (col) eder; (los vecinos tienen una niña muy rica) aldamenekoek oso neskatila ederra dute

adjetivos relacionados con la edad
antiguo zahar, antzinako, aspaldiko, lehengo (_?), garai bateko _; (los coches ~s eran muy bonitos) garai bateko automobilak oso politak ziren; (mi ~ colegio era mayor que éste) nire lehengo ikastetxea honako hau baino handiagoa zen
joven gazte; (la gente ~) gazte jendea, gazte-jendea
moderno berri, oraingo _, gaur egungo _; (las ciencias modernas han avanzado mucho) zientzia berriak asko aurreratu dira; (vanguardista, a la moda etc) moderno; (hay una exposición de pintura moderna) pintura modernoko erakusketa dago; (ese bar es de gente moderna) taberna horretan jende modernoa dabil
nuevo berri; (he comprado un coche ~) kotxe berria erosi dut
viejo zahar; (un viejo amigo) aspaldiko adiskidea (lit: un amigo de hace mucho); [Elh] zahar; [personas] adindun, adineko, edadetu, zahar; (es una película vieja) film zaharra da; (se ha puesto los pantalones viejos para pintar) pintatzeko galtza zaharrak jantzi ditu; (yo ya soy viejo para jugar contigo) ni zaharra naiz zurekin jolas egiteko; (m) (pertsona) adinekoak, (pertsona) edadetuak, (pertsona) zaharrak; [sólo hombres] agureak; (la plaza está llena de viejos) plaza edadetuz beteta dago

adjetivos relacionados con la dificultad
complicado zail, nahasi, korapilatsu; (me hizo unas preguntas demasiado complicadas) galdera korapilatsuegiak egin zizkidan; (máquina) konplexu, konplexutasun handiko; (es una maquinaria muy complicada, no hay quien la haga funcionar) oso makina konplexuak dira, ez dago martxan jartzerik; (persona) berezi, zail, arazotsu; (es una persona muy complicada) oso berezia da
difícil zail, nekez, gaitz; (es un trabajo muy difícil para hacerlo en casa) etxean egiteko oso lan nekeza da
fácil erraz; (ese asunto es muy fácil de solucionar) arazo hori erraza da konpontzen; (un trabajo fácil) lan erraza
sencillo erraz, samur; (un problema matemático sencillo) matematika-problema erraza; (no es tan sencillo como crees) ez da zuk uste duzun bezain erraza; (es un trabajo sencillo) lan samurra da; (persona) umil, apal; xalo, laño; (es una persona sencilla, nada arrogante) pertsona apala da, ez da batere harroa

el físico
calvo burusoil, kaskasoil, karsoil, soil; (hay pocas mujeres calvas) emakume burusoil gutxi dago
delgado argal, mehe; makar; (estás demasiado ~) argalegi zaude
feo itsusi; zatar, ezain
gordo gizen, potolo
guapo eder, galant

diversos adjetivos formales de difícil clasificación
aéreo aire-, airetiko, airezko
étnico etniko
fértil (que produce mucho) emankor; aberats, oparo, jori, malats; (tierra fértil) lur aberatsa; (es una región muy fértil) oso eskualde emankorra da; (que puede reproducirse) emankor, ugalkor
festivo jai- (hitz-elkarteetan); dibertigarri, umoretsu; (la reunión se desarrolló en un tono festivo) bilera jai-giroan egin zen; (días laborables y festivos) lanegunak eta jaiegunak; (día festivo) jaiegun
financiero (adj) finantzario; finantza- (hitz-elkarteetan); (actividades ~as) finantza-jarduerak; (n) finantzari
humano gizatiar; gizaki(ar)en, gizon-emakumeen; giza (hitz-elkarteetan); (las pasiones humanas a veces son difíciles de controlar) giza grinak batzuetan kontrolatzen zailak dira; (humanitario, bondadoso) bihozbera, onbera, errukitsu; (n) gizaki, pertsona, (en pl tb) gizon-emakumeak
local (adj) bertako, lekuko, (tokian) tokiko, etxeko; (es redactor en el periódico local) bertako egunkarian erredaktore da; (ha ganado el equipo local) etxeko taldeak irabazi du; (hablas locales) tokian tokiko hizkerak; () toki- (hitz-elkarteetan); (la administración local) toki-administrazioa
masculino gizonezkoen, gizonezkoaren; gizon- (hitz-elkarteetan); (moda masculina) gizonezkoen moda; (la población masculina es algo inferior a la femenina) gizonezkoen populazioa emakumezkoena baino zertxobait txikiagoa da (gizonezkoak emakumezkoak baino zertxobait gutxiago dira); (Gram) maskulino
mental buruko, buruzko; buru- (hitz-elkarteetan); mental; (tiene una enfermedad mental) buruko gaitza du; (los problemas de matemáticas requieren trabajo mental) matematikako ariketek buru-lana eskatzen dute; (hay varios ejercicios de cálculo mental) buruzko kalkulurako ariketa batzuk daude; (control mental) kontrol mentala
natural natura-; (ciencias ~es) natura-zientziak; () natural; (me gusta utilizar ropas confeccionadas con tejidos naturales) ehun naturalez eginiko arropak erabiltzea gustatzen zait; (alimentos ~es) elikagai naturalak; (persona) tolesgabe, lau, xalo; (es una persona muy ~) oso pertsona tolesgabea da
nuclear nuklear; (energía ~) energia nuklearra
personal 2 pertsonal, langileak; (el ~ de la empresa está en huelga) enpresako langileak greban daude; (jefe de personal) pertsonal-burua
preferente lehentasunezko; (interés preferente) lehentasunezko interesa
social sozial; gizarteko _ / gizartearen _; gizarte-; (ciencias ~es) gizarte-zientziak; (luchas ~es) klasearteko borrokak; (foro ~) gizarte foroa
técnico (adj) tekniko; (fallo técnico) akats teknikoa; (escuela técnica) eskola teknikoa; (lenguaje técnico) hizkuntza teknikoa; (n) teknikari; (técnico de sonido) soinu-teknikaria
trágico (Teat) tragiko; (a pesar de ser una comedia tiene tintes trágicos) komedia izanagatik zertzelada tragikoak ere baditu; (adj fig) tragiko, zorigaiztozko, zoritxarreko; (suceso trágico) zoritxarreko gertaera

adjetivos relacionados con la fuerza
débil ahul; makal, pattal, mengel, erkin; eskas; motel; indargabe, indarge; (una persona débil) pertsona ahula; (al fondo hay una luz muy débil) hondoan, argi oso motela dago; (es de salud ~) osasun pattalekoa da; (tiene un carácter demasiado débil para ocupar un puesto de responsabilidad) erantzukizunezko postua betetzeko nortasun ahulegia dauka; (la gripe le ha dejado muy débil) gripeak makal-makal utzi du; (se ha oído un grito ~) garrasi indargea entzun da; (tu razonamiento es muy ~) zure arrazoinamendua oso eskasa da
feroz (cruel, despiadado) basati, basa, anker, krudel; (fueron feroces criminales) hiltzaile krudelak izan ziren; (tremendo) izugarri(zko), ikaragarri(zko), sekulako; (tengo un hambre feroz) izugarrizko gosea
flojo nasai
fuerte (físicamente) indartsu, indarti; (resistente) gogor, sendo; (viento) zakar; (sonido) ozen; (dolor) bizi; (olor, sabor) sendo; (en una asignatura) jantzi(ta)
salvaje basati; basa- (hitz-elkarteetan); (animales salvajes) animalia basatiak, basapiztiak; (plantas salvajes) landare basatiak, basalandareak; (fig, actos...) basati; (actos salvajes) ekintza basatiak; (un comportamiento salvaje) portaera basatia; (indio) basati; (le atacaron los salvajes) basatiek eraso zioten; (camorrista etc) basati, basapiztia; (es un salvaje, no respeta nada) basapiztia hutsa da, ez du ezer errespetatzen
violento bortitz, gogor, zakar, mutiri; (me da miedo hablar con ella porque es muy violenta) beldurra ematen dit berarekin hitz egiteak, oso bortitza baita; (con intensidad) indartsu, bortitz, bizi; (unas violentas llamas llenaron toda la sala) gar indartsuek areto osoa bete zuten; (un viento violento) haize bortitza; () gogor, bortitz; (no hay que hacer ejercicios violentos a los setenta años) ariketa gogorrik ez da egin behar hirurogeita hamar urterekin; () indarkeriazko; (métodos violentos) indarkeriazko metodoak; (adj) larri, urduri, artega; (esas situaciones suelen ser muy violentas para mí) egoera horietan asko larritzen naiz; (durante la entrevista me encontraba muy violenta) elkarrizketa egiten zidaten bitartean oso urduri egon nintzen

diversos adjetivos de carácter general
común (de todos) komun, guztien, denen, ororen; (cada uno tiene su piso pero la terraza es común) nork bere pisua du baina terraza guztiona da; (bien común) ororen ongia; (compartido) komun; (características comunes) ezaugarri komunak; (tenemos amigos comunes) lagun berak ditugu; (frecuente) arrunt, ohiko, ohizko, agizko; (estas aves son muy comunes en esta región) hegazti hauek oso arruntak dira lurralde honetan; (ordinario) arrunt; (la ropa que utiliza es de lo más común) erabiltzen duen arropa arruntenetakoa da; (la gente) gehiengo; (el común de la gente aspira a la felicidad) gehiengoak zoriontasuna du helburu
diferente desberdin, ezberdin; (otro) bestelako _; (sois muy diferentes) desberdinak zarete oso; (mi problema es diferente al tuyo) nire arazoa zurea ez bezalakoa da; (tiene una opinión diferente) bestelako iritzia du; (~s: diversos, varios) batzuk, zenbait; hainbat; bat baino gehiago; ø (pluraleko deklinabide-atzizkiak); (hemos recibido ayuda de diferentes organizaciones) zenbait erakunderen laguntza jaso dugu; (esa palabra tiene diferentes acepciones) hitz horrek adiera bat baino gehiago ditu; (ha ocurrido en diferentes ocasiones) hainbatetan gertatu da, behin baino gehiagotan gertatu da; (ha hablado con los diferentes miembros de la directiva) zuzendaritzako kideekin mintzatu da
especial berezi, aparteko
general orokor, orotariko; (~mente) eskuarki; (en ~) orokorrean
gran bikain, aparta, oso on, handi; (un gran escritor) idazle bikaina; (ha habido grandes músicos: musikari apartak izan dira; () nagusi
igual berdin; (he comprado dos camisas ~es) bi alkandora berdin erosi ditut; (esos dibujos son exactamente ~es) marrazki horiek berdin-berdinak dira; (signo) berdin; (igual a) igual a; -en berdin; (-en) bezalako(xe); -en moduko, -en gisako; (el hijo es igual al padre) semea aita bezalakoa da; (este problema es igual al que tuvimos el año pasado) arazo hau iaz izan genuenaren modukoa da; (Mat) berdin; (dos más dos igual a cuatro) bi gehi bi berdin lau
intenso bizi, handi; (dolor ~) min handia
similar antzeko, itxurako, tankerako, pareko, kideko, berdintsu; (algo similar ocurre en economía) antzeko zerbait gertatzen da ekonomian

adjetivos relacionados con la importancia
grave (serio) larri; (que pesa) astun, pisu, pisutsu; (se trata de un movimiento facilísimo y más para cuerpos no graves) oso mugimendu erraza da are gehiago astunak ez diren gorputzentzat; (serio) larri, estu; (una grave crisis económica) krisi ekonomiko larria; (muy enfermo) larri, gaizki; (el enfermo está todavía muy grave) gaixoa oso larri dago oraindik; (adj) ben, benazko; serio, serios; errespetutsu; (algunas personas son graciosas, otras graves o serias) batzuk barregarriak izaten dira, beste batzuk benak edo serioak; (Mús) baxu; beheko; behe- (hitz-elkarteetan); (los hombres tienen la voz más grave que las mujeres) gizonezkoek emakumezkoek baino baxuagoa dute ahotsa; (sonidos graves) behe-soinuak; (Ling) paroxitono; (palabras graves) hitz paroxitonoak
importante garrantzizko, garrantzitsu
principal nagusi
secundario bigarren; bigarren mailako; (enseñanza secundaria) bigarren (mailako) hezkuntza; (sector secundario) bigarren sektorea; (dentición secundaria) bigarren hortzeria; (menos importante) bigarren mailako; ez funtsezko; (eso es un problema secundario, que no afecta a la decisión que hemos de tomar ahora) hori bigarren mailako arazoa da (ez da funtsezko arazoa), orain hartu behar dugun erabakiarekin zerikusirik ez duena
urgente presako, premiazko, urgente (!pron); (es urgente cuidar a los niños) premiazkoa da umeak zaintzea; (correo etc: he recibido un telegrama urgente) telegrama urgentea jaso dut

adjetivos relacionados con la justicia
culpable errudun, hobendun, kulpadun; (amenazaron al culpable) erruduna mehatxatu zuten
inocente errugabe, hogengabe; {inocencia} errugabetasun
sospechoso susmagarri; (entro un hombre de aspecto sospechoso) itxura susmagarriko gizonezko bat sartu zen; (el sospechoso no quiere confesar) susmagarriak ez du aitortu nahi

adjetivos relacionados con la limpieza
limpio garbi, garbitu
puro garbi, xahu, aratz; (su amor era limpio y puro) beren maitasuna garbia eta aratza zen; (limpio) garbi; (aire ~) aire garbia; () puru; (oro puro) urre purua; (enf) huts; (te estoy diciendo la pura verdad) egia hutsa esaten ari natzaizu
sucio zikin; lohi, satsu; zikin, (tienes la cara sucia) aurpegia zikina daukazu; (fig) zikin, lizun; (adv: jugar ~) zikin jokatu

adjetivos relacionados con lugares
abierto zabal, ireki; (de ideas) ireki
aislado bakartu, isolatu
cercano hurbil, hur, hurko; hurbileko, hurreko, gertuko; (un pariente ~) ahaide hurkoa; (vive en una casa cercana al parque) parketik gertuko etxe batean bizi da; (un pueblo ~) gertuko herria
cerrado itxi, hetsi, zerratu; (la puerta está cerrada) atea itxita (hetsirik) dago; (no le entiendo nada porque habla un euskara muy cerrado) ez diot tutik ulertzen oso euskara itxian ari delako; (rígido) itxi, hetsi; (mantuvo una postura muy cerrada en la negociación) negoziazioan oso jarrera itxia izan zuen; (introvertido) isil, isilkor; lotsati, herabeti; (es muy cerrado y le cuesta hablar con la gente) oso isila da eta asko kostatzen zaio jendearekin hitz egitea
profundo sakon; (este lago es muy profundo) laku hau oso sakona da; (fig) handi, sakon; (es una época de profundos cambios) aldaketa handiko garaia da; (largo) luze, sakon, sakonera handiko; (el último tunel de la autovía es muy profundo) autobideko azken tunela oso luzea da; (ref al dolor) bizi, gorri, handi; (sentía un dolor profundo) min bizia sentitzen zuen; (fig, referido a la mente) sakon; (ese pensamiento tuyo es muy profundo) zure pentsamendu hori oso sakona da; (lo que estás explicando es demasiado profundo para que lo pueda entender) azaltzen ari zarena sakonegia da nik ulertu ahal izateko; (fig) sakon; (es una filósofa muy profunda) oso filosofo sakona da
silencioso isil; (una alumna silenciosa) ikasle isila

adjetivos que indican mayor o menor normalidad
extraño (raro) arraro, bitxi; (ese chico tiene una extraña mirada) mutil horrek begirada arraroa du; (extranjero) arrotz, kanpotar, erbestetar; (no se atreve a andar con extraños) arrotzekin ibiltzera ez da ausartzen; (últimamente se ve mucha gente extraña en el pueblo) azkenaldian herrian jende arrotza ugari ikusten da
normal (ajustado a la norma) arauzko, legezko; (común, usual) arrunt, normal, ohiko, ohizko; (en este país es normal casarse muy joven) herri honetan ohikoa da oso gazte ezkontzea; (este tiempo es normal en esta época) garai honetan normala da honelako eguraldia izatea; (adj: no especial) normal; (es un chico normal y corriente sin ninguna particularidad especial) mutil normala eta arrunta da, ez du aparteko berezitasunik; (las relaciones entre mi jefa y yo son normales) nire nagusiarekin harreman normala dut; (que no presenta patología) normal; (con los verbos ser, parecer; lógico) normal, logiko; ulertzeko, ulergarri; arrazoizko; zentzuzko; bidezko; (si le han despedido, es normal que está hecho polvo: lanetik bota badute, normala da lur jota egotea; (¿a ti te parece normal que todavía se queje, cuando se le ha dado todo lo que ha pedido?) uste duzu bidezkoa dela oraindik kexu izatea, eskatutako guztia eman bazaio?
raro (peculiar) arraro, bitxi, (sólo perss) berezi; (extraño) harrigarri, harritzeko, arraro, bitxi; (es ~ que todavía no haya venido) harritzekoa da oraindik etorri ez izana; (escaso) bakan, urri; (Ecol) arraro; (especie rara) espezie arraroa
regular (conforme a la regla) normal, ohiko, ohizko, arrunt; ordenatu, ongi antolatu; arauzko, legezko, araudun; (llevo una vida regular) bizimodu ordenatua daramat; (uniforme) erregular; (el caudal de este río es muy regular) ibai honen emaria oso erregularra da; (mediano) erdipurdiko, nolabaiteko, hala-moduzko, hala-holako, nola-halako; ertain, bitarteko; (un examen regular) erdipurdiko azterketa; (una ciudad de tamaño regular) hiri ertaina; (Ling, Mat) erregular; (verbo regular) aditz erregularra; (adv, mediocre) erdipurdi, hala-moduz, nola-hala; (este ejercicio está regular) ariketa hau erdipurdi dago
único bakar; (es hija única) alaba bakarra da; (adj) paregabe, berdingabe; egundoko, aparta, aparteko; (los sanfermines son fiestas únicas) sanferminak paregabeko festak dira; (ser lo único que) -en bakarra izan, bakarrik + dagokion aditza, besterik/baino/baizik ez + dagokion aditza; (eso es lo único que tengo) hori da dudan bakarra; (es el único que lo sabe) hark bakarrik daki; (es la única que lo sabe hacer) hark baino ez daki hori egiten

diversos adjetivos aplicables a objetos
afilado zorrotz, mehar
apagado (v.'apagar'); (persona, color, sonido) motel
brillante distiratsu, dirdaitsu, dirdiratsu; (ha dejado la mesa ~) mahaia distiratsu utzi du; (fig) bikain, berebiziko; (es una chica que saca notas brillantes) nota bikainak ateratzen dituen neska da; (n) brillante; (el brillante es un diamante tallado) brillantea diamante landua da
encendido {encender} piztu
ligero arin, sotil; (ese saco es muy ligero) zaku hori oso arina da
lleno beterik; beteta, betea
pesado astun, pisu, pisutsu, pisudun; (este armario es muy pesado, hay que moverlo entre dos) armairu hau oso astuna da, bi lagunen artean mugitu behar da; (aburrido) nekagarri, astun, pisu, nekez, neketsu, nekoso; (este trabajo es muy pesado) lan hau oso nekagarria da; (adj col) aspergarri, gogaikarri, nekagarri, astun, burruntzi, alameneko; (¡déjame en paz, no seas tan pesado!) utzi bakean, ez zaitez horren nekagarria izan!; (adj: el tiempo) sargori, astun; (hoy hace un calor muy pesado) bero sargoria dago gaur; (adj: el sueño) sakon; (tiene el sueño muy pesado) oso lo sakona du; (adj: en boxeo) astun; (peso pesado) pisu astuna
redondo biribil; (las pelotas son redondas) pilotak biribilak dira; (perfecto, tajante) biribil
vacío huts; hutsik; (la botella está vacía) botila hutsik dago; (es una caja vacía) kaxa hutsa da; (han ocupado los pisos vacíos) pisu hutsak okupatu dituzte

diversos adjetivos aplicables a personas
cansado nekatu; akitu, unatu; (pesado) neketsu; (que cansa) nekagarri, neketsu; (mi trabajo es muy cansado y llego a casa rendida) nire lana oso nekagarria da eta leher eginda iristen naiz etxer
despierto esna, iratzarri, atzarri; (llevo despierto desde las dos de la mañana) goizeko ordu bietatik nago esna; (estaba despierta antes de que cantara el gallo) oilarrak jo baino lehen atzarria nengoen; (despabilado) erne, ernai, bizkor, azkar, argi; (es una chica muy despierta y no hay que explicarle las cosas dos veces) oso neska bizkorra da eta ez zaizkio gauzak bitan esan behar
embarazada haurdun, umedun; (las embarazadas están haciendo ejercicios) haurdunak ariketak egiten ari dira; (está embarazada desde enero) urtarrilaz gero umedun dago
extranjero (adj/n) atzerritar, kanpotar; atzerriko, arrotz; (los extranjeros han ganado todos los premios) atzerritarrek sari guztiak irabazi dituzte; (los coches extranjeros son más rápidos) atzerriko automobilak azkarragoak dira; (n) kanpotarra, atzerritarra [+Ass]; (vive en el ~) atzerrian bizi da, (se fue al ~) erbestera joan zen
famoso famatu, ospetsu
fiel leial, zintzo
homosexual (adj/n) homosexual
hostil aurkako, kontrako; etsai-, arerio- (hitz-elkarteetan); etsaitasunezko; (cuando llegamos nos encontramos con un ambiente hostil) iritsi ginenean, gure kontrako giroa aurkitu genuen
implicado inplikatua (!verif)
libre aske, libre
noble aitoren seme/alaba; noble; (soy noble porque tengo un título otorgado por el rey) aitoren semea naiz erregeak emandako titulu baten jabe naizelako; (adj, de la nobleza) noble; (nacido en una familia noble y rica) familia noble eta aberats batean sortua; (material) noble; (la caoba es una madera noble) kaoba zur noblea da; (carácter) zintzo; [únicamente personas] sotil, prestu, jator; (es una persona muy noble) pertsona oso prestua da; (esta yegua es muy noble para el trabajo) behor hau lanerako oso zintzoa da; (adj Quím) noble; (el oro es un metal noble) urrea metal noblea da
ocupado lanpetu; (hoy no podré ir porque estoy muy ocupado) gaur ez dut joaterik izango, oso lanpeturik nabil eta; (adj: cogido, etc) beteta; okupatuta, hartuta; [aula, sala...] norbait egon, okupatuta egon; [instrumentos] erabiltzen ari izan; (están todas las plazas ocupadas) eserleku guztiak beteta daude; (el servicio está ocupado) komunean norbait dago; (¿tienes la llave inglesa ocupada?) giltza ingelesa erabiltzen ari al zara?
orgulloso harro; (está muy orgulloso de su hija) oso harro dago alabarekin; (adj, n) harro(putz), hantuts, hantuste(tsu), handiputz, handios, handiusteko, burgoi; (ese es un orgulloso asqueroso) harroputz nazkagarria da hori
perezoso nagi, alfer
popular (del pueblo) herritar, herriko, herrikoi; herriaren; herri- (hitz-elkarteetan); (tendríamos que tener una universidad más popular) unibertsitate herritarragoa behar genuke: (ya sé que es un dicho muy popular) badakit esaera hau oso herrikoia dela; (voluntad popular) herriaren borondatea; (decisión popular) herriaren erabakia; (iniciativa popular) herri-ekimena; (música popular) herri-musika; (República Popular) Herri Errepublika; (organizaciones populares) herri-erakundeak; (ref a persona, célebre) ezagun, ospetsu, famatu; (es un personaje muy popular) oso pertsonaia ospetsua da; (practicado, usitado, frecuente) hedatu, zabaldu; (el ciclismo es muy popular en Francia) txirrindularitza oso hedatua da Frantzian
solitario (persona) bakarzale, bakarti; (ha sido toda la vida una solitaria) betidanik bakarzalea izan da (lugar) bakarti, mortu, huts(ik)
solo (único) _ bakar; (sin compañía) bakarrik, norbera bakarrik; (los últimos tres años vive solo) azken hiru urteotan bakarrik bizi da; (salió adelante solo, sin ningún tipo de ayuda) bera bakarrik atera zen aurrera, inoren laguntzarik gabe; (si trata así a la gente se quedará solo) jendea honela tratatzen badu, bakarrik (inor gabe) geratuko da; (Koldo y Amaia van ahora solos) Koldo eta Amaia bakarrik doaz orain
vivo bizidun; (las plantas son seres vivos) landareak izaki bizidunak dira; () bizi; (tiene colores vivos) kolore biziak ditu; (su hija tiene el genio vivo) bere alabak jenio bizia du; (la pieza tiene el canto vivo) piezak ertz bizia du; (fig) zorrotz, erne, zoli; (es la mejor por su viva inteligencia) onena da bere adimen zorrotza medio; () bizirik; (aún sigue vivo en nuestro recuerdo) oraindik bizirik dirau gure oroimenean

estado civil, minusvalías, salud, presencia física
casado ezkondu; [hombre] emaztedun; [mujer] senardun
soltero ezkongai, ezkongabe; (sólo hombre) emaztegabe; (sólo mujeres) senargabe
ciego itsu; (le dejó ciego un tiro: tiro batek utzi zuen itsu; (ciego de amor, no tenía vergüenza) maitasunez itsu, lotsarik ez zuen
sordo gor, entzungor; (es sordo de nacimiento) jaiotzez da gorra
enfermo gaixo, eri; (está ~) gaixorik dago; (v-pr: murió… ~a de varicela) hil zen…, barizelak jota ('golpeada por')
sano osasuntsu, osasun oneko; (es una persona sana, rara vez está enferma) pertsona osasuntsua da, nekez gaixotzen da; () osasungarri, osasunerako on, on; (comer verdura es muy sano) barazkia jatea osasungarria da; (alimentos sanos) osasunerako on diren elikagaiak; (alimentación sana) elikadura osasungarria
ausente (bertan, tokian, gure artean...) ez dagoen(a), etorri ez den(a), joan ez den(a); kanpoan den(a); kanpora joan den(a); urrundu, aldendu; (los ausentes a clase) eskolara ez etorriak; (quiero tener un recuerdo para los ausentes) gure artean ez daudenak gogoan izan nahi ditut; (Der: n/adj) absente
presente 2 aurrean/bertan den(a), aurrean/bertan dagoen(a); presente; (se dirigió a los presentes) aurrean zituenei zuzendu zitzaien; (estuve presente en el juicio) epaiketan (presente) egon nintzen; (las señoras aquí presentes) hemen dauden andereak; (los presentes no estaban de acuerdo con la proposición) han zeudenak ez zeuden proposamenarekin ados; (actual) oraingo, une/memento honetako; (los tiempos presentes se presentan difíciles) oraingo garaiak zailak dira; (presente!) hemen!

diversos adjetivos relacionados con la política
civil (adj: no militar; no eclesiástico) zibil; (la arquitectura civil gótica) arkitektura zibil gotikoa; (el derecho civil) zuzenbide zibila; (las autoridades civiles llegaron a un acuerdo con las autoridades religiosas) agintari zibilek eta erlijiosoek akordioa lortu zuten
conservador (adj/n, Pol) kontserbadore; (el partido conservador obtuvo la mayoría en aquellas elecciones) alderdi kontserbadoreak gehiengoa lortu zuen hauteskunde haietan
federal federal; (estados ~es) estatu federalak
ilegal legez kontrako _, legearen kontrako _; ilegal; (detenciones ~es) legez kontrako atxiloketak
independiente burujabe
internacional nazioarteko _
legal legal, legezko _, lege-; (persona) zintzo
liberal (generoso) liberal, eskuzabal; (abierto de mente) liberal, ireki; (tiene unas ideas muy liberales sobre el sexo) sexuari buruz oso ideia irekiak ditu; (Pol) liberal
moderado neurrizko _, neurridun, neurritsu; (consumo ~ de alcohol) neurrizko alkohol-kontsumoa; (Pol) moderatu
nacional nazional, nazio-
neutral neutral
oficial ofizial; (tenemos la versión oficial de los hechos) gertaeren bertsio ofiziala dugu; (Boletín oficial del Estado) Estatuaren aldizkari ofiziala; (el idioma oficial) hizkuntza ofiziala
privado pribatu; (propiedad privada) jabetza pribatua; (zona privada) eremu pribatu; (estos son asuntos privados y no públicos) hauek arazo pribatuak dira eta ez publikoak
público (sabido, conocido) jakin, ageriko, publiko; (no privado) publiko; herri-; (la enseñanza pública) irakaskuntza publikoa; (a la vista de todos) jendaurreko, jendarteko; publiko

adjetivos relacionados con la posición y el movimiento
brusco zakar, latz, oies; (ese joven es de carácter ~) gazte hori izaeraz zakarra da; (movimiento?) bat-bateko, itsumustuko; (el buen conductor no da frenazos bruscos) gidari onak bat-bateko balaztaketarik ez
derecho 2 (adv) zuzen
directo zuzeneko _; (en ~) zuzenean; (hay un tren directo todos los días) egunero dago zuzeneko trena; (recibe órdenes directas de sus superiores) goikoengandik jasotzen ditu zuzenean ordenak; (no hay vuelo directo a Roma) Erromara ez dago zuzeneko hegaldirik
fijo finko, tinko
inferior azpiko, beheko
lejano urrun, urruti, urrutiko _, aparteko _; (no he vivido en países ~s) ez naik urrutiko herrialdetan bizi naiz
quieto geldi, geldirik; mugitu gabe; (me quedé quieta cinco minutos) bost minututan geldirik egon nintzen; (¡quieto!) ixo!
recto zuzen, artez; (esta carretera es muy recta) errepide hau oso zuzena da; (Mat) zuzen; (línea recta) lerro zuzena; (ángulo recto) angelu zuzena; (fig) zintzo, prestu; zorrotz; (esa mujer es recta y honrada) emakume hori zintzoa eta prestua da; (es un profesor muy recto) oso irakasle zorrotza da; (adv) zuzen, artez; (siga recto) zuzen segi
sentado {sentarse} jarri, jesarri, eseri
sujeto lotu, eutsi, oratu, heldu; finkatu, josi; kateatu; (los contenedores deben estar bien sujetos) edukiontziak ondo lotu behar dira
superior goiko, gaineko; goi-, gain- (hitz-elkarteetan); (la parte superior de la casa) etxearen goiko partea; (el extremo superior del mástil) mastaren goi-muturra; (está en la parte superior del monte) mendiaren gainaldean dago; (adj) handiago; hobe; (la puntuación del atleta vencedor fue muy superior a la del resto) irabazi zuen atletaren puntuazioa gainerakoena baino askoz ere handiagoa izan zen; (estas telas son de calidad superior a aquellas) oihal hauek haiek baino kalitate hobea dute; (adj: en calidad etc) goi-mailako; maila goreneko; (estas lentejas son de calidad superior) dilista hauek goi-mailako kalitatekoak dira; (quiere realizar estudios superiores) goi-mailako ikasketak egin nahi ditu; (adj) bikain, ezin hobe, paregabe; (los actores hicieron una interpretación superior de la obra) aktoreek bikain interpretatu zuten obra; (adj / n) nagusi; (la Madre Superiora) Ama Nagusia; (los soldados deben de obedecer a sus superiores) soldaduek beren nagusiei obeditu behar diete
tumbado {tumbarse} etzan

estados de ánimo
aburrido (que aburre) aspergarri; gogaikarri, nekagarri; (estar) aspertu, gogaitu, nekatu; (estoy ~) aspertua nago
alegre alai (~ser), pozik (~estar)
asustado (v.'asustar')
contento poz, pozik, kontent, alai; (estoy ~) pozik nago; (está muy contenta!) oso pozik dago!
enfadado haserre
furioso amorratu, sumindu
loco ero; zoro
nervioso nerbio- (hitz-elkarteetan); (impulso nervioso) nerbio-kinada; [ser] urduri, artega; (mi madre es una persona muy nerviosa y se asusta con cualquier tontería) gure ama oso pertsona urduria da eta huskeriagatik beldurtzen da; (poner ~) urduritu, artegatu, urduri/artega jarri; (este examen me ha puesto muy nerviosa) azterketa honek oso urduri jarri nau
preocupado arduratsu, arduratu, kezkati, kezkatsu; (está muy ~ por la educación de sus hijos) bere seme-alaben heziketaz oso arduratuta dago; (v-pr: preocupados con la sentencia) kezkaturik epaiarekin
tranquilo lasai; ('silent') isil; [Elh] lasai, bare, jabal, nare, trankil, naretsu, baketsu, nasai; (una persona muy tranquila) oso lasaia da; (el mar está tranquilo) itsasoa bare dago; (es un sitio muy tranquilo) oso toki baketsua da
triste triste, betilun, goibel, hits; (doloroso) triste, mingarri, tamalgarri; (está triste porque se le ha ido el amigo) triste dago laguna joan zaiolako; (es una novela muy triste) oso nobela hitsa da; (es triste tener que irse al extranjero) mingarria da atzerrira joan behar izatea

cómo es una persona psicológicamente
amable adeitsu, adikor, atsegin, gozo; (el médico de urgencias fue muy ~) larrialdietako medikua oso atsegina izan zen; () maitagarri
antipático antipatiko, zakar, ezatsegin
divertido dibertigarri; (es una película muy divertida) oso film dibertigarria da (alegre) alai, jostari, jostalari
educado ongi hazi/hezi; heziera/hezibide oneko _; manera onak dituen( _)/(-a); edukazio oneko _ (Heg); (es una chica educada) ongi hezitako neska da
egoísta berekoi (hura), neurekoi (ni), zeurekoi (zu)
estúpido tonto, lerdo, ergel, tuntun ; (tiene un primo estúpido) lehengusu ergela dauka; (hay muchos estúpidos en ese organismo) erakunde horretan inozo-piloa dago
feliz zoriontsu, zorioneko; (fueron felices durante mucho tiempo) luzaroan zoriontsu izan ziren; (fue un día feliz) zorioneko eguna izan zen; (feliz Navidad!) Eguberri on!
gracioso barregarri, gatzdun, xelebre; grazios(o); (tiene unas salidas muy graciosas) oso ateraldi xelebreak ditu; (bonito) polit; (su graciosa majestad) berorren maiestate graziosa
grosero moldegabe, trauskil
honrado zintzo; prestu, onest, ondradu; (es un empleado ~ y nunca ha robado) enplegatu zintzoa da eta ez du inoiz lapurretan egin; (negocio) [negozio] garbi
inteligente azkar, bizkor, argi; (es muy inteligente) oso azkarra da
listo (inteligente) azkar, bizkor, argi; (preparado) prest, gertu
malvado gaizto, gaiztagin, zital, donge, deunga; (en la película hay un personaje malvado) filmean pertsonaia gaizto bat dago; (los malvados se apoderaron del pueblo) gaiztaginek herria bereganatu egin zuten
mentiroso (n) gezurti, gezurrontzi; (adj) gezurrezko _, gezur- (ej gezur-hitza)
prudente zuhur, burutsu, zentzudun; (hora) zentzuzko, arrazoizko; (has de ser más prudente con lo que haces) kontu handiagoz jokatu behar duzu; (lo más prudente sería llamar antes por teléfono) zuhurrena aurrez telefonoz deitzea litzateke
realista errealista (tb Lit)
responsable (encargado) erantzule, arduradun; (quién es el responsable de la empresa?) zein da enpresako arduraduna?; (adj) arduratsu, arduradun, artatsu; (tu hijo menor es muy responsable) zuen seme gazteena oso arduratsua da; (de un delito) erantzule
sensato zentzuzko, zuhur; [personas] zentzudun, burutsu, burudun; (no creo que sea sensato hacer esa inversión) ez dut uste inbertsio hori egitea zuhurra denik; (una sensata decisión) zentzuzko erabakia; (es muy sensata y no comprendo cómo se ha metido en ese lío) zentzuduna da oso eta ez dut ulertzen nolatan nahastu den istilu horretan
serio (que no ríe) serio, serios; ben; (tu padre es muy serio, no hay quien le haga reír) aita oso serioa duzu, ez dago barre eragingo dionik; (se puso muy serio cuando le dieron la noticia) berria eman ziotenean serios jarri zen; (responsable, de confianza) serio, serios; ganorazko, funtsezko, benazko; fidagarri, konfiantzazko; (creo que deberíamos ser un poco más serios y no fiarnos de esas habladurías) serioago izan eta zurrumurru horietaz ez genukeela fidatu behar uste dut; (una empresa seria) enpresa serioa, fidagarria; (no es serio que hables así en público) jendaurrean zu horrela mintzatzea ez da serioa; (es un trabajador serio) ganorazko langilea da; (urgente, grande) larri, handi; (creo que tenemos un serio problema) arazo larria dugula uste dut
simpático sinpatiko, atsegin, begiko, maitagarri; (es una chica muy simpática) oso neska atsegina da
tonto lerdo, ergel, inozo; [Elh] lerdo, ergel, tentel, memelo, lelo, txepel, mozolo, inozo, babo; [referido al hombre] tonto; [referido a la mujer] tuntun; (de vez en cuando hace alguna pregunta tonta) noizbehinka galdera ergelen bat egiten du; (hay que reconocer que tu amigo es tonto) onartu beharra dago zure laguna inozoa dela
valiente ausart, adoretsu; bihoztun

adjetivos relacionados con la velocidad
inmediato berehalako
lento motel; makal, geldo, geldi; (una persona lenta en el estudio) ikasten motela den pertsona; (hay que cocinar a fuego lento) su geldoan prestatu behar da; (es un ritmo muy lento) oso erritmo geldia da; (pelota lenta) pilota motela; (adv) geldiro, astiro
rápido azkar, arin, bizkor, laster; (este caballo es muy ~) zaldi hau oso bizkorra da; (adv) azkar, arin, laster, lasterka, bizkor

el tamaño y las dimensiones
alto garai, altu; (persona) luze, altu; (anuncian en voz alta) ozen iragartzen dute
amplio (lugar) zabal; handi; (ropa) nasai
ancho zabal; (pared) lodi; (demasiado grande) zabal, lasai, nasai, aise, handi, zabalegi, handiegi; (ese vestido te queda ~) soinekoa handiegi daukazu; (n: anchura) zabalera
bajo baxu; (persona) txiki; (temperatura ~a) tenperatura baxua; (territorio) behere; (la Baja Navarra) Nafarroa Beherea; (período histórico) behe; (Baja Edad Media) Behe Erdi Aroa; (la radio está muy baja, no oigo nada) irratia oso baxu dago, ez dut ezer entzuten
completo bete, beteta, beterik; (el autobús va completo) autobusa beteta doa; (otros usos) oso, guzti, erabateko; (tengo las obras completas de ese autor) idazle horren lan guztiak ditut; (un completo fracaso) erabateko porrota
corto labur, motz; (esta falda es demasiado corta y ya no me la puedo poner) gona hau laburregia da eta ezin dut jantzi; (adj) abur, motz; (el fin de semana se hace demasiado corto) asteburua laburregi egiten da
enorme oso handi; ikaragarri(zko), izugarri(zko), itzel(ezko), gaitzeko, sekulako, egundoko, berealdiko, berebiziko, kristoren; itzel, eskerga; (cayó una piedra enorme) harri ikaragarria erori zen; (la deuda del Estado es enorme) estatuaren zorra berebizikoa da
entero oso
estrecho estu, mehar; (es una casa muy estrecha) oso etxe estua da; (anda por calles estrechas) kale meharretan ibiltzen da
fino fin, mehe; [Elh] mehe; (un hilo muy fino, de poco grosor) oso hari mehea, lodiera txikikoa; (adj: material, objetos) fin; (me regaló una sortija de oro fino) urre fineko eraztuna oparitu zidan; (tiene unos muebles muy finos en su casa) bere etxean oso altzari finak ditu; (educado) fin, sotil, xalo
grande handi
grueso lodi, gizen
largo luze; (un viaje muy largo) oso bidaia luzea; (esa falda te queda larga) gona hori luzea duzu; (esa novela es demasiado larga) nobela hori luzeegia da; (mide tres metros de largo) hiru metro luze da
mayor (comp) handiago; (este palo es mayor que aquel) makila hau hura baino handiagoa da; (adj: comparativo en edad) zaharrago; (yo soy mayor que mi hermana) ahizpa baino zaharragoa naiz; (superl) handien; (es la mayor puerta que tienen) daukaten aterik handiena da; (superl en edad) zaharren, nagusi; (en casa yo soy el mayor) etxean ni naiz (anaia) zaharrena; (ha ido con el hermano mayor) anaia nagusiarekin joan da; (gen) nagusi; (va a ir a misa mayor) meza nagusira joango da; (aquí se reunían los parientes mayores) ahaide nagusiak hemen biltzen ziren; (Mús) maior; (están ensayando la sinfonía en do mayor) do maiorreko sinfonia entseatzen ari dira; (adulto) nagusi; (mayor de edad) adinez nagusi; (anciano) zahar, nagusi, adineko; (hay una excursión para las personas mayores) pertsona zaharrentzat txangoa dago; (los mayores suelen jugar a las cartas después de comer) nagusiek bazkalondoan kartetan jokatzen dute; (sus padres son muy mayores y hay que cuidarlos) bere gurasoak oso zaharrak dira eta zaindu egin behar dira; (de mayor quiere ser periodista para salir por la televisión) handitzen denean kazetari izan nahi du telebistan agertzeko; (v.'bajada')
menor (adj comp) txikiago; (este libro es menor que el tuyo) liburu hau zurea baino txikiagoa da; (más joven) gazteago; (mi hermano es menor que yo) anaia ni baino gazteagoa da; (superl) txikien; (es la menor de todas las facturas) faktura guztietan txikiena da; (respecto a edad) gazteen; (ha venido la hermana menor) ahizpa gazteena etorri da; (Mús) minor; (n) ume / haur txiki; txiki; ume / haur gazte; adingabe(ko), adinez txiki; (el caso está en el Tribunal de Menores) kasua Adingabeen Auzitegian dago; (haz el favor de hablar bien delante de los menores) hitz egin ezazu ondo txikien aurrean, mesedez
pequeño txiki; txiki, tipi, ttipi, txiker, koskor; (mi casa es pequeña si comparamos con la tuya) nire etxea zurearen aldean txikia da; (hay varios pueblos pequeños por aquí) hemen inguruan hainbat herri koskor daude; () labur, motz, txiki, tipi, ttipi; (el libro lleva una pequeña introducción) liburuak hitzaurre labur bat du; () txiki, tipi, ttipi, arin; (he hecho varios fallos, pero han sido pequeños) hainbat hutsegite egin ditut, baina denak arinak izan dira; (de pequeño) txikitan

adjetivos relacionados con la temperatura
caliente bero; (este pan hay que cocerlo con el horno muy caliente) ogi hau labea oso bero dagoela erre behar da; (he comprado unos zapatos muy calientes para invierno) oinetako bero-beroak erosi ditut negurako
fresco fresko
frío hotz; (está ~) hotza dago
templado epel; (tiene que lavarse con agua templada) ur epelez garbitu beharra dauka; (referido a personas) neurritsu, neurridun, neurrizko; (adj col) ausart, lasai, patxadatsu; (hay que tener los nervios templados para eso) horretarako nerbioak lasai eduki behar dira

adjetivos relacionados con la textura y la consistencia
áspero latz, lakar, zakar; (persona) zakar, garratz, perkain, muker; (es una persona áspera, de trato difícil) pertsona mukerra da, traturako gaitza
blando bigun; beratz, belaxka, bera; (le gusta dormir en cama blanda) ohe bigunean lo egitea gustatzen zaio; (tenía las carnes blandas) haragi belaxkak zituen; (alimento) bigun, samur; (es pan ~ porque está recién hecho) ogi samurra da egin berria delako; (adj: cobarde) bigun, beratz, belaxka; txepel, mengel; (eres demasiado blando con tu hijo) semearekin bigunegi jokatzen duzu; (blando de carácter) izaera bigunekoa
duro gogor; (trabajo ~) lan zaila; (el diamante es el mineral más duro) diamantea mineralik gogorrena da; (ese sillón es muy duro) besaulki hori oso gogorra da; (ayer sólo había pan duro para cenar) atzo ogi zaharra baino ez genuen afaltzeko; (hoy he comido huevos duros con tomate) gaur arrautza egosiak tomatearekin bazkaldu dut
espeso lodi; sarri; (la leche que hemos traído es muy espesa) ekarri dugun esnea oso lodia da; (el bosque es muy espeso) basoa oso trinkoa da
firme irmo, sendo, errime, tinko, fermu; (v con apuesta, +b ~mente) tinko
húmedo heze, ezko, umel; busti; (los prados están húmedos por el rocío de la noche) belardiak ezko daude gaueko ihintzaz; (la ropa está húmeda) arropa bustita dago
liso berdin; leun
llano berdin; lau, xehe, zelai
mojado busti
plano (adj, llano) llano; (ref a terreno) zelai; (una superficie plana) gainazal laua; (el terreno era plano) lurra zelaia zen; (los pies) zapal, lau; (n, representación gráfica) plano; (haz el plano de la casa) etxearen planoa egin ezazu; (plano topográfico) plano topografikoa; (en pintura, fotografía) plano; (en primer plano) lehen planoan, aurre-aurrean; (en segundo plano) bigarren planoan, atzean; (fig, punto de vista) ikuspegi, ikuspuntu; (este tema se puede tratar desde diferentes planos) gai hori hainbat ikuspegietatik azter daiteke; (nivel) maila; (sus experiencias están en diferentes planos) beren esperientziak maila desberdinetan daude; (Cin, Mat) plano
resistente hauskaitz; gogor; iraunkor; (cristal resistente) kristal hauskaitz; (esta pintura es muy resistente) pintura hau oso iraunkorra da; (tejido resistente) ehun gogorra; (adj) zail; (Pol) erresistentziako kide; (Tecnol) erresistente
seco lehor, idor, siku; [sólo referido a terrenos] elkor; (deja la ropa seca encima de la cama) arropa lehorra ohe gainean utz ezazu; (es una zona muy seca) oso eskualde idorra da; (frutos secos) fruitu sikuak; (plantas) ihar, ihartu; (fuente, río) agor, agortu; (bebida) lehor; (champán seco) xanpain lehorra; (fig) argal, mehe; (fig) lehor, idor; epel, hotz; (nos contestó con un 'no' seco) 'ez' lehor batez erantzun zigun; (emplea un estilo muy seco) idazkera idorra darabil; (estuviste muy seco cuando te presenté a mi padre) aita aurkeztu nizunean oso hotz hartu zenuen
sólido sendo, gogor; (Fís, adj/n) solido
suave leun; (la superficie de la mesa es muy suave) mahaiaren gainazala oso leuna da; () ezti, leun, gozo; (se oye una música suave desde el balcón) balkoitik musika eztia entzuten da; (el coche anda suave) automobila gozo dabil; (viento ~) haize leuna; (café ~) kafe suabea; (tu piel suave) zure azal leuna

adjetivos relacionados con el tiempo
actual gaur egungo _, egungo, oraingo
anterior aurreko _; (en comparación con el mes anterior) aurreko hilabetearekin alderatuta
breve labur, motz, murritz; (la película de hoy es muy breve) gaurko filma oso laburra da; (Ling) labur; (hay unas sílabas que son breves por naturaleza y otras por posición) silaba batzuk berez dira laburrak eta beste batzuk, kokapenagatik; (en ~) laster, berehala, aurki, hemendik gutxira
habitual ohiko, ohizko, usu; (nos reuniremos en la cafetería habitual) ohiko kafetegian elkartuko gara
pasado 2 joan den _; (fruta) umeldu, lirindu; (la fruta está pasada) fruta umelduta dago; (carne) gehiegi egin; (prefiero la carne pasada a la cruda) nahiago dut okela gehiegi eginda egotea gordina baino
permanente iraunkor; (educación permanente de adultos) helduen hezkuntza iraunkorra; (adj) etengabe, amaigabe; (el verano es un permanente ir y venir de turistas) udan turisten joan-etorria etengabea da
preparado prestatu, gertatu; (platos ~s) plater prestatuak; (listo) prest, gertu, pronto; (estoy preparado para servir) zerbitzatzeko prest nago; (que ha estudiado etc: es una persona muy preparada para este trabajo) lan horretarako oso ongi trebatuta dagoen pertsona da
próximo (cercano) hurbil, hur, gertu; (está ~ a la mesa) mahaitik gertu dago; (somos parientes ~s) ahaide hubilak gara; (siguiente) hurren, hurrengo; (semana, mes, año, siglo) datorren; (me bajo en la ~a parada) hurrengo geltokian jaitsiko naiz
que viene datorren _
reciente egin berri; berri; (el pan está reciente) ogia egin berria dago; (ese edificio es muy reciente) eraikin hori berria da oso; (adj) gertatu berri; berriki gertatu(tako), duela gutxiko, orain dela gutxiko; (los recientes acontecimientos han conducido al país al desastre) berriki gertatutako gorabeherek herria galbidera eraman dute; (el accidente es muy reciente) istripua gertatu berria da
repentino tupusteko, bat-bateko, ustekabeko, ezusteko, itsumustuko
siguiente hurrengo; datorren, datozen (denborari buruz hitz egiten ari garen unetik hurrengoaz mintzatuz); (este año no iré de vacaciones pero el siguiente haré un viaje de dos meses) aurten ez naiz oporretan joango baina datorrenean bi hilabeteko bidaia egingo dut; (la mejor nota ha sido la tuya y la siguiente la mía) notarik onena zurea izan da eta hurrengoa nirea; (que entre el siguiente) hurrengoa sar dadila; (adj) hurrengo; ondorengo (denborari buruz iraganeko zein geroaldiko unetik hurrengoaz mintzatuz); (al mes siguiente de nacer sus padres murieron) jaio eta hurrengo hilabetean bere gurasoak hil ziren

adjetivos que indican valoración
adecuado egoki, apropos, aukerako
agradable atsegin, atsegingarri; (mi amigo es ~) nire laguna atsegina da
bello eder; (el castillo es muy ~ y lo visita mucha gente) gaztelua oso ederra da eta jende askok bisitatzen du
bonito polit, eder; (tu pueblo es ~) zure herria polita da
bueno on; (quería una bicicleta buena) bizikleta ona nahi zuen; (es un buen libro) liburu ona da; (beneficioso) on, egoki, mesedegarri, onuragarri; (la aspirina es buena contra el dolor) minaren kontra aspirina mesedegarria da; (considerable) eder, on, handi; (le dio una buena propina) eskupeko ederra eman zion; (amable) zintzo, txintxo; (sé ~ en la escuela) eskolan zintzoa izan; (hábil) on, trebe, abil, iaio, antzetsu; (es muy buen cocinero) oso sukaldari ona da; (es muy buena al mus) musean iaio egiten du; (v-pr: los tribunales no dieron por buena esa decisión) epaitegiek ez zuten ontzat jo erabakia
excelente bikain, sekulako, berealdiko; (es un ordenador excelente que no se avería) matxuratzen ez den ordenagailu bikaina da
favorito gustukoen, gogokoen; (mi falda favorita) gonarik gustukoena; (en competiciones) faborito; (hay varios favoritos para el primer puesto) lehen posturako hainbat faborito daude; (con personas) kutunen, maiteen; (mi hermano favorito) nire anaia kutunena; (el marrón es su color ~) koloretan marroia du gogokoen
horrible izugarri, ikaragarri, beldurgarri; (fue un crimen horrible) hilketa beldurgarria izan zen; (era horrible tener que acompañar a tu hermano) ikaragarria zen zure anaiari lagundu beharra; (hace un frío horrible) hotz izugarria dago
injusto bidegabe, bidegabeko, zuzengabe; (ser ~) bidegabe jokatu
interesante interesgarri
inútil alfer, alferreko, alferrikako; (un trabajo inútil) alferrikako lana; () ezerez, gauzaez, ezdeus, ezertarako ez diren(ak); (en ese desván no hay más que trastos inútiles) ganbara horretan ezertarako ez diren trasteak besterik ez daude; (persona) gauzaez, ezdeus; (ha reunido a todos los inútiles) gauzaez guztiak bildu ditu; (coloq) moldakaitz; alfer, nagi; (si no fueras tan inútil estarías ya trabajando) horren alferra ez bazina, lanean egongo zinateke honezkero; (mi marido es un inútil, no sabe ni freír un huevo) nire senarra moldakaitz hutsa da, ez daki arrautza frijitzen ere
justo bidezko, zuzen; doi, legezko _; (adv; justamente) justu; (persona) zuzen, justu
malo txar; (las malas costumbres) ohitura txarrak; (malas noticias) berri txarrak; (si suena la alarma es mala señal) alarmak jotzen badu seinale txarra da; (hace mal tiempo) eguraldi txarra dago; (he pasado mala noche) gau txarra pasatu dut; (mal consejo) aholku txarra; (hoy está de mal humor) gaur aldarte txarreko dago; (de baja calidad) txar; kaskar, eskas; (ese vino es malo, no lo compres) ardo hori txarra da, ez erosi; (es un mala película) filme kaskarra da; (una tela de mala calidad) oihal eskasa; (malévolo) gaizto, txar, donge; zital, doilor, maltzur; (es mala persona y querrá engañarte) pertsona gaiztoa da eta iruzur egin nahiko dizu; (no seas mala y hazme una visita) ez txarra izan eta egin iezadazu bisita
maravilloso miragarri, miresgarri, liluragarri, txundigarri; (es una casa maravillosa) etxe miresgarria da
mejor (comp) hobe; (superl) hoberena; [Elhuyar] hobe; (visto: los ~es: onenak); [únicamente referido a la conducta] zintzoago; (este libro es mejor que este otro) liburu hau beste hau baino hobea da; (el perro es mejor que muchas persona) txakurra zenbait pertsona baino zintzoagoa da; (superl) onen, hoberen; [únicamente referido a la conducta] zintzoen; (este armario es el mejor) armairu hau da onena; (es la mejor amiga que he tenido) izan dudan lagunik onena/zintzoena da; (ADV) hobeto, hobeki; [únicamente referido a la conducta] zintzo, zintzoki; (lo ha hecho mejor que tú) zuk baino hobeto egin du; (si me ayudas a llevar la mesa, mejor) mahaia eramaten laguntzen badidazu, hobeto; (está mejor así) hobeki dago horrela; (si te portas mejor te daré un premio) zintzo ibiltzen bazara saria emango dizut; (adv superl) hobekien, ondoen; [únicamente referido a la conducta] zintzoen, zintzokien; (se fue cuando mejor estaba) ondoen zegoenean alde egin zuen; (al que mejor se porte le llevo al monte) zintzoen ibiltzen dena mendira eramango dut; (adv) hobe; (es mejor que te calles) hobe duzu isiltzea
peligroso arriskutsu, arriskugarri, perilos; (tb, camino) kanpix
peor txarrago (/ okerrago, kaskarrago, eskasago); [únicamente referido a la conducta] gaiztoago; (estas manzanas son peores) sagar hauek txarragoak dira; (es peor que el demonio) deabrua baino gaiztoagoa da; () txarren, okerren, kaskarren, eskasen; [únicamente referido a la conducta] gaiztoen; (son los peores momentos de su vida) bere bizitzako unerik txarrenak dira; (es la peor novela que ha escrito) idatzi duen nobelarik eskasena da; (es el peor gato que he tenido) izan dudan katurik gaiztoena da; (adv) okerrago, gaizkiago, txartoago; [únicamente referido a la conducta] gaiztoki, gaiztotasunez; (canta peor que tú) zuk baino txartoago kantatzen du; (no es posible hacer las cosas peor) ezinezkoa da gauzak okerrago egitea; (adv superl) okerren, gaizkien, txartoen; [únicamente referido a la conducta] gaiztokien; (vino cuando peor estaba) gaizkien zegoenean etorri zen; (es la persona que peor se ha portado conmigo) nirekin gaiztokien jokatu duen pertsona da
perfecto ezin hobe, perfektu; (ese sitio es perfecto para acampa): leku hori ezin hobea da bertan kanpatzeko; () biribil, betegin, ezin hobe; (has escrito unos versos perfectos) idatzi dituzun bertsoak biribilak dira
razonable arrazoizko; zentzuzko; bidezko; (el precio del piso me parece razonable) etxebizitzaren prezioa arrazoizkoa iruditzen zait; (lo más razonable sería recoger la opinión de todos) guztien iritzia jasotzea litzateke bidezkoena; (no es razonable salir hoy de viaje) gaur bidaiatzen hastea ez da zentzuzkoa
seguro (estar) seguru, segur, ziur; (estoy seguro de que estará de acuerdo) ziur nago ados egongo dela; (~ que está en casa) ziur etxean dagoena [ziur… + -ena]; (seguro que lloverá) euria egingo du, seguru; (ser) seguru; (es un coche muy seguro) oso automobil segurua da
terrible beldurgarri, ikaragarri, izugarri; (un monstruo terrible) munstro ikaragarria
útil baliagarri, erabilgarri; (esa mesa es útil para escribir) mahai hori baliagarria da idazteko; () onuragarri, probetxugarri, mesedegarri; (nos va a resultar útil a todos) guztiontzat izango da probetxugarri

adjetivos que indican certeza
cierto (verdadero) benetako, egiazko; (con el verbo 'ser') egia; (eso es cierto) hori egia da; (aunque parece increíble es una cosa cierta) sinestezina badirudi ere, egiazko gauza da; (seguro) seguru, ziar; (algún) _ bat; (pl) batzuk _, zenbait _ (+mugagabe); bat; (pl) batzuk, zenbait; (en ciertas casas todavía no tienen luz) etxe batzuetan ez dute oraindik argindarrik; (indeterminado) halako (...bat), nolabaiteko; (en ciertas iglesias) zenbait elizatan
contrario (adj) kaltegarri, kaltegarrizko, kalterako; (es una medida contraria a nuestros intereses) gure interesen kalterako neurria da; (adj) aurkako, kontrako; ('feo' es lo contrario de 'bonito') 'itsusi' 'polita'ren aurkakoa da; (n) aurkari, aurkako, etsai, arerio; (en el partido del domingo seremos vuestros contrarios) igandeko partiduan zuen aurkariak izango gara; (sf col) atso; (he llevado a mi contraria a cenar) atsoa afaltzera eraman dut; (al ~) aitzitik, ostera, ordea, aldiz
correcto zuzen; (la respuesta es correcta) erantzuna zuzena da; (adj) zuzen, egoki; erako, moduko; bidezko; (su comportamiento es sumamente correcto) bere portaera guztiz egokia da
exacto zehatz, doi-doi, doi; (ha hecho un agujero exacto en el engranaje) engranajean zulo zehatza egin du
falso (no verdadero) faltsu, gezurrezko, aizun; (se detectaron billetes falsos) billete faltsuak detektatu ziren; (no utilices argumentos falsos) ez itzazu gezurrezko argudioak erabil; () faltsu, aizun; sasi-, -izun (en comps); (falsa membrana) sasimintza; (falso techo) sabai aizuna; (falso testimonio) testigantza faltsua
incorrecto oker
real egiazko, benetako, benazko; (lo que estás oyendo es real) entzuten ari zarena egiazkoa da; (Mat) erreal; (número real) zenbaki erreala; (del rey) errege(a)ren; errege- (en pals compuestas); (palacio real) errege-jauregia; (casa real) errege-etxea
secreto 2 sekretu; isileko, isilpeko, ezkutuko; (policía secreta) polizia sekretua; (mensaje secreto) isilpeko mezua; (reunión secreta) ezkutuko bilera
verdadero egiazko, benetako; (la afirmación es verdadera) baieztapena egiazkoa da; (enf, antes del n, ej hambre) handi

comparativos y superlativos
tan X como bezain (A B bezain adj); (soy tan joven como tú) hi bezain gaztea naiz; (no es tan fácil como crees) ez da uste duzun bezain erraza; (el partido ha sido tan bueno como se esperaba) espero bezain partidu ona izan da; (una película tan mala como aburrida) filme txar bezain aspergarria; (poder) ahal bezain, albait... -en; (tan rápido como se pueda) ahal bezain azkar, albait lasterren
más X que (A es más que B) A B baino X-ago da; (Pedro es más alto que Jon) Pedro Jon baino altuago da (!-agoa?); (tú eres más joven que aquél) zu hura baino gazteago zara
más 3 (el diamante es el mineral más duro) diamantea mineralik gogorrena da

artículos
el -a (ERG -ak, pl -ak ERG -ek); (el niño) umea; (el niño pequeño) ume txikia; (los hombres) gizonak; (los gatos negros) katu beltzak
un _ bat (ERG batek D bati G baten); (a veces se traduce por -a); (en una casa vieja) etxe zahar batean; (a un amigo) lagun bati

demostrativos
este _ hau [ERG honek D honi G honen I honez/honetaz; GL honetako POS honetan DIR honetara PROC honetatik; honekin honentzat honetaraino; (pl) ABS/ERG hauek D hauei G hauen I hauez/hauetaz; GL hauetako POS hauetan DIR hauetara PROC hauetatik; hauekin hauentzat hauetaraino] (n en mugagabe) (anim: honengan (-ra:)honengana honenganaino honengandik), _ hauxe
éste (sí, es ~) bai, hauxe da
esto hau [ERG honek D honi G honen I honez/honetaz; GL honetako POS honetan DIR honetara PROC honetatik; honekin honentzat honetaraino] (anim: honengan honengana honenganaino honengandik)
ese _ hori [ERG horrek D horri G horren I horrez/horretaz; GL horretako POS horretan DIR horretara PROC horretatik; horrekin horrentzat horretaraino; (anim) horren·gan -gana -ganaino -gandik; (pl) ABS/ERG horiek D horiei G horien I horiez/horietaz; GL horietako POS horietan DIR horietara PROC horietatik; horiekin horientzat horietaraino] (anim: horien·gan -gana -ganaino -gandik) (n en mugagabe); (esos perros pequeños) txakur txiki horiek
eso hori [ERG horrek D horri G horren I horrez/horretaz; GL horretako POS horretan DIR horretara PROC horretatik; horrekin horrentzat horretaraino; (anim) horren·gan -gana -ganaino -gandik
aquel _ hura [ERG hark D hari G haren I harez/hartaz; GL hartako POS hartan DIR hartara PROC hartatik; harekin herentzat hartaraino; (anim: harengan harengana harenganaino harendandik); pl: ABS/ERG haiek D haiei G haien I haiez/haietaz; GL haietako POS haietan DIR haietara PROC haietatik; haiekin haientzat haietaraino] (anim: haiengan haiengana haienganaino haiengandik)
aquello hura [ERG hark D hari G haren I harez/hartaz; GL hartako POS hartan DIR hartara PROC hartatik; harekin herentzat hartaraino]

posesivos
mi nire _ (enfático: neure _); (mi casa está cerca) nire etxea gertu dago; (iré con mi madre) amarekin joango naiz
tu zure, (íntimo) hire
su haren; (forma intensiva) bere; (si el poseedor ha sido mencionado antes) beraren
nuestro gure _, (enfático) geure _
vuestro zuen, (enfático: vuestro propio…) zeuen; (es vuestra casa) zuen etxea da
su 2 haien; (si el poseedor ha sido mencionado antes) beren, beraien (!verif)
propio [posesivos enfáticos: neure etc, v.'mi', tu' etc]; (lo vi con mis propios ojos) neure begiez ikusi nuen; (lo hizo en beneficio propio) bere onurarako egin zuen; (ahora tiene una bicicleta suya propia) orain bere bizikleta du; (particular) berezko; (es una bebida propia del país) herriko berezko edaria da; (adecuado) egoki, apropos; dagokion (eta kidekoak); (ese traje no es propio para estas fiestas) jantzi hori ez da festa hauetarako egokia; (hay que recibirlo con los honores que le son propios) dagozkion ohoreekin hartu behar dugu; (para enfatizar) -a bera; (me lo dijo el propio ministro) ministroak berak esan zidan; (son palabras de la propia maestra) maistraren beraren hitzak dira

otros indefinidos
cualquier edozein _, zeinahi _; (en cualquier casa) edozein etxetan; (en cualquier caso) nolanahi ere
mismo _ bera; (el mismo libro) liburu bera; (es la misma chica que hemos visto a la mañana) goizean ikusi dugun neska bera da; (tu hermano y yo estamos en el mismo hotel) zure anaia eta ni hotel berean gaude
otro beste _ bat; (entre ~s, entre otras cosas) besteak beste; (el otro día) lehengo egunean; [Elh] (det/pron) beste (...) bat; (pl.) beste (...) batzuk; (di otro número) beste zenbaki bat esan ezazu; (esa es otra cuestión) hori beste kontu bat da; (ve a otro sitio a leer) zoaz beste toki batera irakurtzera; (otros no piensan lo mismo) beste batzuk ez dira uste berekoak; (en otras ciudades) beste hiri batzuetan; (de otra manera) bestela; (det/pron) bestea; (pl.) besteak; (una decía que sí y la otra que no) batak baietz zioen eta besteak ezetz; (este bolso no está mal, pero me gusta más el otro) poltsa hau ez dago gaizki, baina bestea gehiago gustatzen zait; (tanto los unos como los otros son unos sinvergüenzas) batzuk zein besteak lotsagabe galantak dira; (¿qué piensan los otros profesores?, ¿ninguno está de acuerdo contigo?) zer diote beste irakasleek?, bat ere ez dator zurekin bat?; (día, mañana, tarde) lehengo... -n, lehengo batean, aurreko... -n, aurreko batean; (el otro día estuve en Pamplona) lehengo egunean Iruñean izan nintzen; (la otra tarde vino a casa a tomar café) aurreko arratsalde batean etxera etorri zen kafea hartzera
tal horrelako, halako; (jamás he leído tal tontería) sekula ez dut horrelako tontakeriarik irakurri; (no merece tales desprecios) ez du horrelako mespretxurik merezi; (nunca he dicho tal cosa) ez dut sekula horrelakorik esan; (tales afirmaciones sólo demuestran su falta de experiencia) horrelako baieztapenak eskarmeturik ez duen seinale dira; (qué ~?) zer moduz?, zelan?

cuantificadores
alguno -en bat; (~ día te arrepentirás) egunen batean damutuko zaizu; (alguna persona dijo eso en la sala) pertsonaren batek esan zuen hori gelan; (trae algún libro) ekarri libururen bat; (lo vi en algún pueblo) herriren bat ikusi dut (!batean?); (alguna chica me lo ha dicho) neskaren batek esan dit
algunos _ batzuk; (algunos libros) liburu batzuk; (en algunas cajas) kutxa batzuetan; (a algunos amigos) lagun batzuei; (han venido algunos hombres) zenbait gizon etorri da / dira; (hemos comprado algunos libros) liburu batzuk erosi ditugu
bastante (adv + adj) nahiko(a), aski, dezente, _ samar; (adv, solo) nahiko, aski, dezente; (det + n: suficiente) nahiko(a), aski; (det + n: abundante) nahiko, aski, _ dezente; (~s) hainbat (+ mugagabe); (Elhuyar) nahiko, aski, samar, dezente, abasto; (ha quedado ~ bien de salud) osasunez nahikoa ongi geratu da; (le ha salido bastante mal la pieza) pieza gaizki samar atera zaio; (el coche es ~ grande) automobila dezente handia da; (la casa era ~ conocida) aski ezaguna zen etxea; (adv: suficiente) nahiko, aski, dezente; (con eso tiene ~) horrekin aski du; (ha adelantado ~ en la escuela) eskolan dezente aurreratu du; (det: suficiente) nahiko, aski; (la barra ya tiene ~ longitud) barrak nahikoa luzera badu; (tenía ~ dinero en la bolsa) poltsan aski diru bazuen; (det: abundante) nahiko, aski, dezente; (ha venido ~ gente) jende dezente etorri da
cada _ bakoitz; (en exprs de tiempo) -ro; (cada martes) asteartero; (viene cada tres meses) hiru betean behin dator; (cada libro tiene 100 páginas) liburu bakoitzak 100 orrialde ditu; (nos dieron cinco regalos a cada uno) bosna opari eman ziguten; (les han dado una camisa a cada uno) alkandora bana eman diete; (siete de cada diez diputados) hamar diputatutik zazpi
casi ia, kasik; abantzu (Ipar); (casi todos los días) kasik egunero; (casi siempre llega tarde) ia beti berandu heltzen da; (son casi las diez) hamarrak abantzu dira; (+ adj) -t(z)eko zorian, -t(z)eko heinean, -t(z)eko puntuan; -t(z)ear; -hurran, -hurren (aditzaren era burutuaren ondoren (!trad)); (está casi muerto) hiltzeko zorian dago; (casi hemos terminado) bukatzear gaude; (están casi curados) sendatu-hurren daude; (con adjs y advs) -xe, -tsu; (está casi curado) sendatuxe dago; (son casi iguales: berdintsuak dira; (casi ahora) oraintsu; (casi a la vez) bateratsu; (lo tengo casi olvidado) ahaztuxe daukat
demás (adj) gainerako, enparau, osterantzeko; (han venido las madres, tías y demás mujeres) amak, izekoak eta enparau emakumeak etorri dira; (pron) gainerako, enparau, osterantzeko; eta; (hoy han venido la mitad de los turistas, los demás llegarán mañana) gaur turisten erdiak etorri dira, gainerakoak bihar iritsiko dira; (he visto al tío Felipe y a los demás en la iglesia) osaba Felipe eta ikusi ditut elizan
demasiado (adv) gehiegi, larregi, lar _; -egi (se añade al adj; izenondoari lotuta); (~ rápido) azkarregi; (este niño duerme ~) haur honek lo gehiegi egiten du; (el café está ~ caliente, te quemarás) kafea beroegi dago, erre egingo zar; (det) gehiegi, larregi, lar; handiegi (zenbakaitzekin); (aquí hay demasiada gente) jende larregi dago hemen; (en esta oficina hace demasiado calor) bulego honetan bero handiegia egiten du; (son demasiados, no podremos resistir) gehiegi dira, ezingo diegu euts; (v.'delgado')
más gehiago; (=en más ocasiones) gehiagotan; (más o menos) gutxi gorabehera, hor nonbait, (gutxi) goiti-beheiti; (sólo con números) inguru, (-en) bat; (eso es (poco) más o menos lo que yo dije: gutxi gorabehera horixe da nik esan nuena; (tiene más o menos cuarenta años) berrogei urte inguru ditu; (hace más o menos veinte piezas al día) egunean hogeiren bat pieza egiten ditu; (me debe mil euros, poco más o menos) mila euro zor dizkit, gutxi gorabehera
más 2 (~ cadenas) kate gehiago
más de (más de uno) bat baino gehiago
medio (adj) erdi; (falta medio kilómetro para llegar a casa) kilometro-erdia falta da etxera heltzeko; (ha traído media docena de huevos) dozena-erdi bat arrautza ekarri du; (media manzana) sagar-erdia; (adj fig) -erdi; (medio Bilbao tiene gripe) Bilbo erdiak gripea du; (lo sabe medio pueblo) herri-erdiak badaki; (se pasó media vida en la cárcel) kartzelan egon zen bizitza-erdian; (ni mucho ni poco) ertain; tarteko, erdiko; erdi- (hitz-elkarteetan); (es de una longitud media, ni largo ni corto) luzera ertainekoa da, ez luzea eta ez motza; (quiero muebles de una calidad media, ni muy caros ni muy baratos) tarteko kalitateko altzariak nahi ditut, ez oso garestiak, ezta oso merkeak ere; (enseñanzas de nivel medio) erdi-mailako irakaskuntza; (promedio) batez besteko; (valores medios) batez besteko balioak; (temperaturas medias) batez besteko tenperaturak; (tres años y medio) hiru urte ta erdi
menos (det) _ gutxiago (!ej); (en comparacs) -ago (!más que, ajustar sdo), gutxiago, txikiago; (tú eres menos viejo que aquél) zu hura baino gazteagoa zara; (hay que comer menos y trabajar más) gutxiago jan eta lan gehiago egin behar da; (hoy hace menos calor que ayer) gaur atzo baino bero gutxiago dago; (tú tienes menos peso que tu hermano) zure anaiak baino pisu txikiagoa duzu; (baldin eta...) ez ba-... (!ej); (superlativo) -en (!el más, ajustar sdo); (hazlo tú que eres el menos viejo) egin ezazu zeuk, zeu zara gazteena eta; (es el menos bonito de todos) politen artean itsusiena da; (prep: excepto) izan ezik, salbu, kenduta; (han llegado todos menos tu madre) denak etorri dira, zure ama izan ezik; (me sé todas las lecciones menos la tercera) ikasgai guztiak dakizkit, hirugarrena salbu; (Mat: resta) ken; (20 menos 8 igual a 12) hogei ken zortzi berdin hamabi; (menos 3) minus 3
mucho asko; (no cont) handi; (hace mucho calor aquí) bero handia dago hemen; (me da mucha alegría verte tan joven) zu hain gazte ikusteak poz handia ematen dut; (+b 'tanto') hainbat
mucho 2 asko, anitz, oso (!uso); (no durará mucho) ez du anitz iraunen; (me aburrí mucho) oso aspertu nintzen; (me gusta mucho) oso gogoko dut, asko gustatzen zait; (te quiero mucho) asko maite zaitut, oso maite zaitut; (mucho más lejos) askoz ere urrutiago; (mucho antes) askoz lehenago
muchos _ asko; _ anitz; (~ libros) liburu asko; (en la oficina hay muchas mesas) bulegoan mahai asko dago; (tiene muchos hijos) seme-alaba anitz ditu; (exagerando, "miles de") hamaika (lit: once); (con muchos amigos) lagun askoarekin; (en muchos lugares) leku askotan
muy oso _; (es una casa ~ grande) oso etxe handia da; () txit
ninguno inongo _ (+ v neg), inolako _, ezelako _; (aquí no vive ninguna chica) hemen ez da inongo neskarik bizi; [Elhuyar] ezein (ere); inolako, inongo; -ik; bat ere, bakar bat ere; (hoy no ha venido ningún alumno) gaur ez da (bat ere) ikaslerik etorri; (eso no lo aprenderás en ningún libro) hori ez duzu ezein liburutan ikasiko; (han venido las chicas? -no ha venido ninguna) -etorri al dira neskak? -ez da bakar bat ere etorri; (este plato no tiene gusto ninguno) janari honek ez du inongo zaporerik; (pron) inor; (aquí no hay ninguno) hemen ez dato inor
poco (con ns conts) gutxi, urri, eskas; (con ns inconts) gutxi, txiki; (ref al tiempo) gutxi, labur; (tiene poco dinero) diru gutxi du; (tiene poca paciencia) egonarri gutxikoa da; (...eran de poco valor) ...balio txikikoak ziren; (en poco tiempo han ocurrido muchas cosas) denbora gutxian gauza asko gertatu dira; (tres meses es poco tiempo para realizar este trabajo) hiru hilabete denbora laburregia da lan hori egiteko; (~s estudiantes) ikasle gutxi; (un ~) pixka bat; (~ a ~) apurka apurka, pixkanaka, pixkanaka-pixkanaka; (adv) gutxi, (con adjs) ez oso, dagokion [iz. (!?)] gutxiko/tkikiko; (duerme poco) lo gutxi egiten du; (ese cuadro vale poco) koadro horrek gutxi balio du; (es poco hábil) ez da oso trebea; (un libro poco valioso) balio gutxiko liburua
pocos _ gutxi, urri, eskas; (visto tb (!)) _ gutxiak; (ejs StandardB: pocas brujas) sorgin gutxi, (: con pocas brujas) sorgin gutxirekin; (a poca gente) jende gutxiri; (no tengas miedo, que son pocos) ez beldur izan, gutxi baitira; (un trabajo de pocas horas) ordu eskas batzuetako lana
resto gainerako, gaineratiko, enparau; (hoy han venido tres, el resto llegarán mañana) hiru etorri dira gaur, gainerakoak bihar iritsiko dira; (~s) hondakin, hondar, abar; (humanos, v-pr) gorpuzkiak; (han encontrado huesos y restos humanos) gizakiaren hezur eta hondakinak aurkitu dituzte; (restos de comida) janari-hondarrak; (restos de carbón) ikatz-abarrak; (Mat) hondar; (el resto de la división es 1) zatiketaren hondarra 1 da
suficiente (adj) _ nahiko (v.'disponer'); (es ~) aski da; [Elh] nahiko, aski, abasto; behar adina/beste; (con sesenta euros tengo suficiente para el fin de semana) hirurogei eurorekin asteburu osorako nahikoa dut; (la comida que has preparado es suficiente para todos) prestatu duzun janaria aski da guztiontzat; (no tenemos suficientes libros) ez dugu nahikoa liburu; (no tiene suficiente valor para decírmelo a la cara) ez du behar adina adorerik niri hori aurpegira esateko
tan hain; honen, horren; (no necesito un piso tan grande) ez dut hain etxebizitza handia behar; (me extrañó que hubiese tan poco público) harritu egin nintzen hain jende gutxi ikusirik; (no pensabas que yo fuese tan listo, ¿verdad?) ez zenuen uste honen azkarra nintzenik, ezta?; (no te esperaba tan pronto) ez zintudan horren azkar espero
tanto (~, ~s) hainbat _ (+ mg); (tanta gente) hainbat jende; (con tantas chicas) hainbat neskarekin; [Elh] (det/pron) (con sustantivos incontables) honenbeste, horrenbeste, hainbeste, honenbeste(raino)ko, horrenbeste(raino)ko, hainbeste(raino)ko, hain handi; [sólo referido al tiempo] hain luze; (¿por qué has puesto tantas sillas?) zergatik jarri dituzu horrenbeste aulki?; (nunca había visto tantos pájaros juntos) ez nuen egundo hainbeste txori batera ikusi; (nadie sabía que tenía tanto dinero) inork ez zekien hainbeste diru zuenik; (no creía que tuviese tantas ganas) ez zuen uste hainbesterainoko gogoa zuenik; (tanto odio) hain gorroto handia; (no te he conocido, ha pasado tanto tiempo) ez zaitut ezagutu, hain denbora luzea izan da; (adv) honenbeste, horrenbeste, hainbeste; (incontables) hain; (no debes hablar tanto) ez duzu horrenbeste hitz egin behar; (¡me acuerdo tanto de él!) hain dut hura gogoan!; (no creas que me gusta tanto) ez pentsa hain gogoko dudanik; (no durará tanto) ez du hainbeste iraungo; ez du hain luze joko; (v: tanto X como Y) bai X bai Y
todo _ guztia, _ dena; (entero) _ osoa; (todo el vino) ardo guztia; (toda la casa) etxe osoa; (Elh) guzti, oro; den(a) (aposizioan soilik); (todos los días son iguales) egun guztiak berdinak dira, egunak denak dira berdinak, egunak oro berdin dira; (todas esas cosas son iguales) gauza horiek guztiak/denak/oro berdinak dira; (en todos los sitios) leku guztietan, leku orotan; (por encima de todas las cosas) gauza guztien gainetik, gauza ororen gainetik; (entero) oso; guzti; (se ha comido todo el queso) gazta osoa jan du; (toda la escultura es de metal) eskultura osoa metalezkoa da; (ha gastado todo el dinero) diru guztia gastatu du; (ha estado todo el día lloviendo) egun osoan (guztian) euria egin du; (toda Europa está en guerra) Europa guztia gerran da
todos _ guztiak, _ denak; (pron) denak, mundu / jende guztia
un poco pixka bat
un poco de (un poco de pan) ogi pixka bat
varios zenbait; (varios problemas) zenbait problema; [Elh] batzuk, zenbait, hainbat; (ha traído varias revistas) aldizkari batzuk ekarri ditu; (varios se han negado) zenbaitzuek ezetz esan dute

pronombres indefinidos
algo (en contextos afs) zerbait; (en contextos no afs) ezer, deus; (he visto ~) zerbait ikusi dut; (¿has oído ~?) ezer entzun al duzu?; () edozer (!uso, ¿cualquier cosa?)
alguien (en contextos afs) norbait; (en contextos no afs) inor; (he visto a ~) norbait ikusi dut; (¿ha llegado ~?) inor iritsi al da?
nada ezer (+ v neg) (ere), deus (ere), fitsik (ere); (no he oído nada) ez dut deus ere entzun; (han colgado sin decir nada) moztu egin dute, ezer esan gabe; (no estoy nada tranquilo) ez nago batere lasai; (eso no me sirve para nada) horrek ez dit ezertarako balio
nadie inor (ere) ez; (aquí no hay nadie) hemen ez dago inor; (no ha venido nadie) ez da inor etorri; (nadie conocía la respuesta) inork ez zuen ihardespena ezagutzen; (el perro no es de nadie) txakurra ez da inorena; (no invitaré a nadie a mi boda) ez dut nire ezkontzara inor gonbidatuko
todo el mundo denak (pl), mundu guztia, jende guztia; (=cualquiera) edozein, edonor; (va todo el mundo a cobrar) denak joaten dira kobratzera; (eso lo sabe todo el mundo) hori edozeinek daki

números
cero zero, huts; (cero grados) zero gradu; (ganamos cuatro a cero) lau eta huts irabazi genuen; (van empate a cero) husna doaz
uno bat; (ha venido uno de Tolosa) Tolosako bat etorri da; (uno de los niños es Mikel) umeetako bat Mikel da; (es uno de los jóvenes absueltos) absolbitutako gazteetako bat da
dos bi _, _ bi (+ mugagabe) (en los naipes) biko; (los dos hombres) bi gizonak; (han venido dos mujeres) bi emakume etorri da / dira
tres hiru (+ mugagabe); (~ casas) hiru etxe; (las ~ casas) hiru etxeak; (los tres: pron) hirurak
cuatro lau (+ mugagabe); (los ~: pron) laurak; (cuatro casas viejas) lau etxe zahar; (las cuatro casas viejas) lau etxe zaharrak
cinco bost (+ mugagabe); (tenía cinco años) bost urte zituen; (iremos cinco) bost joango gara
seis sei (+ mugagabe)
siete zazpi (+ mugagabe); (he comprado siete libros) zazpi liburu erosi ditut; (en siete calles / en las siete calles) zazpi kaletan / zazpi kaleetan
ocho zortzi (+ mugagabe)
nueve bederatzi (+ mugagabe)
diez hamar (+ mugagabe)
once hamaika
doce hamabi
trece hamahiru
catorce hamalau
quince hamabost
dieciséis hamasei
diecisiete hamazazpi
dieciocho hemezortzi, hamazortzi
diecinueve hemeretzi
veinte hogei; (21) hogeita bat; (23) hogeita hiru
treinta hogeita hamar; (31) hogeita hamaika; (33) hogeita hamahiru
cuarenta berrogei
cincuenta berrogeita hamar
sesenta hirurogei; (los sesenta) 60ko (?hirurogeiko) hamarkada; (yo nací en los sesenta) 60ko hamarkadan jaio nintzen
setenta hirurogeita hamar; (los setenta) 70ko (hirurogeita hamarreko !) hamarkada; (terminé mis estudios en los setenta) 70ko hamarkadan bukatu nituen ikasketak
ochenta laurogei
noventa laurogeita hamar; (99) laurogeita hemeretzi
cien ehun; (las cien últimas páginas) azken ehun orrialdeak; (vendrán cien) ehun etorriko dira; (cien euros) ehun euro
mil mila; (1100) mila eta ehun; (1200) mila eta berrehun; (2000) bi mila; (3456) hiru mila, laurehun eta berrogeita hamasei; (miles de personas) milaka pertsona (pl)
millón milioi; (un millón de francos) milioi bat libera; (gran cantidad, pl) milioika, pio/makina bat; (~es de hormigas) milioika inurri

números ordinales
primero lehen _, lehenengo _; lehen(engo)a; (por primera vez en la historia) historian lehenengoz; (está en la primera fila) aurreneko ilaran dago; (es mi primer libro) nire lehen liburua da; (la primera ministra nos visitará) lehen ministroak bisita egingo digu; (los últimos serán los primeros) azkenak lehenak izango dira; (como adv) lehenik; (a primeros de mes) hilabete-hasieran
segundo bigarren
tercero hirugarren _
cuarto laugarren; (la cuarta parte) laurden; (cuarto de estar) egongela
quinto bosgarren; (Carlos V) Karlos bosgarrena
sexto seigarren
séptimo zazpigarren _; (fracción) zazpiren
octavo zortzigarren; (octava parte, adj) zortziren
noveno bederatzigarren; (Mikel se quedó el noveno en el concurso) Mikel bederatzigarren geratu zen lehiaketan; (adj, fracción) bederatziren
décimo hamarren
último azken _, azkeneko _; (la última vez) azken aldia; (noticias de ~a hora) azken orduko berriak

otros numerales
ambos _ biak
mitad erdi; (está en la ~ de la plaza) plazaren erdian dago; (la mitad de los ciudadanos… (erg)) herritarren erdiek
por ciento ehuneko _; (el vino ha subido el dos por ciento) ardoa ehuneko bi igo da; (el seis por ciento ha respondido afirmativamente) ehuneko seik baiezkoa erantzun du

pronombres personales
yo ni [ERG nik D neri / niri G nire; (conmigo) nirekin; (para mí) neretzat; POS neregan DIR neregana PROC neregandik HASTA nereganaino]; (enfático) neu; (mi hermano y yo compartimos la misma habitación) anaia eta biok gela bera daukagu
zu [ERG zuk D zuri G zure; (contigo) zurekin; (para ti) zuretzat; POS zuregan DIR zuregana PROC zuregandik; HASTA zureganaino] (enf: zeu); (íntimo, familiar) hi [ERG hik D hiri G hire; (contigo) hirekin; (para ti) hiretzat; POS hiregan DIR hiregana PROC hiregandik HASTA hireganaino]
él hura [ERG hark D hari G haren I harez/hartaz; GL hartako POS harengan DIR harengana PROC harengandik harekin herentzat harenganaino], (si el referente se ha mencionado antes) bera
ella hura [ERG hark D hari G haren I harez/hartaz; GL hartako POS harengan DIR harengana PROC harengandik harekin herentzat harenganaino], (si el referente se ha mencionado antes) bera
nosotros gu [ERG guk D guri G gure; (con ~) gurekin; (para ~) guretzat; POS gurengan DIR gurengana PROC guregandik HASTA gureganino]; (enfático) geu
vosotros zuek [ERG zuek D zuei G zuen; (con ~) zuekin; (para ~) zuentzat; POS zuengan DIR zuengana PROC zuengandik HASTA zuenganaino; (enfático) zeuek]
ellos haiek [ERG haiek D haiei G haien I haiez/haietaz; GL haietako POS haiengan DIR haiengana PROC haiengandik; haiekin haientzat haienganaino], (si el referente se ha mencionado antes) berak
ellas haiek [ERG haiek D haiei G haien I haiez/haietaz; GL haietako POS haiengan DIR haiengana PROC haiengandik; haiekin haientzat haienganaino], (si el referente se ha mencionado antes) berak
usted zu [v.'tú'], (enfático) zeu, zerori
ustedes zuek; (enf) zeuek (v.'vosotros')
se (impersonal) [se traduce muchas veces por verbos NOR, conjs con "da"]; (reflx) bere burua (hark); bere(n) burua(k) (haiek); zeure burua (zuk); zeuen buruak (zuek); (se miró en el espejo) ispiluan bere buruari begiratu zion; (se tiró del puente) zubitik bota zuen bere burua; (usted no cesa de alabarse) zeure burua etengabe laudatzen duzu (zeure buruaren eder egiten duzu); (en vs pronominales) ø (da, zaio edo du aditzari dagozkion adizkiak); (se ha marchado) joan egin da, alde egin du; (creo que se han enfadado) haserretu egin direla uste dut; (se le ha olvidado) ahaztu egin zaio; (se les ocurren ideas raras) ideia bitxiak bururatzen zaizkie; (ya se nota que no te has peinado esta mañana) nabari da gaur goizean orraztu ez zarena; (siéntese, por favor) jar zaitez, mesedez; (dativo de interés) ø (du aditzari dagozkion adizkiak objektudun perpausetan); (se ha lavado la cara) aurpegia garbitu du; (¿se ha hecho usted daño?) min hartu al duzu?; (se han comprado un coche) automobila erosi dute; (¿qué se piensa usted?) zer uste duzu zuk, bada?; (recíp) elkar; (se ven a menudo) maiz ikusten dute elkar; (no se hablan) ez diote elkarri hitz egiten; (CI) -i [dativo, vs dio]; (no se lo he dicho) ez diot esan; (se las traerán mañana) bihar ekarriko dizkiote; (impersonal o pasiva) ø (da aditzari dagozkion hirugarren pertsonako adizkiak); ø (du edo dio aditzari dagozkion pluraleko hirugarren pertsonako adizkiak); (esto se hace así) hau honelaxe egiten da; (se dice por ahí...) bazterretan esaten da...; (el aluminio se obtiene de la bauxita) aluminioa bauxitatik lortzen da; (en la junta de accionistas se decidió ampliar el capital) akziodunen batzarrean kapitala handitzea erabaki zuten; (en verano se venden muchos helados) udan izozki asko saltzen dira
sí 2 bere; (lo quiere todo para sí) dena beretzat nahi du

interrogativos
cómo nola; (manera) nola, zelan; (estado permanente) nolako; (¿cómo habéis venido?) nola etorri zarete?; (¿cómo puede ser tan torpe?) nola izan liteke hain traketsa?; (no me gustó cómo te habló) ez zitzaidan gustatu nola hitz egin zizun; (qué tal) nola, zer moduz, zelan; (¿cómo están los heridos?) zer moduz daude zaurituak?; (por qué) zergatik, zer dela eta, nolatan, nolaz; (¿cómo fuiste tan borracho a casa de tu madre?) nolatan joan hintzen hain mozkorturik hire amaren etxera?; (¿cómo no lo dijiste antes?) nolaz ez zenidan lehenago esan?; (excl) nola, zelan; hara zer, a ze(r); (¡cómo suda al levantar las pesas!) a zer izerdia botatzen duen pisuak jasotzean!; (¡cómo llueve!: a zer euri-zaparrada!
cuál zein _; (pron: cuáles) zeintzuk; (¿cuál de los dos es tuyo?) bietako zein da zurea?; (¿cuál de los dos lo ha rasgado?) bietako zeinek apurtu du hau?; (¿cuál es tu nombre?) nola da zure izena? (nola=cómo)
cuándo noiz; (¿cuándo vas a venir?) noiz etorri behar dun?; (no sé cuándo podré llamar) ez dakit noiz deitu ahal izango dudan
cuánto zenbat (+ mugagabe); (~ es?) zenbat da?
cuántos zenbat (+ mugagabe); (¿cuántas casas?) zenbat etxe?; (¿a cuántos gitanos?) zenbat ijitori?; (¿a cuántos?) zanbati?; (¿cuántos saben la verdad?) zenbatek daki egia?
de dónde nondik; (preguntando por lugar de nacimiento?) nongo; (¿~~ eres?) nongoa zara?
de quién (¿~~ es el perro?) txakurra norena da?, noren txakurra da?
dónde (pos) non; (dir) nora; (de ~) nondik; (hacia ~) norantz; (¿dónde están mis gafas?) non dira nire betaurrekoak?; (no sé dónde estás) ez dakit non zauden
por qué zergatik
qué zer [ERG zerk (poco us?), zeri, zeren, zerekin... (qué cosas: zertzuk, poco usado)]; (~ es esto?) zer da hau?; (qué quieres?) zer nahi duzu?; (adj) zein, zer; (qué pueblo es aquél?) zein da herri hura?; (¿en qué calle vivís?) zein kaletan bizi zarete?; (¿qué [número de] esposa es ella?) zenbatgarren emaztea da?; (¡qué suerte!) hori zortea!; (¡qué tiempo!) hau eguraldia!; (¡qué aburrimiento!) zein aspertuta/asperturik nagoen!; (¡qué grande es!) zein handia den!; (¡qué feo es!) bai itsusia dela!
quién nor (ERG nork D nori G noren); (con ~) norekin; (para ~) norentzat; (y ellos ¿quiénes son?) eta haiek, nortzuk dira?; [Elh] nor; zein (B/G soilik); (pl) nortzuk (batez ere B); (pl.) zein eta zein (G soilik); (¿quién es ese?) nor ha hori?; (¿quién ha llamado?) nork deitu du?; (¿a quién se lo vas a decir?) nori esan behar diozu?; (sabemos con quién tenemos que hablar) badakigu norekin hitz egin; (no sé quiénes van a venir) ez dakit nortzuk etorriko diren; (¿quiénes son esos?) zeintzuk dira horiek?; (¿quiénes van a venir?) zein eta zein etorriko dira?

verbos auxiliares
acabar de V + berria izan; oraintxe / oraintsu + V; (acaba de llegar) etorri berria da, oraintsu etorri da
deberías (~ hacer...) ... egin behar duzu
estar egon [nago (hago) zaude dago, gaude zaudete daude, (pas) nengoen (hengoen) zeunden zegoen, geunden zeundeten zeuden]; (con un sdo más dinámico) izan; (está en la calle) kalean dago / da; (dónde está?) non dago / da?; (ayer estuve en el cine con mis amigos) atzo nire lagunekin zineman egon nintzen; (estoy hambriento / sediento) gose / egarri naiz; (estoy leyendo) irakurtzen ari naiz; (estaba leyendo) irakurtzen ari nintzen; (he estado leyendo) irakurtzen aritu naiz; (estuve leyendo) irakurtzen aritu nintzen; (~é leyendo) irakurtzen ari(tu)ko naiz; (~ía leyendo) irakurtzen ari(tu)ko nintzen; (suelo / solía ~ leyendo) irakurtzen aritzen naiz / nintzen; (v.'chocolate')
gana nahi, gogo, gura; apeta; (ganas de orinar) pixagale, pixagura; (gana de orinar) barregura; (no tengo ganas de cenar) ez daukat afaltzeko gogorik; (no tengo ganas de salir) ez dut gogorik ateratzeko
haber (v aux) izan, [v.conjugs]; (v impers) [v.'hay']
hacer falta behar izan; (hace falta mucho dinero para construir el polideportivo) kiroldegia eraikitzeko diru asko behar da
hacerse bihurtu, bilakatu; (el agua se ha hecho vapor) ura lurrun bihurtu da
hay bada... / badira...; egon [...dago, ...daude] (=estar); (hay alguien en la casa?) bada inor etxean?; (no hay pan) ez dago ogirik; (en esa caja había mucho dinero) kutxa horretan diru asko zegoen; (no creo que haya ningún problema) ez dut uste arazorik denik; (ayer hubo una manifestación) atzo manifestazioa izan zen; (v.tb.'este 2'); (v.'comparado')
hay que v + behar izan; (hay que tener cuidado) kontuz ibili behar da; (entonces no había que pedir permiso) orduan ez zen baimenik eskatu behar; (habrá que decirle la verdad) egia esan beharko zaio; (habrá que esperar (hasta...)) (...arte) itxaron beharko da
ir a (voy a hacer) egitera noa
necesitar behar izan, -(r )en beharra/premia izan; (necesito el libro) liburua behar dut; (necesito hacer...) ...egin behar dut; (te necesito) behar zaitut; (necesito comprarme un coche nuevo) automobil berria erosi behar dut; (necesito dinero) diruaren premia dut
parecer irudi (!conj), eman; (parece que va a haber tormenta) ekaitza dakarrela dirudi; (pareces tonto) ergela dirudizu; (+me/te etc) iruditu, -i iritzi, begitandu; (me parece bien lo que has hecho) ongi iruditu zait egin duzuna; (pensar que...) uste izan, iruditu, esan; (me parece que están enfadados) haserre daudela iruditzen zait; (parecerle bien a algn, aceptar, aprobar) oniritzi
poder V + ahal izan, [modo potencial: PR NOR naiteke (haiteke) zaitezke daiteke, gaitezke zaitezkete daitezke; NOR-NORI NakiDAke (HakiA/NAke) Zaki(zki)ZUke DakiOke, Gaki(zki)GUke Zaki(zki)ZUEkeTE Daki(zki)Eke; NOR-NORK NazakeT (HazakeK/N) Za(it)zakeZU DEzake, Ga(it)zakeGU Za(it)zakeTE·ZUE D(it)zakeTE; ([simplif: cu'nor3p] dezaket (dezakek/-n) dezakezu dezake, dezakegu dezakezue dezakete, ditzaket etc) NOR-NORI-NORK DiezaDAkeT (DiezaA/NAkeK/N) DiezaZUkeZU DiezaiOke, DiezaGUkeGU DiezaZUEkeZUE Dieza(zki)iEkeTE; (PS) NOR nintekeen (hintekeen) zintezkeen zintekeen, gintezkeen zintezketen zitezkeen; NOR-NORI NenkiDAkeen (HenkiA/NAkeen) Zenki(zki)ZUkeen ZekiOkeen, Genki(zki)GUkeen Zenki(zki)ZUEkeTEen Zeki(zki)Ekeen; NORK-NOR (nor3p) NEzakeen (HEzakeen) ZEN(it)zakeen ZEzakeen, GEN(it)zakeen ZEN(it)zakeTEn Z(it)zakeTEn; NOR-NORK (norno3p) NintzakeDAn (HintzakeA/NAn) ZintzakeZUn, GintzakeGUn ZintzakeTE·ZUEn ø-TE-n; NORK-NOR-NORI NiezaDAkeen (HiezaA/NAkeen) ZENiezaZUkeen ZiezaiOkeen, GEiezaGUkeen ZENiezaZUEkeTEn Zieza(zki)iEkeTEn; (puedo comer) jan ahal dut, jan dezaket; (puedes comer) jan ahal duzu, jan dezakezu; (¿se puede cantar?) kantatzerik ba al dago?; (no ~) ezin (v aux); (no podemos salir sin ti) zu gabe ezin gaitezke irten; (han dicho que puedes ir) joan zaitezkeela esan dute; (no he podido hacer nada) ezin izan dut ezer egin; (nadie puede entrar) ezin da inor sartu; (no podremos hacerlo) ezingo dugu egin; (no pude verle) ezin izan nituen ikusi; (no puedo venir) ezin naiz etorri, ez naiz etortzen ahal; (no puedo vivir sin café) kaferik gabe ezin dut bizi
podría [POT HIPOTÉTICO] [NOR-NORK] ninteke (hinteke) zintezke liteke, gintezke zintezkete litezke, [NOR-NORI] N-enki-DA-ke (H-enki-A/NA-ke) Z-enki-zki-ZU-ke L-eki-O-ke, G-enki-zki-GU-ke Z-enki-zki-ZUE-ke-TE, L-eki-zki-E-ke; [NORK-NOR (nor3p)] N-eza-keen (H-eza-keen) ZEN-itza-keen L-eza-keen, GEN-itza-ke-en ZEN-itza-ke-TE-n L-itza-ke-TE-n; [NOR-NORK (nor no3p)] N-intzake-T (H-intzake-K/N) Z-intzake-ZU --, G-intzake-GU Z-intzake-TE-ZUE --, [NORK-NOR-NORI] N-ieza-DA-ke (H-ieza-A/NA-ke) ZEN-ieza-ZU-ke L-ieza-iO-ke, GEN-ieza-GU-ke, ZEN-ieza-ZUE-ke-TE L-ieza-zki-iE-ke-TE; (podrías haberte callado) isiltzea zenuen
ser izan [naiz (haiz) zara da, gara zarete dira; (pas) nintzen (hintzen) zinen zen, ginen zineten ziren; (subj) nadin (hadin) zaitezen dadin, gaitezen zaitezten daitezen; (pas) nendin (hendin) zintezen zedin, gintezen zintezten zitezen; (cond-nte) banintz (bahintz) bazina balitz, bagina bazinate balira; (cond) nintzateke (hintzateke) zinateke litzateke, ginateke zinatekete lirateke; (fut) nintzatekeen (h=) zinatekeen zatekeen, ginatekeen zinateketeen ziratekeen; (imper) (hadi) zaitez (bedi) zaitezte (bitez); (pot) naiteke (h=) zaitezke daiteke, gaitezke zaitezkete daitezke; (pas) nintekeen (h=) zintezkeen zintekeen, gintezkeen zintezketeen zitezkeen; (fut) ninteke (h=) zintezke liteke, gintezke zintezkete litezke]; (mi amigo es agradable) nire laguna atsegina da; (soy de Tolosa) Tolosakoa naiz; (la pelea fue en el bar) borroka tabernan izan zen (gertatu, jazo); (tienes que ser prudente) zuhurra izan behar duzu (zuhur jokatu behar duzu)
tener (*edun) / izan / (ukan*) [Ass: ukan] [conj = aux 'nor-nork' (v '(presente)', etc.)], eduki [(NOR-nork) Na-uka-t (Ha-uka-k/n) Za-uka-Z-zu Da-uka, Ga-uka-Z-gu Za-uka-Z-zue-TE Da-uka-Z-te; (pas, obj 3p) neukan (heukan) zeneukan zeukan, geneukan zeneukaten zeukaten, (obj pl) neukatzan etc.] (pertenencias); (edad) izan; (coger) hartu; (sujetar) heldu; (sentir; hambre, sed...) izan; (tengo un amigo) lagun bat dut; (he tenido dolor de cabeza) buruko mina izan dut; (tienes bonitas piernas) hanka politak dauzkazu; (tiene playa) hondartza dauka; (v.'sueño'); [ejs Elh] (tiene una casa muy bonita) oso etxe ederra du; (¿tienes dinero?) dirurik baduzu?; (pronto tendremos vacaciones) laster oporrak izango ditugu; (tienes crema en la cara) aurpegian krema duzu; (no tengo tiempo para nada) ez daukat ezertarako astirik; (edad) izan; (el abuelo tiene muchos años) aitonak urte asko ditu; (tengo dolor de cabeza) buruko mina dut; (tenga su billete) har ezazu txartela; (ten 20 euros y déjame en paz) tori 20 euro eta utz nazazu bakean; (sujetar) heldu, oratu, eutsi; hartu; (yo tenía la sábana por un extremo y él por el otro) nik maindireari mutur batetik heltzen nion eta berak beste muturretik; (sentir, vivir sensaciones) hartu; izan; (tuvo un gran desengaño) desengainu handia hartu zuen; (tendrá muchas sorpresas) ezusteko asko izango ditu; (hambre, sed, frío, sueño, miedo) izan (da ad.), -z/-k egon, izan, eduki; (tengo hambre) gose naiz; (si tienes sed, bebe) egarriz bazaude, edan ezazu; (¿tienes frío?) hotzez zaude? hotza duzu?
tener que behar izan; (tengo que ir) joan behar naiz, (tengo que hacer) egin behar dut; (he tenido que ir) joan behar izan naiz; (tienes que venir un día a casa a tomar café) egunen batean etxera etorri behar duzu kafea hartzera; (tenemos que hacer algo, la situación es muy grave) zerbait egin beharra daukagu, oso egoera larria da

verbos que indican algún tipo de acción
abrir zabaldu, ireki [PR irekitzen]; (en nuestro pueblo han abierto otra tienda) beste denda bat ireki dute gure herrian
apuntar (vt: arma) destatu, apuntatu; (señalar) seinalatu, erakutsi, -ra begira egon; (la brújula apunta al norte) iparrorratzak iparra erakusten du / iparrera begira dago; (le apuntó con el dedo y le amenazó: eriaz erakutsi zuen eta mehatxu egin zion); (escribir) idatzi; oharrak hartu/idatzi; (apunta mi teléfono) ene telefono-zenbakia idatz ezazu; () ahapeka esan; (mi compañero me apuntó la segunda pregunta del examen) ikaskideak azterketaren bigarren galderaren erantzuna ahapeka esan zidan; (me apuntaron para que tomara parte en un concurso) lehiaketan parte hartzeko nire izena eman zuten
atar lotu, estekatu; (lo ataron de pies y manos) eskuak eta oinak lotu zizkioten; (nada me ata a ti) ezerk ez nau zugana lotzen; (…han econtrado a una mujer atada…) …emakume bat topatu zuten lotuta…
bombear ponpatu; (están bombeando el agua) ura ponpatzen ari dira
cavar aitzurtu; (antes de sembrar el terreno es conveniente cavarlo) lurra erein aurretik komeni izaten da aitzurtzea; () zulatu; (si quieres encontrar agua tendrás que cavar más) ura aurkitzeko gehiago zulatu beharko duzu
cazar ehizatu, ehizan ibili, ehizan ari izan; (atrapar, alcanzar) harrapatu, atzeman, atzitu; (el pelotón ha cazado al escapado en el último minuto) tropelak azken minutuan harrapatu du ihes egindakoa; (pillar) harrapatu, atzeman; (me han cazado copiando en el examen) azterketan kopiatzen harrapatu naute
cerrar itxi, zerratu, hetsi; (cierra la ventana) itxi ezazu leihoa; (cierra la olla antes de ponerla al fuego) zerratu ezazu eltzea sutan ipini aurretik; (debido a la crisis se han ido cerrando muchos bares) krisia dela-eta taberna asko itxi dituzte
cortar moztu, ebaki; pikatu, trenkatu; (cortar el pan) ogia ebaki; (hay que cortar la hierba) belarra moztu egin behar da; (quiero hacerme una falda y ya he cortado la tela) gona bat egin nahi dut eta dagoeneko oihala moztu dut; (estas tijeras no cortan) guraize hauek ez dute ebakitzen; (afila la navaja, que no corta bien) labana zorrotz ezazu, ez du ondo ebakitzen eta
encerrar giltzaperatu; itxi, hetsi; (encierran a los presos en la chabola) presoak txabolan giltzaperatzen dituzte
enterrar lurperatu, lurpean sartu; (puso las monedas en un bote y las enterró en el sótano) txanponak pote batean sartu eta sotoan lurperatu zituen; (persona) hobiratu, ehortzi, lur eman; (está enterrado en el cementerio de su pueblo) bere herriko hilerrian dago ehortzita
envolver bildu, inguratu
medir neurtu; neurtu; (he medido la anchura de la pieza) piezaren zabalera neurtu dut; (considerar) neurtu; kontuan izan, gogoan hartu; (antes de embarcarte en ese proyecto, mide los riesgos) proiektu horretan sartu aurretik neur itzazu arriskuak; (vi: la habitación mide 2 metros cuadrados) gelak bi metro karratu ditu; (de largo) luzera izan; luze izan; (la mesa mide 3 metros de largo) mahaiak hiru m-ko luzera du; mahaia hiru m luze da; (vi: de ancho) zabalera izan; zabal izan; (el camino mide 5 metros de ancho) bideak bost metroko zabalera du, bidea bost metro zabal da
mojar busti (tb ~se); (moja el bollo en la leche) opila esnetan bustitzen du
pesar (vt) pisatu, -en pisua neurtu; [a pulso] haztatu; (voy a pesar estos sacos) zaku hauek pisatuko ditut; (vi) pisatu, -ko pisua izan; (peso 60 kilos) 60 kilo pisatzen dut; (el cuadro de la bicicleta es de la bicicleta es de acero y pesa sólo ocho kilos) bizikletaren koadroa altzairuzkoa da eta zortzi kiloko pisua baino ez du; (vi) asko pisatu, pisu handia izan, oso astuna izan; (te ayudaré a llevar la bombona porque pesa) bonbona eramaten lagunduko dizut, asko pisatzen du eta; (vi) eragina izan; (en mi decisión han pesado mucho las razones económicas) arrazoi ekonomikoek eragin handia izan dute nire erabakian
quemar erre (!conj); (están quemando leña) egurra erretzen ari dira; (la casa se ha quemado) etxea erre egin da; (vi) erre, kiskali; (el chocolate caliente quema) txokolate beroak erre egiten du; (el sol de la playa quema) hondartzako eguzkiak kiskali egiten du

acciones cotidianas
acostarse oheratu; etzan; (me he acostado en el suelo) lurrean etzan naiz; (nos acostamos a las once de la noche) gaueko hamaiketan oheratzen gara
asearse (bere burua) apaindu; txukundu
descansar deskantsatu, atseden hartu, pausatu; (me voy a ir de vacaciones para ~) oporretara noa atsedena hartzeko; (fig) lasaitu, deskantsatu, pena arindu; (descansó cuando su hijo dejó de drogarse) semeak drogatzeari utzi zionean lasaitu ederra hartu zuen; (dormir) lo egin; (el enfermo ha descansado dos horas: gaixoak bi orduz egin du lo; (descanse en paz) goian bego
despertar (vi/vt) esnatu; iratzarri, atzarri, ernatu; (te despertaré a las ocho de la mañana) goizeko zortzietan esnatuko zaitut; (despertad de vuestra modorra) erna zaitezte zuen lokumatik; (traer a la memoria) gogora / burura ekarri; (aquellas imágenes despertaron en mí viejos recuerdos) irudi horiek aspaldiko oroitzapenak ekarri zizkidaten gogora
despertarse esnatu; atzarri, ernatu; (estaba tan dormido que no podía despertarme) ezin nintzen esnatu, lo seko nengoen eta
dormir lo egin
ducharse dutxatu, dutxa hartu; (llevo una una semana sin ducharme) astebete daramat dutxarik hartu gabe
esperar (aguardar) itxaron (i: itxaroten) (+D), itxaro izan, zain egon, iguriki; (confiar) espero izan, itxaro izan; (te esperaré hasta las cinco) bostak arte itxarongo dizut; (espera vender todas las mercancías) salgai guztiak saltzea espero du; (estoy esperando a Amaia) Amaiaren zain nago
fumar erre; (mi hermano está intentando dejar de fumar) nire neba erretzeari lagatzeko ahaleginetan dabil
jugar jokatu, jolastu, jolas egin
quitarse (desaparecer) joan; (se me han quitado las ganas) gogoa joan zait; (se les quitó el sueño) logura joan zitzaien; (la vida) (nork bere burua) hil, (nork bere buruaz) beste egin; (se quitó la vida) bere buruaz beste egin zuen; (ropa) erantzi, kendu; (quítate el vestido: erantzi soinekoa
rezar otoitz egin, otoiztu, erregutu, erregu egin, errezatu; (mi abuela va todos los días a la iglesia a rezar) gure amona egunero joaten da elizara otoitz egitera; (una oración) otoiztu, errezatu, esan, erran; (rezó tres avemarías) hiru abemaria esan zituen; (debes rezar el padrenuestro) aitagurea errezatu behar duzu
soñar amets egin; (mientras se duerme soñar es necesario) lotan amets egitea beharrezkoa da; (anoche soñé contigo) bart zurekin egin nuen amets; (he soñado que venías a casa) etxera zentozela amets egin dut; () amets egin, ametsa izan, amestu, imajinatu, irudikatu; (me gusta soñar que soy la más guapa del mundo) munduko neskarik politena naizela amestea gustatzen zait; (deja de soñar y afronta la realidad) amets egiteari utzi eta errealitateari aurre egin iezaiozu; () amets egin, ametsa izan, amestu; nahi izan, desioa izan, desiratu; (siempre he soñado con vivir en el desierto) desertuan bizitzeko ametsa izan dut beti; (sueña con convertirse en un gran pintor) pintore handia izatea amesten du; (sueña con una bicicleta) bizikleta bat du amets; (de pequeño soñaba con ser artista algún día) egunen batean artista izanen nintzela amesten nuen txikitan
vestirse jantzi; (en cuanto me levanto me visto) jaiki orduko jantzi egiten naiz

acciones dirigidas a personas
abrazar besarkatu
acompañar lagundu, lagun egin; lagun izan; alde izan; (comidas) -ekin (batera) jan / hartu / edan
besar musu/laztan eman, pot egin, pot eman; [la tierra, la mano] muin eman, muin egin; (el embajador besó la mano de la reina) enbaxadoreak erreginari eskuan muin egin zion
confiar (-ekin) fidatu, fida izan, fio izan; konfiantza/fidantzia izan, (-en) ustea izan; (no confía en nadie) ez da inorekin fidatzen; (confiaba totalmente en su secretario) bere idazkariarengan uste osoa zuen; (otorgar) fidatu, -en esku utzi, ardura eman; (le confié el cuidado de mis hijos) seme-alabak zaintzea haren esku utzi nuen; (esperar) espero izan, iguriki; (confío en que aprobarás el examen) azterketa gaindituko duzula espero dut; (decir en confianza) esan, kontatu; (no se le puede confiar un secreto, lo cuenta todo) ezin zaio sekreturik esan, dena kontatzen baitu
cuidar zaindu, artatu, -tik begiratu, -tik gorde, errekaitatu, arta eduki/izan, jagon; (cuida muy bien sus cosas) ongi zaintzen ditu bere gauzak; (tienen un perro en la entrada para que cuide la casa) txakur bat dute sarreran etxea zain dezan
identificar nor den jakin, ezagutu; identifikatu; (no pudieron ~ a los atacantes) ezin izan zuten erasotzaileak zein ziren jakin; (pasaron varios días antes de que alguien identificara el cadáver) zenbait egun igaro ziren norbaitek gorpua identifikatu baino lehen; (objeto volante no identificado) objektu hegalari ezezaguna; (vt) berdindu, parekatu, berdintzat jo
invitar gonbidatu, gonbit egin; (me han invitado a cenar) afaltzera gonbidatu naute; (no invitaré a nadie a mi boda) ez dut nire ezkontzara inor gonbidatuko; (me invitó a subir a su casa) bere etxera igotzeko gonbit egin zidan; (pagar) gonbidatu, ordaindu; (te invito a un café) kafe bat ordainduko dizut
molestar gogaitu, gogait eragin; eragotzi; molestatu; (el ruido me molesta) zaratak gogaitu egiten nau; (los vecinos no paran de molestar) aldamenekoek molestatu besterik ez dute egiten; (si ese te molesta otra vez, avísame) horrek berriz ere eragozten bazaitu, esadazu; (importar) axola izan, ardura izan; (¿te molesta que fume?) axola zaizu nik erretzea?; (estorbar) traba egin, galarazi; (ofender) mindu, atsegin ez izan, ez gustatu; (me molesta que hables así de mis padres) mindu egiten nau gure gurasoez zu horrela mintzatzeak; (algo de lo que dijiste le molestó) esan zenuen zerbait ez zitzaion batere gustatu; (causar dolor) min eman
perdonar barkatu; (me han perdonado las deudas) zorrak barkatu dizkidate; (te perdono) barkatzen dizut
sorprender harritu; aho-zabalik utzi (lit: dejar con la boca abierta); (Elh) harritu; harri eta zur utzi, zur eta lur utzi, sor eta lor utzi, aho(a) bete haginekin utzi, aho(a) bete hortzekin utzi, harrituta/aho-zabalik utzi; (¿qué te ha sorprendido tanto?) zerk harritu zaitu horrenbeste?; (me sorprende que siendo tan pequeño aprenda tan fácilmente) harrituta uzten nau hain txikia izanda zein erraz ikasten duen ikusteak; (con este plato sorprenderás a tus amigos) plater honekin zure lagunak aho-zabalik utziko dituzu
tratar (atender) tratatu; hartu; (nos tratan muy bien) oso ondo tratatzen gaituzte; (en esa casa siempre me han tratado muy bien) etxe horretan beti ondo hartu izan naute; (manejar) erabili, baliatu, usatu; maneiatu, gobernatu; (te dejo la máquina de fotos, pero trátala bien) argazki-kamera utziko dizut, ondo erabili ordea; (calificar) -tzat jo, -tzat tratatu; (me trató de inútil porque no supe resolver el problema) ezgaitzat jo ninduen problema ebazten jakin ez nuelako; (referido al tratamiento) egin; (a mí trátame de tú) niri hika egin; (Tecnol) tratatu; (hay que tratar el metal con ácido) metala azidoz tratatu behar da; (tema, asunto) ari izan, jardun; hitz/berba egin, mintzatu; eztabaidatu; (en la reunión de vecinos trataron el tema de las goteras) bizilagunen bileran itoginen gaiaz aritu ziren; (Med) tratatu, tratamendua eman/jarri; (le están tratando la enfermedad) gaixotasunaren aurkako tratamendua ematen ari zaie; (~ de: versar sobre) -i buruz izan, -z izan; (el libro trata de mariposas) liburua tximeletei buruzkoa da; (~ con: relacionarse) trratatu, harremana izan, harremanetan egon; (por su trabajo trata con muchas vendedoras) bere lana dela eta, saltzaile askorekin ditu harremanak; (~ de: intentar) ahaleginak egin, ahalegindu, saiatu; (trataré de acabar el trabajo hoy) lana gaur bukatzen ahaleginak egingo ditut; (~ con: negociar) salerosi, tratuan ibili, tratuan egin, tratuan ari izan; (él trata con caballos) zaldiak salerosten ditu, zaldien tratuan dabil

verbos que tienen que ver con aparatos
apagar itzali, iraungi, amatatu
desactivar desaktibatu; (~ una alarma) alarma desaktibatu
encender piztu, (martxan) jarri; (enciende la radio para escuchar las noticias) piztu / jar ezazu irratia albisteak entzuteko
estropearse hondatu, zapuztu
filmar filmatu
funcionar funtzionatu, ibili
grabar grabatu

verbos de aumento o disminución
ampliar handitu, handiagotu; zabaldu, hedatu; (cantidad) gehitu; (tiempo) luzatu; (es necesario ampliar el local) aretoa handitu egin behar da; (han ampliado el plazo de inscripción) luzatu egin dute izena emateko epea
aumentar handitu, handiagotu; (el paro ha aumentado sensiblemente) langabezia nabarmen handitu da, (aumentar una imagen) irudia handitu; () gehitu, gehiagotu, emendatu, ugaldu; -en kopurua handitu/handiagotu; (el número de alumnos ha aumentado) ikasleak gehitu egin dira; (temperatura, precios) igo; handitu, handiagotu; (aumentar la temperatura) tenperatura igo; (le han aumentado el sueldo: soldata igo diote; () areagotu; handitu, handiagotu; (aumentar el odio) gorrotoa areagotu; (v-pr: ha subido la tensión (vt)) ...igo du tentsioa
desarrollarse (ocurrir, ej novela) gertatu; (progresar) garatu; (los países del norte se han desarrollado más que los del sur) iparraldeko herrialdeak hegoaldekoak baino gehiago garatu dira; (la novela se desarrolla en un país imaginario) eleberria asmatutako herri batean gertatzen da
disminuir gutxitu, gutxiagotu; txikiagotu; urritu; jaitsi; (nos han disminuido la cantidad que teníamos que pagar todos los meses) hilero ordaindu beharreko diru-kopurua jaitsi egin digute; (ha disminuido el número de abortos por año) urte bakoitzeko abortu-kopurua jaitsi egin da; (nos han disminuido la ración) anoa txikiagotu egin digute
encoger uzkurtu, txikitu
expandir hedatu, zabaldu
extenderse (divulgarse) hedatu, zabaldu, barreiatu; (la noticia se extendió rápidamente) albistea azkar zabaldu zen; (ocupar un espacio) hedatu, -raino iritsi; (la cordillera se extiende hasta el mar) mendikatea itsasoraino iristen da; (durar) iraun; (la entrevista se extendió durante cuatro horas) elkarrizketak lau ordu iraun zuen
reducir murriztu; gutxitu, urritu; txikitu, txikiagotu; (hemos recudido gastos) gastuak murriztu ditugu; (se ha reducido el número de becarios) bekadunen kopurua txikiagotu egin da; (fotocopia) txikiagotu; (acortar, resumir) laburtu; (este texto es demasiado largo, hay que reducirlo) testu hau luzeegia da, larbutu egin behar da; (hemos reducido la jornada de trabajo) lanaldia laburtu dugu; (me han reducido la condena) kondena laburtu egin didate; (precios) beheratu, jaitsi; (una salsa) urridu, loditu; (velocidad) gutxitu

verbos que implican ayuda
aliviar (aligerar) arindu, pisua kendu; (tranquilizar) lasaitu; (me alivia saber que me comprendes) lasaitzen nau ulertzen nauzula jakiteak; (mitigar el dolor) arindu; (ese medicamento te ~á el dolor) botika horrek mina arinduko dizu
apoyar (moralmente) lagundu, babestu, sostengatu; -en laguntza/babesa izan; laguntza/babesa eman; -en alde egin/jokatu; (mis padres me apoyan en todo lo que hago) gurasoek egiten dudan edozertan laguntzen didate; (nuestro partido seguirá apoyando al gobierno) gure alderdiak aurrerantzean ere laguntza emango dio gobernuari; (reforzar) sendotu, indartu; egiaztatu, frogatu; (lo que acabas de decir apoya mi teoría: esan berri duzunak nire teoria egiaztatzen indartzen du; () bermatu; (-en kontra) jarri, (-en kontra) ezarri, (-en gainean) jarri, (-en gainean) ezarri; euskarri izan; (apoyar los codos sobre la mesa) ukondoak mahai gainean jarri; (le he visto salir de casa apoyándose en un bastón) etxetik ateratzen ikusi dut makila bati bermatuz; (basar) finkatu, oinarritu; oinarri izan/hartu; (apoyo la propuesta en datos concretos) datu jakin batzuetan oinarritu dut nire proposamena
atender kasu egin, arreta jarri; (a enfermo) zaindu; (negocio) arduratu, ardura izan; (no atendió a las explicaciones de la maestra) maistraren azalpenei ez zien jaramon egin; (su problema es que en clase no atiende) haren arazoa eskolan arretarik ez jartzea da
ayudar lagundu (C nor-nori-nork), hurgatzi (C nor-nori-nork); laguntza eman, sostengatu; mesede egin; (te ~á en todo lo que pueda) ahal duen guztian lagunduko dizu
cooperar -ekin lan egin, elkarlanean ari izan, lankidetzan jardun, elkarlana egin, kooperatu
salvar salbatu; atera; (se cayó al río y le salvó un pescador) ibaira erori zen eta arrantzale batek salbatu (atera) zuen; (me has salvado la vida) bizia salbatu didazu; (no consiguió salvar la vida) ez zen bizirik atera; (la casa se inundó y sólo conseguí salvar unos libros) etxean uholdea izan zen eta liburu batzuk baino ez nituen salbatu; (un obstáculo, una dificultad); (oztopoa/arazoa/zailtasuna gainditu; [atravesar] zeharkatu, igaro, iragan, pasatu; (salvar un obstáculo) oztopoa gainditu; (salvando las distancias, los dos me agradan) diferentziak alde batera utzita, biak atsegin zaizkit; (distancia) egin; (salvó en diez minutos la distancia que separa los dos pueblos) bi herrien arteko distantzia hamar minututan egin zuen; () salbatu, ez galdu, ez hondatu; (es necesario tomar medidas para salvar la cosecha de este año) aurtengo uzta ez galtzeko neurriak hartu beharra dago; (Rel) salbatu

verbos relacionados con la idea de borrar
borrar ezabatu, borratu; (ha borrado los dibujos de la pizarra) arbeleko marrazkiak ezabatu egin ditu; (he borrado la frase del final) azkeneko esaldia borratu egin dut; (he borrado la información del fichero) fitxategitik informazioa ezabatu dut; (de una lista, Inform) kendu, ezabatu, borratu; (han borrado de la lista a su amiga) haren laguna zerrendatik kendu dute; (quiero borrar de la memoria lo sucedido) gertatutakoa burutik ezabatu nahi dut; (pizarra) garbitu
cancelar indargabetu; deuseztatu, baliogabetu, ezeztatu; bertan behera utzi; (han cancelado mi contrato) kontratua indargabetu egin didate; (se han cancelado todos los vuelos con los países en guerra) bertan behera utzi dituzte gerran dauden herrialdeetarako hegaldi guztiak; (vt: una deuda) kitatu; (una cuenta) itxi; (si ahorro, el año que viene podré cancelar el préstamo) aurrezten badut datorren urtean mailegua kitatzeko moduan egongo naiz
carecer ez eduki, ez ukan; falta ukan; (en invierno los árboles carecen de hojas) neguan zuhaitzek ez dute hostorik; (carecen del ánimo necesario para hacer frente al problema) arazoari aurre egiteko behar den adorea falta dute
descartar baztertu, alde batera utzi; (el médico no descarta la posibilidad de que sane) sendagileak ez du baztertzen sendatuko delako aukera
desperdiciar alferrik galdu, barreiatu; (dinero, bienes y similares) xahutu, hondatu, eralgi, irion, suntsitu; (es una pena que hayas desperdiciado esa ocasión) pena da aukera hori alferrik galdu izana; (lo que toma con una mano, lo desperdiciará con la otra) esku batez harrapatzen dituenak besteaz xahutuko ditu
eliminar (de una competición) kanporatu; (en el concurso le eliminaron en la primera prueba) lehiaketan lehen proban kanporatu zuten; (quitar) ezabatu, kendu; (este jabón elimina todas las manchas) xaboi honek orban guztiak kentzen ditu
suprimir kendu, bertan behera utzi; ezabatu; (han suprimido la prohibición de baño) bainatzeko debekua kendu dute; (esta vez suprimiremos la fiesta anual) aurtengoan, urteroko festa bertan behera utziko dugu; (han suprimido unas veinte líneas de tu original) zure originaleko hogei bat lerro ezabatu dituzte; (vt) ez esan, ez aipatu; isilean gorde; alde batera utzi; (suprimiré los detalles) ñabardurak ez ditut aipatuko
suspender eseki, zintzilikatu, dilindatu; (suspendió a su hijo de los brazos) bere semea besoetatik eseki zuen; (de empleo o sueldo) kendu, gabe utzi; (le han suspendido de empleo y sueldo durante 3 días por insultar al gerente) kudeatzailea iraintzeagatik lanik eta soldatarik gabe utzi dute hiru egunez; (examen) ez gainditu, huts egin, suspenditu; (vt) eten, geldiarazi; atzeratu, gibelatu; (la empresa ha suspendido pagos) enpresak ordainketak eten ditu; (han suspendido la reunión hasta mañana a las 9=) biharko 9ak arte atzeratu dute bilera; (el árbitro suspendió el partido a causa de la nieve) elurra zela eta arbitroak partidua geldiarazi zuen; (Dep) zigortu; (le han suspendido por un mes) hilabete batez zigortu dute

verbos de búsqueda
buscar bilatu, bila ari izan; (andar buscando a) -ren bila ibili; (busco a mi primo) nire lehengusuaren bila nabil; (busca el libro en la estantería) liburua apalean bila ezazu
descubrir (Geog) aurkitu, ediren, idoro; (¿quién descubrió Australia?) nork aurkitu zuen Australia; (~ el electrón) elektroia aurkitu; (mostrar) estalgabetu, desestali; (quiso ~ el rostro a la doncella) neskatxari begitartea estalgabetu nahi izan zion; (posteriormente, descubriéndose el torso, le enseñó uno de los pechos) gero, bularra desestaltzen zuelarik, titietarik bat erakutsi zion; () ohartu, konturatu, jabetu; (descubrieron que se conocían desde la infancia) txikitatik elkar ezagutzen zutela ohartu ziren; () azaldu, aditzera eman; (le descubrió su enfado y le dijo que sería imposible reconciliarse de nuevo) bere haserrea azaldu eta berriz adiskidetzea ezinezkoa izango zela adierazi zion; (divisar) ikusi, begiztatu; (y llegando a lo alto del monte descubrió aquel pueblo que se hallaba a sus pies: eta mendiaren gailurrera iritsita behean zegoen herri hura ikusi zuen)
encontrar aurkitu, topatu
explorar esploratu; (fueron a explorar una parte del río Amazonas) Amazonas ibaiaren zati bat esploratzera joan ziren
perder galdu; (he perdido las llaves) giltzak galdu dut; (nuestro equipo ha perdido) gure taldeak galdu egin du
registrar miatu, arakatu; (la policía ha registrado mi casa) poliziak nire etxea miatu du; (grabar) erregistratu; (la cinta no ha registrado bien las imágenes) zintak ez ditu imajinak ongi erregistratu; (inscribir en el registro) erregistratu; (la casa está registrada a mi nombre) etxea nire izenean erregistraturik dago

verbos de cambio y transformación
cambiar aldatu, mudatu; (no has cambiado) ez zara aldatu; (cuándo cambias el agua a los peces?) noiz aldatzen diezu ura arrainei?; (han cambiado el horario de las tiendas) dendetako ordutegia aldatu egin dute; (intercambiar) trukatu, truke egin, (-en truke) aldatu, -ekin trukatu; kanbiatu; (cambiaría este coche viejo por uno nuevo) auto zahar hau berri baten truke aldatuko nuke; (me han vendido una lavadora que no funciona; voy a la tienda a cambiarla) garbigailua erosi dut baina ez du funtzionatzen; dendara noa trukatzera; (fui al banco a cambiar euros en dólares) banketxera joan nintzen euroak dolarren truke aldatzera; (transformarse) bihurtu; (con sus bromas cambió mi tristeza en alegría) bere txantxekin nire tristezia poztasun bihurtu zuen; (mirada, saludo) trukatu; (cambiamos una mirada de complicidad) konplizitate-begirada trukatu genuen; (de sitio) tokiz aldatu, lekualdatu; eraman; (han cambiado los instrumentos a otra habitación) tresnak beste gela batera eraman dituzte; (castigo, condena) kommutatu; (marchas del coche) aldatu; (al ~ a segunda se le caló el coche) bigarrenera aldatzean autoa bertan gelditu zitzaion; (tiempo, viento) aldatu; (ha cambiado el tiempo) eguraldia aldatu egin da; (ha cambiado el viento y ahora sopla del oeste) haizea aldatu egin da eta orain mendebaldetik jotzen du; (vi, aspecto) aldatu, mudatu; eraldatu, itxuraldatu; (no has cambiado nada en estos últimos años) azken urte hauetan ez zara batere aldatu
convertirse bihurtu, bilakatu; (a medida que iba avanzando el embarazo se iba convirtiendo en una mujer cada vez más bella) haurdunaldiak aurrera egin ahala, emakume gero eta ederragoa bihurtzen ari zen; {(convertir lo blanco en negro: zuria beltz bihurtu; la guerra lo convirtió en el hombre más rico del pueblo: gerrak herriko gizonik aberatsena bilakatu zuen}; (Relig) bihurtu, konbertitu, aldatu; onbihurtu; (convertirse al budismo) budismora aldatu
intercambiar trukatu, aldatu; elkarri egin/eman (dagokion izenaz); (intercambiar regalos) opariak elkarri eman
ponerse (ropa) jantzi, bestitu; (qué ropa te vas a poner esta noche?) zer jantzi behar duzu gaur gauean?; (el sol) sartu; (se puso de rodillas) belauniko jarri zen; (ponerse + adj) (v.'poner'); (¡no te pongas así, hombre!) ez haserretu, mutil!; (ponerse bien) sendatu, osatu, suspertu, nor bere onera etorri; (hasta que no te pongas bien no puedes salir a la calle) sendatu arte ezin duzu kalera irten
sustituir ordezkatu, ordeztu; -en ordez (dagokion aditzaz); (sustituyeron el vino por agua en las comidas) bazkaltzeko, ardoaren ordez ura hartzen hasi ziren
volverse bihurtu, itzuli; jiratu, buelta eman; (se volvió hacia mí) niregana buelta eman zuen; (+adj/n); bihurtu, bilakatu; iz. + egin; izenondoari dagokion aditza; (el agua se volvió vino) ura ardo bihurtu zen; (se volvió loco) erotu egin zen

verbos de causa
causar ekarri, eragin, kausatu; (causar buena/mala impresión) itxura ona/txarra hartu, tankera ona/txarra hartu; (me causó buena impresión) itxura ona hartu nion; (me causó mala impresión) tankera txarra hartu nion
conllevar jasan; (llevar aparejado) eraman, ekarri, berekin izan; (el trabajo de bombero conlleva serios riesgos) suhiltzaile-lanak arrisku handiak ditu berekin
provocar eragin, ad. + -arazi; (mi chiste provocó su risa) nire txisteak barre eragin zion; (su desprecio provocó su llanto) haren zaputzak negar eragin zion; (provocar un incendio) sutea eragin, sutea piztu; (tus palabras han provocado su cólera) zure hitzek haserrearazi egin dute; (enfadar) probokatu, zirikatu, ahaikatu; haserrearazi, berotu, narritatu; (él me ha provocado) berak zirikatu nau; (no me provoques, que me vas a oír) ez ni berotu (haserrearazi), entzun egin beharko didazu eta; (sexualmente) probokatu

verbos relacionados con la cocina
asar erre; (asó dos pollos) bi oilasko erre zituen
calentar berotu
cocinar janaria prestatu / egin; kozinatu; (hoy cocino yo) gaur neuk prestatuko dut bazkari
congelar izoztu, jelatu, leitu, hormatu; (el frío de la noche congeló el agua del estanque) gaueko hotzak urmaeleko ura izoztu zuen; (Fin) blokeatu; (el juez ha ordenado congelar las cuentas del procesado e investigar sus negocios) prozesatuaren kontuak blokeatzea eta haren negozioak ikertzea agindu du epaileak; (Econ) bere horretan utzi, izoztu; (han dicho que van a congelar los sueldos) soldatak bere horretan utziko dituztela esan dute
derretir desegin, urtu; (la nieve) gesaldu; (coloq) eralgi, xahutu, irazi; (derritió todo su dinero en comprar una casa) bere diru guztia etxea erosten eralgi zuen
derretirse desegin, urtu; (la nieve) gesaldu; (la nieve de este año ya se ha derretido) aurtengo elur guztia urtuta dago dagoeneko; (el chocolate se ha derretido por el calor) beroak txokolatea desegin du; (fig, coloq) maitez urtu
evaporarse lurrundu, baporatu; (el agua del puchero se ha evaporado) lapikoko ura lurrundu egin da; (fig) desagertu, ezkutatu; (los diez millones se evaporaron en un día) hamar milioiak egun batean ezkutatu ziren
hervir irakin [PR irakiten]; (el agua hierve a 100 grados) urak 100 gradutan irakiten du; (la madre hierve la leche por las mañanas) amak goizetan esnea irakiten; (ej verduras) egosi; (hay que hervir la verdura durante quince minutos) berdura hamabost minututan egosi behar da
moler eho; (en el molino muelen el trigo) errotan garia ehotzen dute; (convertir en harina) irindu; (fig) jipoitu, egurtu, astindu; (lo molieron a palos por hacer trampa) jipoitu egin zuten iruzur egiteagatik; (…y está molido) …eta leher eginda dago

verbos relacionados con la idea de coger o contener
agarrar heldu, eutsi (-ri), oratu, lotu; (Mikel agarró el toro por los cuernos) Mikelek zezenari adarretatik eutsi dio
aguantar (soportar) jasan; (no puede aguantar a los malos actores) aktore txarrak ezin ditu jasan; (resistir) iraun, (en contextos negs) ezin izan; (todavía puedo aguantar un poco más) oraindik pixka bat gehiago iraun dezaket; (no aguanto más tía, me voy de casa) ezin dinat gehiago neska, etxetik banoan; (v.'irse')
atrapar harrapatu; atzeman, atzitu, heldu; (~on al fugitivo) iheslaria harrapatu zuen; (atrapó al perro del rabo) txakurrari isatsetik heldu zion
capturar harrapatu, atzeman, atzitu
coger hartu, heldu; (ha cogido el teléfono) telefonoa jaso du; (cogió el dinero y se marchó) dirua hartu eta joan egin zen; (te he dicho que no cojas nada a la gente de la calle) kalean jendeak ematen dizuna ez hartzeko esan dizut; (sostener) heldu, eutsi; (enfermedad) harrapatu, bildu; (ha cogido un catarro) burutik beherakoa harrapatu du; (transporte) hartu; harrapatu; (ando tarde, no sé si cogeré el tren) berandu nabil; ez dakit trena harrapatuko ote dudan; (cogeré el autobús de las ocho) zortzietako autobusa hartuko dut
contener edukia izan; eduki, izan; (la botella contiene dos litros) botilak bi litroko edukia du
incluir sartu
recoger jaso; (voy a correos a recoger un paquete) postetxera noa pakete bat jasotzera; (Maite ha recogido la moneda que se le ha caído al suelo) Maitek lurrera erori zaion txanpona jaso du; (ordenar) jaso, batu, bildu; (¡niños, recoged la habitación enseguida!) haurrak, jaso gela segituan!; (primero vamos a recoger la mesa) lehenengo mahaia batuko dugu; (me han dicho que recoja las cosas desparramadas por el suelo) lurrean sakabanatutako gauzak biltzeko esan didate; (ir a buscar a algn) jaso, -en bila joan; (te recogeré a las ocho de la mañana) goizeko zortzietan jasoko zaitut; (acoger) jaso, hartu; (en esta casa recogemos indigentes para una noche) etxe honetan txiroak hartzen ditugu gau baterako; (cosecha) bildu, jaso; (recoger la cosecha) uzta bildu
recuperar berreskuratu; (me robaron el coche y no lo recuperé) kotxea lapurtu zidaten eta ez nuen berreskuratu; (el papel y cartón que echamos a la basura se puede recuperar) zakarrontzira botatzen dugun paper eta kartoi berreskura daiteke; (Enseñ) errekuperatu (Heg); (me quedan dos asignaturas para recuperar) bi ikasgai dauzkat oraindik errekuperatzeko; (vt) (horas perdidas) (galdutako orduak) sartu; (hoy tengo que recuperar una hora de la semana pasada) aurreko astean galdutako ordu bat sartu behar dut gaur
sostener sostengatu, eutsi; (los cimientos sostienen la casa) zimenduek etxeari eusten diote; (mantener) mantendu, mantenua eman; (no gano lo suficiente como para sostener a la familia) familia mantentzeko adina ez dut irabazten; (apoyar) sostengua/laguntza eman, lagundu, babestu; (el PNV seguirá sosteniendo al gobierno) EAJk gobernuari sostengua ematen jarraituko du; (defender) eutsi, mantendu, defendatu; (sostiene sus opiniones con tesón) gogor eusten die bere iritziei; (afirmar) esan, -(e)lakoan egon; (sostiene que los hechos no ocurrieron así) ez zela horrela gertatu dio
sujetar (fijar) finkatu, josi; (agarrar) eutsi (-ri); (Elh) finkatu, josi; kateatu; lotu; (he sujetado el póster con alfileres) posterra orratzez josi dut; () heldu, oratu, eutsi; (sujeta bien los libros que se te van a caer) heldu gogor liburuei erori egingo zaizkizu eta; (sujétate bien, por que sino te vas a caer) heldu ondo, bestela erori egingo zara eta

verbos de obtención
conseguir lortu, erdietsi; iritsi; (tb, obtener) eskuratu; (consiguió superar la depresión) depresioa gainditzea lortu zuen; (al final consiguió el primer premio) azkenean lehenengo saria eskuratu zuen
lograr lortu; eskuratu
obtener lortu, eskuratu, erdietsi, jadetsi; (ha obtenido el premio) saria lortu du; (vt) lortu; erauzi, atera; (de ese yacimiento se obtiene petróleo) hobi horretatik petrolioa ateratzen da

verbos referidos a la comida
almorzar bazkaldu [con obs plurales el v aux los toma como sg]
beber edan; (por la mañana siempre bebe leche) goizean beti esnea edaten du
cenar afaldu [con obs plurales el v aux los toma como sg]; (?) bakaldu
comer jan [con obs plurales el v aux los toma como sg]; (vamos a ~) jatera goaz; (le han sacado una muela y no puede comer) hagina kendu diote eta ezin du jan
desayunar gosaldu
probar (vt) probatu; egiaztatu; (prueba el coche a ver si funciona) probatu autoa ea dabilen; (demostrar) frogatu; (no pudo probar que era inocente) errugabea zela frogatzerik ez zuen izan; (tendrás que probar que es cierto lo que dijiste) esan zenuena egia dela frogatu egin beharko duzu; (un alimento) probatu, dastatu, mustatu, txestatu; (no quiero probar la sopa) ez dut zopa probatu nahi; (frec en en contextos negativos) edan; (desde el año pasado no prueba el alcohol) iaztik ez du alkoholik edaten
tomar hartu; (voy a tomar las vacaciones el mes que viene) oporrak datorren astean hartuko ditut; (ha tomado dinero prestado) maileguz hartu du dirua; (los soldados han tomado el centro de la ciudad) soldaduek hirigunea hartu dute; (ha tomado la decisión de ir en tren) trenez joateko erabakia hartu du; (debes parar para tomar aliento) gelditu egin behar duzu arnasa hartzearren; (ha tomado dos criadas para que trabajen en casa) bi neskame hartu ditu etxean lan egin dezaten; (ella tomó parte en el concurso) hark parte hartu zuen lehiaketan; (en oraciones imperativas) hartu; tori; to (gizonezkoekin soilik); no (emakumezkoekin soilik); (¡toma la carta!) hartu gutuna!; (¡tome su dinero!) tori zure dirua!; (comer, beber) hartu; edan; jan; (voy atomar primero la sopa y luego una chuleta) lehenbizi zopa eta gero txuleta hartuko dut; (voy a tomar vino) ardoa edango dut; (un medio de transporte) hartu; (tomo el tren de las ocho) zortzietako trena hartzen dut; (he tomado a tu padre por un maestro) zure aita irakasletzat hartu dut
tragar irentsi; (tragar la comida) janaria irentsi; (comerse) irentsi, jan; (se ha tragado la cena) afaria irentsi egin du; (fig) irentsi, sinetsi; (se traga cualquier mentira) edozein gezur irensten du

verbos de creación
crear sortu, kreatu, egin; (hemos creado un nuevo producto para detener la calvicie) burusoiltasuna geldiarazteko beste produktu bat asmatu dugu
diseñar diseinatu
establecer (implantar) ezarri, jarri, ipini; (crear) sortu, eratu; (mandar, ej ley) agindu, xedatu, manatu
fundar eraiki, fundatu; (esta ciudad fue fundada por los colonizadores) hiri hau kolonizatzaileek eraiki zuten; (vt) sortu, fundatu; (la coral se fundó en 1929) abesbatza 1929 (!) urtean sortu zen; (vt/v prnl) oinarritu; (¿en qué te fundas para pensar que te miento?) zertan oinarritu zara gezurretan ari naizena pentsatzeko?
inventar asmatu, sortu; (las televisiones han inventado otra manera de atraer espectadores: los 'reality show') ikusleak erakartzeko modu berria sortu dute telebistek: 'reality show' direlakoak; (presentar algo falso como real) asmatu; (se inventó una excusa increíble) aitzakia sinestezina asmatu zuen
producir eragin, sortu, sorrarazi; (el calor me produjo dolor de cabeza) beroak buruko mina eragin zidan; (los factores que produjeron la revolución están muy caros) oso argi daude iraultza sorrarazi zuten faktoreak; (Agr) eman, ekoitzi, ekoiztu, produzitu; (estos perales producen mucho) udareondo hauek asko ematen dute; (cine) ekoitzi, ekoiztu, produzitu; (va a producir nuestra nueva obra) gure lan berria produzituko du; (fabricar) produzitu, ekoitzi, ekoiztu, egin; (producimos sillas) eserlekuak egiten ditugu; (~se) gertatu, jazo, izan; (se han producido desórdenes) istiluak izan dira; (en aquel momento se produjo la explosión) une hartan leherketa gertatu zen

verbos de dar y recibir
aceptar onartu, onetsi; oniritzi
compartir (dividir) banatu, partitu, partekatu; (compartieron el premio para que cada uno disfrutase de su parte) saria partitu zuten nork bere zatia izan zezan; (opinión) iritzi/uste/aburu berekoa izan, iritzi/uste/aburu bera izan; (aunque no siempre compartimos la misma opinión, creo que en esta ocasión tienes razón) beti iritzi berekoak ez garen arren, oraingo honetan arrazoia duzulakoan nago; (otros usos) partekatu; ... bera izan (dagokion aditzarekin); (mi hermano y yo compartimos la misma habitación) anaia eta biok gela bera daukagu; (esos dos pueblos comparten un legado histórico) bi herri horiek ondare historikoa partekatzen dute; (compartir un piso) etxebizitza berean bizi izan
dar eman [I ema - i(eza) - (NORI)da/--/io/gu/--/ie (NORK)--/zu/--/--/zue/--]; (dame el pan) emaidazu ogia; (dámelos) emaizkidazu; (dáselo al padre) emaiozu aitari; (dáselos ahora a él) emaizkiozu orain
devolver itzuli, bihurtu; bueltatu, atzera eman; (~ un libro) liburua itzuli; (vomitar) bota, oka/botaka egin; (un niño que va sentado en la parte trasera del autobús ha comenzado a ~) autobusaren atzealdean eserita dagoen mutiko bat botaka hasi da
entregar eman, eskuratu, libratu
facilitar (simplificar) erraztu, samurtu; (la informática facilita el tratamiento de datos) informatikak datuak tratatzea errazten du; (vt, proporcionar) eman; (mi padre me facilitó dos entradas para el rugby) errugbia ikusteko bi sarrera eman zizkidan aitak
ofrecer eskaini; (me ofreció un vaso de vino, pero le dije que no) baso bat ardo eskaini zidan, baina uko egin nion; (le han ofrecido un trabajo en el extranjero) lana eskaini diote atzerrian; (se ofreció para hacer de guía) gidari izateko eskaini zuen bere burua; (precio) eskaini; -en truke eman; (¿cuánto me ofreces por el aparato de música?) zenbat emango didazu musika-aparatuaren truke?; (vt) eskaini, egin; (le ofrecieron una cena de despedida) agur-afaria egin zioten; (vt: oportunidad) eskaini, eman; (aquella relación me ofreció la oportunidad de aprender alemán) harreman hark alemana ikasteko aukera eman zidan; (esta nueva técnica ofrece la posibilidad de producir más piezas por minuto) teknika berri honek minutuko pieza gehiago egiteko aukera ematen du; (vt, fig) izan; agertu; (la sala ofrecía un aspecto interesante) aretoak itxura interesgarria zuen; () izan; (la propuesta ofrece pocas posibilidades) proposamenak aukera gutxi ditu; (proponer) agindu, hitzeman; (me ha ofrecido llevarme a Italia) Italiara eramango nauela agindu dit
pedir prestado (uzteko) eskatu; (le he pedido prestado el disfraz de carnavales) inauterietako mozorroa eskatu diot
prestar (dar en préstamo) mailegatu, maileguz eman; (dejar) utzi; (ese actor le ha prestado la voz al protagonista) aktore horrek ahotsa utzi dio protagonistari; (José me ha prestado su coche) Josek bere automobila utzi dit; (v-pr: les ha prestado ayuda aérea) …aireko laguntza eskaini die
proporcionar eman; hornitu, zuzkitu; (nos ha proporcionado dinero) dirua eman digu; (nos proporcionó comida) janariz hornitu gintuen; (fig) eman, sortu, eragin; (el que te haya tocado la lotería nos ha proporcionado una gran alegría) poz handia hartu dugu loteria tokatu zaizula jakinda; (v-pr: según los útimos datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo) Lan Ministerioak emandako azken datuen arabera
recibir hartu, jaso; (he recibido tu carta) hartu dut zure eskutitza; (a invitado) hartu, harrera egin; (consejos) onartu, jaso
suministrar hornitu; (suministró comida al ejército) armada elikagaiez hornitzen zuen
quitar kendu (gen); [Elh] kendu, edeki, idoki; (he quitado la silla de ahí porque molestaba) aulkia hortik kendu dut enbarazu egiten zuelako; (quitar el tapón a la botella) botilari tapoia kendu; (esa noticia me ha quitado las ganas de comer) albiste horrek gosea kendu dit; (no puedo quitarle de la cabeza esa idea) ezin diot ideia hori burutik kendu; (ese problema no me quita el sueño) arazo horrek ez dit loa kentzen; (robar) kendu, lapurtu, ostu, ebatsi; (me han quitado las gafas cuando estaba fuera) kanpoan nengoen bitartean betaurrekoak kendu dizkidate; (manchas) kendu, garbitu; (esa mancha es difícil de quitar) orban hori garbitzen zaila da; (la vida) kendu [bizia], hil; (¿quién le quitó la vida?) zeinek hil zuen?; (prohibir) kendu, galarazi, debekatu; (cuando tuve el ataque al corazón me quitaron el alcohol) bihotzekoa izan nuenean alkohola debekatu zidaten; (vt) libratu, salbuetsi; (me han quitado de hacer las limpiezas en casa) etxeko garbiketa egitetik libratu naute; (v.'hechizo')
retirar kendu, baztertu; (retira esos libros de ahí) ken itzazu liburu horiek hortik; (de una cuenta) atera; (~ dinero de una cuenta) kontutik dirua atera; (pasaporte, carné) kendu; (le han retirado el carné de conducir) gidatzeko baimena kendu diote; (el saludo) ukatu; (desde aquella discusión me ha retirado el saludo) eztabaidaz geroztik agurra ukatzen dit; (palabras) zuzendu; (tuve que retirar lo dicho para que no se enfadara) esandakoa zuzendu behar izan nuen haserretu ez zedin
robar lapurtu, ostu, ebatsi; lapurreta egin; (me han robado el coche) automobila lapurtu didate; (han robado un banco) bankuan lapurreta egin dute; (un coche robado) kotxe lapur bat

verbos de deseo
desear desiratu, irrikatu; nahi / gura / desio / desira izan; opa izan !; (no le deseo mal a nadie) ez diot inori gaitzik opa; (estoy deseando volver a verte) zu berriz ikusteko irrikan nago; (deseo que te marches) zu joatea nahi dut
preferir nahiago izan, hobetsi; (prefiero el té al chocolate) tea txokolatea baino nahiago dut; (prefiere leer a/que dormir) irakurtzea nahiago du lo egitea baino
querer (desear) nahi izan, gura izan; (quiero el libro) liburua nahi dut; (amar) maite izan, maitatu; (te quiero) maite zaitut; (ser conveniente) behar izan, eskatu; (quiero ir / hacer) joan / egin nahi dut; (yo he querido ir) nik joan nahi izan dut; (quiero que Mikel lo vea) Mikelek ikustea nahi dut; (no quiero que vayas al partido) ez dut zu partidura joaterik nahi; (te quiero mucho) oso maite zaitut; (no ha querido ir a casa) ez du etxera joan nahi izan [el v princ y comp forman una unidad]; (¿quieres ir al cine?) zinera joan nahi al duzu?; (quiero terminar los estudios este mismo año) ikasketak urte honetan bertan amaitu nahi ditut; (quiere que vayamos con él) berarekin joatea nahi du; (quieren pan) ogia gure dute; (quiero que los niños estén aquí) haurrak hementxe egon nahi ditut

destrezas en una clase
anotar oharrak hartu / idatzi; (~ en cuenta) kontuan idatzi
aprender ikasi
copiar kopiatu; (le han pillado copiando en el examen) azterketan kopiatzen harrapatu dute; (vt) kopiatu; (este dibujo lo he copiado de un cuadro) marrazki hau koadro batetik kopiatu dut; (vt) kopiatu; idatzi; (no veo bien y no puedo copiar lo que pone en la pizarra) ez dut ondo ikusten eta ezin dut arbelean dagoena kopiatu; (vt) kopiatu; (no era un pintor original sino que copiaba a otros) ez zen margolari originala, besteei kopiatzen zien
corregir zuzendu, arteztu; (me llevó toda la tarde corregir los exámenes de mis alumnos) arratsalde osoa eman zidan ikasleen azterketak zuzentzeak; (revisar) zuzendu, arteztu, orraztu; (no he terminado de corregir mi trabajo y no está como para presentarlo) ez dut lana orrazten amaitu eta ez dago aurkezteko moduan; (vt) zuzendu; (las gafas corrigen la miopía) betaurrekoek miopia zuzentzen dute; (vt) zuzendu; (la profesora me corrige cuando hago algo mal) zerbait gaizki egiten dudanean, irakasleak zuzendu egiten dit; (v pron) zuzendu, zentzatu, zintzotu
enseñar (instruir) irakatsi, erakutsi; (mostrar) erakutsi; (enseñaba física en la escuela) fisika irakasten zuen eskolan; (¡ya te enseñaré cómo se hace eso!) nik erakutsiko dizut hori nola egiten den!; (le enseñaron el camino a Bilbao) Bilboko bidea erakutsi zioten; (nos enseñó su oficina) bere bulegoa erakutsi zigun; (educar) hezi
entrenar entrenatu
equivocarse erratu; (Elhuyar) huts egin, erratu, okertu, oker egon; (pensé que era lo mejor y me equivoqué) onena zela uste nuen eta oker nengoen; (~ de) nahasi, nahastu; deskuidatu (Heg); tronpatu (Ipar); (en el hotel nos equivocamos de habitación) hotelean gelaz nahastu ginen
escribir idatzi; izkiriatu
estudiar ikasi, estudiatu; (estudia física porque mañana tiene el examen) fisika ikasten du, bihar azterketa duelako; (estudia mucho, pero no sé si aprende algo) gogotik estudiatzen du, baina ez dakit ikasten duen; (estudia en la ikastola del pueblo) herriko ikastolan ari da ikasten
fallar (vi) huts egin, kale egin, poto egin; porrot egin; (han fallado los frenos) balaztek huts egin dute; (Der) erabaki, epaitu, epaitza eman
firmar sinatu
leer irakurri; (he leído los libros) (nik) liburuak irakurri ditut; (leí los libros) (nik) liburuak irakurri nituen
pintar (cubrir con color) pintatu, margotu; (tenemos que pintar la pared del salón) egongelako pareta pintatu behar dugu; (vt: representar algo en un superficie) pintatu, margotu; (está pintando un paisaje) paisaia bat pintatzen ari da; (vt) azaldu, deskribatu; (Galdós pintó la sociedad española de mediados del siglo XIX) Galdos-ek XIX. mendearen erdialdeko Espainiako gizartea deskribatu zuen; (vt: en contextos negs o interrs, importar) zer esana izan, zer egina izan, pisua/eragina izan; (¿qué pinto yo en este asunto?) egitekorik ba al dut arazo honetan?; (él no pinta nada en nuestra discusión) gure eztabaidan hark ez du zer esanik; (no sé si pintamos o no pintamos a la hora de tomar la decisión) erabakia hartzeko unean, ez dakit pisurik dugun ala ez
rellenar berriz bete; (voy a rellenar la botella con agua porque se ha vaciado) botila urez beteko dut, hustu egin baita; (impreso, algo con algo) bete; (rellenar un impreso) inprimaki bat bete; (rellenar un colchón con lana) koltxoi bat artilez bete; (rellenar el pavo con castañas) indioilarra gaztainaz bete
revisar berrikusi; (he pedido al profesor que revise mi examen) irakasleari nire azterketa berrikus dezala eskatu diot; () berraztertu, berriz aztertu; (revisó las cuentas por si había algún fallo) kontuak berraztertu zituen okerrik ote zegoen ikusteko; (un texto) orraztu
significar esan nahi izan, adierazi; (¿qué significa esa palabra?) zer esan nahi du hitz horrek; (vt) izan; (600 euros significan mucho para él) 600 euro asko dira berarentzat; (eso significará la ruina de nuestra asociación) hori gure elkartearen porrota izango da

verbos de detención
atascarse trabatu; (se ha atascado la llave en la cerradura) giltza sarrailan trabatu da; (v.tb.'atascar')
bloquear blokeatu; (la primera válvula bloquea el cilindro) lehen balbulak zilindroa blokeatu egiten du; (bloquear una cuenta corriente) kontu korrontea blokeatu
detener (parar) gelditu, geldiarazi, baratu; (menos mal que alguien detuvo el tren, porque si no habría pillado a aquel muchacho) eskerrak norbaitek trena geldiarazi zuen, bestela mutikoa harrapatuko zuen eta; (arrestar) atxilotu, atzeman; (la policía detuvo a dos mujeres) poliziak bi emakumezko atxilotu zituen; (v tb prensa, ataques) (erasoak) geratu
detenerse gelditu, baratu; (el autobús se detiene delante de aquel banco) autobusa banketxe horren aurrean gelditzen da; (entretenerse) luzatu; (me detuve mucho recogiendo la casa y perdí el autobús) asko luzatu nintzen etxea jasotzen eta autobusa galdu nuen; (v-pr tb, ataques) geratu
evitar (impedir) saihestu, itzuri, ekidin; (zerbait gertatzea) eragotzi, (zerbait ez gertatzea) lortu; (frenando el automóvil ha evitado el peligro) automobila balaztatuz arriskua saihestu du; (con el muro se ha evitado la inundación) hormarekin uholdeari itzuri zaio; (vt, rehuir a algn) ihes egin, alde egin; (Amaia me evita porque no quiere hablarme) Amaiak ihes egiten dit nirekin hitz egin nahi ez duelako; (vt, rehuir hacer algo) saihestu, itzuri, ekidin; (voy en autobús para evitar los atascos) autobusez joaten naiz auto-ilarak saihesteko; (!?) nabarmen, argi(ro)
impedir galarazi, eragotzi; ez utzi; (la herida le impedía caminar) zauriak ibiltzea galarazten zion; (¿qué te impide decir la verdad?) zerk eragozten dizu egia esatea?; (la policía impidió que avanzaran los manifestantes) poliziak manifestariek aurrera egitea eragotzi zuen; (v.'precario')
limitar mugatu; (Guipúzcoa limita al norte con el mar Cantábrico) Bizkaiko itsasoak mugatzen du Gipuzkoa iparraldetik
parar gelditu; (vi: detenerse) gelditu, geratu, pausatu; (el autobús no para aquí) autobusa ez da hemen gelditzen; (si te paras tantas veces no llegaremos nunca) horrenbestetan geratzen bazara ez gara inoiz iritsiko; (vt) gelditu, geratu, geldiarazi, gerarazi, pausarazi; (el maquinista paró el tren) makinariak trena gerarazi zuen; (el portero paró el balón) atezainak baloia gelditu egin zuen; (vi: la lluvia, nieve) atertu; (ha parado de llover) euria atertu du; (parar de) -tik gelditu; -i utzi; (no paró de trabajar en toda la tarde) ez zen arratsalde osoan lanetik gelditu; (para de decir tonterías que me voy a enfadar) utzi txorakeriak esateari, haserretu egingo naiz eta
quedarse gelditu, geratu; (no tenía la llave y se quedó en la calle) giltzarik ez zuen eta kanpoan gelditu zen; (quédate conmigo esta noche) geldi zaitez gaur nire ondoan; (se ha quedado solo en casa) etxean bakarrik gelditu da; (nos hemos quedado sin pan) ogirik gabe gelditu gara; (apropiarse) (nork beretzat) hartu; (me quedo esta camisa: alkandora hau hartuko dut; (se quedó con el monedero de su hermana) bere ahizparen diru-zorroa hartu zuen
restringir murriztu, mugatu; (restringir el consumo de agua) uraren erabilpena murriztu

verbos de difusión
difundir hedatu, zabaldu (tb noticia)
divulgarse (conocimientos) dibulgatu, jendarteratu; (noticia, rumor) zabaldu, hedatu
expandirse hedatu; zabaldu; (los árabes se expandieron por el norte de África) arabiarrak Afrikako iparraldean hedatu ziren; (la enfermedad se ha expandido rápidamente) gaixotasuna azkar zabaldu da; (gases) hedatu
propagarse ugaldu, ugaritu; (las ortigas se propagan con facilidad) asunak erraz ugaltzen dira; () barreiatu, zabaldu, hedatu; (las enfermedades se propagan rápidamente en tiempo de guerra) gaixotasunak azkar barreiatzen dira gerra-garaian; (hay que propagar nuestras ideas) gure ideiak barreiatu egin behar dira; (Fís) hedatu; (las ondas de radio se propagan en el vacío) irrati-uhinak hutsean hedatzen dira
transmitir transmititu, igorri, bidali; helarazi; (nos ha transmitido un mensaje) mezua bidali digu; (radio, etc) transmititu, eman; (dejaron de transmitir durante unos minutos) minutu batzuetan transmititzeari utzi egin zioten; (han transmitido un partido de fútbol) futbol-partidu bat eman dute; (información) adierazi, jakinarazi; (-en berri) eman; (le han transmitido la noticia por fax) berria faxez jakinarazi diote; (Der: bienes) transmititu, eskualdatu, besterendu; (Med) kutsatu; (le ha transmitido el SIDA) HIESa kutsatu dio

verbos de desarrollo personal
crecer (persona) hazi, handitu, koskortu; (río, marea) handitu, goratu; (planta) handitu, hazi
establecerse (implantarse) ezarri; (después de la guerra se estableció un régimen militar) gerra ondoren erregimen militarra ezarri zen; (ir a vivir) kokatu, bizitzen jarri, bizitzera joan; (se estableció en Bilbao y empezó a trabajar en la tienda) Bilbora joan zen bizitzera eta dendan lanean hasi zen; (gran número de colonos se establecieron en Patagonia) kolono asko Patagonian kokatu ziren
morir hil [V nor]; (se ha muerto de pena) penaz hil da; (se muere) horrenak egin du; (ha muerto un camionero de 46 años en un accidente) berrogei ta sei urteko garraiolari bat hil da istripu batean
nacer jaio; sortu
respirar arnastu; (respirar oxígeno) oxigenoa arnastu; (vi) arnasa hartu, arnastu, hats hartu; (parece que está vivo, aún respira) bizirik dagoela dirudi, arnasa hartzen ari da oraindik; (fig) arnasa hartu, atseden hartu, hats hartu; (el jefe no me deja ni respirar) nagusiak ez dit arnasa hartzen ere lagatzen
sobrevivir bizirik irten, bizirik atera; bizirik iraun ('durar vivo'), biziraun; (consiguió ~ durante tres años en una isla desierta) hiru urtez uharte bakarti batean bizirik irautea lortu zuen; (sobrevivió a todos sus hermanos) senideak baino luzeago bizi izan zen

verbos de engaño
engañar engainatu, iruzur egin (nor-nori?); (a pareja) engainatu; (le denunció porque la engañaba) salatu egin zuen, iruzur egiten ziolako; (¡dime la verdad, no me engañes!) esan egia, ez engainatu!
estafar maula egin; (lo han condenado por estafar a los clientes) bezeroei maula egiteagatik kondenatu dute
fingir itxura(k) egin, plantak egin
mentir gezurra esan

verbos de existencia y surgimiento
aparecer azaldu, agertu
celebrarse burutu, egin; (la reunión se celebrará el martes) bilera asteartean egingo da; (v.tb.'parlamento')
desaparecer desagertu, galdu; (desaparecieron muchas personas como consecuencia del terremoto) lurrikararen ondorioz jende asko desagertu zen; (hoy en día han desaparecido muchos oficios) lanbide asko galdu dira gaur egun; () desagertu, ezkutatu, ostendu, aienatu; (dicho eso desapareció) hori esanda aienatu egin zen
encontrarse (~ con algn) topo egin, topatu; (juntarse) elkartu, bildu; (estar, tb de salud) egon
existir (ser) egon, izan; existitu; (el ateo dice que Dios no existe) ateoak Jainkorik ez dagoela dio; (¿qué no te hace caso?, pues compórtate como si no existiese) jaramonik ez dizula egiten?, ez balego bezala joka ezazu bada; (los fantasmas no existen, y tú lo sabes) mamuak ez dira existitzen, eta zeuk badakizu; (tener vida) bizi izan; (mis abuelos ya no existen) nire aitona-amonak ez dira bizi; (haber) egon, izan; (en la Diputación de Guipúzcoa existe un ejemplar de la Biblia de Leizarraga) Gipuzkoako Diputazioan Leizarragaren bibliaren ale bat dago
faltar falta izan; (le faltan las balas para el fusil) fusilerako balak falta ditu; (no estar, no haber) falta izan, ez egon; (faltan dos páginas en este atlas) atlas honetan bi orrialde falta dira; (me faltaban 50 eruros de la cartera) 50 euro falta zitzaidan diru-zorrotik; (vi: haber poco) falta izan, eskas izan, gutxi izan; (le falta sal) gatz gutxi du; (vi: no acudir) huts egin, ez joan / etorri / agertu, ez egon; (suele faltar mucho a clase) askotan ez da eskolara joaten; (no faltes a la reunión) ez zaitez bilerara etorri gabe gera; (estar ausente) falta izan, ez egon; (falta de su casa desde el domingo) igandeaz geroztik etxetik falta da; (vi: fallar) huts egin; gaizki egin [zerbait]; (si he faltado en algo, ha sido sin querer) zerbaitetan huts egin badut, ez da nahita izan; (vi: incumplir) ez bete; (faltó a su promesa) agindutakoa ez zuen bete; (faltó a su palabra) hitza ez zuen bete; (vi: quedar) falta izan, geratu; (falta mucho?) asko geratzen al da?; (no respetar) irain egin, iraindu; (yo no le falté a pesar del cabreo que tenía) haserretuta egon arren, nik ez nion irainik egin
ocurrir gertatu, jazo, agitu; (¿qué ocurre?) zer gertatzen da?; (v pron) bururatu, otu; (se le ocurrió una gran idea) oso ideia ona bururatu zitzaion
quedar gelditu, geratu; (creo que ha quedado claro) garbi geratu dela uste dut; (quedó huérfano a los tres años) hiru urte zituela gelditu zen umezurtz; (queda dicho) esanda geratu da; (haber todavía) gelditu, geratu; (oraindik) egon, (oraindik) izan; (después de pagar la factura han quedado tres mil francos) faktura ordaindu ondoren hiru mila libera geratu dira; (no queda nada, se lo han comido todo) ez da ezer gelditzen, dena jan dute; (¿queda algo de pan?) ogirik bada oraindik?; (citarse) gelditu [coll], -t(z)ekotan gelditu/geratu; elkartzekoa izan; lotu; (quedamos a las diez en el bar) tabernan hamarretan elkartzekotan geratu ginen; (hoy he quedado con Idoia) gaur Idoiarekin elkartzekoa naiz; (¿a qué hora has quedado con él?) zer ordutan lotu zara berarekin?
sobrar soberatu; sobera/gehiegi/larregi izan, sobera/gehiegi/larregi egon, behar baino gehiago izan/egon; (te sobra carga y no vas a poder montar en el avión) zama sobera duzu eta ezin izango duzu hegazkina hartu; (sobraba gente y han tenido que remodelar la empresa) behar baino jende gehiago zegoen eta enpresa birmoldatu behar izan dute; () soberatu, sobratu, (sobera) geratu, enparau; (¿cuánto dinero te ha sobrado?) zenbat diru geratu zaizu?
surgir (aparecer) agertu; () irten, atera, sortu; (de entre esas rocas surge agua) harri horien artetik ura irteten da; (alzarse) altxatu; agertu, azaldu; (la torre surge en medio del bosque) dorrea basoaren erdian altxatzen da; (la isla surge de un extremo del cabo) lurmuturraren ertz batetik agertzen da irla; () azaldu, sortu, agertu; (nuestro movimiento surgió espontáneamente) gure mugimendua berez agertu zen; (hacer re~, reactivar) piztu

verbos de explicación
definir definitu; (~ el significado de una palabra) hitz baten esanahia definitu; (vt) zehaztu; mugatu, xedatu; finkatu; (primero vamos a definir los pasos a seguir) lehenik eta behin jarraitu beharreko urratsak zehaztu behar ditugu
demostrar (probar; teorema) frogatu; (intentó demostrar la existencia de Dios) Jainkoaren existentzia frogatzen saiatu zen; () frogatu, egiaztatu, ziurtatu, baieztatu; adierazi, erakutsi; (¿cómo vas a demostrar que no estuviste alli?) nola egiaztatuko duzu ez zinela han izan?; (eso demuestra claramente que no confías en mí) horrek argi adierazten du ez duzula nigan sinesten; () erakutsi, agertu; (demostró sus habilidades con el balón) baloiarekin zein trebe den erakutsi zuen
describir deskribatu
explicar azaldu; argitu, esplikatu; (nos ha explicado muy bien cómo debemos resolver el problema) oso ongi argitu digu problema nola ebatzi behar dugun; (explicó por qué había llegado tarde) berandu zergatik etorri zen azaldu zuen; (déjate de cuentos y explica lo que pasa) kontuak alde batera utzi eta azaldu zer gertatzen den; (vt: impartir) eman; (explica matemáticas en la ikastola) matematika ematen du ikastolan

verbos que indican que un objeto experimenta algo
arder erre, sutan egon; (la casa estaba ardiendo) etxea sutan zegoen; (comida) irakiten egon, bero-bero egon, gal-gal egon; (la sopa está ardiendo: zopa irakiten dago
brillar distira egin, distiratu, dirdira egin, dirdiratu, dirdaitu; (hay una estrella que brilla mucho al amanecer) egunsentian dirdira handia egiten duen izar bat dago; (el suelo del baño brillaba) bainugelako zoruak distira egiten zuen; (vi) nabarmendu, gailendu; (el talento de ese actor brilla en cada representación) aktore horren talentua emanaldi bakoitzean nabarmentzen da
flotar igeri (egon), urgaineratu

verbos que implican un golpe o violencia
aplastar zapaldu, zanpatu (tb rebelión)
asaltar lapurreta egin; (dos individuos asaltaron la sucursal de la esquina) bi lagunek izkinako sukurtsalean lapurreta egin zuten; () eraso, oldartu; (el pelotón asaltó el cuartel enemigo) pelotoiak etsaien kuartelari eraso zion; () gainera etorri / erori; (me asaltó en el bar para pedirme mil duros) tabernan gainera etorri eta mila ogerleko eskatu zizkidan
atacar (asaltar) eraso, oldartu, etsesi; eraso egin; (nos atacaron de noche) gauez eraso ziguten
bombardear bonbardatu; (en el laboratorio bombardearon un átomo de uranio con un neutrón) laborategian uranio-atomo bat neutroi batez bonbardatu zuten; (los aviones alemanes bombardearon Guernica) hegazkin alemanek Gernika bonbardatu zuten; (fig) josi, eraso; (en la conferencia los oyentes me bombardearon a preguntas) hitzaldian entzuleek galderaz josi ninduten
chocar talka egin, danba egin, topo/tope egin, tupust egin, toke egin; (dos ciclistas chocaron) bi txirrindularik talka egin dute; (vi fig) bata bestearen aurka egon, elkarren aurka egon; bata bestearekin ondo ez moldatu, elkarrekin ondo ez moldatu; eztabaidatu; haserretu; (cuando hablamos de política siempre chocamos) politikaz hitz egiten dugunean beti bata bestearen aurka egoten gara; (vi fig) harritu; atentzioa eman; (me chocó que no vinieras) harritu egin nau zu ez etortzeak; (vi/vt) bostekoa eman/ekarri, eskua eman/ekarri; (choca esos cinco!) ekarzu bosteko hori!
dañar min eman, mindu; atsekabetu; (sus palabras le dañaron mucho) haren hitzek oso mindu zuten; () galdu, mindu, galarazi, hondatu, kalte egin; alferrik galdu; (la helada dañó la cosecha) izozteak uztari kalte egin zion
disparar tiro egin, tiratu, desarratu, tirokatu, su egin; (le disparó al corazón) bihotzean tiro egin zion
estallar lehertu, eztanda egin; (el depósito de gas estalló a la mañana) gas-deposituak goizean egin zuen eztanda; (guerra, incendio) piztu, hasi; (en 1936 estalló la guerra) 1936an gerra hasi zen
explotar (vt) ustiatu, esplotatu; (en la provincia se explotan cinco minas de hierro) probintzian bost burdin meatze ustiatzen dira; (vt) esplotatu; (explota a sus empleados y luego les da un premio) enplegatuak esplotatu egiten ditu eta gero saria ematen die; (los explotados) ustiatuak
golpear jo, jipuitu, zafratu; (una mujer golpeada, v-pr) emakume jipoituta
herir zauritu, sakitu, kolpatu; (lo hirieron con una navaja) labanaz zauritu zuten; (vt: causar pesar) min eman, mindu, zauritu; iraindu; (algunas imágenes pueden herir la sensibilidad del espectador) irudi batzuek ikuslearen sentikortasunari min eman diezaiokete; (no le hieras sin motivo) ez ezazu iraindu arazorik gabe
pegar (con cola) itsatsi, erantsi, lekedatu; (unir, coser) itsasi, erantsi, atxiki; josi; (contagiar) kutsatu, erantsi; (me has pegado las ganas de reír) barre egiteko gogoa kutsatu didazu; (zurrar) jo, astindu; (golpear) eman, jo; (no me han pegado nunca) ez naute sekula jo; (quedar bien, armonizar) eman, etorri

verbos de gusto
complacer (satisfacer) atseginez/adeitasunez (dagokion aditzaz); atsegin eman, gogoko ukan, laket izan, laketu; (nos complace comunicarle que a la menor brevedad posible realizaremos el pago) atseginez jakinarazten dizugu lehenbailehen ordainduko dizugula; (vt: agradar) -i gustua egin, -en gustua egin, atsegin egin, atsegin eman; (me gustaría complacerte, pero no puedo darte lo que me pides) gustua egin nahi nizuke, baina ezin dizut eskatzen didazuna eman
gustar gustatu; (me gusta(n)...) ...gustatzen zai(zki)t, atsegin izan, gogoko izan; (me gusta mucho andar por el monte) mendian ibiltzea oso gogokoa dut; (me gustan más estos pantalones) galtza hauek gehiago gustatzen zaizkit; (no me gusta el vino) ez zait ardoa gustatzen
importar (vi) axola izan, ardura izan, joan; (si no te importa, corrige el ejercicio) axola ez bazaizu, ariketa zuzendu; (esas cuestiones no me importan) kontu horiek ez dihoazkit niri; (no importa, tranquila) ez dio ardurarik, lasai; (vt) inportatu; (muchas papeleras importan la pasta de papel) paper-fabrika askok paper-orea inportatu egiten dute; (el caviar se importa de Rusia) kabiarra Errusiatik inportatzen da; (no me importa dejarte el dinero, si me lo devuelves antes de fin de mes) ez zait inporta zuri dirua uztea, baldin eta hilabete bukaera baino lehen itzultzen badidazu
interesar interesatu; interesa izan; (-entzat) interesgarri izan; (es un tema que interesa a todos) guztioi interesatzen zaigun gaia da; (ese empleado nos interesa mucho para la empresa) enplegatu hori enpresarentzat oso interesgarria da
satisfacer (sed, curiosidad...) ase; (satisfacer la sed) egarria ase; (satisfacer la curiosidad) jakin-mina ase; (deseos) ase, asebete, bete; (yo puedo satisfacer todos tus deseos) zure nahi guztiak bete ditzaket; (vt) ase, asebete, bete, gogobete, pozik utzi, poztu [norbait]; (no me ha satisfecho la forma en que ha tratado el tema) gaia tratatzeko erabili duen moduak ez nau bete; (la decisión del jurado no satisfizo a nadie) epaimahaiaren erabakiak ez zuen inor pozik utzi; (me satisface saber que os habéis reconciliado) adiskidetu zaretela jakiteak poztu egiten nau; (condiciones) bete; (esa obra no satisface las condiciones del concurso) lan horrek ez ditu lehiaketaren baldintzak betetzen; (deudas) kitatu

verbos que implican la idea de hacer, organizar o esforzarse
actuar (comportarse) ari izan, aritu, jokatu; (?) -ena egin, -lana egin; (a menudo en el teatro) antzeztu, jokatu; (en general) parte hartu, lan egin; (tb, vi) aritu
celebrar ospatu; jai egin, festa egin; (como mañana es mi cumpleaños vamos a celebrarlo) bihar nire urtebetetzea denez, festa egiteko asmoa dugu; () goraipatu, handietsi, goratu, goretsi, laudatu, aupatu, ohoratu; (su trabajo en esa obra de teatro ha sido muy celebrado) antzezlan horretan egin duen lana oso goraipatua izan da; (alegrarse por) poztu; (celebro que hayas venido a verme) pozten naiz ni ikustera etorri zarelako; (Rel) (meza) eman; (en esta iglesia sólo celebran los domingos) eliza horretan igandetan besterik ez dute mezarik ematen; (celebrar misa) meza eman
construir eraiki; jaso, egin
cumplir konplitu; (he cumplido con mis amigos) lagunekin konplitu dut; (promesa, etc) konplitu, bete; (espero que cumplas lo que me prometiste) agindutakoa betetzea espero dut; (años) konplitu, bete, egin; (hoy cumple veinte años) hogei urte betetzen ditu gaur; (~se: plazo) konplitu, bete, amaitu, bukatu; (debes apuntarte antes de que se cumpla el plazo) epea bete aurretik eman behar duzu izena
desarrollar (tema, fórmula, Mat, Quím) garatu; (desenrrollar) hedatu, zabaldu
ejecutar bete, burutu, egin; (matar) hil
esforzarse lehiatu, saiatu, ahaleginak egin, ahalegindu; (se esfuerza mucho estudiando, pero no aprueba) asko saiatzen da ikasten, baina ez du gainditzen
fabricar fabrikatu, egin; (ahí fabrican paraguas) hor aterkiak egiten dituzte; (fabricaban piezas de repuesto) ordezko piezak fabrikatzen zituzten; (construir) eraiki, egin
hacer egin; (haces) egiten duzu; (hacer saber) adierazi; (hace sol) eguzkia dago
intentar (esforzarse) saiatu, ahalegindu; (pretender) nahi izan; (intentó entrar pero no lo consiguió) sartzen ahalegindu zen, baina ezin
llevar a cabo burutu, egin, zertu, mamitu, gauzatu; (al fin conseguimos llevar a cabo el proyecto) azkenean lortu genuen proiektua burutzea
mejorar (vt) hobetu, ondu; aurreratu; (ha mejorado la forma de tocar el piano) pianoa jotzeko era asko ondu du; (Dep) ondu; (~ el récord) marka ondu; (vi/vt, de enfermedad) onera/hobera egin, hobetu; suspertu; (las medicinas lo han mejorado mucho) sendagaiek asko suspertu dute; (en el hospital ha mejorado) ospitalean onera egin du; (el tiempo) hobera egin, hobetu; (mañana va a mejorar el tiempo) bihar eguraldiak hobera egingo du
organizar antolatu, prestatu, eratu, atondu, organizatu; arautu; (organizar el viaje de fin de estudios) ikasketa-bukaerako bidaia antolatu
planear plana egin; -t(z)eko asmoa izan, -t(z)eko asmotan ibili; prestatu, antolatu; (planea hacer un viaje) bidaia bat egiteko asmoa du; (planeó el robo con detenimiento) lapurreta kontu handiz prestatu zuen; (¿quién planeó aquello?) nork antolatu zuen hura?
preparar prestatu, gertatu, antolatu; (~, disponer) gaitu; (tb, cena) atondu
realizar egin; burutu, obratu, gauzatu, mamitu, egikaritu; (has realizado un buen trabajo) lan bikaina egin duzu; (he conseguido realizar mi sueño) nire ametsa gauzatu ahal izan dut; (me gustaría realizar un viaje) bidaia bat egin nahi nuke; (el plan no se ha realizado de la forma adecuada) plangintza ez da behar bezala gauzatu; (?) dirutu, diru bihurtu; (TV) errealizatu; (cine) egin, zuzendu; (para realizar una película se necesita mucho dinero) film bat zuzentzeko diru asko behar da

verbos de huida
escapar ihes egin, hanka egin, alde egin, itzuri
esconderse ezkutatu, gorde
huir ihes egin; hanka/alde/ospa egin; (los soldados huyeron antes de que llegasen los aviones) hegazkinak heldu baino lehen soldaduek ihes egin zuten; (en cuanto ve que me acerco me huye) hurbiltzen ari naizela ikusi orduko hanka egiten dit
retirarse (jubilarse) erretiratu, erretiroa hartu, erretretatu, erretreta hartu; (está deseando retirarse pero todavía le quedan cinco años) erretiroa hartzeko irrikaz dago baina bost urte falta ditu oraindik; (de una actividad) utzi; (se ha retirado de la carrera a falta de dos kilómetros para la meta) helmugarako bi kilometro falta zirela lasterketa utzi egin du; (ha decidido retirarse de la competición durante varios meses) hilabete batzuetan lehiaketa uztea erabaki du; (irse) alde egin, joan; (después de cenar se retiró a su habitación) afaldu ondoren bere gelara joan zen; (apartarse) baztertu, urrundu, bakartu, erretiratu; (se retiró al monte y pasó toda la noche orando) mendira baztertu zen eta otoitzean igaro zuen gau osoa; (irse a dormir) oheratu, lotaratu, ohera joan, lotara joan; (¿a qué hora te retiraste ayer?) zer ordutan oheratu zinen atzo?; (irse a casa) etxeratu, etxera batu/bildu, erretiratu; (hoy saldré a cenar pero intentaré retirarme temprano porque mañana tengo que trabajar) afaltzera aterako naiz gaur baina goiz etxeratzen saiatuko naiz bihar lanera joan behar dut eta; (quitarse de un sitio) kendu, baztertu; (retírate de ahí que no me dejas ver) ken zaitez hortik ez didazu ikusten uzten eta

verbos usados en el lenguaje judicial
acusar salatu, akusatu; (v-pr) egotzi (dicc: imputar, culpar); (no me acuses de lo que yo no he hecho) ez leporatu niri neuk egin ez dudan gauzarik; (fue acusado por el asesinato de su padre) aita hil izanaz akusatu zuten
apelar (Der) apelatu, gora jo
arrestar atxilotu, arrastatu
condenar (Jur) zigortu, kondenatu; zigorra ezarri; (lo condenaron a veinte años de cárcel) hogei urteko kartzela-zigorra ezarri zioten; (lamentar) gaitzetsi; (todos condenaron su actuación) guztiek gaitzetsi zuten bere jarrera; (fig) eraman; (ese trabajo te condenará a la soledad) lan horrek bakardadera eramango zaitu
culpar errua egotzi / bota / ezarri / leporatu; (todavía no han culpado a nadie) oraindik ez diote inori errua bota
denunciar salatu; (el sindicato de la construcción ha denunciado muchas veces la falta de seguridad en el trabajo) eraikuntzako sindikatuak sarritan salatu izan du lanerako segurtasunik eza; (Der) salatu, salaketa egin; (me han quitado el bolso ¿me acompañas a denunciar el robo?) poltsa kendu didate, lapurreta salatzera lagunduko al didazu?
enmendar (corregir) zuzendu; (personas únicamente) zentzatu; (está enmendando las faltas de ortografía) ortografia-akatsak zuzentzen ari da; (era un niño muy travieso, pero luego se enmendó) oso ume bihurria zen, baina gero zentzatu egin zen
indultar indultatu, indultua eman
juzgar epaitu, jujatu, juzkatu
sospechar goganbehartu, susmatu, susmoa izan/hartu, aierua izan/hartu; (sospecho que vendrá) etorriko dela susmatzen dut; (la policía sospecha del criado) poliziak mirabeari buruzko susmoak ditu
violar bortxatu; (los soldados han violado a las mujeres del pueblo) soldaduek herriko emakumeak bortxatu egin dituzte; (desobedecer, incumplir) hautsi, urratu; (han violado la ley) legea hautsi dute

verbos de lucha y enfrentamiento
competir lehiatu, norgehiagoka ari izan; (compite con su primo para ver quién obtiene mejores notas) lehengusuarekin norgehiagoka ari da, ea nork nota hobeak lortzen dituen; (en un concurso) (lehiaketan) parte hartu; (una lesión le ha impedido competir en el maratón) lesio batek maratoian parte hartzea eragotzi dio; (Econ) lehiatu; konkurrentzian ari izan; (nuestros productos pueden competir tranquilamente con los europeos) gure produktuek lasai asko lehia dezakete Europakoekin
conquistar lortu, erdietsi, iritsi; (para conquistar su actual puesto, tuvo que superar duras pruebas) gaur egun duen postua lortzeko froga gogorrak gainditu behar izan zituen; () konkistatu, menderatu, menperatu, irabazi; (durante la Edad Media, los árabes conquistaron gran parte de la península Ibérica) Erdi Aroan zehar, arabiarrek Iberiar penintsulako lurralde asko menderatu zituzten; (enamorar) bereganatu (eta antzekoak), (norbaiten) maitasuna lortu, limurtu; (le costó mucho pero al final conquistó a su actual marido) ondo kostata baina azkenean gaur egun duen senarra bereganatu zuen; (ganarse a) bereganatu (eta antzekoak), erakarri; (sabe conquistar al público) badaki jendea erakartzen
defender babestu, zaindu, begiratu, aldeztu; -en alde egin/jokatu; defendatu; (no temas, si viene el perro yo te defenderé) ez izan beldur, txakurra badator neuk babestuko zaitut; () defendatu; (defender la ciudad) hiria defendatu; (mañana defiendo mi tesis ante el tribunal) bihar dagokit tesia defendatzea epaimahaiaren aurrean; (el equipo se limitó a defender el campo, no atacó ni una sola vez) taldeak zelaia defendatu besterik ez zuen egin, ez zuen behin ere erasorik egin; (fig) defendatu; -i eutsi; (defenderé mis ideas políticas con todas mis fuerzas) nire ideia politikoei indar guztiz eutsiko diet; (Der) defendatu, defentsa egin; (defender al acusado) akusatua defendatu
derrotar garaitu, irabazi; (el equipo de fuera derrotó al de casa) kanpoko ekipoak etxekoa garaitu zuen; () suntsitu; (el ejército quedó completamente derrotado) armada erabat suntsituta geratu zen
desplegar zabaldu, hedatu (ambas: tb Mil)
empatar berdindu, adostu, ados izan
enfrentarse aurka egin, aurre/aurpegi/buru eman, jarki; (se enfrentó a su padre y se marchó de casa) aitari aurre eman zion eta etxetik joan egin zen
fracasar porrot egin
ganar irabazi; nagusitu
invadir inbaditu, indarrez sartu / hartu
liberar askatu, libratu
luchar borrokatu, borroka egin
ocupar hartu, bete; (ocupa esos dos asientos libres que están en medio) hor erdian libre dauden bi eserleku horiek har itzazu; (Mil) okupatu, hartu, konkistatu; (los alemanes ocuparon Polonia en 1939) alemaniarrek 1939an okupatu zuten Polonia; (como okupa) bizi izan; hartu; (ocupa esta casa desde primeros de año) urte-hasieratik etxe honetan bizi da; (un puesto, un cargo) bete; egon; postua/kargua izan; (Induráin ocupa el primer puesto de la clasificación) Indurain sailkapeneko lehen postuan dago; (el cargo que ocupa el anterior presidente) lehendakari ohiak betetzen duen kargua; (llevar tiempo) lana/zeregina eman; (la construcción de la autovía ocupó a muchos trabajadores) autobidearen eraikuntzak langile askori eman zien lana; (reparar la avería ocupó toda la mañana) matxura konpontzeak goiz osoko zeregina eman zigun; (los trabajos de casa me ocupan poco tiempo) etxeko lanek lan gutxi ematen didate
pelearse borrokatu, borrokan egin/jardun/ibili; borroka egin, auska egin; (el perro y el gato siempre se están peleando) txakurra eta katua borrokan dabiltza beti; (los vecinos se pelearon a puñetazos) auzotarrak ukabilka borrokatu ziren; () haserretu, liskartu, liskarrean ari izan; errieta egin, demanda egin; (nos peleamos nada más salir de casa) etxetik irten bezain laster haserretu ginen; (luchar) borrokatu, gudukatu; (pelearon hasta morir) hil arte borrokatu ziren
proteger babestu, gerizatu; (protegió la puerta con una reja) atea burdin sarez babestu zuen; (el aparato viene muy bien protegido en una caja) aparatua oso ongi babestua dator; (cuidar, ej naturaleza) zaindu, babestu
protestar (vt/vi) protesta egin, protestatu; (la manifestación fue para protestar contra el paro) langabeziaren aurka protesta egiteko zen manifestazioa; (vi) kexu izan/agertu, kexa izan/agertu, kexatu; (no para de protestar) beti du kexaren bat; (los cursillistas protestaron de la comida) ikastaroko parte-hartzaileak janariaz kexa dira
reaccionar erreakzionatu, erantzun; (!verif) gainditu; (los inversores han reaccionado echándose para atrás) inbertitzaileek atzera eginez erreakzionatu dute; (violentamente) erreakzionatu, aurka atera; (el pueblo reaccionó ante los atacantes) herriak erasotzailearen aurka atera zen; (Med) erreakzionatu; suspertu, onera egin; (el enfermo está reaccionando) gaixoa suspertzen ari da; (Quím) erreakzionatu
rebelarse jarki, erantzuki egin, aurka/kontra egin, buru egin, bihurritu, bihurtu; (no puedes rebelarte ante tu propio destino) zure patuari ezin diozu kontra egin; (sublevarse) jaiki, matxinatu, asaldatu, bihurritu, bihurtu; (los campesinos se rebelaron contra el dictador) nekazariak diktadorearen kontra jaiki ziren
rendirse amore eman, amore egin, errenditu; (me rindo, no puedo adivinar el acertijo) amore ematen dut, ezin dut asmakizuna asmatu; (los secuestradores se han rendido) bahitzaileek amore eman dute
rescatar (pagando dinero) erreskatatu, berrerosi; (liberar) askatu, libratu, aske/libre utzi; (de un peligro) salbatu; erreskatatu; (rescatar a los montañeros perdidos en el monte) mendian galdutako mendizaleak erreskatatu; (recuperar) berreskuratu; (he rescatado un viejo vestido que lo daba por perdido) galdutzat jotzen nuen soineko zaharra berreskuratu dut; (se propuso rescatar la casa de sus padres) bere gurasoen etxea berreskuratzeko asmo sendoa zuen
resistir eutsi; (le vi caerse y no pude resistir las ganas de reír) erortzen ikusi nuen eta ezin izan nion barreari eutsi; (no me pude resistir y le dije lo que pensaba) ezin izan nion eutsi eta pentsatzen nuena esan egin nion; (lo más importante ahora es resistir) orain eustea da kontua; (durar) iraun; (el coche está viejo pero tiene que resistir otro año más)automobila oso zaharra dago baina beste urtebete iraun beharko du; () jasan, eraman, pairatu; (no puedo resistir el dolor) ezin dut mina jasan
secuestrar bahitu; (secuestrar un avión) hegazkina bahitu
sublevarse altxatu, matxinatu; (el pueblo se ha sublevado por la subida de los precios) herria matxinatu egin da prezio-igoeragatik
superar gainditu, gaindu, goititu; (le supera en fuerza) indarrean goititzen zaio; (ha superado la altura de 2 metros) bi metroko altuera gainditu du; (ha superado el examen) azterketa gainditu du
vencer menderatu, azpiratu, garaitu; (la guerrilla ha vencido al ejército invasor) gerrillak armada inbaditzailea menderatu egin du; (dificultades, superar) gainditu, garaitu, gailendu, gaina hartu, gaindu; (ha vencido todas las dificultades) oztopo guztiak gainditu ditu; (Dep) irabazi, garaitu; (vuestro equipo ha vencido al nuestro dos a uno) zuen taldeak bi eta bat irabazi dio gureari; (plazo) bete, amaitu; (el plazo para pagar los impuestos vence este mes) zergak ordaintzeko epea hil honetan amaitzen da

verbos matemáticos
dividir zatitu, zatikatu; (dividieron la tarta en seis trozos) tarta sei puskatan zatitu zuten; (fig) zatitu, banandu, banatu; (la guerra dividió muchas familias) gerrak familia asko banandu zituen; (el dinero los ha dividido) diruak zatitu ditu
multiplicar (Mat) biderkatu; (multiplicar un número por otro) zenbaki bat beste batez biderkatu; (~/~se) ugaldu, ugaritu; (~ las ventas) salmentak ugaritu
restar kendu; (quitar) kendu, murriztu, gutxi(ago)tu; (este medicamento me ha restado fuerza) sendagai horrek indarra kendu dit; (restar dos cantidades) zenbateko bati bestea kendu
sumar gehitu; (Mat) batu, batuketa egin; (no vas a salir de clase hasta que aprendas a sumar) batuketak egiten ikasi arte ez zara gelatik aterako; (vt) izan; (tres y tres suman seis) hiru eta hiru sei dira; (fig) gehitu, gaineratu, erantsi, emendatu; (si al calor le sumas la sequía es normal que no vengan turistas) beroari lehortea gehitzen badiozu ulertzekoa da turistarik ez etortzea

verbos meteorológicos
llover euria ari izan, euria izan, euria egin; (está lloviendo) euria ari du
soplar putz egin, haize(a) eman, haize egin, hats eman; (no me soples en la herida, porque me hace cosquillas) ez iezadazu zaurian putz egin, kilimak egiten dizkidazu eta; (¡sopla las patatas, si no te vas a quemar!) patatei haize eman, bestela erre egingo zara!; (soplar con el fuelle) hauspoarekin haizea eman; (ha soplado el polvo de la mesa) mahai gaineko hautsari putz egin dio; (el viento) ibili, jo, etorri; (sopla un fuerte viento) haize handia dabil; (el viento soplará por el sur) haizeak hegoaldetik joko du

verbos de movimiento intransitivos
acercarse hurbildu, hurreratu; (las dos cabezas se acercan (una a la otra)) bi buruak hurbiltzen dira
andar ibili*
asistir -ra joan, -ra etorri, -ra bildu, -ra azaldu; bertaratu; (a la asamblea de la facultad asistieron la mayoría de los alumnos) fakultateko bilerara ikasle gehienak etorri ziren; (ayudar) lagundu (-ri); (a heridos) zaindu, tratatu
bajar (vi) jaitsi; beheratu; (al segundo día, bajó del árbol) bigarren egunean zuhaitzetik jaitsi zen; (disminuir) jaitsi, gutxitu; (ha bajado la temperatura) tenperatura jaitsi egin da; (en enero ~án los precios) urtarrilean prezioak merkatu egingo dira; (vt) jaitsi; (v-pr: el paro ha bajado en julio en el País Vasco sur) langabeziak behera egin du uztailean Hego Euskal Herrian
caer erori, jausi; (pisó una cáscara de plátano y cayó de espaldas) platano-azala zapaldu eta bizkarrez atzera erori zen; (caer en la tentación) tentaldian erori; (en muchas palabras la 'r' intervocálica cae) hitz askotan bokal arteko 'r'a erori egiten da; (tras la guerra las murallas cayeron) gerraren ondoren hormak erori egin ziren; (fruta madura) jalki, erori; (pronto empezarán a caer del árbol las manzanas maduras) laster hasiko dira arbolatik sagar helduak jalkitzen; (precios) jaitsi, beheratu, merkatu; (poder, cargo) boterea/kargua galdu; erori; (el dictador cayó tras diez años en el poder) agintean hamar urte eman ondoren diktadoreak boterea galdu zuen
caerse erori, jausi (v.'caer'); (~ redondo) zerraldo erori / lurreratu
caminar ibili; (me gusta mucho caminar por el monte) oso gustuko dut mendian ibiltzea; (vi, ir hacia) joan; (el agua de los ríos camina hacia el mar) ibaietako ura itsasora doa; (vt) oinez ibili/egin; bide egin; (hoy he caminado cinco kilómetros) gaur bost kilometro egin ditut oinez; (caminar mucho) bide luzea egin, bideak egin
correr kurritu, lasterka egin, lasterkatu, korrika egin
deslizarse irristatu; (unas gotas de sudor se deslizaban por su frente) izerdi-tanta batzuk irristatzen zitzaizkion kopetan behera; (entrar sigilosamente) sartu; (aprovechó la noche para deslizarse en la casa) gauaz baliatu zen etxean sartzeko
dirigirse joan, abiatu; (¿hacia dónde te drigies?) norantz zoaz?; (hablar) hitz / berba egin, mintzatu; (se dirigió a los presentes) bertan zeudenei hitz egin zien
entrar sartu [v nor]
girar biratu, jiratu, itzuli
ir joan [PR noan (hoa) zoaz doa, goaz zoazte doaz; PS nindoan (hindoan) zindoazen zihoan, gindoazen zindoazten zihoazen; I zoaz zoazte, (1ppl) goazen]; (que se vaya al infierno!) doala pikutara!; (que se vayan a casa!) doazela etxera!; (nuestros amigos van al puerto) gure lagunak kaira doaz
irse alde egin, irten, joan, [Bib] ibili; (vámonos de aquí!) goazen hemendik!; (si no te callas me voy de aquí) isiltzen ez bazara, joan egingo naiz; (se fue de la habitación) gelatik irten egin zen; (nos fuimos de allí porque no aguantábamos más aquel ambiente) handik alde egin genuen hango giroa gehiago eraman ezin genuelako; (v.tb.'ir'); (me voy de casa) etxetik banoan; (irse a tomar por culo) pikutara joan; (vete a tomar por culo!) hoa popatik hartzera!; (se ha ido de la lengua) gehiegi hitz egin du
levantarse jaiki; (me ~é de la silla) aulkitik altxatuko naiz; (levántate!) zutik!
llegar iritsi, heldu, ailegatu
marchar joan; (han estado aquí, pero ahora marchan hacia el pueblo) hemen egon dira, baina orain herrira doaz; (vi) ibili, funtzionatu; (este aparato no marcha y hay que arreglarlo) aparatu hau ez dabil eta konpondu egin behar da
moverse mugitu; (no se movía ningún espectador) ikuslerik ez zen mugitzen
nadar igeri egin
navegar nabigatu; (itsasoan) ibili; (yo nunca he navegado en velero) nik ez dut sekula belaontziz nabigatu
pasear paseatu, ibili; pasieran ibili (Heg.); ostera egin, ibilkatu; (salgo todos los días a pasear con los amigos) egunero irteten naiz lagunekin paseatzera; (¿que andas, paseando?) zer, pasieran?
regresar itzuli, bihurtu; (regresó a su pueblo tras vivir en la ciudad) hirian bizi ondoren herrira itzuli zen; (voy a la calle pero regresaré pronto) kalera noa baina laster bihurtuko naiz
rodar (dar vueltas) errodatu; pirritatu, pirritan joan/ibili, biraka ari izan [azal baten gainean]; (sea un cilindro de radio 'r' que rueda sobre una superficie rugosa) demagun gainazal latz baten gainean 'r' erradioko zilindroak errodatu egiten duela (biraka ari dela); (tropezó en una piedra y cayó rodando cuesta abajo) harri batean estropezu egin eta maldan behera pirritan joan zen; (vehículo) ibili, higitu, mugitu; (las motos ruedan mejor a mucha velocidad) motorrak hobeto ibiltzen dira abiadura handiaz; (girar) biratu, biraka ibili, jiratu; (la rueda del molino rodaba lentamente) errotarria astiro biratzen ari zen; (desarrollarse) joan, atera, ibili; (esta empresa ha rodado mal desde el principio) enpresa hau hasieratik ibili da gaizki; (vi fig) mugitu, geldirik ez egon; (el dinero rueda) dirua ez da geldirik egoten; (película) filmatu (están rodando una película en el pueblo) herrian film bat filmatzen ari dira
salir irten (irtetzen), atera; (¿cuándo saldrá (de viaje)?) noiz aterako da?
saltar jauzi egin, salto egin, saltatu; (para ya de saltar, que me pones nerviosa) ez gehiago saltorik egin, urduritu egiten nauzu eta; (saltó de un lado al otro del río) errekaren alde batetik bestera jauzi egin zuen; (vi) nork bere burua bota; jauzi egin, salto egin, saltatu; (saltó del puente al río) zubitik ibaira salto egin zuen (bere burua bota zuen); (saltar en paracaídas) jausgailuz salto egin
sentarse jarri, jesarri, eseri; (siéntese, por favor) jar zaitez, mesedez; (sentarse a la mesa) mahaian eseri
subir igo; (he subido la bolsa) nik poltsa igo dut; (ha subido por la escalera) eskaileratik igo da; (subirá enseguida los paquetes) berehala igoko ditu paketeak; (ha subido al tren) trenera igo da; (precios etc) igo, gora egin; (los precios han subido) prezioek gora egin dute; (la presión ha subido) presioa igo egin da; (has subido de grado) mailaz igo zara; () altxatu, jaso; (sube los brazos) jaso besoak
temblar dardaratu, dardarikatu, dar-dar egin; [especialmente de miedo] ikaratu, ikara egin; (temblar de frío) hotzez dardaratu; (la tierra tembló) lurrak dar-dar egin zuen; (vi fig) beldurrez/ikaraz egon; beldurra/ikara eman; beldurrez/ikaraz jarri; (tiemblo sólo de pensar en ello) horretan pentsatze hutsak ikaraz jartzen nau; (temblando (adv)) dardarka
tropezar behaztopatu, behaztopa egin, estropezu egin; (he tropezado con una piedra) harriarekin behaztopa egin dut; (fig) topo egin, topatu, kausitu; (al terminar el proyecto ha tropezado con un problema) proiektua amaitzean arazo batekin egin du topo; (~se) topo egin; (se tropezaron a la salida de la estación) geltokiko irteeran topo egin zuten
tumbarse etzan; (me tumbé en el suelo) lurrean etzan nintzen
venir etorri [PR nator (hator) zatoz dator, gatoz zatozte datoz; PS nentorren (hentorren) zentozen zentorren, gentozen zentozten zetozten; I zatoz zatozte]; jin; (vengo a verte) zu ikustera nator; (venid!) zatozte!; (viene andando) oinez dator; (las noticias vienen deprisa) albisteak azkar etortzen dira; (en el libro no viene nada de Einstein) liburuan Einsteinen ezer ez dator; (me viene mal salir de casa) gaizki datorkit etxetik irtetea; (me viene a la memoria lo que sucedió hace dos años) orain dela bi urte gertaturikoa datorkit burura; (este me viene ahora con tonterías) hau orain tontokeriekin datorkit; (que venga él mismo) datorrela bera; (que vengan luego!) datozela gero!; (me habéis venido =hacia mí) etorri zatzaizkidate
volar (pájaro) hegan egin; (en avión) hegaz egin; hegaldatu; (los pájaros vuelan) txoriek hegan egiten dute; (hemos volado en avión hasta Sondica) hegazkinez hegaz egin dugu Sondikaraino; (vt) lehertu, leherrarazi, eztanda eragin; (han volado dos edificios viejos con dinamita) bi eraikin zahar dinamitaz lehertu dituzte; (los buenos momentos pasan volando) une gozoak azkar doaz
volver itzuli, bihurtu; (volver a hacer) berriz egin; (lo mandaron a la plaza pero volvió pronto) plazara bidali zuten, baina laster itzuli zen; (¿cuándo volviste a casa?) zer ordutan iritsi zinen etxera?; (volver a) berriro ere/berriz ere + ad., berriro/berriz + ad.; (vuelve a llamar, a ver si lo coges) deitu berriro ere, ea harrapatzen duzun
zambullirse murgildu, urperatu, pulunpatu; (en la playa quiso zambullir a su hermano) hondartzan bere anaia urperatu nahi izan zuen; (se zambulló en el agua) uretan pulunpatu zen

verbos de movimiento transitivo
agitar (frasco) astindu; (Pol) agitatu
alcanzar (pillar) -(en)gana heldu / iritsi, -ra heldu/iritsi; atzeman, harrapatu, atzitu; (por fin has logrado ~me) azkenean harrapatu nauzu; (llegar a algo) -(en)gana heldu/iritsi, -ra heldu/iritsi; dagokion higidura-aditza; (conseguir) erdietsi, lortu, iritsi, jadetsi; (~ los objetivos) helburuak erdietsi
apretar estutu; (lo apretó entre sus brazos) bere besoetan estutu zuen; (ropa) estu izan/eduki; (estos zapatos me aprietan) zapata hauek estu dauzkat; (botón) zapatu; (aprieta el botón rojo) botoi gorria sakatu
arrastrar herrestatu, arrastatu; herrestan/arrastaka eraman, narras(ean) eraman; (iba arrastrando el abrigo; le quedaba demasiado largo) berokia arrastaka zeraman; luzeegia zetorkion; (soportar penosamente) izan, eduki, eraman; (el sector pesquero arrastra desde hace tiempo una grave crisis) arrantzak aspalditik krisi larria du /krisi larrian dago; () erakarri, liluratu; (ese cantante arrastra a las masas) kantari horrek jendea liluratu egiten du
caérsele erori (conj nor-nori); (se les cae) erortzen zaizkie; (se me han caído las manzanas) sagarrak erori zaizkit
colgar eseki; zintzilikatu, dilindan jarri; (colgar la ropa al sol) arropa eguzkitan eseki; (ahorcar) urkatu, zintzilikatu; (lo condenaron a muerte y el mismo día lo colgaron) heriotza-zigorra ezarri zioten eta egun berean urkatu zuten; (después de tantos años ha decidido colgar los hábitos) hainbeste urte pasatu ondoren, apaizgoa uztea erabaki du; (teléfono) eseki, eskegi (Heg), pausatu (Ipar); (vi, teléfono) moztu; (han colgado sin decir nada) moztu egin dute, ezer esan gabe
conducir (coche) gidatu; eraman, eroan; (debes conducir por el carril derecho) eskuineko erreitik gidatu behar duzu; (llevar) eraman, eroan; gidatu; (me condujo a una habitación oscura) gela ilun batera eraman ninduen; (el guía que nos condujo en el museo nos mostró lo más interesante) museoan zehar gidatu gintuen gidak interesgarriena erakutsi zigun
cruzar (atravesar) gurutzatu, zeharkatu
empujar bultzatu, bultza egin, bulkatu; (?) sakatu
enviar bidali, igorri
escalar igo, (montaña) eskalatu
estirar tenkatu, luzatu, tiratu, atezatu; zabaldu; (Dep) luzatu
extraer erauzi, atera; (le van a extraer el diente) hortza aterako diote; (extraer oro) urrea erauzi; (vt) atera; (deben extraer las consecuencias para que no haya fallos) ondorioak atera behar dituzte akatsik egon ez dadin; (a esa planta le extraen una sustancia) landare horri substantzia bat ateratzen diote
guiar gidatu; (la estrella polar guía a los marineros por la noche) iparrizarrak gidatzen ditu gauez marinelak; (conducir) gidatu; (guiar un vehículo) automobila gidatu; (dirigir) gidatu, bideratu, zuzendu, eraman; (aquel profesor le guió por el buen camino) irakasle horrek bide onetik gidatu zuen
levantar altxatu, jaiki
llevar eraman [conj NOR-nork]: (PR) NA-rama-t, (HA-rama-k/n), ZA-rama-TZA-zu, DA-rama-ø; GA-rama-TZA-gu, ZA-rama-TZA-zue-TE, DA-rama-TZA-te; (PS: NORK-nor (nor sólo 3ªp)): NE-raman, (HE-raman), ZENE-raman, ZE-rama-ø-n; GENE-raman, ZENE-rama-TE-n, ZE-rama-tza-TE-n; [conj nor-NORI-nork] (PR): ø-T/DA-t, (ø-A/NA-k/n), ø-ZU-zu, da-rama-ki-O-ø; ø-GU-gu, ø-ZUE-zue, da-rama-zki-E-te, (PS: NORK-nor-nori) NE-rama-ø-ki-dan, (HE-rama-ø-ki-an/nan), ZENE-rama-ø-ki-zun, ZE-rama-ki-ø-on; GENE-rama-ki-ø-gun, ZENE-rama-ki-ø-zue-TE-n; ZE-rama-zki-e-TE-n; I erama - (NOR)i(eza)(zki) - (NORI)da/--/io/gu/--/ie (NORK)--/zu/--/--/zue/--] (!mej); (lleva un vestido verde hasta la rodilla) belaunerainoko soineko berdea darama]; (v.'ducharse'); (lleva estos libros a mi habitación) liburu hauek nire gelara eraman itzazu; (¿qué llevas en el bolsillo?) zer daramazu patrikan?; (llévaselo a Jon) eramaiozu Joni
meter sartu [v nor-nork]; (he metido el tomate en el frigorífico) tomatea hozkailuan sartu dut; (hacer entrar) sartu, eraman; (meter a alguien en la cárcel) norbait kartzelan sartu, norbait espetxeratu; (en buen follón me has metido) istilu ederrean sartu nauzu
mover mugitu; (si mueves las sillas habrá sitio) aulkiak mugitze badituzu lekua egongo da
pasar (vt: dejar atrás [época, persona]) atzean utzi; (hojas de un libro etc.) pasatu; (sobrepasar un límite) gainditu; (vacaciones, dos horas, etc.) eman, igaro; (una mala noche) pasatu; (pásalo bien!) ongi pasa!; (dar) eman; (acercar: ej la sal) hurbildu; (examen) gainditu; (de contrabando) sartu; (atravesar) pasatu; (~ de un lado a otro del río) ibaiaren alde batetik bestera joan; (ha pasado el tren?) trena pasatu al da?; (vi) (entrar) sartu; (pasa!) sar zaitez!, aurrera!; (suceder) gertatu, jazo, pasatu; (¿qué te ha pasado para llegar tarde?) zer gertatu zaizu berandu iristeko?; (¿qué le pasa?) zer gertatzen zaio?; (en juego de cartas) paso egin; (ya se me ha pasado el mareo) zorabioa joan zait dagoeneko; (Dep) pasatu; (~ a la historia) gogoangarria izan
perseguir jarraitu, segitu, segika ibili, jazarri, esetsi, atzetik ibili/joan/etorri; (la policía persiguió a los ladrones) polizia lapurrei segika ibili zen; (+b Pol) jazarri, esetsi; (perseguir a un colectivo) kolektibo bat jazarri; (buscar, pretender) lortu nahi/gura izan; (no sé qué persigues con esa actitud) ez dakit jarrera horrekin zer lortu nahi duzun; (fig) atzean/gainean eduki; (sus fans no le dejan en paz, le persiguen noche y día) jarraitzaileak gainetik ezin kendurik dabil gau eta egun
pisar zapaldu, zanpatu, oinkatu, ohondikatu; (no pises el suelo de la cocina, lo acabo de fregar) ez ezazu sukaldeko lurra zapal, garbitu berri dut eta
rodear (cercar) inguratu; (nos rodearon y no pudimos escapar) inguratu egin gintuzten eta ez genuen ihes egiterik izan; (vi) inguruan ibili; (ayer rodeé el monte Izarraitz) atzo Izarraitz mendiaren inguruan ibili nintzen; (ir por desvío) itzunlinguru ibili / joan; (por aquí se rodea, pero el camino es mucho mejor) hemendik itzulinguru joango gara, baina bidea askoz hobea da
sacar atera; kanporatu; (he sacado el perro a la calle) txakurra kalera atera dut; (sacar la lengua) mihia atera; (saca ese vino tan bueno que tienes) ardo on-on hori atera ezazu; (no me sacó nadie a bailar) inork ez ninduen dantzan egitera atera; (le sacaron a golpes del bar) tabernatik kolpeka atera (kanporatu) zuten; () atera, lortu; (no sacarás nada de mí) nigandik ez duzu ezer lortuko; (el aceite se saca de la aceituna) olioa olibatik ateratzen da; (sonsacar) atera, esatea lortu; (estuve hablando mucho tiempo con ella, pero no le saqué nada acerca de su familia) luze hitz egin nuen harekin, baina ez nuen bere familiaz ezer esatea lortu; () atera, egin; (de esa tela se puede sacar un vestido) oihal horrekin soinekoa egin daiteke; (fotos) atera, egin; (lanzar) atera, egin, produzitu, ekoiztu; merkaturatu; (han sacado un nuevo modelo de bicicleta) bizikleta-modelo berria egin dute; (entradas) erosi; (he sacado entradas para el concierto) kontzerturako txartelak erosi ditut; (calificación, título) atera, izan; eman, jarri; (mi hijo ha sacado muy malas notas) semeak oso nota txarrak izan ditu; (he sacado sobresaliente en matemáticas) matematikan bikain eman didate; (¿has sacado el carné de conducir?) gidabaimena atera al duzu?; (conclusiones) atera; (no se deben sacar conclusiones a la ligera) ondorioak ez dira arinkeriaz atera behar; (manchas) kendu, garbitu; (este producto saca muy bien las manchas de aceite) produktu honek olio-orbanak oso ongi kentzen ditu; (ventaja) atera; (tiempo) kendu; (ref a una magnitud) ...-ago izan; (le ha sacado mucha ventaja) abantaila handia atera dio; (la primera clasificada sacó más de un minuto a la segunda) lehenak bigarrenari minutua baino gehiago kendu zion; (el hijo le saca al padre dos centímetros) semea aita baino bi zentimetro luzeagoa da; (tema) aipatu; mahaigaineratu; (no conviene que saques ahora ese tema) orain ez da komeni gai hori aipatzea; (vi, Dep) sakea egin/atera, sakatu, atera; [sólo en el juego de pelota] bota (Ipar); (ha sacado muy largo) oso sake luzea egin du; (tienes que aprender a sacar) sakea egiten ikasi behar duzu
traer ekarri (!conj) [I ekar - (NOR)i(eza)(zki) - (NORI)da/--/io/gu/--/ie (NORK)--/zu/--/--/zue/-- (ekardazu, ekarguzue etc)]; ekarri; (el chico que trae los periódicos) egunkariak ekartzen dituen mutila; (¿has traído dinero?) dirurik ekarri al duzu?; (llevar puesto) jantzi, beztitu, ekarri; (traía un traje rosa) soineko arrosa zuen jantzita; (llevar consigo) eraman, ekarri; (¿qué traes en esa bolsa?) zer daramazu poltsa horretan?; (causar, conllevar) eragin, sortu, ekarri, eman; (eso que propones nos traerá grandes problemas) proposatzen ari zaren horrek arazo asko eragingo dizkigu; (periódico etc) esan; izan; (¡mira lo que trae el periódico!) hara zer dioen egunkariak!; (este libro trae muchas fotos) liburu honek argazki asko ditu
transportar garraiatu; eraman; (ha transportado 400 kg de harina) 400 kg irin garraiatu ditu; (este autobús puede transportar 34 pasajeros) autobus honek 34 bidaiari eraman ditzake

verbos relacionados con los animales, las plantas y la naturaleza
adiestrar hezi, trebatu; irakatsi; (adiestrarse) trebatu
alimentar elikatu, jaten eman, janaritu, mantendu; (animales) bazkatu, alhatu, geinatu; (fomentar) piztu, eragin
aparear binatu, parekatu
morder kosk egin; hozka / haginka egin, ausiki; (el perro le ha mordido) txakurrak kosk egin dio
plantar landatu, aldatu; (hay que plantar las lechugas) letxugak landatu egin behar dira; (coloq) huts egin, utzi; (me has plantado en la cita de hoy) elkartzekotan ginen eta huts egin didazu; (le ha plantado al novio) senargaia utzi du
regar ureztatu, garaztatu; (esta mañana he regado las flores) gaur goizean loreak ureztatu ditut; (!completar otros sdos en Elh)
fluir isuri, jario
manar jario, jariatu, erion, isuri; (la fuente mana agua) iturriak ura jariatzen du

verbos que conllevan alguna negación, renuncia o reprimenda
castigar zigortu, zehatu, punitu; (dañar) kalte egin, hondatu, jo; (la helada ha castigado los frutales) izozteak fruta-arbolei kalte egin die; (las olas han castigado el malecón) olatuek malekoia gogor jo dute
negarse nahi/gura ez izan; ez (dagokion aditza; aditza geroaldian); uko egin; (¡me niego a hacer eso!) ez dut horrelakorik egingo!; (me niego a ser esclavo) ez dut esklabo izan nahi; (se negó a hacer la mili) soldadutza egiteari uko egin zion
oponerse (-en/-i) kontra egon, (-en/-i) kontra jarri, (-en/-i) aurka egon, (-en/-i) aurka jarri; oztopoak/eragozpenak/trabak jarri; (me opongo a que entren aquí) hemen sartzearen aurka nago; (me opondré a vuestro proyecto, si no hacéis ciertos cambios) zuen proiektuari trabak jarriko dizkiot, gauza batzuk aldatzen ez badituzue; (¿por qué te opones?) zergatik zaude kontra?
rechazar errefusatu, arbuiatu, uko egin, ukatu, eza eman; ez onartu; (rechacé la oferta aunque era buena) eskaintza errefusatu egin nuen ona bazen ere; (no admitir, excluir) atzera bota, arbuiatu; baztertu; (hemos rechazado a unos cuantos porque no tenían nivel suficiente) zenbaitzuk atzera bota ditugu nahiko mailarik ez zutelako; (este niño sufre mucho en la escuela porque sus compañeros le rechazan) haur honek asko sufritzen du eskolan bere ikaskideek baztertzen dutelako; (enemigo etc) aurka egin, buru egin, jarki; (el enemigo atacó de noche y no pudimos rechazarlo) etsaiak gauez eraso gintuen eta, beraz, ezin izan genion aurka egin; (Dep) aldaratu, urrundu; (no pude rechazar todos los balones que me vinieron encima) ezin izan nituen aldaratu gainera etorri zitzaizkidan baloi guztiak
regañar (reprender) errieta egin (a algn: -ri); demanda egin, liskar egin, atelekatu, larderiatu, agiraka egin, agirakatu; (he regañado al perro porque me ha roto los libros) errieta egin diot txakurrari liburuak puskatu dizkidalako
reñir (discutir) liskartu; liskarrean ari izan, errietan aritu, mokokatu, hizkatu, hizka-mizkatu, ika-mika ibili, mokoka ibili, sesioan ibili; (yo riño a menudo con mis hermanos) maiz liskartzen naiz anai-arrebekin; (regañar) agiraka egin, errieta egin; demanda egin, liskar egin, atelekatu, larderiatu; (la madre riñó a su hija por no comerse todo el arroz) amak alabari errieta egin zion arroz guztia jan ez zuelako
sacrificar sakrifikatu, opari egin, oparia eskaini, opaldu; (reses para el consumo) hil; (la normativa dicta que las reses han de ser sacrificadas sin sufrimiento) legeak abereak sufritu gabe hil behar direla ezartzen du; (fig) sakrifikatu; uko egin; baztertu, alde bat(era) utzi; kendu; norberaren bizia eman/eskaini; (tuvo que sacrificar sus estudios para mantener a su familia) ikasteari uko egin behar izan zion bere familia mantentzeko; (González sacrifica a Serra y Vargas para seguir en el poder) Gonzalezek Serra eta Vargas kendu ditu boterean jarraitzeko; (no estamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas por una causa en la que no creemos) ez gaude prest sinesten ez dugun helburu batengatik bizia emateko

verbos de orden y mandato
controlar kontrolatu; (mi madre controla todos los gastos de casa) amak etxeko gastu guztiak kontrolatzen ditu; (vt: dominar) kontrolatu, zuzendu, menderatu, menperatu; (no pudo controlar el coche y chocó contra el muro) ezin izan zuen autoa menderatu eta murruaren kontra jo zuen; (vt) kontrolatu, egiaztatu; (en nuestro departamento controlamos las entradas y salidas de todos los trabajadores) geure sailean langile guztien sartu-irtenak egiaztatzen ditugu; (vt) kontrolatu, zuzendu; (necesitamos un técnico para que controle la iluminación del nuevo espectáculo) teknikari bat behar dugu ikuskizun berriaren argiztapena kontrolatzeko
dirigir (llevar) zuzendu, bideratu; (dirigió la luz hacia el techo) argia sabairantz zuzendu zuen; (conducir) gidatu, eraman; (el alcalde del pueblo nos dirigió por un atajo) herriko alkateak bide-zidor batetik gidatu gintuen; (mandar en; película) zuzendu; (~ una película) filma zuzendu; (algo a algn) jaulki, bota [hitzaldia]; hitz egin, berba egin, mintzatu; esan; (dirigió un discurso a los nuevos alumnos) ikasle berriei hitzaldia bota zien; (nos dirigió unas palabras de ánimo) adoretzeko hitzak esan zizkigun; (no me dirige la palabra) ez dit berbarik egiten
encabezar (empezar una lista) (zerrenda) hasi, lehen(engo)a izan; (tu hermana encabeza la lista de aprobados) zure arrebak hasten du aprobatuen zerrenda; (carta) goiburukoa/idazpurua ipini; (ha aprendido a encabezar correctamente las cartas) gutunei goiburua zuzen ipintzen ikasi du; (revuelta etc) buru ibili, buru izan; (Mikel encabezó la rebelión) Mikel altxamenduko buru ibili zen
obedecer esana egin/bete, obeditu; men egin; (si no me obedeces te castigaré) neure esana egiten ez baduzu zigortu egingo zaitu; (hay que obedecer a las personas mayores) adineko pertsonei obeditu egin behar zaie; (vi) zor izan; -en arrazoia izan; (estos fallos obedecen a la falta de motivación de los alumnos) huts hauek ikasleen motibazio-faltari zor zaizkio; (¿a qué obedece su actitud desvergonzada?) zein da haren jarrera lotsagabearen arrazoia?
ordenar (poner en orden) ordenatu, ordenan jarri; ordenatu, antolatu, txukundu, taxutu, apailatu; (ordenar las fichas alfabéticamente) fitxak alfabetoaren arabera ordenatu; (cuando termines, ordena la habitación) bukatzen duzunean, txukun ezazu gela; (mandar) agindu; manatu, ordenatu; (ordenó registrar el domicilio) etxebizitza arakatzeko agindu zuen; (encaminar) bideratu, zuzendu; (ordenar nuestros esfuerzos hacia un fin) gure ahaleginak helburu baterantz zuzendu
requerir eskatu, galdatu, galdegin; (os llamo para requerir vuestra ayuda) zuen laguntza eskatzeko deitu dizuet; (el juez le requirió que dijese todo lo que sabía) zekien guztia esateko eskatu zion epaileak; (necesitar) behar izan; (Der) errekeritu

verbos que introducen el discurso indirecto
afirmar baieztu, baieztatu; (~ bajo juramento) zinpetu
anunciar iragarri; -en berri eman, adierazi, aditzera eman; hots egin, aldarrikatu; (la radio ha anunciado el partido de mañana) irratiak biharko partiduaren berri eman du; iragarri, aldez aurretik esan; (han anunciado lluvias para el fin de semana) astebururako euria iragarri dute; (las mujeres anuncian en voz alta: ...) emazteek ozen iragartzen dute: ...; (han anunciado protestar a favor de la república) errepublikaren aldeko protestak iragarri dituzte
callarse isildu, mututu; (cuando la visita se marchó, el perro se calló) bisitariak alde egin zuenean, txakurra isildu egin zen; (no te calles y di lo que sepas) ez zaitez mutu geratu, esan dakizun guztia; (hay muchas ocasiones en que lo más sensato es callar) askotan zentzuzkoena isilik egotea da
comentar (texto, escrito) iruzkina egin, iruzkindu; azaldu; (~ un texto) testu baten iruzkina egin; (decir, hablar) esan, hitz egin, mintzatu, jardun, ari izan (aurretik -i buruz, -z); (no quiero comentar nada sobre eso) ez dut horretaz ezer esan nahi; (estábamos comentando la película) filmaz ari ginen; (~ (noticia en periódico electrónico)) egin iruzkina
comunicar komunikatu, jakinarazi; (la empresa le comunicó que debía dejar el trabajo) enpresak lana utzi egin behar zuela jakin arazi zion; (teléfono) komunikatu; okupatuta egon; (su teléfono siempre está comunicando) bere telefonoa beti dago komunikatzen
contar (enumerar) zenbatu, kontatu; (narrar) kontatu, esan
contestar erantzun, ihardetsi; (te lo pregunté hace tiempo y aún no me has contestado) aspaldi galdetu nizun eta oraindik ez didazu erantzun; (vt) erantzun, ihardetsi; eragozpenak/trabak jarri; (haz lo que te ha mandado tu madre y no contestes) egin ezazu amak esandakoa eta ez ezazu horrelako erantzunik eman (eragozpenik jarri); (vt) kontra egin, kontra agertu, iharduki; (el proyecto de ley ha sido contestado por gran parte de la sociedad) gizartearen gehiengoak lege-proiektuaren kontra agertu da
debatir eztabaidatu; -z eztabaidan ibili, -z eztabaidan ari izan, -z eztabaidan jardun; (debatir una propuesta) proposamen bat eztabaidatu
decir esan [I esa - (NOR)i(eza)(zki) - (NORI)da/--/io/gu/--/ie (NORK)--/zu/--/--/zue/--]; (ha dicho que...) [v.aux]-la esan du (v.'que 2'); (dime la verdad) esaidazu egia; (díselo a mamá) esaiozu amari
declarar (manifestar) adierazi, agertu, esan, aditzera eman, azaldu, aitortu; (el presidente declaró que las cifras del paro disminuirán) lehendakariak adierazi zuenez langabeen kopuruak behera egingo du; (determinar) -tzat jo; (el juez lo declaró culpable) epaileak erruduntzat jo zuen; (en un tribunal) deklaratu; (guerra) deklaratu; (los EE.UU declararon la guerra contra Iraq) AEBek gerra deklaratu zioten Iraki; (vt) aitortu; (declarar los bienes) ondasunak aitortu; (el acusado se declaró inocente) akusatuak errugabetzat aitortu zuen bere burua; (el amor) (maitasuna) agertu, (maitasuna) erakutsi, (maitasuna) aitortu
discutir (debatir) eztabaidatu, eztabaidan ari izan, eztabaidan jardun; (están discutiendo sobre el precio del piso) etxebizitzaren prezioa eztabaidatzen ari dira; (estamos discutiendo los pros y los contras del tema) gaiaren alde onak eta txarrak eztabaidatzen ari gara; (pelearse) eztabaidatu; liskartu, ika-mika izan, ika-mika ibili; (no quiero discutir sobre eso otra vez, estoy harto) ez dut horretaz berriz eztabaidatu nahi, aspertuta nago; (están siempre discutiendo) beti ika-mika dabiltza; (vi) kontra egin; (no se le puede discutir al profesor) irakasleari ezin zaio kontra egin
expresar adierazi, aditzera eman, jakinarazi; (ha expresado la alegría que ha causado el nombramiento) izendapenak sortu duen poza adierazi du; (expresó las cinco condiciones del contrato) kontratuko bost baldintzak aditzera eman zituen
hablar hitz egin, mintzatu, berba egin; (hablaremos) hitzegingo dugu
indicar adierazi, erakutsi, seinalatu
llamar deitu (F déituko), dei egin, hots egin; (dar nombre) deitu, iritzi, izena eman; (a la puerta) jo; (~ por teléfono) telefonoz deitu, telefonoz hots egin; (llámame vale?) deitu, e!; (llamaré) deituko dut; (¿por qué no lo llamas?) zergatik ez diozu deitzen?
negar ukatu, ezeztu, ezeztatu; (niego haber dicho eso) ukatzen dut hori esana; (el científico negó la existencia de Dios) zientzialariak Jainkorik badagoenik ezeztu zuen; (el criminal negó los hechos ante el juez) gaizkileak gertakariak ezeztatu egin zituen epailearen aurrean; (vt) ukatu; (a mi hijo le han negado la beca) semeari diru-laguntza ukatu diote; (me han negado el permiso para salir por las noches) gauez irteteko baimena ukatu didate; (Rel) arnegatu
referirse (visto en prensa) aipatu (=mencionar)
repetir (volver a decir) errepikatu, berriz esan; (volver a hacer) errepikatu, berritu, erreberritu; berriz egin (dagokion aditzaz); (repite, por favor, lo que acabas de decir) errepika ezazu, arren, oraintxe esan duzuna; (tengo que repetir lo que he hecho) egindakoa berriz egin behar dut; (tengo que repetir curso) ikasturtea errepikatu egin behar dut; (comida) gehiago nahi izan, berriz jan; bi aldiz/bider jan; (¿quién quiere repetir los macarrones?) nork nahi du makarroi gehiago?; (cuando hay lentejas mi hermano siempre repite) dilistak daudenean nire anaiak bi aldiz jaten ditu beti
señalar (marcar) seinalatu, markatu; gurutzea/marka egin; (señale con una cruz la respuesta elegida) gurutze batez seinala ezazu aukeratu duzun erantzuna; (vt) seinalatu, -en seinale/ezaugarri/adierazgarri izan; adierazi, iragarri; (aquel hecho señaló el principio de su declive) gertaera hura haren gainbeheraren seinale izan zen; (vt, indicar) eriaz erakutsi, seinalatu; (vt, fijar) jarri, ezarri, finkatu; (han señalado la fecha de la boda) ezkontzaren eguna finkatu dute; (destacar) azpimarratu, nabarmendu; (quisiera señalar que esta noticia está todavía sin confirmar) albiste hau oraindik baiesteko dagoela nabarmendu nahi nuke; (las horas) -etan egon, izan; (la manecilla del reloj señalaba las doce) erlojuaren orratza hamabietan zegoen (hamabiak ziren)

verbos de discurso indirecto con algún matiz modal
acertar (vt) (adivinar) asmatu, igarri; (blanco) jo, eman, aparatu; (vi) asmatu, ondo / ondi egin
aconsejar aholkatu, kontseilatu
adivinar igarri, asmatu
admitir onartu, onetsi, ontzat hartu; (aceptar, ~, aprobar, parecer bien) oniritzi
agradecer eskertu, eskerrak eman; (te ~ía que me respondieras mañana mismo) bihar bertan erantzutea eskertuko nizute
asegurar finkatu, tinkatu, segurtatu; (aseguró la puerta con una tranca) atalagaz finkatu zuen atea; () ziurtatu, baietsi, baieztatu; (me aseguró que vendría) etorriko zela ziurtatu zidan; () aseguratu, asegurua egin; (he asegurado la casa) etxeko asegurua egin dut; (vt, prnl) ziurtatu, egiaztatu; bermatu; (asegúrate de que llevas toda la documentación contigo) agiri guztiak aldean daramatzazula ziurta ezazu
confirmar baieztatu, egiaztatu; (decisión, sentencia: ratificar) berretsi; (la televisión ha confirmado la noticia que había dado por la mañana) telebistak goizean emandako albistea baieztatu du; (estos datos confirman la teoría) datu hauek teoria egiaztatzen dute; () berretsi, konfirmatu; (el presidente confirmó la decisión de la junta directiva) lehendakariak zuzendaritza-batzordearen erabakia berretsi zuen; (confirmar la sentencia) epaia berretsi
decidir erabaki, deliberatu; (he dedicido quedarme en casa) etxean gelditzea erabaki dut; (ha decidido estudiar biología) biologia ikastea erabaki du; (la buena labor de sus colaboradores durante la campaña electoral decidió los resultados) hauteskunde-kanpainan bere kolaboratzaileek eginiko lan onak emaitza erabaki zuen; (tras varios meses de reflexión se decidió a cambiar de trabajo) hainbat hilabetetan gogoetan ibili ostean, lanaz aldatzea deliberatu zuen
garantizar bermatu
informar adierazi, jakinarazi
pedir perdón barkamena eskatu, barkatzeko eskatu, barka eskatu; (pido perdón por haberme retrasado) barkamena eskatzen dut berandu iritsi naizelako
preguntar galdetu [I galde - (NOR)i(eza)(zki) - (NORI)da/--/io/gu/--/ie (NORK)--/zu/--/--/zue/--]; galdegin, itaundu; (si no lo sabes, pregúntaselo al maestro) ez badakizu, galdetu maisuari; (pregúntaselo a él mismo) galdeiozu berari
querer decir esan nahi/gura izan, adierazi; (eso no quiere decir nada) horrek ez du ezer esan nahi

verbos de discurso indirecto con cierto matiz de violencia, obligación o propuesta
advertir (aconsejar) aholkatu, aholku eman, kontseilatu; (avisar, notificar) jakinarazi, ohartarazi, gaztigatu; (notar) nabaritu, -z ohartu
amenazar mehatxatu, mehatxu egin, zemaitu; (le amenazaron de muerte) herio-mehatxua egin zioten
gritar oihu egin, oihukatu, garrasi egin, hots egin, deiadar egin
insultar iraindu, laidotu, ahapaldi egin
jurar zin egin; (le juré que lo intentaría) saiatuko nintzela zin egin nion; (jurar el cargo) karguaren zina egin
prometer agindu, promestu, prometatu, promes egin; (prometió subirnos el sueldo) soldata igotzea agindu zuen; (asegurar) baietsi, segurtatu, egiaztatu; (te prometo que es verdad) egia dela baiesten dizut
proponer proposatu; (te voy a proponer un plan) plan bat proposatu behar dizut
reclamar (vi) erreklamazioa egin; (he reclamado contra la multa que me pusieron el otro día) joan den egunean ezarri zidaten isunaren aurka erreklamazioa egin dut; (vt) eskatu, galdatu, galdegin, erreklamatu; (he reclamado un teléfono para la habitación: gelarako telefono bat erreklamatu dut; (reclamó nuestra atención) gure arreta eskatu zuen
reivindicar errebindikatu, aldarrikatu, eskatu; (los trabajadores ~on sus derechos) langileek beren eskubideak betetzeko eskatu zuten; (un atentado) errebindikatu; nork bere gain hartu; (ETA ha reivindicado el último atentado) ETAk azken atentatua bere gain hartu du
sugerir iradoki, aditzera eman; (le hemos sugerido que elija otra habitación) beste gela bat aukera dezala iradoki diogu

verbos de pensamiento
comprender ulertu [a vs> entender: nor-nori-nork; a alguien, sus razones: nor-nork]; (comprendes muy bien las explicaciones del profesor) oso ondo ulertzen dituzu irakaslearen adierazpenak; (abarcar) izan, (barne) hartu, (barne) eduki; osatu, -z osaturik/osatuta egon; (nuestra casa comprende cuatro pisos y dos terrazas) gure etxeak lau pisu eta bi terraza ditu
considerar gogoan hartu, kontuan hartu, hausnartu, kontsideratu; (tengo que considerar tu propuesta antes de darte una respuesta) erantzun aurretik zure proposamena hausnartu egin behar dut; (vt) aintzakotzat hartu, begirunea izan; (tener por) iritzi, -tzat eduki, -tzat hartu, -tzat jo; (considero que no tienes razón) arrazoirik ez duzula deritzot; (se considera un sabio y se cree que siempre tiene razón) bere burua jakintsutzat dauka eta beti arrazoia duela uste du; (otro dicc) gogora ekarri, gogo eman; (ej prensa con 'tzat jo': la mitad de los ciudadanos considerada inadecuada la política lingüística del gobierno de Navarra) herritarren erdiek desegokitzat jo dute Nafarroako Gobernuaren hizkuntza politika
creer (aceptar como cierto) sinetsi, sinestu; (no te creo nada) ez dizut ezer sinesten; (opinar) uste izan, iritzi, iruditu, pentsatu; (creo que además de bonita es lista) polita izateaz gain, azkarra ere badela uste dut; (creo que no vamos a poder ir) iruditzen zait ezin izango garela joan; (Relig: creer en Dios) Jainkoagan sinetsi
dudar zalantza/duda egin, zalantzatu, dudatu; zalantza(ta)n egon, dudan egon, duda-mudatan egon; (si dudas, fallarás) zalantza egiten baduzu, huts egingo duzu; (dudé si comprarme o no el sombrero) zalantzan egon nintzen kapela erosi ala ez; (dudaba entre venir o quedarse) zalantzan zegoen etorri ala gelditu; (vt (!)) zalantza/duda egin, zalantzatu, dudatu; (¿acaso dudas de lo que digo?) esan dudanaz duda egiten duzu, ala?
entender ulertu
imaginar imajinatu
memorizar memorizatu, buruz ikasi; (he memorizado la frase para que no se me olvide) esaldia buruz ikasi dut ez ahaztearren
pensar pentsatu; (Elh) pentsatu, gogoan izan, gogoan erabili, buruan erabili, gogoeta egin, oldoztu; (no hago otra cosa que pensar en ti) zugan pentsatu besterik ez dut egiten; (¿qué andas pensando?) zer darabilzu gogoan?; (no piensa más que en comer) jatea besterik ez du gogoan; (tener la intención de) asmoa izan; (este domingo pienso ir a la playa) igande honetan hondartzara joateko asmoa daukat; (opinar) uste izan, iruditu, pentsatu; (pienso que no llegará a tiempo) iruditzen zait ez dela garaiz iritsiko; (reflexionar) pentsatu, hausnartu; (antes de tomar una decisión debes pensarlo bien) erabakia hartu baino lehen, ondo pentsatu behar duzu; () pentsatu, asmatu; (tengo que pensar algo para no aburrirme los fines de semana) zerbait asmatu behar dut asteburuetan ez aspertzeko
suponer eman; uste izan, jo, -koan egon; (supongamos que A es un punto en el espacio) demagun A espazioko puntu bat dela; jo dezagun A espazioko puntu bat dela; (le supongo unos treinta años) hogeita hamar bat urte jotzen dizkiot; (se le supone gran antigüedad) antzinatasun handikoa dela uste da; (supongo que vendrá) etorriko dela uste dut; (vt: imaginarse) pentsatu, imajinatu, igarri, asmatu; (ya puedes suponer lo que ella sufrió) pentsa dezakezu berak nola sufritu zuen; (no puedes suponer lo bruto que es) zein astakirten den ezin duzu imajinatu ere egin; (con esos datos usted puede suponer lo que pasó) datu horietan oinarrituta zer jazo zen igar dezakezu; (significar, conllevar) ekarri, eman, izan; (eso supone grandes gastos) horrek gastu handiak ekarriko ditu; (esa distancia no supone nada yendo en coche) autoz joanda distantzia hori ez da ezer; (tener significación / importancia) itzala/pisua/garrantzia izan; (Axular supone mucho en nuestra literatura) Axularrek itzal handia du gure literaturan; (su palabra no supone nada en nuestra organización) bere hitzak ez du pisurik gure erakundean

verbos de petición
exigir eskatu, galdegin, exijitu; (para ser profesor de universidad exigen el título de licenciado) unibertsitateko irakasle izateko lizentziatu-titulua eskatzen dute; (fig) eskatu; (este trabajo exige tres horas de máquina) lan honek hiru makina-ordu eskatzen ditu
insistir ekin eta ekin; (behin eta) berriz egin (dagokion aditzaz); errepikatu, azpimarratu, nabarmendu; (insiste hasta que te hagan caso) ekin jaramon egin arte; (el profesor insistió en que llevásemos el libro a clase) liburua eskolara eramateko eskatu zigun irakasleak behin eta berriz; (durante toda la charla insistió en la misma idea) hitzaldi osoan zehar ideia bera azpimarratu zuen; (no le insistas, que es en vano) ez iezaiozu berriz esan, alferrik da eta; (vi) tematu, setatu; (insistió tanto que al final le compramos la moto) hainbeste tematu zelako azkenean motorra erosi genion; [txikia] ekin, lehiatu
instar behartu, hertsatu
instigar bultzatu, zirikatu, eragin
pedir eskatu, galdatu; galdegin; (me ha pedido que vaya a su casa) bere etxera joateko eskatu dit, bere etxera joan nadin eskatu dit; (nunca más te pediré ayuda) ez dizut sekula berriz laguntzarik eskatuko; (los vecinos venden su casa, ¿cuánto pedirán?) auzokoek etxea salgai dute, zenbat eskatuko ote dute?; (le pedí un beso) pot bat galdatu nion; (vi) eskatu, eskean ibili, eskean egin; (en Navidades suele haber más gente que nunca pidiendo en la calle) Gabonetan sekula baino jende gehiago ibiltzen da kalean eskean; (v-pr) el Foro Social ha pedido a los presos que reconozcan el dolor causado) egindako mina aitortzeko eskatu die presoei Gizarte Foroak
presionar presioa egin; sakatu, zanpatu, galkatu; estutu; (la cárcel presiona las dos piezas de madera al encolar) sarjentak bi zur-piezak zanpatzen ditu elkarri itsatsarazteko; (el zapato me presiona por la parte del juanete) zapatak oina estutzen dit juanikotearen parean; (fig) presioa egin; derrigortu, behartu; bultzatu; (fuimos presionados por la dirección para que aceptáramos la propuesta) zuzendaritzak proposamena onartzera bultzatu gintuen; (por mucho que le presiones no te va a decir nada) asko behartuta ere, ez dizu ezer esango; (el defensa presiona al delantero) defentsak aurrelariari presioa egiten dio
solicitar eskatu, eskaera egin; (solicitar una entrevista) elkarrizketa bat egiteko eskaera egin; (tengo que solicitar una ayuda para mis estudios) nire ikasketak egiteko laguntza eskatu beharra daukat

verbos relacionados con la política o los medios de comunicación
acallar isilarazi
acordar (decidir) erabaki, ebatzi; xedatu; (pactar) hitzartu, itundu; (+b ponerse de acuerdo, conciliarse) adostu
afiliarse (a partido pol) alderdikide egin (!afiliar?)
boicotear boikot egin, boikotatu
contaminar (el hombre) kutsatu, poluitu; (ref a alimentos) kontaminatu (tb reflx)
criticar kritikatu
derrocar uzkaili, -tik kendu, -tik bota, erorarazi; (han intentado derrocar al presidente de su puesto) lehendakaria bere postutik kentzen saiatu dira
desarmar (quitar las armas) armak kendu, armak emanarazi, desarmatu; (soltar las piezas) ataldu, zatitu, desarmatu, desmuntatu; (ha desarmado el reloj y cuando lo ha querido volver a armar le sobraban piezas) erlojua ataldu egin du eta berriz ere osatu nahi izan duenean, piezak soberan zituen; (vt: dejar a alguien incapaz de replicar) argumentu(rik) gabe utzi, argudio(rik) gabe utzi, arrazoibide(rik) gabe utzi; (quedó desarmado ante nuestros argumentos) argudiorik gabe gelditu zen gure argumentuen aurrean
desmentir gezurtatu, ezeztatu; (la dirección ha desmentido que vayan a subir los sueldos este año) zuzendaritzak gezurtatu egin du aurten soldatak igoko dituztela; (lo que digo es verdad y no me desmentirá nadie) diodana egia da eta ez nau inork gezurtatuko; (desmentiré a todas las viejas y a todos las cotillas del pueblo) herriko atso eta berritsu guztiak gezurtatuko ditut; (pero esos hechos no desmienten mi palabra) baina gertaera horiek ez dituzte nire esanak gezurtatzen; (es una verdad que no se puede desmentir) ezin gezurtatuzko egia da; (no voy a desmentir todo lo que he dicho sino a aclararlo) esan dudan guztia ezeztatzera ez baina argitzera noa; (v-pr: Rusia ha desmentido...) Errusiak gezurtatu egin du...
desterrar erbesteratu; atzerriratu, arroztu, desterratu, deserriratu, deserritu; (fig) utzi, baztertu, alboratu; erauzi; (hay que desterrar las malas costumbres) ohitura txarrak utzi egin behar dira; () aldendu, uxatu, desterratu; (desterrar la enfermedad) gaitza aldendu; (~se) erbesteratu, atzerriratu, atzetu, arroztu; (muchos intelectuales se desterraron durante la guerra) gerra-garaian intelektual asko erbesteratu egin ziren
destituir kargutik kendu, kargugabetu
dimitir dimititu, kargua utzi; (el ministro ha dimitido) ministroak dimititu egin du
equilibrar orekatu; berdindu
espiar zelatatu, zelatan egon, espiatu; kirikatu, kirik egin; (varios agentes espían la entrada a la fábrica) agente batzuek fabrikako sarrera zelatatzen dute; (una secretaria espiaba al presidente) idazkari batek lehendakaria espiatzen zuen
gobernar gobernatu
honrar ohoratu, ondratu; (le vamos a honrar con un homenaje en el ayuntamiento) udaletxean omenaldi batez ohoratuko dugu; (ese gran escritor honra a su pueblo natal) idazle bikain horrek bere jaioterria ondratzen du
intervenir esku hartu; (la OTAN ha decidido intervenir en el conflicto de los Balcanes) NATOk Balkanetako gatazkan esku hartzea erabaki du; (vi) hitz egin, berba egin, mintzatu; hitza hartu; zerbait esan; (es un debate abierto y podéis intervenir cuando queráis) eztabaida irekia da eta nahi duzuenean mintza zaitezkete; (en la rueda de prensa el director de la película no intervino prácticamente) prentsaurrekoan filmaren zuzendariak ez zuen ia ezer esan; (vi) tartean sartu, eskua sartu; (tuve que intervenir para que no se pegaran) tartean sartu behar izan nuen elkar jo ez zezaten; (teléfono) kontrolatu
investigar ikertu; (el Gobierno investigará la muerte de una niña de tres años de Treviño) Trebiñuko hiru urteko neskato baten heriotza ikertuko du Jaurlaritzak
manifestarse manifestatu, manifestazioa egin; (nos hemos manifestado en la plaza del ayuntamiento) udaletxeko plazan manifestatu gara
nombrar aipatu; izena esan; (me han nombrado en el prefacio del libro) liburuaren hitzaurrean aipatu naute; (¿me ha nombrado a mí?) nire izena esan al du?; (vt: para un cargo) izendatu; (le han nombrado director de la empresa) enpresako zuzendari izendatu dute; (vt: decir el nombre) izendatu, izena esan; (voy a poner un objeto delante tuyo y tú deberás nombrarlo) zure aurrean objektu bat ipiniko dut eta zuk izena esan behar duzu
oprimir (botón etc) zapaldu, zanpatu, sakatu; estutu; (oprimir el botón del timbre) txirrinaren botoia sakatu; (el vendaje me oprime el brazo) hesgailuak besoa estutzen dit; (los zapatos me oprimen) zapatak estuegi ditut; (vt) zapaldu; (las dictaduras oprimen a los ciudadanos) diktadurek herritarrak zapaltzen dituzte; (los oprimidos) zapalduak
publicar argitaratu, argitara eman; (hoy no se publican periódicos) gaur ez da egunkaririk argitaratuko; (airear) zabaldu, barreiatu, jakitera eman; (está publicando todos los secretos de sus padres) bere gurasoen sekretu guztiak zabaltzen ari da
reformar berregin; (un lugar) berritu, berriztatu, eraberritu, zaharberritu; (voy a reformar la cocina) sukaldea berritu behar dut; (hay que reformar este piso antes de comprarlo) etxebizitza hau eraberritu egin behar da erosi aurretik; (orden, ley, institución) erreformatu; aldatu; (es necesario reformar la ley) legea aldatzea beharrezkoa da
refugiarse babestu, gorde, gerizatu, babesa hartu; (Ios habitantes del pueblo se refugiaron en los sótanos durante el bombardeo) herriko biztanleak sotoetan babestu ziren bonbardaketak iraun zuen bitartean
reprimir ito, itoarazi, atxiki; -i eutsi (barre, negar, logura eta gisakoekin); (intentaron reprimir nuestros planes pero no lo consiguieron) gure planak itoarazten saiatu ziren baina ez zuten lortu; (no puedo reprimir las ganas de reír) ezin diot barreari eutsi; (por la fuerza) zigortu, zapaldu, erreprimitu; (la policía reprimió a los manifestantes) poliziak manifestariak erreprimitu zituen
sabotear sabotajea egin, saboteatu
traicionar traizio egin, traizionatu, traditu, saldu
tramar azpikeriatan jardun, azpijanean jardun, azpilanean ari izan, azpijokoan ari izan, azpijokoan ibili; antolatu; (están tramando algo) azpikeriatan dabiltza; (¿quién ha tramado esto?) nork antolatu du hau?
vetar betoa jarri
votar bozkatu, botoa eman, boza eman, botatu; (ha votado en su pueblo) bere herrian eman du botoa; (voté a favor de la propuesta) prosamenaren aldeko botoa eman nuen; (votarán en blanco) boza xuri emanen dute, boto zuria emango dute; (¿a quíen vas a votar?) nori emango diozu botoa? nor bozkatuko duzu?; (vt) botatu, bozkatu; (mañana votarán mi propuesta) bihar botatuko dute nire proposamena; (se han votado los estatutos de la nueva asociación) elkarte berriaren estatutuak bozkatuak izan dira

verbos que implican la idea de poner o guardar
almacenar (en un almacén) biltegiratu, biltegian gorde; () bildu, metatu, pilatu; gorde; (barruan) izan / eduki
añadir gehitu, erantsi
cargar zamatu, kargatu, sortatu; [sobre el hombro] leporatu; [sobre la espalda] bizkarreratu; (cargaron el camión de cemento) kamioia zementuz kargatu zuten; (cargó el saco al hombro) zakua leporatu zuen; () kargatu; bete; (cargó la pluma con tinta) luma tintaz bete zuen; (no tenía película para cargar la máquina de fotos) argazki-kamera kargatzeko filmik ez zuen; (acusar) leporatu, egotzi; (le cargaron el robo) lapurreta leporatu zioten; (Arm) kargatu; (cargó la escopeta con postas) postaz kargatu zuen eskopeta; (Electr) kargatu; (cargar la batería) bateria kargatu; (contab) zordundu; (Econ) zerga ezarri, zerga jarri; (han cargado la gasolina con un nuevo impuesto) gasolinari zerga berria ezarri diote; (fig, coloq) gogaitu, gogait egin, nekatu, nekarazi; (sus chistes me cargan) bere txisteek gogaitu egiten naute; (suspender, coloq) suspenditu (Heg); (me han cargado las matemáticas) matematika suspenditu didate; (Mil) eraso, oldartu, jauki
colocar jarri, ipini, ezarri, kokatu; (tuvimos que colocar cada cosa en su sitio) gauza bakoitza bere tokian jarri behar izan genuen; (fig: estoy un poco colocado por el vino) ardoaz zertxobait alaiturik nago
cubrir estali; tapatu (Heg); (la cubrí con una manta) burusi batez estali nuen; () estali, tapatu, ezkutatu, ostendu; (los cuadros cubrían los agujeros de la pared) koadroek hormetako zuloak ezkutatzen zituzten; (las nubes cubrieron el sol) hodeiek eguzkia ezkutatu zuten; (proteger) estali, babestu; (ve tranquilo que nosotros te cubrimos) zoaz lasai, guk babesten zaitugu eta; (me cubrió de besos en cuanto me vio) ikusi bezain laster, musuz josi ninduen (behin eta berriz musukatu ninduen); (una noticia) -en berri eman; (fueron pocos los periodistas que cubrieron la visita de la cantante) gutxi izan ziren kantariaren bisitaldiaren berri eman zuten kazetariak; (una vacante) bete; (cubrir una plaza) lanpostu bat bete; (una distancia: cubrió los diez kilómetros de la carrera en una hora) ordu betean egin zuen lasterketak dituen hamar kilometroak; (incluir) -en gain hartu, barne hartu, aseguruan sartu; (el seguro no cubre los daños por incendio) aseguruak ez ditu suteak eragindako kalteak bere gain hartzen; (vi) hondoa jo; (esta piscina no cubre: piszina honetan hondoa jotzen da
dejar utzi [I utz - (NOR)i(eza)(zki) - (NORI)da/--/io/gu/--/ie (NORK)--/zu/--/--/zue/--], laga; (te dejaste los libros en casa) liburuak utzi zenituen etxean; (déjale en paz) laga bakean; (permitir) utzi, laga, baimena eman, baimendu; (mis padres no me dejan ir al viaje de estudios) gurasoek ez didate ikasketa-bidaiara joateko baimenik eman; (prestar) mailegatu, utzi, laga; (el mes pasado te dejé sesenta euros y todavía no me las has devuelto) aurreko hilean hirurogei euro mailegatu nizkizun eta oraindik ez dizkidazu itzuli; (mi hermano está intentando dejar de fumar) nire neba erretzeari lagatzeko ahaleginetan dabil; (hay un método para dejar de fumar) erretzeari uzteko modu bat badago; (déjame el libro) utzidazu liburua; (déjaselo al chico) utziozu umeari; (déjame en paz!) utikan!
esconder ezkutatu, gorde; (escondió las llaves entre los libros para que nadie las encontrase) giltzak liburu artean gorde zituen inork topa ez zitzan
fijar finkatu, tinkatu; [Elhuyar] jarri, finkatu, itsatsi; (fijar un listón en la puerta) atean listoi bat jarri; (fijar un póster en la pared) paretan posterra itsatsi; (concretar) finkatu, jarri, zehaztu; (todavía no hemos fijado las fechas del viaje) bidaiako egunak oraindik ez ditugu finkatu
guardar gorde, zaindu
llenar bete
marcar (señalar) markatu, marka jarri, seinalea jarri; [animales] xakitu; (marca los libros con el sello de la empresa) liburuak enpresako zigiluaz markatzen ditu; (marca sus caballos con una M) bere zaldiak M batez xakitzen ditu; (vt: indicar) adierazi, seinalatu, markatu; (el manómetro marca ocho kilos por centímetro cuadrado de presión) manometroak zortzi kilo zentimetro karratuko presioa seinalatzen du; (golpeando) markatu, kolpatu; (el boxeador tiene la cara marcada) boxeolariak aurpegia markatua du; (vt) markatu; (aquel fracaso ha marcado toda mi carrera) porrot hark nire karrera osoa markatu du; (número de teléfono) markatu; (debes marcar los seis números para llamar por teléfono) sei zenbakiak markatu behar dituzu telefonoz deitzeko; (Mús) markatu; (el director marca el compás a la banda) zuzendariak bandari konpasa markatzen dio; (ropa) nabarmendu, nabariarazi; (esa camisa marca la cintura) alkandora horrek gerria nabarmentzen du; (Dep) [tanto] lortu; [gol] sartu; (ha marcado dos goles) bi gol sartu ditu
ocultar ezkutatu, gorde; (me oculté detrás de un árbol) zuhaitz baten atzean ezkutatu nintzen; (vt/v pron) isilean gorde/eduki; ezkutatu; (yo creo que me oculta algo) zerbait ezkutatzen didala uste dut; (no ocultes las conversaciones que mantuviste) ez itzazu eduki zenituen elkarrizketak isilean eduki; (es evidente que nos está ocultando información) argi dago informazioa isilean gordetzen ari dela
poner jarri, ezarri, ipini; (en el cine / TV) eman; (dejar) utzi, laga; (¿dónde has puesto el azúcar?) non laga duzu azukrea?; (me han puesto una multa) isun bat ipini didate; (le han puesto de nombre Luis) Luis jarri diote izena; (a los niños les ponen mucho trabajo en la escuela) umeei lan handiak jartzen diziete eskolan; (añadir) bota; (le has puesto mucha sal a la ensalada) gatz asko bota diozu entsaladari; (aparato) piztu; (pon la radio) irrati piztu; (ponerse + adj) izond./adb. + jarri, izond./adb. + ipini; izenondoari dagokion aditza (!); (la noticia me puso muy triste) berriak oso triste jarri ninduen, berriak oso tristetu ninduen; (me puso nervioso) urduri jarri ninduez, urduritu egin ninduen
vaciar hustu; (hemos vaciado el armario antes de llevarlo) eraman baino lehen armairua hustu egin dugu; (el tonel tiene un agujero y se ha vaciado) upelak zuloa du eta hustu egin da

verbos de posesión
pertenecer -ena izan; (ese perro me pertenece) txakur hori nirea da; (vi) -koa izan, -n egon/ibili, -ko kide/partaide izan; (pertenezco a un grupo ecologista) talde ekologista batean nago; (vi) -i egon; (este tema pertenece a la comisión de cultura) gai hori kultura-batzordeari dagokio (!de que v viene?)
poseer (tener) eduki*, ukan*, izan (du)*, -en jabe izan (lit: ser dueño de); (no poseemos casi nada) ez dugu ia deus ere; (su padre posee muchas tierras) bere aita lur-sail askoren jabe da; (disponer de, conocer) -z jakin*, -n aditu izan; (también poseemos conocimientos de inglés) ingelesez ere badakigu

verbos de permiso
aprobar (examen) gainditu; (aprobó el examen) azterketa gainditu zuen; (gen) onartu; onetsi, baietsi; (no puedo ~ vuestro comportamiento) ezin dut zuen jokaera onartu; (~ por mayoría) gehiengoz onartu; (~ por unanimidad) aho batez onartu
obligar behartu, derrigortu; (me obligaron a firmar) sinatzera derrigortu ninduten
permitir baimena eman, baimendu; (si me lo permiten mis padres saldré contigo) gurasoek baimena ematen badidate zurekin aterako naiz; (sé que tenéis derecho, pero en la situación actual no os lo puedo permitir) badakit eskubidea baduzuela, baina oraingo egoeran ezin dizuet horretarako baimenik eman; (vt) onartu, utzi, laga; (se le han permitido demasiados errores) akats gehiegi onartu zaizkio; (no podemos permitir que ocurran cosas así) ezin dugu onartu horrelakoak gertatzea; (¿por qué le permites que hable con ese descaro?) zergatik uzten diozu halako lotsagabekeriaz hitz egiten?; (no permite que nadie fume en su clase) bere gelan ez dio inori erretzen uzten; (el ordenador me permite corregir con rapidez las faltas ortográficas del texto) ordenagailuari esker testuko ortografia-akatsak azkar zuzen ditzaket
prohibir debekatu, galarazi; (está prohibido fumar) erretzea debekatuta dago

verbos que relacionan dos o más conceptos
afectar (enfermedad) ukitu, eragin; (impresionar) bihotza hautsi, bihotza erdiratu; (emocionalmente) hunkitu; (?) erasan
basarse (basar, ~) oinarritu, oinarri izan/hartu, funtsatu; (¿en qué te basas para afirmar eso?) zertan oinarritzen zara hori adierazteko?
comparar konparatu, erkatu, alderatu, parekatu
conectar lotu, elkartu, batu; (esta carretera conecta varios pueblos) errepide honek zenbait herri lotzen ditu; (encender) piztu, jarri; (conecta la radio para poder oír las noticias) irratia piztu albisteak entzun ahal izateko; (Electr, Telecom) konektatu; (mi ordenador no se puede conectar con tu impresora porque no son compatibles) nire ordenagailua ezin da zure inprimagailuarekin konektatu, bateragarriak ez direlako
constar ziur egon, ziurtasuna izan; argi egon, agerian egon; (me consta que lo hiciste con la mejor intención) ziur nago hobe beharrez egin zenuela; (que conste que yo no lo he hecho) argi gera dadila ez nuela nik egin; (vi) (idatziz) jasota egon, (idatziz) jasota geratu, eraso; (los datos del recién nacido ya constan en el registro) jaioberriaren datuak dagoeneko jasota daude erregistroan; () izan, osatuta egon; etzan; (el libro consta de doce capítulos) liburuak hamabi kapitulu ditu; () ageri izan, azaldu, agertu, egon; (su nombre no consta en la lista) haren izena ez da zerrendan agertzen
depender (vi: estar subordinado) -en mende(an) egon, -en menpe(an) egon, mendeko/menpeko izan; (esa oficina depende del departamento de turismo) bulego hori turismo-sailaren mendekoa da; (vi: necesitar) -en beharra ukan, -en beharrean egon, behar izan; (dependo de tu coche para ir a Vitoria, ¿me lo dejas para mañana?) zure automobilaren beharrean nago Gasteizera joateko, utziko didazu bihar?; (vi: estar condicionado) -en esku/eskuan egon, -en esku(e)tan egon; -en baitan egon; (el que te den el premio no depende de mí) saria zuri ematea ez dago nire esku; (depende de vosotros la calidad de este trabajo) zuen esku dago lan honen kalitatea
formar (crear) eratu, osatu, egin, sortu; (se ha formado un gran charco delante del portal) atari aurrean putzu handi bat egin da; (hemos formado un grupo de trabajo) lan-talde bat eratu dugu; (las nubes se forman por condensación del vapor de agua de la atmósfera) hodeiak atmosferako ur-lurrunaren kondentsazioaren ondorioz sortzen dira; (formaron una cadena humana) giza katea osatu zuten; (educar) hezi; prestatu; trebatu; (pretende formar a sus hijos como si fueran máquinas) seme-alabak makinak bailiran hezi nahi ditu; (dar forma) itxuratu, tankeratu, eratu, taxutu; (el clima forma el paisaje) klimak paisaia itxuratzen du; (constituir) osatu; (cuatro miembros del club formarán la junta directiva) klubeko lau kidek zuzendaritza-batzordea osatuko dute; (esta mezcla está formada por agua y azúcar) nahaste hori uraz eta azukreaz osatua da; (Mil) formatu, lerrokatu; (en la mili nos enseñaron a formar) soldadutzan formatzen irakatsi ziguten
implicar (enredar, envolver) nahasi, (tartean) sartu; (no conseguiréis implicarme en ese asunto) ez duzue auzi horretan ni nahasterik lortuko; (conllevar, entrañar) (berekin) ekarri, ondorio/ondoren izan, ondorioz ekarri; esan nahi; (ser joven implica no tener derecho al trabajo) gazte izateak lanerako eskubiderik ez izatea dakar berekin; (vt: Lóg, Mat) inplikatu; (v prnl: involucrarse) nahasi, nahastu, (tartean) sartu; barne egon, tartean egon, partaide izan; (no quiero implicarme en ese negocio, porque huele mal) ez dut negozio horretan sartu nahi, susmo txarra hartzen diodalako; (v prnl: comprometerse) inplikatu, konprometitu, konpromisoa hartu, engaiatu, sartu; busti (herr.); (no tienes que implicarte tanto en una lucha que sabes perdida) ez duzu hainbeste konprometitu behar galdua dagoela dakizun borrokan
influir eragin, eragina izan; (el tiempo influye sobre los animales) eguraldiak eragina du animaliengan; (la forma de estudiar influye mucho a la hora de hacer los exámenes) ikasteko erak zerikusi handia du azterketak egiteko garaian
ocuparse arduratu, ardura hartu, ardura izan; (yo me ocupo, entre otras cosas, de cerrar bien todas las puertas) beste gauza batzuen artean, ate guztiak ondo ixteko ardura dut; (quiere que me ocupe en cuidar a su hijo) bere semea zaintzearen ardura nik hartzea nahi du
participar parte hartu, esku hartu, parte izan; (no participaré en las próximas elecciones) ez dut hurrengo hauteskundeetan parte hartuko
relacionar erlazionatu, lotu; (mi perro relaciona el coche con el paseo) nire txakurrak automobila eta paseoa erlazionatzen ditu
representar -en irudia izan, irudikatu; (esta imagen representa una deidad) imajina hau jainko baten irudia da; (vt) irudikatu; (representa un círculo en tu imaginación) irudika ezazu zirkulu bat zure irudimenean; (vt) ordezkatu, ordezkari izan; (represento a una empresa textil) ehungintza-enpresa bat ordezkatzen dut; (representar los intereses de un país) herri baten interesen ordezkari izan; () adierazi, erakutsi, azaldu; (este gráfico representa el aumento de población durante los últimos 50 años) grafiko honek azken 50 urteetan izandako populazio-hazkundea adierazten du; (aparentar) irudi, itxura izan; (esa mujer representa más edad) emakume horrek zaharragoa dirudi; (en teatro) antzeztu, jokatu, eman; (esta noche representan Macbeth en el teatro municipal) gaur gauean Macbeth antzeztuko dute udal-antzokian

verbos asociados a la idea de destrucción o rotura
derribar eraitsi; lurreratu; bota; (ayer derribaron la casa de mis padres) atzo gurasoen etxea eraitsi zuten; () lurrera bota; (el boxeador más pequeño derribó a su contrario) boxeolari txikienak lurrera bota zuen aurkakoa; (gobierno) erorarazi; (derribar un gobierno) gobernua erorarazi
destrozar hondatu, suntsitu, birrindu, txikitu, deboilatu; (la ciudad quedó destrozada a consecuencia del terremoto) lurrikararen ondorioz, hiria erraustua gertatu zen; (no te voy a dejar nada porque lo destrozas todo) ez dizut ezer utziko dena hondatzen duzulako; (fig) lur jota utzi; (el accidente de su hermano lo ha destrozado) anaiaren istripuak lur jota utzi du; (vt, dDep) azpiratu; suntsitu, triskatu; (nuestro equipo destrozó al contrario) gure taldeak aurkaria azpiratu zuen; (la increíble legión de enemigos totalmente destrozado) etsai-samalda izugarria arras triskaturik.
destruir hondatu, suntsitu, birrindu, txikitu, ezereztu, deuseztatu, desegin, erraustu, deboilatu; (el fuego destruyó el edificio) suak eraikina erraustu zuen.
partir zatitu, erdibitu; zatikatu; (partió el jamón en trozos pequeños) urdaiazpikoa puska txikitan zatitu zuen; () banatu, partitu; (partió la tarta entre todos los niños) tarta haur guztien artean banatu zuen; (vt Mat) zatitu; (vt / vpron) puskatu, apurtu, hautsi, kraskatu; (el jarrón se cayó y se partió en tres trozos) lore-ontzia erori eta hiru zatitan hautsi zen; (me he partido un diente mientras comía) jaten ari nintzela hortza puskatu zait; (mi hermano suele partir las nueces con los dientes) nire anaiak intxaurrak hortzekin puskatzen ditu; (vi: salir) abiatu, irten, atera, partitu; (partiremos a las diez de la mañana) goizeko hamarretan abiatuko gara
rasgar urratu, tarratatu, zarra(s)tatu; (rasgar el papel) papera urratu; (guitarra) zarrastatu
romper hautsi, apurtu, puskatu; (en muchos trozos pequeños) txikitu, txiki-txiki egin, birrindu, xehatu; (se te va a romper la silla y te vas a caer al suelo) aulkia puskatu eta lurrera eroriko zara; (del golpe que se dio se le rompió el casco) berealdiko kolpea hartu eta kaskoa apurtu egin zitzaion; () eten, hautsi, puskatu, apurtu; [el corazón] erdiratu; (¡tus gritos han roto el silencio!) zure oihuek isiltasuna eten dute!; (han roto sus relaciones) harremanak hautsi egin dituzte; (me rompe el corazón) bihotza erdiratu egiten dit

verbos relacionados con la idea de saber
conocer ezagutu, jakin; (dar a ~) jakinarazi, ezagutarazi; (el científico aspira a conocer los misterios del mundo) zientzialariak mundu honetako misterioak ezagutzea du helburu; (conoce bien el francés) frantsesez ongi daki; (es peligroso ir por hongos si no conoces cuáles son los venenosos) arriskutsua da onddo bila joatea, pozoitsuak zeintzuk diren ez badakizu; () ezagutu; antzeman, igarri; (por aquella mirada conocí sus intenciones) begiratu horrengatik antzeman nion zer asmo zituen; (quien no ha experimentado el amor no conoce qué es estar enamorado) maitasuna ezagutu ez duenak ez daki maitemindurik egotea zer den; (a algn por primera vez) ezagutu, -en ezaguera egin, -en ezaupidea egin, -ekin ezagutzak egin; (me alegro mucho de conocerte) asko pozten nau zu ezagutzeak; (conozco muy bien a su familia) oso ondo ezagutzen dut bere familia; (v-pr: ...dará a conocer la decisión final en unos pocos días) ...egun gutxian ezagutaraziko du azken erabakia
preguntarse ote (partícula); jakin nahi/gura izan; nork bere buruari galdetu/galdegin; (todos nos preguntamos si íbamos a poder salir de allí) denon buruan zegoen handik ateratzerik izango ote genuen; (todo el mundo se preguntaba cuál sería la solución del problema) denek jakin nahi zuten zein ote zen arazoaren irtenbidea; (me pregunto si vale la pena) merezi ote duen galdetzen diot neure buruari
saber jakin* [PR dakit (!) dakizu daki, dakigu dakizue dakite / dakizkit...]; (¿sabes vasco?) euskaraz badakizu?, badakizu euskaraz?; (sé escribir a maquina) makinaz idazten badakit; (no sabía eso) ez nekien hori; (no sabe multiplicar) ez daki biderkatzen

verbos relacionados con la salud
curar sendatu, osatu; (carne, pescado) ondu, umatu
curarse sendatu, osatu; (estaba muy enfermó, pero se curó en tres días) oso gaixorik zegoen, baina hiru egunean osatu egin zen
doler (tener dolor) -n min izan, -ko mina izan; (vi: sentir pesar) mindu, min eman; (me duele la tripa / la cabeza) tripako / buruko mina daukat (!en Elhuyar: dut); (ejs Elhuyar) (le duelen los riñones) giltzurrunetako mina du; (me duele mucho el brazo) besoan min handia dut; (me duele lo que me has dicho) esan didazunak min eman dit
infectar kutsatu; (está infectado por el sida) HIESaz kutsatuta dago
operar lan egin, ari izan, jardun, operatu; (tenemos que operar con pocos medios) baliabide gutxirekin egin behar dugu lan; (vi Econ) merkataritza-eragiketak/burtsa-eragiketak burutu, merkataritza-eragiketak/burtsa-eragiketak egin; negoziatu; tratatu; (hoy no se ha operado en la bolsa) gaur ez da burtsan eragiketarik egin; (opera con grandes sumas de dinero) diru-kopuru handiekin egiten ditu eragiketak; (esta empresa no opera con empresas que no sean de su ramo) adar bereko enpresekin izan ezik enpresa honek ez du eragiketarik burutzen; (Lóg, Mat) eragiketak burutu/egin; (Med) ebakuntza/ebaketa egin, operatu; (hace pocos días operaron a Begoña) orain egun gutxi Begoñari ebakuntza egin zioten; (me van a operar de la nariz) sudurreko ebakuntza egin behar didate
picar (vt) zulatu, ziztau; (no me han picado el billete en el tren) ez didate txartela zulatu trenean; (comer un poco) mokaduak jan/hartu, aleka/bihika jan; (he estado picando un poco de jamón) urdaiazpiko-mokaduak jaten ibili naiz; (carne) xehatu, txikitu; (con pico) pikatu, zulatu; (insecto) heldu, ziztatu, (abejas y avispas) eztenkatu; (morder el anzuelo) engainatu, ziria sartu, iruzur egin; (he vuelto a picar y le he dado 50 euros) engainatu egin nau berriz eta 50 euro eman dizkiot; (vi: tener picor) azkura izan, azkura eman; (me pica todo el cuerpo) gorputz guztian azkura dut; (me pica el culo) ipurdian azkura daukat
recuperarse (v prnl) sendatu, osatu; indarberritu, suspertu, bizkortu, leheneratu; nor bere onera/senera etorri; arnasa itzuli [ahalegin handia egin eta gero]; (he estado enfermo mucho tiempo pero ya me he recuperado) denbora luzez egon naiz gaixorik baina jadanik sendatuta nago; (me cansé mucho en la excursión del fin de semana y todavía no estoy recuperado) asko nekatu nintzen joan den asteburuko txangoan eta oraindik ez zaizkit indarrak berritu; (se desmayó y tardó mucho en recuperarse) konortea galdu zuen eta denbora luzea behar izan zuen bere senera etortzeko; (v prnl Econ) leheneratu, bere onera etorri; suspertu
sangrar odola jario; odoletan egon; odoletan izan/eduki; (sangraba por la nariz) sudurretik odola zerion; (todavía le sangra la herida) oraindik zauria odoletan dauka; (para cuando me di cuenta estaba sangrando) konturatzerako odol-jario nintzen
vomitar oka egin; okaztatu, bota, botaka egin, goitika egin; (después de cenar empezó a vomitar) afaldu ondoren oka egiten hasi zen

verbos relacionados con los sentidos
darse cuenta (-z) konturatu, -z ohartu, jabetu; erreparatu (Heg) (herr); (no te das cuenta de nada) ez zara ezertaz konturatzen
escuchar entzun, aditu
examinar aztertu, arakatu, miatu; [Elh] azterketa egin, etsamina egin; (la semana pasada me examiné Física) joan den astean Fisikako azterketa egin nuen; (vt) ikertu, aztertu, miatu; (le van a examinar el corazón antes de operarle) ebaketa egin baino lehen bihotza ikertuko diote; (Med, vt/pron) miatu
fijarse (prestar atención) arreta jarri/ipini; adi egon; arretaz entzun/begiratu; (fíjate bien en lo que voy a decirte) arretaz entzun ezazu esan behar dizudana; (el niño se fijó en los escaparates de la ciudad) haurrak hiriko erakusleihoetan jarri zuen arreta; (darse cuenta) ohartu, konturatu; (no me he fijado en tu vestido nuevo) zure soineko berriaz ez naiz ohartu; (fig) begia jaurti/bota/ipini/jarri, begiak jaurti/bota/ipini/jarri; begiz jo; begiztatu; erreparatu; (me he fijado en él desde que ha entrado en la cafetería) kafetegian sartu denetik bota diot begia
impactar jo, talka egin; (el meteorito impactó en el desierto del Sahara) meteoritoak Saharako basamortuan jo zuen; (vt) hunkitu, zirrara egin, zirrara sorrarazi, zausk egin; (la noticia de su muerte me impactó sobremanera) haren heriotzaren berriak biziki hunkitu ninduen; (la obra de teatro impactó al público) antzezlanak zirrara handia egin zien ikusleei
mirar begiratu; (a algn) begiratu (v nor-nori-nork); (mira!) begira; (mirad!) ikusi!; (¿por qué me miras?) zergatik begiratzen didazu?; (¿qué miras?) zeri begiratzen diozu?
mostrar erakutsi; (explicar) azaldu, adierazi, erakutsi
notar nabari izan, nabaritu, antzeman, igarri, sumatu; (noto un poco de dolor en la mano) eskuan min pixka bat nabari dut; (se nota que no es de aquí) hemengoa ez dela igartzen zaio; (noté algo raro, pero no pude decir qué era) zerbait bitxia sumatu nuen, baina ezin esan zer; (vt) (oharra) idatzi; (debo notar eso para que no se me olvide) oharra idatzi beharra daukat hori ez ahazteko; (notaré mis comentarios junto al texto que has escrito) iruzkinak zeuk idatzitako testuaren aldamenean idatziko ditut; (vt) oharra egin, ohartarazi, seinalatu; (el profesor notó que no debíamos interpretar sus palabras al pie de la letra) irakasleak berak esandakoa hitzez hitz ez genuela ulertu behar ohartarazi zuen
observar begiratu, behatu; (observar las estrellas con el telescopio) izarrak teleskopioz behatu; (advertir) ohartu, konturatu, erreparatu; ikusi; (he observado en su cara señales de haber sido golpeada) bere aurpegian kolpeak jaso izanaren arrastoak ikusi ditut; (mirar, examinar) begiratu, behatu, so egin; (observar los movimientos del sospechoso) susmagarriaren mugimenduak behatu; (vt: leyes, normas) bete, gorde
oír entzun, aditu; (he oído un ruido) zarata entzun dut; (¿me oyes?) aditzen al didazu?; (vt) aditu, kasu/jaramon egin; (oyó nuestros ruegos) gure eskariak aditu zituen / gure eskariei jaramon egin zien; (gen) entzun; (oye, dime…!) aizu!
oler usnatu, usaindu; (Elh) usain(a) hartu; usaina aditu/entzun; usnatu; (huelo la comida) bazkariaren usaina aditzen dut; (no huelo nada) ez dut ezeren usainik hartzen; () usaindu, usain egin, usnatu; (olió aquella rosa) arrosa hura usaindu zuen; (el perro olió el hueso y se marchó) txakurrak hezurrari usain egin eta alde egin zuen; (vi) usain(a) izan, usain(a) egon, usain(a) eduki, usain(a) eman; (este plato huele muy bien) plater honek oso usain ona du; (no huele a nada) ez du batere usainik; (huele a rosas) arrosa usaina ematen du; (¿a qué huele aquí?) zein usain dago hemen?; (vt fig) usain(a) hartu, susmatu, itxura hartu, iruditu; (a mí me huele que esto no va a salir bien) ongi aterako ez denaren usaina hartzen diot honi; (me olí que algo pasaba) zerbait gertatzen ari zela sumatu nuen; (me olí que iba a haber lío) istiluak sortuko ziren itxura hartu nion; (oler mal, fig) usain onik ez eman, usaindu, usain txarra izan, itxura txarra izan; (a mí aquel asunto me olía mal) gai hark ez zidan niri usain onik ematen; (me olió muy mal todo aquel asunto) oso itxura txarra hartu nion nik gaiari
olvidar ahaztu; ahantzi; (ha olvidado tu nombre) zure izena ahaztu du/zaio; (no te hemos olvidado) ez zaitugu ahantzi; (me he olvidado de su número de teléfono) haren telefono-zenbakia ahaztu dut/zait; (se me ha olvidado el libro en casa) liburua etxean ahantzi zait/dut; (no olvides que mañana es fiesta) ez ahaztu bihar jaia dela; (v.'sal')
recordar gogoratu, oroitu, gogoan izan; (recuerdo muchos sucesos de mi infancia) nire haurtzaroko pasadizo asko gogoratzen zaizkit; (no consigo recordar dónde ocurrió) ezin dut gogoratu non gertatu zen; (lo siento, no recuerdo) barkatu, ez naiz oroitzen; (¿recuerdas la noche en que te conocí?) gogoan duzu ezagutu zintudan gaua?; (algo a algn) gogorarazi, gogora ekarri, oritarazi; (recuérdame, por favor, que tengo que salir a las seis) seietan irten behar dudala oroitarazi, mesedez; (recordar a algn) gogora ekarri, gogorarazi; (esa figura recuerda la cabeza de un caballo) irudi horrek zaldi baten buruaren antza du; (me recuerdas a un amigo que tuve) izan nuen lagun bat gogorarazten didazu
tocar ukitu; (le he tocado el brazo y está frío) besoa ukitu diot eta hotza dago; (instrumento) jo; (va a ~ el piano) pianoa jo behar du; (vi: lotería) egokitu, tokatu; (le han tocado tres millones en la lotería) loterian hiru milioi egokitu zaizkio; (tocarle a algn hacer algo) egokitu, -i egon; (te ha tocado trabajar a ti) lan egitea zuri egokitu zaizu; (ese asunto te toca directamente) gai hori zuzenean dagokizu
ver ikusi; (con estas gafas veo bien) betaurreko hauekin ongi ikusten dut; (está visto para sentencia) epaitzeko ikusia dago; (sopesar, comprobar) ikusi, aztertu, begiratu, so egin; (antes de decidir debo ver bien qué ventajas tiene) erabaki baino lehen ongi aztertu behar dut zein onura dituen; (voy a ver si ha venido) etorri den begiratzera noa; () ohartu, konturatu, ikusi; (¿has visto cómo viene cojeando?) ohartu al zara herrenka nola datorren?; (considerar, parecerle a uno) sumatu, iruditu, ikusi; (veo que tendrá que ampliar el crédito) kreditua zabaldu egin beharko duela sumatzen dut; (, a ver si...) , ea... (v.'volver')
vigilar zaindu, jagon, begiratu, behatu; (hay que vigilar a los niños en la playa) umeak hondartzan zaindu egin behar dira; (otear) zelatatu, zelatan egon, barrandatu; (Imanol vigila desde la atalaya) Imanolek talaiatik zelatatzen du

verbos que indican sentimientos y emociones
amar maite ukan, maitatu; (te amo) maite zaitut; (siempre te amaré) beti maiteko zaitut
arrepentirse damutu; (si vienes conmigo, no te arrepentirás) nirekin bazatoz, ez zaizu damutuko (!de)
asustar ikaratu, izutu, beldurtu; sustatu; (¿te asusta pensar en el futuro?) etorkizunaz pentsatzeak ikaratzen al zaitu?; (¡me has asustado, tonto!) sustatu egin nauzu, babo horrek!
disfrutar (divertirse) gozatu, ongi pasatu; (¡ayer disfruté muchísimo!) oso ongi pasatu nuen atzo!; (mis padres disfrutan mucho en el pueblo) nire gurasoek izugarri gozatzen dute herrian; (con ese tipo de libros disfruto cantidad) horrelako liburuekin izugarri gozatzen dut; (vi: de algo) izan, eduki; (disfruta de una buena pensión) pentsio ederra du; (no disfruta de muy buena salud) ez du oso osasun ona
echar de menos -en mira izan, -en falta/hutsunea sentitu; (echo de menos el café que tomábamos a la tarde) arratsaldean hartzen genuen kafearen mira dut; (se le ha muerto la mujer y la echa de menos) emaztea hil zaio eta haren falta sentitzen du
enfadarse haserretu; (cuando no acierta la respuesta se enfada) erantzuna asmatzen ez duenean haserretu egiten da
experimentar saiakuntzak egin, esperimentatu; (están experimentando para lograr un material más adecuado) saiakuntzak egiten ari dira material egokiagoa lortzearren; (vt) probatu; (está experimentando la lavadora) ikuzgailua probatzen ari da; (vt) sentitu, nabaritu; (cuando oí la noticia experimenté una gran tristeza) albistea entzun nuenean tristura handia nabaritu nuen; (recibir un cambio) izan, jasan; (experimentará una transformación) aldaketa izango du (aldatu egingo da)
lamentar deitoratu, auhendatu, adiakatu, tamaldu; penatu, atsekabetu, nahigabetu; sentitu, damu izan; damutu; (lamentó la muerte de tu padre) zure aitaren heriotza deitoratu zuen; (sabes que lamento mucho todas estas muertes inútiles) alferrikako heriotza hauek guztiek oso penatzen nautela badakizu; (lamento llegar tarde) berandu etorria sentitzen dut, damu dut; (lamentó haber hecho aquello) hura egina damutu zitzaion
llorar negar egin; (llorando) negarrez
odiar gorrotatu, gorroto izan, -i aiher izan, -i herra izan, higuindu; (te odio tanto como te quiero) gorroto zaitut maite zaitudan bezainbeste; (me odia por lo que le he hecho) egin diodanagatik aiher zait; (me odio) higuintzen dut neure burua
preocupar kezkatu, arduratu; (me preocupa el futuro de mis hijos) seme-alaben etorkizunak kezkatzen nau
preocuparse arduratu, ardura hartu, kezkatu, larritu, estutu, artegatu; (no te preocupes) lasai egon; (no te preocupes por eso) ez zaitez horretaz kezkatu; (yo me preocuparé de que esté listo) pronto egoteaz neu arduratuko naiz
reír barre egin, irri egin; (nos hemos reído mucho viendo ese programa) programa hori ikusten barre asko egin dugu; (¡ríe, ríe, ya verás luego!) barre egizu, bai, gero ikusiko dugu!
reírse (de algn) iseka egin; burla egin, barre egin, irri egin; (se ríen de mí porque no sé bailar) dantzan ez dakidalako iseka egiten didate
sentir sentitu; nabaritu; (sensación) izan; (te he puesto anestesia en la muela; dime si sientes algo cuando te toco ahí) anestesia eman dizut haginean; ukitzen dizudanean ezer sentitzen duzun esan; (sentí un ruido extraño) zarata bitxia entzun nuen; (tras los disparos, se sentía el olor de la pólvora) tiroen ondoren, bolboraren usaina aditzen zen; (sensaciones, sentimientos) izan; hartu; sentitu, nabaritu; (no siento hambre) ez naiz gose; (no siento ningún dolor) ez dut batere minik; (sentí un fuerte dolor) min handia sentitu nuen; (con ese abrigo ni se siente el frío) eroki hori jantzita ez da hotzik sentitu ere egiten; (¿has sentido miedo alguna vez?) inoiz zerbaiten beldur izan zara?; (¡qué alegría sentí cuando le vi!) zein poza hartu nuen ikusi nuenean!; (siento gran admiración por mi madre) amarenganako mirespen handia dut (ama oso miresten dut); (experimentar) sentitu; (no siente lo que dice) ez du esaten duena sentitzen; (no te puedo decir qué es el amor, cuando lo sientas lo sabrás) ezin dizut maitasuna zer den azaldu, sentitzen duzunean jakinen duzu; (lamentar) sentitu; pena izan/hartu; atsekabetu, penatu, nahigabetu; (lo siento, no puedo ayudarle) sentitzen dut, baina ezin dizut lagundu; (siento dejarte así) pena hartzen dut zu modu horretan uztea; (sintió mucho la muerte de su abuela) amona hiltzean pena handia hartu zuen; () sentitu, damu izan, damutu; (siento mucho haberte hablado tan duramente) damu dut zuri hain gogor hitz egina
sentirse izan, egon; sentitu; (tómate una aspirina, te sentirás mejor) aspirina bat hartu, hobeto egongo zara; (no me siento bien) ez naiz ongi (ondoezik nago); (a la mañana siguiente se sintió enfermo) biharamun goizean gaixo sentitu zen; (a veces se siente sólo) batzuetan bakarrik sentitzen da; (se ha sentido herido por lo que le has dicho) esan diozunak mindu egin du (minduta dago esan diozunagatik); (fig) uste izan; (nork bere burua) -tzat izan/eduki; (se siente superior) hobea dela uste du
sonreír irribarre/irri egin; (cuando terminé el examen no dijo nada, solamente sonrió) azterketa bukatu nuenean ez zuen ezer esan, soilik irribarre egin zuen
sufrir sufritu (visto en ej); (Elh) sufritu; (¡no sufras mujer!) emakumea! ezazu horrenbeste sufritu!; (como sigas así, te va a tocar sufrir) horrela jarraituz gero, sufritu beharko duk; (vt) sufritu, pairatu, jasan, nozitu; (está sufriendo fuertes dolores) min handiak pairatzen ari da; (vt) jasan, eraman, eroan; (no puede sufrir la injusticia) injustizia ezin du jasan
temer (tener miedo) -en beldur izan, -t(z)eko beldur izan (da ad.); -i beldurra izan/eduki, -t(z)eko beldurra izan, -t(z)eko beldurra eduki; (teme a sus vecinos) bere bizilagunen beldur da; (temo las consecuencias) ondorioei beldur diet; (no temas, que no va a pasar nada) ez ezak beldurrik izan, ez duk ezer gertatuko eta; (sospechar, creer) susmoa izan, susmatu; uste izan; beldur izan; (me temo que va a llover) uste dut euria egingo duela; (temo que no pueda venir) uste dut ezingo duela etorri; (me temo que ha perdido mucho dinero) diru asko galdu ote duen susmoa dut; (sentir temor) kezkatu, beldur izan

verbos con cierto matiz social o que aparecen en una presentación o descripción personal
bailar dantza egin, dantzatu
cantar kantatu, abestu; (¡qué bien cantó el tenor!) zein ederki kantatu zuen tenorrak!; (los canarios cantan durante el día) kanarioak egunez aritzen dira kantuan; (le canté una nana) sehaska-kanta bat abestu nion; (el grillo de casa está cantando) etxeko kilkerra kantatzen ari da
dedicarse (¿a qué se dedicaba el hermano?) zein lanbide zeukan anaiak?; (se dedica a la panadería) okintzan dihardu
llamarse deitu; (¿cómo te llamas?) nola deritzu zuri?, nola da zure izena?; (me llamo X) ni X naiz; (no me llamo Javier) nik ez dut Javier izena
llevar puesto eraman (v.'llevar'), jantzita / jantzirik eraman; (lleva un vestido verde hasta la rodilla) belaunerainoko soineko berdea darama; (llevaba una falda roja) gona gorria jantzita zeraman
presentar aurkeztu; (el partido ha presentado al alcalde para gobernador) alderdiak alkatea aurkeztu du gobernadore izateko; (he pensado que tú puedes presentar el programa) programa zuk aurkez dezakezula pentsatu dut; (me presentó a todos los asistentes a la reunión) bilerara joandako guztiak aurkeztu zizkidan; (en exhibición etc) aurkeztu, ezagutzera eman, ezagutarazi; (Ford ha presentado los nuevos modelos) Ford-ek modelo berriak aurkeztu ditu; (te/os presento a...) hona hemen...; hau... da; hauxe duzu...; (os presento a mi hijo) hona hemen nire semea
reconocer (admitir) aitortu (v-pr); (examinar) aztertu, ikuskatu, miatu, arakatu; (reconocer un terreno) inguru bat aztertu; (el médico ha reconocido al paciente) medikuak pazientea aztertu du; (a algn) ezagutu, antzeman, igarri; (me he encontrado con Mikel y al principio no le he reconocido) Mikelekin topo egin dut eta hasieran ez dut ezagutu; (el testigo ha reconocido al culpable) lekukoak erruduna ezagutu du; (no te he reconocido hasta que estabas muy cerca) oso gertu egon zaren arte ez diot nor zinen igarri; (admitir) aitortu, onartu; (reconoció que lo que yo había dicho era cierto) nik esandakoa egia zela aitortu zuen; (Pol) aintzatetsi, -tzat ezagutu; (la mayoría de los países han reconocido el nuevo estado africano) herri gehienek aintzatetsi dute Afrikako estatu berria; (reconocer la autoridad de alguien) norbait agintaritzat ezagutu; (reconocer un título como auténtico) titulu baten egiazkotasuna ezagutu
saludar agur egin, agur esan, agurtu; diosal egin; oles egin; (le vi por la calle y no me saludó) kalean ikusi nuen eta ez zidan agurrik egin; (te saludo afectuosamente...:) adeitasunez agurtzen zaitut…; (fig, ej decisión) hartu, harrera egin
vivir bizi izan; (vivo en San Sebastián) Donostian bizi naiz; (en casa vivimos tres hermanos) etxean hiru anai-arreba bizi gara; (vivió cincuenta años) berrogeita hamar urte bizi izan zen; (es difícil vivir con ese dinero) diru horrekin bizitzea zaila da; (tu amigo sabe vivir bien) zure lagunak ongi bizitzen badaki; (el difunto padre vive en nuestro recuerdo) aita zena gure oroimenean bizi da; (las preocupaciones no le dejan vivir) kezkek ez diote bizitzen uzte; (vt) bizi izan, igaro; (hemos vivido momentos duros) une latzak igaro ditugu

verbos que implican la idea de solucionar algo
arreglar konpondu (reparar); (garaje) txukundu; (~ la casa) etxea jaso; (~ una entrevista) elkarrizketa hitzartu; (ensalada) gozatu, ondu; (problemas) konpondu; (~ lo necesario para la fiesta) festarako behar den guztia antolatu; (~ los papeles) paperak zuzendu; (Mús) moldatu, moldaketak egin
reparar konpondu; (~ los muebles de la casa) etxeko altzariak konpondu; (~ en) ohartu, konturatu, hauteman, nabaritu, erreparatu; (en aquel momento no reparé en que estabas allí) une hartan ez nintzen han zeundenik ohartu; (no reparé en él) ez nion erreparatu
resolver konpondu, irtenbidea aurkitu; (tengo un problema que resolver) konpondu beharreko arazoa dut; (decidir) erabaki, ebatzi; (Mat) ebatzi, askatu; (los alumnos aprenderán a resolver problemas) ikasleek problemak ebazten ikasiko dute
solucionar konpondu, ebatzi; (no puede solucionar sus problemas psicológicos) bere arazo psikologikoak ezin ditu konpondu

diversos verbos cuyo sujeto es una persona
cansarse nekatu, haserretu; aspertu, gogaitu; (ya me estoy cansando de que llegues siempre tarde) haserretzen hasia naukazu beti berandu iriste horrekin; (todas las tardes oía lo mismo y no se cansaba) arratsaldero gauza bera entzuten zuen eta ez zen aspertzen
casarse ezkondu, esposatu; (me casaré con su hermano) haren anaiarekin ezkonduko naiz; (~ por lo civil) ezkontza zibila egin
disculparse barkatu, desenkusatu; (¡discúlpenme por lo que he hecho!) barka iezadazue egin dudana!
entrometerse tartean sartu, nahasi, muturra sartu; (quiere entrometerse en mi vida, pero no le dejan) nire bizimoduan muturra sartu nahi du, baina ez diote uzten
jubilarse erretiratu
mudarse etxez / egoitzaz aldatu; (nos hemos mudado hoy y tenemos los muebles sin poner) etxez gaur aldatu gara eta altzariak ipini gabe dauzkagu
parecerse antza izan; (te pareces a tu madre) zure amaren antza duzu

verbos asociados a tareas de la casa o agrícolas
cosechar uzta bildu, uztatu; (v intr) lortu, jaso, izan; (durante su juventud cosechó muchos éxitos) gaztea zenean, arrakasta handia lortu zuen
coser josi; (no sé coser) ez dakit josten; (vt Med) josi; (lo llevaron al hospital para que le cosieran la herida) ospitalera eraman zuten zauria jos ziezaioten
cultivar landu, laboratu; (cultivar la tierra) lurra landu; (vt: plantas) egin; landatu, hazi; (en este pueblo ya no se cultiva trigo) herri honetan jadanik ez dute garia egiten; (cultivar tomates) tomateak landatu; (cultiva varias plantas en su huerto) hainbat barazki hazten ditu bere baratzean; (fig) landu; zaindu; (no hay que dejar nunca de cultivar la inteligencia) ez zaio inoiz adimena lantzeari utzi behar; (la amistad es como la tierra hay que cultivarla) adiskidetasuna lurraren parekoa da, landu egin behar da
frotar igurtzi, marruskatu
lavar garbitu, ikuzi
limpiar garbitu
manchar zikindu, lohitu; (te has manchado las manos) eskuak zikindu dituzu; (vas a manchar la pared de barniz) horma bernizez lohituko duzu

verbos relacionados con el tiempo
aplazar atzelatu; gibelatu, beroratu; luzatu; (la reunión de hoy la han aplazado hasta mañana) gaurko bilera bihar arte atzeratu dute
continuar jarraitu, segi
dedicar eskaini, dedikatu; (he escrito un cuento que dedicaré a mi hija) idatzi dudan ipuin hau neure alabari eskainiko diot; (dedícame el disco que me regalaste) eskain iezadazu oparitu zenidan diskoa; (tiempo) eman, erabili; (todos los días dedico cinco horas al estudio) egunero bost ordu ematen ditut ikasten
durar iraun (!irreg?); luzatu; (el programa dura hora y media) programak ordu eta erdi dirau; (no duré ni una semana en aquel trabajo) ez nuen astebete ere iraun lan hartan
empezar hasi; abiatu; (el lunes empezarán los festivales) astelehenean hasiko dira jaialdiak; (el cocinero ha empezado la lata de aceite) sukaldariak olio-lata hasi du; (el verano empieza en junio) uda ekainean hasten da; (~ con algo) -ri ekin; (tenemos que ~ con el trabajo) lanari ekin behar diogu; (~ a + infin) -t(z)en hasi, -n hasi, -z hasi, -ka hasi; -i ekin; (vamos a empezar a bailar) dantzan hasiko gara; (van a empezar a comer) jateari ekingo diote
mantener mantendu; (cada vez es más difícil mantener a la familia) familia mantentzea gero eta zailagoa da; () mantendu, kontserbatu, gorde; (el frigorífico mantiene el frío) hozkailuak hotza gordetzen du; () eutsi, atxiki, iraunarazi; (no podía mantener la puerta abierta) ezin zion ateari irekita eutsi; (promesa, palabra) eutsi, atxiki; (mantengo la palabra que he dado) eman dudan hitzari eusten diot; (creencia, opinión) eutsi; lehengoan egon, nor bere bostean egon; (mantengo mi opinión) ni neure bostean nago; (vt) eduki, izan; (hemos mantenido una conversación sobre la polución) poluzioaz elkarrizketa izan dugu; () (berriro) esan; ...-(e)lakoan egon; (mantiene que esa información es falsa) informazio hori gezurra delakoan dago; (a algn en reanimación) edukitu [edukitzen]
permanecer egon; jarraitu, segitu, iraun; (después de permanecer en cama durante dos meses comenzó a caminar con ayuda de las muletas) bi hilabetez ohean egon ondoren makuluen laguntzaz ibiltzen hasi zen; (haz el favor de permanecer en silencio hasta que te toque hablar) isilik egon hitz egiteko txanda zuri iritsi arte; (parece mentira que después de veinte años las cosas permanezcan igual) gezurra dirudi hogei urte pasa arren gauzak berdin jarraitzea; (todavía permanece vivo el recuerdo de aquel día) egun hartako oroitzapenak oraindik bizirik dirau
prolongarse luzatu, iraun; (la reunión se prolongó hasta el día siguiente) bilerak hurrengo egunera arte iraun zuen
retrasar atzeratu, gibelatu; berandutu, geroratu, geroko utzi; (retrasaron el comienzo de la comida en media hora) ordu erdi berandutu zuten bazkariaren hasiera; (entorpecer?) geldiagotu, moteldu; (un desprendimiento está retrasando el tráfico) luizi bat trafikoa geldiagotzen ari da; (reloj) atzeratu, gibelatu; (he retrasado el reloj) erlojua atzeratu egin dut
retrasarse berandutu, berandu iritsi/heldu/etorri; atzeratu; (el autobús se retrasó) autobusa berandu iritsi zen; (en el trabajo, estudios) atzean / gibelean gelditu, atzeratu, gibelatu; (reloj) atzeratu, gibelatu; (este reloj se retrasa cinco minutos cada día) erloju honek bost minutu atzeratzen ditu egunero; (v-pr: la decisión podría retrasarse diez días) hamar egunez atzeratu daiteke erabakia
seguir jarraiki, jarraitu, segitu; -en atzetik joan/etorri; atzetik izan/eduki; (le he seguido hasta la casa) etxeraino jarraitu diot; (el perro sigue a su amo) txakurra jabearen atzetik doa (jabeari segitzen dio); (nos sigue la policía) polizia atzetik dugu; (le siguió para saber dónde vivía) atzetik joan zen (jarraitu zitzaion) non bizi zen jakiteko; (sigue tu camino) zeure bidetik segi, zeure bideari segi; (ir detrás de) ondorengoa izan; ondoren etorri; (el martes sigue al lunes) asteartea astelehenaren ondoren dator; (criterio, modelo) jarraitu, jarraiki, segitu; (seguir un modelo) eredu bati jarraitu; (sigo mi propio criterio) neure iritziari jarraitzen natzaio; (siguió el camino de su padre) bere aitaren bideari jarraitu zitzaion; (normas, indicaciones) bete, egin; (seguir las normas) arauak bete; (siga las indicaciones del director) zuzendariak esandakoa bete (egin); (siga las indicaciones del manual) gidaliburuan esanak bete; (un curso) hartu, egin; (seguir un curso de francés) frantses-ikastaroa egin; (moverse) jarraitu, jarraiki, segitu; (sigue adelante, no te pares) segi aurrera, ez gelditu; (vi: haciendo algo) jarraitu, jarraiki, segitu; (sigue haciendo lo de siempre) betikoa egiten segitzen du; (sigo igual, mi vida no ha cambiado) berdin jarraitzen dut, nire bizitza ez da aldatu; (si sigues así, no sé cómo vas a acabar) horrela segituz gero, ez dakit nola bukatuko duzun; (enfermo, llorando) oraindik egon; (vivo) iraun, egon; (sigue enfermo) oraindik gaixo dago; (a media noche seguía sin dormir) gauerdian artean loak hartu gabe zegoen; (seguir vivo) bizirik iraun; (¡seguimos vivos!) bizirik gaude!; (Haris Seferovic no seguirá en la Real) Haris Seferovicek ez du jarraituko Realean
tardar (demorarse) berandutu; [Elh] (halako denbora) behar izan; (tardó dos días en venir) bi egun behar izan zituen etortzeko; (¿cuánto tarda en llegar a casa?) zenbat denbora behar du etxera heltzeko?; (emplear mucho tiempo) denbora asko behar izan, luze jo, berandu + ad., berandutu; (han tardado mucho tiempo en mandarnos la información) luze jo du informazioa bidali arte; (el autobús tardó mucho en venir) autobusa oso berandu etorri zen; (la herida tardó en cerrarse) zauriak denbora asko behar izan zuen ixteko; (vi, demorarse) berandutu; luzatu; (ven pronto, no tardes) laster etorri, ez berandutu; (no podemos tardar tanto en hacer este trabajo) lan hau egiteko ezin gaitezke horrenbeste luza
terminar bukatu; amaitu; burutu; (saldremos cuando termine el trabajo) lana bukatzen duenean irtengo gara; (ya han terminado las obras) lanak bukatu dituzte; (~se) bukatu, amaitu; ahitu, agortu; gastatu; (se nos han terminado las patatas) patatak amaitu egin zaizkigu; (vi) bukatu, amaitu; (la película ha terminado) filma amaitu egin da; (terminar de comer) jaten bukatu

verbos que implican la idea de tirar o lanzar algo
derramar isuri; jariatu, erion; [referido a lágrimas] negar egin; (derramar sangre) odola isuri; (derramar el café) kafea isuri; (esparcir); zabaldu, barreiatu; (al abrir el paquete derramé todo el azúcar sobre la mesa) poltsa irekitzean azukre guztia barreiatu nuen mahai gainean
echar bota, jaurtiki; egotzi, kanporatu
expulsar egotzi, bota, kanporatu, jaurti, jaurtiki; (lo expulsaron de la fábrica por robar) lapurreta egiteagatik egotzi zuten fabrikatik
lanzar jaurti, jaurtiki, bota; (Com) atera; -ratu; (ayer lanzaron otra oferta al mercado) atzo beste eskaintza bat merkaturatu zuten
tirar bota, jaurti; jaurtiki, egotzi; (tirar una piedra) harria bota; (el niño tiró el zapato por el balcón) haurrak zapata balkoitik jaurti zuen; (ej a la basura) zaborretara/zakarretara bota, bota; (esas botas están para tirarlas) bota horiek zaborretara botatzeko moduan daude; (derribar) eraitsi, lurrera/behera bota, bota, egotzi; (han tirado el viejo ayuntamiento) udaletxe zaharra bota egin dute; (el dinero) xahutu, bota, eralki, alferrik gastatu; (comprar eso es tirar el dinero) hori erostea dirua alferrik gastatzea da; (disparar) tiro egin, tiratu; (tirar un cañonazo: kanoiaz tiro egin; (atraer) tiratu, erakarri; gustuko izan; (la tierra natal tira mucho) sorterriak asko tiratzen du; (los estudios le tiran poco) ikasketek ez dute askorik erakartzen; (tirar de) tiratu, tira egin; (la locomotora tira de los vagones) tren-makinak bagoiei tira egiten die; (le tiró del pelo) iletik tiratu zion
verter isuri, bota; (ha vertido vino al suelo) ardoa lurrera isuri du; (a algn) irauli; (se le ha vertido la botella y ha ensuciado la mesa) botila irauli eta mahaia zikindu egin du

verbos relacionados con transacciones económicas
adquirir erosi, -z jabetu, eskuratu, lortu
ahorrar aurreztu, aurreratu
alquilar alokatu; (dar en alquiler (ej casa)) errentan utzi
calcular kalkulatu; (~ el área de un triángulo) triangelu baten azalera kalkulatu; () kalkulatu, kontu(a) atera, kontuak atera/egin; (vamos a ~ cuánto nos ha costado el viaje) bidaia zenbat kostatu zaigun kontuak egin behar ditugu; (estimar) taxutu, zenbatetsi; jo; (calcular los daños) kalteak zenbatetsi; (¿cuántos años le calculas?) zenbat urte jotzen dizkiozu?; (suponer) uste izan; esan, egin; egon (adizki trinkoekin); (calculo que llegará mañana) bihar iritsiko dela esango nuke; (considerar) kontuan hartu, (-n) pentsatu; (debes calcular los pros y los contras) alde onak eta txarrak hartu behar dituzu kontuan
cobrar kobratu; (me han cobrado más de lo que pensaba) uste nuena baino gehiago kobratu didate
comerciar salerosi
comprar erosi; (la camisa que he comprado es demasiado cara) erosi dudan alkandora garestiegia da; (dicen que los del otro equipo habían comprado al árbitro) beste taldekoek epailea erosi omen zuten
costar kostatu, balio izan; (¿cuánto cuesta esta falda?) zenbat balio du gona honek?; (fig) kostatu, kosta izan; (a mí también me cuesta creerlo) niri ere kostatzen zait sinestea; (
deber (adeudar) zor izan; (estar obligado) behar izan; (debo ir) joan behar naiz; (debo hacer) egin behar dut; (me debe mil euros, poco más o menos) mila euro zor dizkit, gutxi gorabehera
elegir aukeratu; (por votación) hautatu; hautetsi
exportar esportatu
gastar (dinero) gastatu, irion, xahutu; (gastó mucho dinero en el viaje a Australia) Australiara egin zuen bidaian diru asko gastatu zuen; (vt, genio) izan, eduki; (Luis gasta muy mal humor) Luisek oso umore txarra dauka; (vt, usar) izan, eduki; erabili, ibili, usatu, baliatu; jantzi, beztitu; (la pintora gastaba una falda larga) pintatzaileak gona luzea janzten zuen; (María gastaba un BMW) Mariak BMW bat zeukan; (el antes no gastaba gafas) lehen ez zuen betaurrekorik erabiltzen; (desgastar) gastatu, higatu; ahitu, agortu; (he gastado las suelas de los zapatos de tanto andar) zapaten zola gastatu du asko ibiltzeagatik; (la fuente se ha gastado) iturria agortu egin da
invertir (Econ) inbertitu, inbestitu; (dar la vuelta) alderantzikatu; (objektuak) buruz behera jarri, (objektuak) behekoz gora jarri; (~ una fracción) zatikia alderantzikatu; (invertir el sentido de la marcha) martxaren noranzkoa alderantzikatu; (invertir un recipiente) ontzia buruz behera jarri; (tiempo) eman; (he invertido cinco años de mi vida estudiando una carrera y ahora no tengo trabajo) nire bizitzako bost urte eman ditut karrera ikasten, eta orain ez dut lanik
malgastar xahutu, zarrasteldu, eralki; (malgastó sus bienes y ahora anda pidiendo) bere ondasunak xahutu egin zituen eta orain eskean dabil
negociar tratua egin, negoziatu; (hemos negociado la venta de la finca) finka saltzeko tratua egin dugu; (vi/vt) negoziatu; (~ la paz) bakea negoziatu; (vi col) tratuan ibili, negoziatu; (negociar con vacas) behiekin tratuan ibili
pagar ordaindu, pagatu; (he pagado caro el pan) ogia garesti ordaindu dut; (pagar al contado) eskura ordaindu; (¡lo vas a pagar caro!) larrutik ordainduko duzu!; () ordaindu, ordainetan eman; (quiso pagar la ayuda que le presté con un regalo pero yo no acepté) nik emandako laguntzaren ordainetan opari bat eman nahi izan zidan, baina ez nion onartu
recaudar bildu; (~ impuestos) zergak bildu
supervisar gainbegiratu, ikuskatu
valer (ser de valor, servir) balio izan; (vale 1600 peseta) mila eta seiehun pezeta balio du [y no 'ditu']; [Elh] (precio) balio izan; kostatu; (este libro vale veinte euros) liburu honek hogei euro balio du; (servir para) balio izan, egoki izan, baliagarri izan; (tu amigo vale para servir) zure lagunak zerbitzatzeko balio du; (la empresa va bien porque la directora vale) enpresa ongi doa zuzendariak balio duelako; (los experimentos valen para confirmar las hipótesis) saiakuntzek hipotesiak baieztatzeko balio dute; (vi, ser válido o estar permitido) balio izan, onargarri izan; (eso no vale, es trampa) horrek ez du balio, hori tranpa da; (valer la pena) merezi izan; (vete a ver esa película, merece la pena) joan zaitez film hori ikustera, merezi du; (no merece la pena hacer nada) ez du merezi ezer egitea
vender saldu; (me han vendido el caserío) baserria saldu didate; (vende muebles a buen precio) altzariak modu onean saltzen ditu

verbos relacionados con el trabajo y la utilidad
contratar kontratatu, alokatu; (han contratado a mucha gente del pueblo para las obras de remodelación de la iglesia) elizaren berritze-lanetarako herriko jende asko alokatu dute
despedir agur egin, agur esan, agurtu, agurkatu; adio(ak) esan, adio(ak) erran, adio(ak) egin; (del trabajo) kaleratu; (los amigos, para despedirla, querían organizarle una gran fiesta) lagunek, agur egiteko, jai handi bat antolatu nahi zioten; (y lo despidieron en la estación) eta geltokian agurtu zuten; (vt, echar) bota, bidali, egotzi, iraitzi; [sólo del trabajo] kaleratu; (si me despiden del trabajo no sé qué haré) lanetik egozten banaute ez dakit zer eginen dudan; (¿por qué lo despidieron del partido?) zergatik bidali zuten alderditik?; () igorri, bota, egotzi; (los rayos de luz que despedía aquel extraño ser) izaki bitxi hark igortzen zituen argi-izpiak
trabajar lan egin; behar egin; (trabaja en la fábrica de zapatos) zapata-fabrikan egiten du lan; (para vivir hay que trabajar mucho) bizi ahal izateko lan asko egin behar da; (no trabajamos más con esa empresa por que no son serios) jadanik ez dugu enpresa horrekin lanik egiten, ez baitira ganorakoak; (luego irá a ~) gero lanera joango da; (trabajo) lan egiten dut; (¿en qué trabajas?, qué haces?) zer egiten duzu?; (dónde trabajas?) non egiten duzu lan?
servir (eso no me sirve para nada) horrek ez dit ezertarako balio; [Elh] zerbitzatu; (servir al rey) erregea zerbitzatu; (comidas, bebidas) zerbitzatu, eman, atera; (nos sirvieron la comida en platos de plástico) janaria plastikozko plateretan zerbitzatu ziguten; (¿qué os sirvo?) zer aterako dizuet?; (servir para...) balio izan; baliagarri/erabilgarri izan; (el destornillador sirve para meter y sacar tornillos) bihurkinak torlojuak sartu eta ateratzeko balio du; (la espumadera no sirve para servir la sopa) bitsaderak ez du zopa zerbitzatzeko balio; (este tronco puede servirnos de puente) enbor honek zubia egiteko balio dezake; (te lo dejo, por si te sirve de algo) utzi egingo dizut, ezertan baliagarri bazaizu ere; (en ejército) soldadutza egin; (sirvió en la marina) soldadutza armadan egin zuen; (en tenis) sakea egin / atera
usar erabili, baliatu, usatu; (nadie usa ya esa palabra) inork ez du dagoeneko hitz hori erabiltzen; (¿qué has usado para pintar la habitación?) zer erabili duzu gela pintatzeko?; (he usado el ordenador para corregir esos textos) testu horiek zuzentzeko ordenagailuaz baliatu naiz, testu horien zuzentzeko ordenagailua baliatu dut
utilizar erabili; baliatu, usatu, -z baliatu; (no le gusta que utilicen sus cosas sin permiso) ez zaio gustatzen inork baimenik gabe haren gauzak erabiltzea; (el mercurio se utiliza para fabricar termómetros) merkurioa termometroak egiteko erabiltzen da; (para fabricar este instrumento he utilizado madera de caoba) instrumentu hau egiteko kaoba-zura erabili dut; (hemos utilizado un nuevo método para fabricar el queso) gasnaren egiteko metodo berria baliatu dugu; (lo hace todo a mano, sin utilizar máquinas) dena eskuz egiten du, makinaz baliatu gabe; (siento que me han utilizado) erabili egin nautela iruditzen zait, nitaz baliatu direla iruditzen zait

verbos que indican unión o separación
combinar konbinatu, batu, elkartu, bateratu, nahasi; (es un pintor que combina muy bien los colores) koloreak oso ondo nahasten dituen margolaria da
dividirse zatitu
juntar (unir) elkartu; (reunir) bildu
mezclar nahasi, nahastu; (no hay que mezclar el vino con agua) ardoa ez da uraz nahasi behar; (me han mezclado las hojas) orriak nahasi egin dizkidate; (involucrar) sartu, nahasi, nahastu; (no quiero mezclarme en vuestros asuntos) ez dut zuen arazoetan sartu nahi; (no me mezcléis en esos problemas) ez nazazue nahas arazo horietan
reunir bildu, batu; (eres el único candidato que reúne todos los requisitos) zu zara baldintza guztiak biltzen dituen hautagai bakarra
reunirse bildu, elkartu, batzartu; (debemos reunirnos para hablar de nuestros problemas) gure arazoez hitz egiteko bildu behar dugu; (v-pr: Rajoy y Urkullu se reunieron…) Rajoy eta Urkullu (…) elkartu ziren
separar bereizi, banandu; (separa los libros nuevos de los viejos) liburu berriak zaharretatik bereiz itzazu; (tras años de casados, se han separado) urte asko ezkonduta egon eta gero, banandu egin dira; (separar los componentes de una mezcla) nahaste bateko osagaiak bereizi; (se estaban pegando e intenté separarlos) mutur-joka ari ziren eta banantzen saiatu nintzen; (apartar, alejar) aldendu, baztertu; urrundu, urrutiratu; (separa la silla de la pared) aulkia hormatik alden ezazu
unir batu, bat egin, bateratu, elkartu, bildu; lotu; (hay que unir todas las piezas del puzzle) puzzleko pieza guztiak bildu behar dira; (uniendo dos cuerdas se llega hasta abajo) bi soka lotuz beheraino heltzen da; (casar etc) uztartu, ezkondu; (el cura los unió para toda la vida) apaizak bizitza guztirako uztartu zituen; (en la autopista A-3020, que une Araia y Zalduondo...) ...Araia eta Zalduondo lotzen dituen A-3020 errepidean
unirse elkartu, bat egin; (lo mejor es unirse al grupo) onena taldearekin bat egitea da; (me han propuesto unirme como socio) bazkide gisa elkartzea proposatu didate

verbos relacionados con los viajes y el transporte
aterrizar lurreratu, lur hartu
bajarse (apearse) jaitsi; (me bajo en la próxima parada) hurrengo geltokian jaitsiko naiz, (~ un programa) programa bat jaitsi
montar (veh) igo; (montó en el tren dos minutos antes) bi minutu lehenago igo zen trenera; (-se en un caballo) igo, -a gainean jarri, eseri; (ir sobre) ibili (!irreg); (sabe montar desde los siete años) zazpi urte zituenez gero daki zaldiz ibiltzen; (máquinas, películas) muntatu; (organizar) antolatu, prestatu
perderse (desaparecer) galdu, desagertu; (su imagen se perdió en la oscuridad: bere irudia iluntasunean desagertu zen; (extraviarse) galdu; (no es de extrañar que nos perdamos en el monte) ez da harritzekoa mendian guk bidea galtzea; (programa etc) huts egin; (este domingo hay un concierto de Silvio Rodríguez ¡no te lo puedes perder!) igande honetan Silvio Rodriguez-en jaialdia dago, ezin duzu huts egin!
viajar bidaiatu; bidaia egin; (le gusta viajar en vacaciones) oporretan bidaiatzea gustatzen zaio; (mercancías) garraiatu; (los paquetes viajan en avión) paketeak hegazkinez garraiatzen dira
visitar (un lugar) bisitatu, ikustatu; (cuando visitamos Roma compramos varias pulseras) Erroma bisitatu genuenean eskumuturreko batzuk erosi genituen; (personas) bisitatu, bisita egin, ikustatu, ikusi; (hemos visitado a Mikel en el hospital) ospitalean Mikeli bisita egin diogu

verbos de vituperio
aclamar txalotu, txalo(ak) jo
elogiar famatu, goraipatu
felicitar zorionak eman, zoriondu; (todavía no le he felicitado por el nacimiento de su hija) bere alabaren jaiotzagatik oraindik ez dizkiot zorionak eman; (felicitar las Pascuas) Eguberrietan zoriondu, Eguberri zoriontsuak opatu

verbos relacionados con desastres y delitos
ahogarse ito; (se ahogó en el río) ibaian ito zen
ahorcar urkatu
apuñalar sastatu; sastakaia sartu; (le apuñalaron por la espalda) sastakaia bizkarrean sartu zioten; (murió apuñalado: sastakaiz hil zuten
asesinar hil; erail; asasinatu
desmayarse ondoezik jarri, ondoeza egin, kordegabetu, konortegabetu, alditxar egin, alditxartu, zorabiatu; (viendo aquello, se desmayó y cayó al suelo) hori ikusita, alditxartu eta lurrera erori zen
estrellarse jo; (el motorista se ha estrellado contra una pared) motoristak horma jo du
hundirse hondoratu, hondatu, urperatu; (según la radio se ha hundido un pesquero en el mar Cantábrico) irratiak dioenez arrantza-ontzi bat hondoratu da Bizkaiko itsasoan; (el submarino se hundió lentamente) itsaspekoa poliki-poliki urperatu zen; () mailatu, maspildu, konkatu; (con el golpe se ha hundido la chapa de la puerta) kolpeaz ateko txapa mailatu egin da; (vt) hondoratu, behea jo, lur jo; lur jota utzi/gelditu; (la fábrica de pinturas de tus parientes no paga a nadie porque está hundida) zure senideen pintura-fabrikak ez dio inori ordaintzen behea jota dagoelako; (el segundo gol hundió al equipo) bigarren golak, taldea lur jota utzi zuen; (v prnl) hondoratu, sartu; (v prnl: derrumbarse) erori, jausi, eraitsi, behera etorri; (se ha hundido una casa en el pueblo) herrian etxe bat erori egin da; (se ha hundido el puente) zubia eraitsi egin da
inundar urpetu, urez bete, urak hartu, urpean gelditu; (lllovió mucho y se inundó la huerta) euri asko egin zuen eta baratzea urak hartu zuen
matar hil [V nor-nork]; (tb Herr) garbitu; (el policía ha matado al ladrón) poliziak lapurra hil egin du; (los soldados mataron a todos los que había en el pueblo) soldaduek herrian zeuden guztiak garbitu zituzten; (animales) hil, akabatu; (ha matado a la serpiente a pedradas) sugea harrika akabatu du
torturar torturatu, oinazetu, estiratu

adverbios de lugar
abajo (pos) behean; (dir) behera
adelante aurrera
ahí (pos) hor; (ahí está) hor dago; (está ahí mismo) hortxe ago; (por ahí) hor hemen
allí (pos) han, hantxe; (dir) hara, haraxe
alrededor inguruan; (los pueblos de ~) inguruko herriak
aquí (pos) hemen, hementxe; (dir) hona, (?) hemera
arriba (pos) goian; (dir) gora
atrás (pos) atzean, gibelean; (dir) atzera, gibelera
cerca (en el espacio) hurbil; hur, hurre, gertu, hurran; ondoan, gertuan, hurrean, bertan; (vivo ~) hurbil bizi naiz; (está ahí ~) hor bertan da; (ven más ~) zatoz gertuago, zatoz honantzago; (mi casa está cerca) nire etxea gertu dago; (en el tiempo) hurbil, gertu, hurran; (el verano está ~) uda hurbil da
debajo azpian, behean; (dame el libro que está debajo) emadazu azpian dagoen liburua; (mi hermana vive debajo) ahizpa behean bizi da
delante aurrean, aitzinean; parean; (los más pequeños se pusieron ~) txikienak aurrean jarri ziren
dentro (pos) barruan, barnean; (dir) barrura, barnera
derecha eskuin, eskuineko esku, eskubi; (a la ~: pos) eskuinean, eskubian (Ass), (: dir) eskubitara
detrás atzean; gibelean, ostean; ondoren, gero; (no vi a nadie ~) ez nuen atzean inor ikusi; (primero va el nombre y el apellido va ~) lehenengo izena doa, eta ondoren deitura
en casa etxean
en todas partes alde / leku guztietan; (en cualquier parte) edonon
encima gain, (pos) gainean / (dir) gainera; (de ~) gaineko _
enfrente aurrean, aurrez aurre, aurrealdean; aurka
fuera kanpo-; (pos) kanpoan, landan; (dir) kanpora, landara; (fuera!) alde!, ospa!
izquierda ezker, ezkerreko esku; (a la ~: pos) ezkerrean, (: dir) ezkerretara; (la mano izquierda) ezkerreko eskua; (de izquierdas) ezkertiar
lejos urrun, urruti

adverbios de modo y otro tipo
adrede nahita, berariaz, apropos, propio
aproximadamente (referido a un cantidad) gutxi gorabehera, inguru, (-en) bat; (estos restos arqueológicos tienen ~ mil años de antigüedad) aztarna arkeologiko hauek duela mila urtekoak dira gutxi gorabehera; (otros casos) gutxi gorabehera; eso es aproximadamente lo que él me contó: horixe da, gutxi gorabehera, berak esan zidana; (Teat) oroitarazi
así honela / horrela / hala; honelako; (tienes que hacerlo ~) horrela egin behar duzu; (yo soy ~, bien lo sabes) ni honelakoa naiz, ongi dakizu; (con gente ~ no se puede trabajar) horrelako jendearekin ezin da lanik egin; (algo así es irreversible) horrelako zerbait atzeraezina da
bien ongi, ondo; (la máquina funciona bien) makinak ongi funtzionatzen du
deprisa azkar, bizkor; lasterka
especialmente bereziki
juntos elkarrekin
mal gaizki, txarto; (de forma incorrecta) oker; (lo he hecho mal) gaizki egin dut; (la máquina anda mal) makina gaizki dabil; (desde ese asiento se ve mal la pantalla) eserleku horretatik gaizki ikusten da pantaila; (no aprende y lo hace todo mal) ez du ikasten eta dena oker egiten du; (huele mal) usain txarra dago, kiratsa dago
no ez [va siempre delante del verbo auxiliar; no iré a tu casa: ez naiz zure etxera joango] (ez zara: /etzara/, ez nuke /enuke/, ez gara /eskara/; (coloq para imperativos negativos) [forma -tu/-i] + barik; (creo que no) ezetz uste dut; (no vivimos en Donosti) ez gara Donostian bizi
probablemente seguru asko/aski, aski segur(u), aski segurik, segur aski, seguruenik
quizá beharbada (+ fut); (quizá venga) beharbada etorriko da
realmente egiaz, benaz, zinez, benetan
revés binper, ifrentzu, iruntzi, azpialde; (esta tela tiene el revés muy basto) oihal honek ifrentzua oso zakarra da; (golpe) zartada, zartadako; (me dio un revés que me dejó la cara dolorida) eman zidan zartadarekin aurpegia minduta utzi zidan; (contratiempo) oker, zorigaitz, zoritxar, ezbehar; (el viaje transcurrió tranquilo y sin ningún revés) bidaia lasaia izan zen eta okerrik gabea; (ha tenido muchos reveses en su vida) makina bat ezbehar izan du horrek bizitzan; (Dep) errebes, errebeskada; (al ~) alderantziz; atzekoz aurrera, okerrera; (primero comeremos la ensalada y luego el arroz, ¿o prefieres hacerlo al revés?) lehenengo entsalada eta gero arroza jango dugu, ala alderantziz nahiago duzu?; (siempre haces las cosas al revés) gauzak atzekoz aurrera egiten dituzu beti
bai; (creo que sí) baietz uste dut; (Patxi ha contestado que sí) Patxik baietz erantzun du
sólo bakarrik; soilik, soilki; besterik/baino/baizik ez; ... beste... ez; (no sólo…, sino también…) _ ezezik , _ ere; ez bakarrik _ ere; (sólo tengo una hija) alaba bat dut bakarrik, alaba bakarra dut, alaba bat besterik ez dut; (lo sabían todos, no sólo él) guztiek zekiten, ez berak bakarrik; (sólo quería decirte eso) hori besterik ez nizun esan nahi, horixe bakarra esan nahi nizun; (se emplea sólo en los siguientes casos...) honako kasu hauetan soilik erabiltzen da...; (sólo tengo dos semanas para terminar el trabajo) bi aste baino ez ditut lana amaitzeko; (viene sólo los domingos) igandetan bestetan ez dator; (preparó un bacalao como sólo el lo sabe hacer) bakailaoa hark bestek ez dakien moduan prestatu zigun; (no sólo tú, sino yo también lo he hecho mal) ez zuk bakarrik, nik ere gaizki egin dut; (aquí no sólo se habla español, sino que también se habla vasco) hemen gaztelaniaz ez ezik euskaraz ere hitz egiten da
también ere (después del elemento al que se refiere); baita ... ere, (eta) ... ere bai, eta bai... ere; (¿vosotros ~ tenéis una casa grande?) zuek ere etxe handia al duzue?; (y la madre también) baita ama ere; (referido al verbo) ere egin; (también lo hemos intentado) probatu ere egin dugu; (yo también) nik ere bai, baita nik ere; (también) baita, baita ere; [Elh] baita... ere, (eta)... ere bai, ere, eta bai... ere; halaber, orobat, era berean, bestetik (perpausaren hasieran); (¿tú también has ido?) hi ere joan al haiz?; (a mí también me gusta ir al cine) niri ere zinera joatea gustatzen zait; (no solamente mi padre es de allí sino mi madre también) hangoa ez da nire aita bakarrik, baita nire ama ere; (también quisiera visitar tu pueblo) halaber zure herria ere bisitatu nahi nuke
tampoco (la bruja no es bonita y los gitanos tampoco son bonitos) sorgina ez da polita eta ijitoak ere ez dira politak; (ni el gitano tampoco) ezta ijitoa ere; (ni yo tampoco) nik ere ez, ezta nik ere; (tampoco) ezta, ezta ere

adverbios de tiempo
actualmente gaur egun, egun, orain
ahora orain; (de ~ en adelante) oraindik aurrera; (por ~, provisionalmente) behin-behinean; (por ~, hasta el momento) oraingoz
antes lehenago; (llegué tres días antes) hiru egun lehenago iritsi nintzen; (cuanto antes vengas mejor) zenbat eta lehenago etorri, hobeto; (la noche de ~...) haurreko gauean…; (mucho antes) askoz lehenago
ayer atzo
despacio astiro, geldiro, betaro, mantso (v-pr), poliki; (lee más ~) mantsoago irakurri; (si quieres hacerlo bien, hazlo ~) ongi egin nahi baduzu, poliki egizu; (¡~!) lasai!
después gero; geroago, gerora, ondoren; geroztik, geroz; (te lo contaré ~) gero kontatuko dizut; (primero los niños, ~ los demás) lehenengo haurrak, gero besteak; (ni entonces ni ~) ez orduan eta ez gero; (se halla entre los que han aparecido ~) geroago azaldu direnen artean dago; (~ lo dominaron casi todo) gerora ia dena menderatu zuten; (la última vez lo vi en el bar, ~ no lo he vuelto a ver) azkenik tabernan ikusi nuen, geroztik ez dut berriz ikusi; (con unidades de tiempo) geroago; (nos recibió dos días ~) bi egun geroago hartu gintuen; (la volví a ver tres años ~) hiru urte geroago ikusi nuen berriz
entonces orduan
hoy gaur
luego gero
mañana bihar
mientras tanto bitartean
mucho tiempo luze, asko; (le he esperado ~~) denbora luzez egon naiz bere zain; (v.'feliz')
otra vez berriro, berriz, beste behin; (otra vez se me ha estropeado la moto) motorra hondatu zait berriro; (si te veo otra vez fumando...) beste behin erretzen ikusten bazaitut...; (en otra ocasión) hurrengoan, hurrengo batean, beste batean, beste behin; (no te preocupes, otra vez será) lasai egon, hurrengoan izango da
pasado mañana etzi
pronto laster, aurki; (vendrá pronto) aurki etorriko da; (temprano) goiz; (aún es pronto para ir a la cama) oheratzeko goiz da oraindik; (llegas pronto) goiz etorri zara
recientemente berriki, duela gutxi, oraintsu, oraindik orain; (ha llegado recientemente a Portugal) oraindik orain iritsi naiz Portugalera
tarde berandu, berant; (levantarse tarde) berandu jaiki
temprano goiz, goizik; (Elh) goiz, goizik, goizdanik; [a primeras horas de la mañana] goizean goiz/goizik, (goizean) goizetik; (he venido muy temprano) oso goiz etorri naiz; (por la mañana temprano) goizean goiz, goizean goizik
todavía oraindik, artean (v.'cena'); [Elh] oraindik, oraino; artean (lehenaldian bakarrik (!trad)); (son las seis, pero todavía no ha venido) seiak dira, baina oraindik ez da etorri; (eran las cinco y no había aparecido todavía) bostak ziren eta artean ez zen azaldu; (para reforzar) oraindik, are (eta); (esta máquina es todavía más rápida) makina hau are eta azkarragoa da; (tiene mucho, pero todavía quiere más) asko dauka, baina oraindik gehiago nahi du; (aun así) hala ere; (he aprobado y todavía se queja) gainditu egin dut eta, hala ere, kexuka dabil
ya ba- (+ v aux); jadanik, jada, ja; dagoeneko; (ya no...) jadanik ez…; [Elh] ba- (aditz trinkoei erantsita); ø (aditz perifrastikoa eskuarki esaldiaren hasieran); (ya viene tu hermana) zure ahizpa badator; (ya sé que tienes que irte) badakit joan egin behar duzula; (¡ya voy!) banoa!; (ya ha venido) etorri da; (ya verás qué bonito es) ikusiko duzu zein ederra den; (¿ya te has enterado?) jakin al duzu?; (¡ya te arrepentirás!) damutuko zaizu!; (ya estoy harto de tantas tonterías) asper-asper eginda nago hainbeste txorakeriaz; (ya podías haberlo dicho antes) lehen esatea zenuen; (ya puedes pensar en otro empleo, porque he oído que te van a despedir) beste lan bat bilatzen hastea duzu, kalera bota behar zaituztela entzun baitut; (adv) jadanik, jada, ja; dagoeneko, daborduko; ordurako (iraganeko adizkiez soilik); (en las suposiciones) honezkero; (¿ya te has levantado?) dagoeneko jaikita?; (tranquila!, que ya está en casa) lasai!, dagoeneko etxean da eta; (tu hermano ya estará en casa) honezkero zure anaia etxean izango da, etxean da, etxean dateke; (ya habrá llegado a París) honezkero iritsiko zen Parisa, iritsi da Parisa, iritsia izan behar du Parisa; (ya habrás leído los periódicos, ¿no?) honezkero irakurriko zenituen egunkariak, ezta?; (eran las doce y pensé que ya habría llegado) hamabiak ziren eta ordurako iritsia izango zela pentsatu nuen; (intenté abrir la puerta, pero él ya había echado el cerrojo) atea zabaltzen saiatu nintzen, baina hark ordurako sarraila itxia zuen; (interj) bai!; (ah ya!, fuiste tú el que llamó) a bai!, zeuk deitu zenuen; (interj) baita zera ere!, a bai!; (¡ya!, ¡y encima tengo yo la culpa!) baita zera ere!, gainera errua nik izango dut!; (v-pr: Osakidetza ya ha abierto una investigación) dagoeneko Osakidetzak ikerketa zabaldu du
ya no jadanik ez…; (ya no vive aquí) jadanik ez da hemen bizi; (eso ya no se usa) hori ez da jada erabiltzen; (v.'trabajar')

adverbios de frecuencia
a menudo sarri, maiz; (GT) sarritan
a veces batzuetan
alguna vez (en oracs afs) noiz edo noiz, noizbait; (~~ lo he visto) noizbait ikusi izan dut; (en oracs interrs o condics) inoiz; (si ~~ me necesitas, llámame) inoiz behar banauzu, deitu
normalmente normalean; normalki, eskuarki
nunca inoiz (+ v neg), sekula (ere) (+ v neg), behin ere ez; (Teresa nunca se olvida de nada) Teresak ez du inoiz ezer ahazten; (nunca dije semejante cosa) ez dut inoiz horrelakorik esan; (llevo el décimo intento y nunca lo consigo) hamargarren saioa da eta ez dut behin ere lortzen; (los EEUU vendieron más armas que ~ el año pasado) AEBek inoiz baino arma gehiago saldu dute iaz
siempre beti, betiere; (siempre me dices lo mismo) beti gauza bera esaten didazu; (siempre está contenta) beti pozik dago; (siempre es más seguro tener el dinero en el banco) seguruago da betiere dirua bankuan gordetzea; (para siempre) betiko, betikoz, betirako; sekulako; (esa vieja costumbre se perdió para siempre) usadio zahar hori betiko galdu zen; (siempre que) -en aldiro, -en guztietan; (siempre que voy en moto llueve) motorrean noan guztietan euria egiten du, (=si) ba-, baldin ba-, baldin eta... ba-; (te dejaré ir a la fiesta siempre que me prometas volver pronto) jaira joaten utziko dizut goiz itzuliko zarela agintzen badidazu

preposiciones de lugar
a (dirección) -(e)ra / (pl) -(e)tara; (a la montaña) mendira, menditara; (a las montañas) mendietara; (con ns de ciudades) -era/-a; (a Zarauz) Zarautza; (a San Sebastián) Donostiara; (anims) -a(ren)gana; (¿a qué médico has ido?) zein medikurengana joan zara?
a lo largo de -n zehar; (a lo largo del túnel) tunelean zehar
a través de (por) -n barrena; (de un lado a otro de) -n zehar
alrededor de (~~ la mesa) mahai inguruan; (tenía ~~ veinte años) hogei bat urte zitue, hogei bat inguruan zituen; (vino ~~ las cinco) bostak aldean etorri zen; (~~ de cien) ehun inguru
cerca de -tik hurbil, -tik gertu, -tik hurre/hurrean/hurbilean, -en hurre/hurrean/hurbilean; (vivo cerca de la iglesia) elizatik gertu bizi naiz; (nos reunimos cerca de un gran fuego) su handi baten hurbilean bildu ginen; (está cerca de la puerta) atearen hurre dago; (ha comprado una casa cerca de Salvatierra) Aguraindik hurreko etxe bat erosi du; (estamos cerca de Navidad) Eguberrietatik gertu gaude, Eguberriak bertan daude, Eguberriak laster dira; (dir) -en hurbilera/hurrera, -ko hurbilera/hurrera; -en ingurura/ondora; (se los llevaron cerca del puente) zubiaren hurrera eraman zituzten; (alrededor de) inguru, (-en) bat; ia-ia; (había cerca de cien personas) ehun lagun inguru zegoen
de 2 -tik / -(.e)tatik; (de San Sebastián) Donostiatik; (de la playa) hondartzatik; (de casa) etxetik; (de Irún) Irundik; (de Zarauz) Zarauztik; (del tren) trenetik
debajo de _ azpian, _ behean, -pean; (lo ha escondido debajo de la cama) ohe azpian ezkutatu du; (se puso a dormir debajo de un árbol) zuhaizpean jarri zen lotan
delante de (-/-en) aurrean, (-en) aitzinean; () -en aurretik, -en aitzinetik; (la máquina va delante de los vagones) makina bagoien aurretik doa; (-en) parean; (no hay ningún árbol delante de mi casa) etxe aurrean ez dago zuhaitzik batere
dentro de (-en) barruan, (-en) barnean; (las llaves están dentro del cajón) giltzak tiradera barruan daude; (tiempo) barru, -en buruan; (mis padres vienen dentro de una semana) gurasoak astebete barru etorriko dira; (volveré dentro de cuatro días) lau egun barru itzuliko naiz; (dentro de ocho días, 'within eight days') zortzi egunen barrenean; (dentro de diez minutos) hamar minututan
desde -tik/-tatik (!revisar); (desde la casa grande) etxe handitik; (ejs lugar: lo ha traído en brazos desde casa) etxetik ekarri du besotan; (desde la playa hasta casa se ha parado diez veces) hondartzatik etxera hamar aldiz gelditu da; (no veo nada desde aquí) hemendik ez dut ezertxo ere ikusten; (ejs tiempo [-tik, -z geroztik, -z gero]: no he vuelto a verlos desde el verano) udaz geroztik ez ditut ikusi; (desde que vive fuera hablamos por teléfono más a menudo) kanpoan bizi denetik, sarriagotan hitz egiten dugu telefonoz; (voy a dejar de fumar desde hoy) gaurtik aurrera erretzeari utziko diot; (¿desde cuándo hablas con ése?) noiztik hitz egiten duzu horrekin?; (desde entonces no ha vuelto a llover) harrezkero ez du euririk egin; (desde las cuatro hasta las seis) lauretatik seiak arte
detrás de (-/-en) atzean; gibelean, ostean; (hay alguien ~~ ti) zure atzean badago norbait; () atzetik, gibeletik, ostetik; (dice una burrada ~~ otra) astakeria bat bestearen atzetik esaten ditu
en -(e)an/-etan; (ns anims) -(en)gan; (estoy en la calle) kalean nago; (en la playa) hondartzan; (en San Sebastián) Donostian; (en Irún) Irunen; (en Zarauz) Zarautzen; (en el tren) trenean; (es experto en medicina tropical) medikuntza tropikalean aditua da
en medio de (en medio de la plaza hay una fuente) plazaren erdian iturria dago; (se fue en medio de la conversación) elkarrizketaren erdian alde egin zuen
encima de _ gainean, -en gainean
enfrente de -en aurrean; (su casa está enfrente de la mía) bere etxea nirearen aurrean dago
entre (lugar) (-en) artean; (coloca la lámpara entre las dos mesas) argia bi mahaien artean ipin ezazu; (en medio de: bosque etc.) _ tartean; (tiempo) _ bitartean; (reciprocidad) elkar, bata bestea; (sumando) kontatuz
fuera de (pos) -tik kanpo(n), -tik landa(n); (dir) -tik kanpo(ra), -tik landa(ra)
hacia -rantz, _ aldera; (vamos hacia Bilbao) Bilborantz goaz; (vamos hacia el río) ibai aldera goaz; (¿hacia dónde vas?) norantz zoaz?; (ns anims) -(en)ganantz, -(en)gana; (saldrán hacia las cuatro) laurak aldean aterako dira
hasta (lugar) -(e)raino/-etaraino; (tiempo) _ arte, _ artean; (nos quedaremos aquí hasta las tres) hirurak arte egongo gara hemen; (¿hasta cuándo?) noiz arte?; (~ luego) gero arte; (~ la vista) ikusi arte
junto a _ ondoan, -en ondoan, (-rekin) batera; (tb, al lado de) aldamenean, alboan, ondoan
lejos de -tik urrun
por encima de _ gainetik, -en gainetik
sobre (encima de) (-en) gainean; (el libro está ~ la mesa) liburua mahai gainean dago; (acerca de) -i / -z buruz; -en gainean; (¿qué piensas tú sobre ese asunto?) zer diozu zuk gai horri buruz?; (responsabilidades) -en gain; (toda la responsabilidad cayó sobre mí) ardura guztia nire gain geratu zen

preposiciones de compañía, instrumento y modo
con -arekin/-ekin; (vivo con mis padres) gurasoekin bizi naiz; (con mis amigos) nire lagunekin; (no te enfades conmigo) ez nirekin haserretu; (he comido carne con tomate) haragia tomatearekin jan dut; (con Mikel / Nekane) Mikelekin / Nekanerekin; (eso no tiene nada que ver con lo que yo he dicho) horrek ez du nik esandakoarekin zerikusirik; () -dun; (he visto a un hombre con barba) gizon bizardun bat ikusi dut; () duen(a), dagoen(a) (dagokion adizkiaz); (han encontrado una bolsa con dinero) dirua zegoen poltsa bat aurkitu dute
con 2 -z; -arekin/-ekin; (la sopa se come con cuchara) zopa koilaraz jaten da; (le golpeó con un palo) makilaz jo zuen; (con esas maderas puedes hacer una mesa) egur horiekin mahaia egin dezakezu; (modo) -z, -ki, -ro; (lo compró con ayuda de su familia) bere familiaren laguntzaz (bere familiak lagunduta) erosi zuen; (hay que hacer las cosas con tranquilidad) gauzak lasai (lasaiki, lasaitasunez) egin behar dira; (ropa) jantzita, jantzirik; -ekin; (vino con una camisa roja) alkandora gorria jantzita etorri zen
en 3 (en vasco) euskaraz; (en tren) trenez; (en bici) bizikletan
por medio de -ren bidez, -ren bitartez

preposiciones de tiempo
a 2 (horas) -(e)tan; (a las cinco) bostetan; (llegó a las once) hamaiketan iritxi nintzen; (llegó a la una) ordu batetan iritxi nintzen; (a las dos) (ordu) bietan; (a las 3 / 4 / 5) hiruretan / lauretan / bostetan; (a las diez) hamarretan; (a las once) hamaiketan; (a las tres y media) hiru eta erdietan
antes de _ gabe; (+ v) baino lehen(ago), -ten aurretik (!ej); (antes del domingo) igandea gabe; (antes de salir coge las llaves) irten aurretik giltzak hartu; (antes de cenar) afalaurrean...
después de (+ n) (-en) ondoren, (-en) ondoan, (-en) ondotik, (-en) ostean; (~ de mi madre tú eres a quien más quiero) amaren ondoren zu maite zaitut gehien; (~ de la misa) meza ondoan; (os contaré todo lo que he visto antes, durante y ~ de la guerra) gerra aurretik, gerratean eta gerra ondoan ikusi ditudan guztiak kontatuko dizkizuet; (~ de una larga noche) gau luze baten ondotik; (~ de un dulce sueño) lo gozoaren ostean; (+ infin) _ eta gero, _-z gero (=en caso de que), _ ondoren (+) / ondoan / ondotik / ostean; _-takoan; (te lo diré ~ de cenar) afaldu eta gero esango dizut; (~ de quitarle los huesos al pollo) oilaskoari hezurrak kendu ondoan; (~ de casarse la hija) alaba ezkondu ondotik; (~~ todo) guztiarekin ere, hala eta guztiz ere, halaz guztiz, hala ere, halaz ere, halarik ere; (se portan mal, pero después de todo les vamos a perdonar) gaizki portatzen; () azken finean/buruan; (después de todo, lo que interesa es ganar puntos: azken finean, komeni dena puntuak irabaztea da
durante -n, -n zehar; -z (ej esperar); -n bitartean (tb sigue a verbo aux); (durante el descanso he salido a la calle) atsedenaldian kalera irten dut; (durante su reinado se produjeron grandes cambios en el país) haren erregealdian aldaketa handiak izan ziren herrian; (te esperé durante una hora) ordubetez egon nintzen zure zain; (durante mi estancia en Moscú me trataron divinamente) Moskun izan nintzenean primeran tratatu ninduten; (no se puede fumar durante la proyección de la película) filma proiektatzen den bitartean ezin da erre
en 2 -(a)n; (en primavera) udaberrian; (!años); (en Navidades…) Gabonetan…; (en cinco minutos) bost minutu barru
hace duela (hamar egun)
mientras (v aux)-en bitartean

otras preposiciones
a 4 (CI) [dativo] -i, -ri / (pl) -ei / (mug) -i ; (CD: suj-CD > absolutivo-ergativo; el niño ve la casa) umeak etxea ikusten du
a causa de -en ondorioz, -en kausaz, (!v+)-(e)la kausa, -(ren)gatik/-engatik
a pesar de (norbaiten) gogoz bestera, (norbaiten) gogoz kontra, (norbait) gorabehera, nahiz (eta), arren, ba-... Ere, -ta/-ik ere, -(e)larik ere, -agatik; (a pesar de comer mucho no engorda) asko jaten badu ere, ez da gizentzen; (a pesar del frío fui a la playa) hotza egonda ere, hondartzara joan nintzen; (a pesar del jefe, hemos hecho huelga) nagusia kontra egon arren, greba egin dugu; (es feliz a pesar de que no tiene dinero) dirurik ez izanagatik zoriontsua da; (a pesar de que no le dejan sus padres, saldrá por la noche) gurasonen gogoz kontra bada ere, gauez atera egingo da
acerca de -z, -atzaz, -ri buruz
además de -z gain, -z gainera, -z bestalde
como (semejanza) bezalako, bezalatsuko; -en gisako, -en moduko; (es como tú) zu bezalakoa da; (se ha comprado un vestido como el tuyo) zurea bezalako soinekoa erosi du; (en ningún otro lugar encontrarás vino como el que se hace aquí) beste inon ez duzu aurkituko hemen egiten den ardoa bezalakorik; (no conozco a nadie como tu padre) zure aita bezalako inor ez dut ezagutzen; (modo) bezala(xe), legez; -en gisa, -en moduan; (quiero vivir como tú) zu bezala bizi nahi dut; (hazlo como te he dicho) neuk esan dudan legez egizu; (las cosas no ocurrieron como esperábamos) gauzak ez ziren espero genuen moduan gertatu; (cualidad) bezain; (es blanco como la nieve) elurra bezain zuri da; (aproximadamente) inguru, bat, gutxi gorabehera; (habría como ochenta personas) laurogei bat lagun egongo ziren; (hace como una hora que se fue) orain dela ordu bete inguru joan da; (adv: si) ba-; -z gero; (en contextos negativos) ezean, ezik; (como no te portes bien, te mando a la calle) ondo portatzen ez bahaiz (ondo portatu ezean), kalera bidaliko haut; (como llueva mañana, se suspenderá el viaje) bihar euria egiten badu, bidaia bertan behera utziko dute; (adv: porque) -(e)nez, -enez gero; bait-; nola... bait-, nola... -(e)n; (como recibí tarde tu mensaje, no pude llegar a tiempo) zure mezua berandu jaso nuenez, ezin izan nintzen garaiz iritsi; (según) -en arabera, -(e)nez; -en bezala/moduan/gisan; (como dijo Séneca,...) Senekak esan zuenez,...; (en calidad de) gisa, bezala, modura, moduan; (asiste al juicio como testigo) lekuko gisa doa epaiketara; [ant] (+ n) _ bezalako (!tb bezala); (+ frase) _ bezala, _ legez; (hazlo como quieras) nahi dukan bezala egin; (=puesto que) -z gero; _ ta / eta (al final de la frase); (se lo he ofrecido como regalo) oparitzat eskaini diot
contra -ren aurka, -ren kontra
de [Gen locativo] -ko / -(.e)tako; [otros casos] -(a)ren / -en; (tb con ns inanimados: X de Y) Y X, Y-X; (el dinero es del sacerdote) dirua apaizarena da; (la casa es de las hijas) etxea alabena da; (el autobús de (=que va a) San Sebastián) Donostiako autobusa
en vez de (+ n) -en ordez, -en partez; gabe; (Gram estud) _ barik; (en vez de mi amigo, se presentó su padre) nire lagunaren ordez, bere aita etorri zen; (por hoy en vez de vino tomaré agua) gaurkoz ardoa gabe ura edango dut; (+ infin) (v +) beharrean/ordez/gabe; -t(z)eko partez; (en vez de hacer eso nos iremos al monte) hori egin beharrean mendira joango gara; (en vez de sembrar trigo, puedes sembrar maíz) garia erein ordez, artoa erein dezakezu; (ej BaskischeG) (en vez de con el tío, hablé con la tía) osabarekin barik, izebarekin etorriko naiz
excepto izan ezik, salbu; (~ el coche) kotxea izan ezik; (han llegado todos, excepto el padre) denak heldu dira, aita izan ezik; (ha cumplido todas las condiciones, excepto la segunda) baldintza guztiak bete ditu, bigarrena salbu
para (personas) -arentzat/-entzat; (para una cosa, un fin) -erako/-etarako; (eso es para Ibon) hori Ibonentzat da; (hoy he comprado un regalo para mi madre) he comprado un regalo para mi madre) amarentzako oparia erosi dut; (lo tendré terminado para el lunes) astelehenerako bukatua izango dut; (para mañana) biharko; (estos son mis ahorros para vacaciones) hau da oporretarako aurreztu dudan dirua; (sirve para muchas cosas) gauza askotarako balio du; (esto no sirve para nada) honek ez du ezertarako balio
por (lugar) -tik, -tik zehar, -n zehar (+), -n barrena; (por el monte) mendian zehar; (por el pueblo) herrian zehar; (por mar) itsasoz; (van por la calle mayor) kale nagusitik doaz; (tiempo) -(e)an; (por la mañana) goizean ; (causa) -((a)ren)gatik/-(en)gatik, -ren ondorioz, -ren kausaz; (agente) [caso ergativo -k]; (los cinco amigos van juntos por el pueblo) bost lagunak elkarrekin herrian zehar doaz; (tomar por) -tzat; (me han tomado por tonto) tontotzat hartu naute; (he tomado a tu padre por un maestro) zure aita irakasletzat hartu dut; (v.'cintura'); (v-pr: encausada por ser miembro de Batasuna) Batasuneko kide izateagatik auziperatua...; (v.'bueno' para 'dar por bueno'); (por unas fiestas libres de agresiones sexistas) eraso sexistarik gabeko jaien alde;
pro (pro-, en pro de) -en alde(ko); (en pro de la paz) bakearen alde; (he creado una asociación pro ciegos) itsuen aldeko elkartea sortu dut; (n) probetxu, onura, abantaila; (este negocio tiene muchos pros) abantaila asko ditu negozio honek; (los pros y los contras) alde on eta txarrak
según (prep) -en arabera; (hemos realizado el trabajo según sus instrucciones) lana haren aginduen arabera egin dugu; (la boda fue según el rito gitano) ezkontza ijitoen errituaren arabera egin zen; (con un nombre) -en arabera; -(e)nez; dioenez (eta antzekoak); -en ustez/iritziz; (según Arquímedes...) Arkimedesen arabera...; Arkimedesek dioenez...; (por tanto, según tú no hay solución) beraz, zure ustez ez dago irtenbiderik; (conj) zer/nor/zein/non/noiz/zenbat... -(e)n; ... ala... -(e)n; -en arabera/baitan; (no sé si iré a cenar, según a qué hora termine la reunión) ez dakit afaltzera joango naizen, bilera zer ordutan bukatzen den; (no siempre salgo de vacaciones, según el dinero que tenga) oporretan ez naiz beti kanpora joaten, zenbat diru dudan; (según haga frío o calor, me pondré un vestido u otro) soineko bat edo bestea jantziko dut, hotza ala beroa egiten duen; (ya veré si voy, según tenga o no ganas) ez dakit joango naizen, gogoa izan ez izan; (¿vais a venir? -no lo sé, según el tiempo) etorriko al zarete? -ez dakit, eguraldiaren arabera; (conj temp) ahala; bezain laster/azkar/agudo/fite/pronto, eta berehala, orduko; -enean, -t(z)ean, -(e)la(rik); (se iban sentando según entraban) sartu ahala jartzen ziren
sin (-rik) gabe; (he salido sin dinero) diru gaberik atera naiz; (una casa sin ventanas) leihorik gabeko etxea

conjunciones de oraciones coordinadas
ni (ni…ni…) (ez)... ez…; (esto no tiene ni pies ni cabeza) honek ez du ez bururik ez hankarik; (ni hoy ni mañana) ez gaur ez atzo; (enf) ere; (ni nos lo ha contado) kontatu ere ez digu egin; (no hay ni rastro) arrastorik ere ez dago; (ni el padre ni la madre lo saben) ez aitak, ez amak ez daki / dakite
o edo; (disyuntiva cerrada entre dos posibilidades) ala; (iremos o a Bilbao o a Vitoria) edo Bilbora joango gara edo Gasteizera
pero baina, ordea; (me gusta recibir cartas pero no escribirlas) gustuko dut eskutitzak jasotzea, ez ordea idaztea
sino baizik, baino; ezpada; (no es negro, ~ blanco) ez da beltza, zuria baizik; (no habla como profesor, sino como compañero) ez da ari irakasle bezala, lagun bezala baizik; (esto no es mío, sino de papá) hau ez da nirea, aitarena baino; (no lo ha dicho el padre, sino la madre) ez du esan aitak, amak baizik (o: baizik amak); (el padre no ha leído el libro, sino la revista) aitak ez du liburua irakurri, ezpada aldizkaria
y eta; ta (esp en núms compuestos); (ahora cojo el teléfono y te llamo) orain telefonoa hartu eta deitzen diot

conjunciones de oraciones subordinadas
así que beraz, hortaz, bada; (no le he visto, así que no te puedo decir si ha venido o no) ez dut ikusi; hortaz, ezin dizut esan etorri den ala ez
aunque nahiz eta...; _ arren, _ agatik; ba- ... ere; ba-... arren; ... -ta/-ik ere; ... baina; (aunque estoy cansado, no faltaré) nahiz eta nekatuta egon, ez dut hutsik egingo; (aunque no es muy caro, no puedo comprarlo) oso garestia ez izan arren, ezin dut erosi; (no voy a ir, aunque me lo pidas mil veces) mila aldiz eskatuta ere, ez naiz joango; (lo consiguieron, aunque les costó mucho) azkenean lortu zuten, asko kostata baina; (ejs BaskischeG) (aunque el tiempo es malo, iremos a la playa) eguraldi txarra egin / izan arren, hondartzara joango gara; (aunque estoy enfermo, he ido al trabajo) gaixorik banago ere, lanera joan naiz; (aunque no tengo tiempo, vendré) astirik ez badut ere, etorriko naiz
cuando v aux + -(e)nean; (tb: noiz eta... bait-V, noiz eta... V-en); (cuando suene el teléfono llámame) telefonoak jotzen duenean dei iezadazu; (cuando está fuera de casa estoy intranquilo) etxetik kanpo dagoenean ez naiz lasai egoten; (te pagaré cuando tenga dinero) dirua dudanean ordainduko dizut; (en julio, cuando más calor hace, es cuando vamos a la playa) uztailean, berorik handiena egiten duenean hain zuzen, joaten gara hondartzara; (pero cuando más necesitamos tu ayuda, menos te vemos) baina noiz eta zure laguntza gehiago behar dugun, are gutxiago ikusten zaitugu
para 2 (v)-tzeko, -teko, [subjuntivo]; -t(z)earren; (me pidió dinero para comprarse tabaco) dirua eskatu zidan tabakoa erosteko; (lo he traído para enseñártelo) hiri erakustearren ekarri dinat
para que (v) [subjuntivo], -tzeko, -teko; -t(z)earren; (cerraré las ventanas para que puedas dormir) leihoak itxiko ditut lo egin ahal izan dezazun; (os lo diré mil veces para que lo aprendáis) hamaika aldiz esango dizuet ikus dezazuen; (os lo dieron para que nos lo enviaseis) guri bidal zeniezaiguten eman zizueten
porque -lako (tras V aux), zeren eta, eta (a final de frase), bait- (ante V aux), zeren... bait-; zeren ... -(e)n; (no le reconocí porque llevaba gafas) ez nuen ezagutu, betaurrekoak baitzituen; (la hice porque no tuve otro remedio) beste erremediorik ez nuelako egin nuen; (no podemos ir al cine, porque no tengo dinero) ezin gara zinera joan, dirurik ez dut eta
que 2 -la; (el pastor nos ha dicho que un lobo le ha matado cinco ovejas) otso batek bost ardi hil dizkioLA esan digu artzaiak; (cuando el verbo de la oración principal es negativo) -nik; (cuando la subordinada es una interrogativa indirecta) -n; (cuando el verbo principal es de orden, mandato petición) nombre verbal + -teko/-tzeko o verbo en subjuntivo; (en ciertas express fijas) -ena; (seguro que está en casa) ziur etxean dagoena; (ya sé que es tuyo) badakit zurea dena; (es evidente que no puede) argi dago ezin duena; (Josu ha dicho que cierres [lit: para cerrar] la puerta) Josuk atea ixteko esan du; (han dicho que va a llover) euria egingo duela esan dute; (creo que es verdad) egia dela uste dut; (ya sé que es verdad) badakit egia dela (egia dena); (no creo que tenga tanto dinero) ez dute uste hainbeste diru duenik; (es necesario que me vaya) beharrezkoa da ni joatea; (con subj) -t(z)ekoa, -t(z)ea; (me ha dicho que vengas mañana) bihar etortzeko (etor zaitezen) esan dit; (quiero que me digas la verdad) egia esatea (esan diezadazun) nahi dut
si ba- [+ V, ! tiempos vs], baldin ba-, -z gero; (sólo en contextos negativos) ezean, ezik; (si quieres) (baldin) nahi baduzu...; (si hace buen tiempo, iré a la playa) eguraldia ona baldin badago, hondartzara joango naiz; (si no sabes, cállate) ez badakizu, isilik egon zaitez; (si ocurre algo, avísame) zerbait gertatuz gero, dei egidazu; (no podemos tomar ninguna decisión si tú no estás en la reunión) zu bileran izan ezean, ez dugu erabakirik hartzerik; (v.tb. 'inútil') (!ejs de Student)
si 2 -(e)n, -(e)nez, -(e)nentz; (Parlons: -etz); (le han preguntado si está de acuerdo) ados dagoen galdetu diote; (dudo si sería capaz de hacerlo) zalantza egin dut egiteko gauza izango ote litzatekeen; (no sé si va a venir o no) ez dakit etorriko den ala ez (etorriko denentz); (no sé si aprende algo) ez dakit ikasten duen; (Gram estud) -en; (Amaia ha preguntado si mamá está en casa) Amaiak ama etxean dagoela erantzun dio; (no sé si lo tengo o no) ez dakit daukadan ala ez
tan X que ..., hain...; hain (eta kidekoak) ..., non/ezen ... bait-/-(e)n; hain (eta kidekoak)... -enez (gero),...; (es tan desagradable que nadie le dirige la palabra) inork ez dio hitzik egiten, hain da zakarra; (corría tan rápido que nadie podía alcanzarlo) hain azkar egiten zuen korrika, non inork ezin baitzuen harrapatu; (es tan pequeño que entra en cualquier rincón) hain txikia denez, edozein bazterretara sartzen da

pronombres relativos
cual (tiene un tío en América, el cual está casado con una famosa escritora) Ameriketan osaba bizi du, idazle ospetsu batekin ezkonduta dagoena; (los hombres, los cuales venían cansados, entraron en casa) gizonak, nekatuak baitzetozen, etxean sartu ziren; (llegamos a una extensa llanura, desde la cual se divisaba el mar) lautada zabal batera iritsi ginen, eta bertatik itsasoa begiztatzen zen; (es un tema delicado, en torno al cual no quiero hacer declaraciones) gai labaina da, eta horri buruz ez dut ezer esan nahi; (la remodelación industrial es una condición fundamental, sin la cual no es posible hablar de recuperación económica) industria-birmoldaketa nahitaezko baldintza da, eta hura bete gabe ezin da ekonomia suspertzeaz hitz egin; (se ha producido un empeoramiento de su enfermedad, en vista de lo cual creemos necesario realizar la operación) gaixotasunak okerrera egin du, eta hori kontutan hartuta ebakuntza egin beharra dagoela uste dugu; (hemos instalado un nuevo sistema de seguridad en la fábrica, por medio del cual se podrán evitar accidentes y averías) lantegian segurtasun-sistema berria ezarri dugu, zeinen bitartez istripuak eta matxurak ez gertatzea lortuko den
donde -en lekuan / tokian; (el libro está donde lo dejaste) liburua zuk utzitako lekuan dago; (esa es la casa donde nací) hori da ni jaio nintzen etxea; (nunca regresé al pueblo donde nací) ez nintzen behin ere jaio nintzen herrira itzuli; (hoy he pasado por la calle donde ocurrió el accidente) gaur istripua gertatu zen kaletik pasatu naiz
lo que [sustantivación del v aux con -a]; (me duele lo que me has dicho) esan didazunak min eman dit; (…ha anunciado que investigará lo que ha sucedido) …iragarri du gertatutakoa ikertu egingo dutela
que (v aux)-en, (si el verbo ya termina en -n) --; (la chica que va) joaten den neska; (la chica que fue) joan zen neska; (v.tb.'cual'); (la chica que has visto es mi hermana) ikusi duzun neska nire arreba da; (el que ha llamado es tu tío) hots egin duena zure osaba da

conectores discursivos
además gainera, bestalde
de hecho benetan, egiaz, egiatan; berez; ad. + ere; (aunque la fábrica se abre a las siete, de hecho empiezan a las ocho a trabajar) fabrika zazpietan ireki arren, lanean benetan zortzietan hasten dira; (te dije que vendría y de hecho he venido) etorriko nintzela esan nizun eta etorri naiz, etorri ere; (+b hilativo) izan ere; (tiene mucho mérito lo que ha hecho; de hecho, nadie lo había logrado hasta ahora) meritu handia du hori egiteak; izan ere, orain artean inork ez zuen horrelakorik lortu; (Der) izatez(ko), de facto(ko); (hay 2.206 habitantes de hecho y 2.198 de derecho) izatezko 2.206 eta zuzenbidezko 2.198 biztanle daude; (parejas de hecho) izatezko bikoteak
de todas formas dena den, nolanahi ere, hala (eta guztiz) ere; (mañana llegaré muy tarde, pero de todas formas intentaré llamarte) bihar oso berandu iritsiko naiz; dena den, deitzen saiatuko naiz
en cuanto a -i dagokionez, -i dagokiolari; (en cuanto a lo que te dije el otro día, no ha habido cambios) lehengo egunean esan nizunari dagokionez, ez da aldaketarik izan
incluso ere, are, baita ... ere, barne
por cierto aizu, eta; aizak/aizan, eta...; aizu, eta horretaz ari garela; horiek horrela; (por cierto, ¿cuándo vas a venir a casa?: aizu, eta (horretaz ari garela) noiz etorriko zara etxera?
por ejemplo abibidez
por eso horregatik
por supuesto (¡~~!) bai noski!, nola ez!, jakina!, bai horixe!, (Gram estud) horixe baietz!
por tanto beraz, hortaz, ondorioz, orduan, hori dela eta, horregatik; (somos diez y hay cuarenta, por tanto, nos toca a cuatro) hamar gara eta berrogei daude, beraz, launa dagokigu; (la situación se está agravando; es por tanto imprescindible tomar medidas drásticas) egoera gero eta larriagoa da; hori dela eta, neurri zorrotzak hartzea ezinbestekoa da
por último azkenik, azkenean, bukatzeko
repente barra, barra-aldi, eroaldi, zoroaldi; (en un ~ de los suyos es capaz de hacer cualquier cosa) barra-aldiak ematen dionean gai da edoizen gauza egiteko; (de ~) bat-batean, tupustean; supituan, supituki, ustekabean, ezustean, itsumustuan, behingoan; [referido a lo que se dice] hitzetik hortzera; (de repente apareció un enorme reptil volador) tupustean narrasti hegalari erraldoi bat agertu zen; (todo ocurrió de repente) dena bat-batean gertatu zen
si no bestela, …
sin embargo hala ere, halere, halaz ere, halarik ere, hala eta guztiz (ere), halaz guztiz (ere), alabaina, haatik, alta (bada); (acostumbra a comer en casa; sin embargo, los sábados va al restaurante) etxean bazkaltzeko ohitura du; hala ere, larunbatetan jatetxera joaten da; (no sé hacerlo, sin embargo lo intentaré) ez dakit egiten, hala ere saiatuko naiz

expresiones y saludos
adiós agur, adio
bienvenido ongi etorri; (~s a Argentina) ongi etorri Argentinara
buenas noches gabon
buenas tardes arratsalde on
buenos días egun on
da igual berdin izan; (da igual que haga buen o mal tiempo) berdin du eguraldi ona ala txarra dagoen; (me da igual) berdin zait
de acuerdo (estar ~~) ados izan/egon, bat etorri; (no estoy de acuerdo con lo que has dicho) ez nator bat esan duzunarekin; (ponerse ~~) ados jarri, bat etorri; elkar hartu; adostu; (poneos de acuerdo por una vez) behingoz ados jar zaitezte; (~~ con) -en arabera; (de acuerdo con lo decidido en la anterior reunión, ...) aurreko bileran erabakitakoaren arabera,...
de nada ez horregatik; (!verif) ez horrelako
disculpe barkatu!, barka!; (por favor) mesedez
enhorabuena zorionak, zorion
gracias eskerrik asko; (mil ~) mila esker, milesker
hola kaixo
lo siento barkatu, sentitzen dut
me duele (~~ el brazo) besoan min dut
me gusta gustatzen zait... / gustatzen zaizkit...
perdone barka!, barkatu!
por favor mesedez

naciones y nacionalidades
Alemania Alemania
América Amerika; (en ~) Ameriketan
americano amerikano
egipcio egiptiar
Egipto Egipto
España Espainia
español (adj/n) espainiar(ra), espainol, Espainiako _; (idioma) espainiera, espainol, gaztelania
Estados Unidos Estatu Batuak; Ameriketako Estatu Batuak (AEB, AEBak)
francés frantses
inglés ingles
japonés japoniar

conceptos gramaticales
(adjetivos) (terminac expresiva) -kote; (gordo > gordote) gizen > gizenkote; (grande > grandullón) handi > handikote
(diminutivo) -txo; (menos común) -xka; (pueblo > pueblecillo) herri > herrixka
(futuro) (formal verbal -ko) + (auxiliar de presente); (iré) joango naiz, (lo cantaré) kantatuko dut; [FUT de PASado] (formal verbal -ko) + (auxiliar de pasado); [dijo que] (iría) joango zen; [vs "DUT"] (cantaré) maiteko dut, maite izango dut, (cantaría) maiteko nuen; [vs "NAIZ"] (viviré) biziko naiz, bizi izango naiz, (viviría) biziko nintzen
(imperativo) (NOR-NORK) (hadi) zaitez, bedi; -- zaitezte bitez; (NOR-NORI) ()-t, (H-a-ki-K/N) Z-a-ki-zki-ZU, B-e-ki-O, ()-GU, Z-a-ki-zki-ZUE-te, B-e-ki-zki-E; (NOR-NORK) N-aza-(), (-- K/N) ()-ZU, B-e-za, G-a-it-za-(), ()-ZUE, B-it-za-TE; (NOR-NORI-NORK) ()-DA-() (()-(KA/NA-K/N) ()-ZU-ZU, (B)i-eza-iO-(), ()-GU-(), ()-ZUE-ZUE, (B)i-eza-zki-iE-TE; (dáselos a ellos) eman iezazkiiezu
(participios) (diciendo adiós se fue) agur esanez joan zen; (habiendo visto esto se fue) hau ikusirik joan zen; (tu hermano está perdido) zure anaia galduta dago
(pasado) (PRET.PERF.) [-tu/-i] [NORK] nintzen (hintzen) zinen zen, ginen zineten ziren; [NOR-nori] NIN-tzai-da-n (HIN-tzai-a/na-n) ZIN-tzai-ZKI-zu-n ZI-tzai-o-n, GIN-tzai-ZKI-gu-n ZIN-tzai-ZKI-zue-TE-n ZI-tzai-ZKI-e-n; [NOR12-nork] NIND-u-da-n (HIND-u-a/na-n) ZINT-u-zu-n ø-ø-n, GINT-u-gu-n ZINT-u-ZTE-zue-n ø-te-n; [nor3-NORK] N-u-en (H-u-en) ZEN-u-en Z-u-en, GEN-u-en ZEN-u-(Z)TE-n Z-it-u-Z(TE)-n; [nor-nori-NORK] NI-da-n (HI-a/na-n) ZEN-i-zu-n Z-i-ø-o-n, GEN-i-gu-n ZEN-i-zue-TE-n Z-i-zki-e-(TE)-n; (PRET.IMP.) [-tzen/-ten] =; [vs "DUT"] (amé) maite izan nuen, (amaba) maite izaten nuen; [vs "NAIZ"] (viví) bizi izan nintzen, (vivía) bizi izaten naiz
(presente) [-tzen/-ten] [NOR] naiz (haiz) zara da, gara zarete dira; [NOR-NORI] N-a-t-za-i-T, (H-a-t-za-i-K/N) Z-a-t-za-i-zki-ZU, ()-za-i-O, G-a-t-za-i-zki-GU, Z-a-t-za-i-zki-ZUE-TE, ()-za-i-zki-E; [NOR-NORK] N-a-u-T, (H-a-u-K/N) Z-a-it-u-ZU, D-u-(), G-a-it-u-GU, Z-a-it-u-zte-ZUE, D-it-u-TE (dituzte); [NOR-NORI-NORK] ()-T/DA-T, (()-A/NA-K/N) ()-ZU-ZU, D-i-O-(), ()-GU-GU, ()-ZUE-ZUE, D-i-zki-E-TE; (PRET.PERF.) [-tu/-i] =; [vs "DUT"] (amo) maite dut, (he amado) maite izan dut; [vs "NAIZ"] (vivo) bizi naiz; (he vivido) bizi izan naiz; [NOR-NORI] (m gsta) gustatzen zait, (t gsta) (zaik / zain) zaizu; (le gusta) zaio; (nos gusta) zaizu; (os gusta) zaizue; (les gusta) zaie; (me gustan) zaizkit (zaizkizu zaizkio zaizkigu zaizkizue zaizkie); (yo te gusto) (natzaik/-n) natzaizu; (yo le gusto) natzaio; (yo os gusto) natzaizue; (yo les gusto) natzaie; (tú me gustas) (hatzait) zatzaizkit; (tú le gustas) (hatzaio) zatzaizkio; (tú nos gustas) (hatzaigu) zatzaizkigu; (tú les gustas) (hatzaie) zatzaizkie; (n te gustamos) (gatzaizkik/-n) gatzaizkizu; (n le gstmos) gatzaizkio; (n os gstmos) gatzaizkizue; (n les gstmos) gatzaizkie; (v me gstáis) zatzaizkidate; (v le gustáis) zatzaizkiote; (v nos gustáis) zatzaizkigute; (v les gustáis) zatzaizkiete; [NOR-NORK]; (lo qro) (nahi) dut; (lo qres) (duk/dun) duzu; (lo qre) du; (lo qremos) dugu; (lo qréis) duzue; (lo quieren) dute; (los qro) ditut; (los qres) (dituk/ditun) dituzu; (los qre) ditu; (los qremos) ditugu; (los qréis) dituzue; (los qren) dituzte; (t qro) (nauk/naun) nauzu; (os quiero) nauzue; (me quieres) (haut) zaitut; (nos quieres) (haugu) zaitugu; (me quiere) nau; (te quiere) (hau) zaitu; (nos quiere) gaitu; (os quiere) zaituzte; (me quieren) nauzte; (te quieren) (hauzte) zaituzte; (nos quieren) gaituzte; (os quieren) zaituztete; [NOR-NORI-NORK] (te lo doy) (diat/dinat) dizut; (se lo doy a él) diot; (os lo doy) dizue; (se lo doy a ellos) diet; (me lo das) (didak/didan) didazu; (se lo das a él) (diok/dion) diozu; (nos lo das) (diguk/digun) diguzu; (se lo das a ellos) (diek/dien) diezu; (me lo da) dit; (te lo da) (din/dik) dizu; (se lo da a él) dio; (nos lo da) digu; (os lo da) dizue; (se lo da a ellos) die; (te lo damos) (diagu/dinagu) dizugu; (se lo damos a él) diogu; (os lo damos) dizuegu; (se lo damos a ellos) diegu; (me lo dais) didazue; (se lo dais a él) diozue; (nos lo dais) diguzue; (se lo dais a ellos) diezue; (me lo dan) didate; (te lo dan) (diate/dinate) dizute; (nos lo dan) digute; (os lo dan) dizuete; (te los doy) dizkizut (dizkio dizkigute etc.)
(sintaxis) SOV
(verbos) (foco en el verbo: EGIN tras el verbo) (lo GOLPEÓ) jo egin zuen

6 comentarios:

 1. Ez premiazko mailegu bat behar duzu zure finantza-arazoak konpontzeko eta, gainera, zure enpresa martxan jartzeko edo zure enpresa instalazioak handitzeko? baiezkoa bada, jarri gurekin harremanetan e-posta bidez: tom_hbc_bnkltd@outlook.com

  ResponderEliminar
 2. Ez premiazko mailegu bat behar duzu zure finantza-arazoak konpontzeko eta, gainera, zure enpresa martxan jartzeko edo zure enpresa-instalazioak handitzeko, bai jarri gurekin bada via email: greatuniversalloancompany1@gmail.com

  Loan Eskaintza

  ResponderEliminar
 3. Izan banku maileguak lortzeko arrakastarik gabe saiatu duzu? Premiazkoa da dirua zorra ateratzeko? dirua behar hedapen edo establezimenduan zure enpresa propioa egiteko? Talde mailegu bat Erresuma Batuko mailegua puntako enpresen batetik. Informazio gehiagorako, jarri harremanetan posta elektronikoaren bidez: larryfox2016@hotmail.com

  ResponderEliminar
 4. mailegu azkar eta erosoa Eska fakturak ordaindu eta finantza-proiektu berri bat merkeagoa% 2 interes-tasa hasteko. Jar zaitez gurekin harremanetan posta elektronikoaren bidez: apex_credunion@live.com eskatutako maileguaren zenbatekoa batera. Gure gutxieneko mailegua eskaintza 5,000.00 € da € 50,000,000.00USD izateko. ziurtatuta dugu, erregistratu eta emaileak legitimoak. Gurekin harremanetan jar zaitezke gaur dira mailegu hori lortzeko interesa izanez gero, jarri gurekin mailegu-prozesuari buruzko informazio gehiago. maileguaren termino eta baldintzak eta nola maileguaren izango duzu transferitu egingo bezalako prozesua. zure premiazko erantzuna behar dugu Interesik baduzue.

  Atsegin handiz osatu eta aurkeztu ondorengo maileguaren eskaera-inprimakia:
   
  Zure izena:______________________
  Zure Helbidea: ____________________
  Zure herrialdea: ____________________
  Bere lanbidea: __________________
  eskatutako maileguaren zenbatekoa: ______________
  Loan Iraupena: ____________________
  Hileko errenta: __________________
  Telefono zenbakia:________________
  Duzu inoiz baino lehenago mailegu bat eskatu du: ________________
  mailegu bat duzu aurretik bada aplikatu, non tratatu zintzotasunez? Non enpresa dago? ...

  e-mail: apex_credunion@live.com

  ResponderEliminar
 5. Dobrý den, Obracím se na všechny osoby, které potřebují pro své sdílených I udělit peněz na úvěry ve výši € 3000 až € 950000 komukoliv, která ho dokáže vrátit s úrokovou sazbou 3% ročně, a doba 1 až 15 let, v závislosti na požadované částky. Dělám to v následujících oblastech: - finanční-Ready Ready Ready for reálném Estate- Investissement-Ready automobil-consolidation- dluhu vykoupení Crédit Ready osobně jste přilepená Pokud jste opravdu v nouzi, prosím, kontaktujte mě; servicio7particular@gmail.com

  ResponderEliminar
 6. Dobrý den, Obracím se na všechny osoby, které potřebují pro své sdílených I udělit peněz na úvěry ve výši € 3000 až € 950000 komukoliv, která ho dokáže vrátit s úrokovou sazbou 3% ročně, a doba 1 až 15 let, v závislosti na požadované částky. Dělám to v následujících oblastech: - finanční-Ready Ready Ready for reálném Estate- Investissement-Ready automobil-consolidation- dluhu vykoupení Crédit Ready osobně jste přilepená Pokud jste opravdu v nouzi, prosím, kontaktujte mě; servicio7particular@gmail.com

  ResponderEliminar